Άρθρο 44 – Χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης

1. Επιτρέπεται η δυνατότητα οδήγησης οχημάτων με κατοχή προσωρινής άδειας οδήγησης, η οποία χορηγείται στις ακόλουθες περιπτώσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών:
α. στους επιτυχόντες δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς:
αα. για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ή
ββ. για επέκταση άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία,
β. σε όσους υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας αίτηση με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για:
αα. ανανέωση της άδειας οδήγησης εφόσον έχει λήξει η ισχύς της,
ββ. έκδοση αντιγράφου ελληνικής άδειας οδήγησης λόγω απώλειας/κλοπής,
γγ. προσθήκη του κωδικού 96 στην κατηγορία Β της άδειάς τους,
δδ. άρση του κωδικού 114,
εε. μεταβολή στοιχείων ελληνικής άδειας οδήγησης,
στστ. περιορισμό κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης.
2. Η χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η αίτηση των δικαιούχων του παρόντος άρθρου για την έκδοση προσωρινής άδειας οδήγησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά, κατόπιν ταυτοποίησης του δικαιούχου στην οικεία πλατφόρμα. Η προσωρινή άδεια οδήγησης χορηγείται από το σύστημα σε ψηφιακή μορφή.
3.α. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης των δικαιούχων των υποπεριπτ. αα’ και ββ’ της περιπτ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, ο ταυτοποιημένος δικαιούχος χρήστης της ψηφιακής πλατφόρμας λαμβάνει σε ψηφιακή μορφή την προσωρινή άδεια οδήγησης κατόπιν ηλεκτρονικής αντιστοίχισης και μόνον με το γεγονός της επιτυχίας του στην κατά περίπτωση δοκιμασία, όπως καταχωρείται και τηρείται στο οικείο πληροφοριακό σύστημα με βάση το Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης, καθώς και το Πρακτικό Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς.
β. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης των δικαιούχων των υποπεριπτ. αα’ έως και στστ’ της περιπτ. β’ της παρ. 1 του παρόντος ακολουθείται η εξής διαδικασία: με την κατάθεση του φακέλου του δικαιούχου στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας, αφού ελέγξουν την πληρότητα των σχετικών δικαιολογητικών, καταχωρίζουν αυθημερόν το γεγονός της ύπαρξης πληρότητας δικαιολογητικών σε ειδικό κωδικό που δημιουργείται στο οικείο πληροφοριακό σύστημα. Κατόπιν, ο δικαιούχος ταυτοποιείται στην οικεία ψηφιακή πλατφόρμα και υποβάλει την αίτησή του ηλεκτρονικά για τη λήψη της προσωρινής άδειας οδήγησης σε ψηφιακή μορφή.
4. Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η οδήγηση της οικείας κατηγορίας οχήματος αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας και για χρονικό διάστημα έως και την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου της άδειας οδήγησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012 (Α’ 101). Σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία επιτυχίας στην οικεία δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ή την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, αντίστοιχα. Με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η προσωρινή άδεια οδήγησης οχημάτων παρέχει στον κάτοχό της όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που παρέχει η κατοχή άδειας οδήγησης της οικείας κατηγορίας οχήματος. Οι κάτοχοι προσωρινής άδειας οδήγησης υπόκεινται σε όλες τις ρυθμίσεις και κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας για την οδική κυκλοφορία οχημάτων.
5. Ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση του οικείου οχήματος δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αναγνώρισης της ταυτότητάς του, καθώς και απλή εκτύπωση της προσωρινής άδειας οδήγησης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις για τα έγγραφα που υποχρεούνται να φέρουν κατά την οδήγηση οι οδηγοί οχημάτων. Εφόσον ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης κατέχει συγχρόνως ισχύουσα άδεια οδήγησης, υποχρεούται να φέρει και την τελευταία κατά την οδήγηση του οικείου οχήματος.

 • 19 Δεκεμβρίου 2019, 15:23 | ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Άρθρο 44.Το πρόβλημα ξεκινά από τις κατά τόπους υπηρεσίες που καθυστερούν να στείλουν τους επιτυχόντες προς εκδωση του διπλώματος εάν και πάλι πρέπει να περάσουν τα αποτελέσματα στο σύστημα για να μπορέσει να εκδωθεί το προσωρινό δίπλωμα μάλλον δε θα πετύχει η αλλαγή και ο χρόνος παραλαβής θα είναι και πάλι μεγάλος

 • Η παράγραφος 4 του άρθρου 44, κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να αλλάξει και να μη δίνει το δικαίωμα στις υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας, να κωλυσιεργούν την έκδοση διπλωμάτων έως τέσσερις μήνες, ειδικά δε όταν πρόκειται για κατηγορίες C, D, και C+E, που οι συγκεκριμένοι οδηγοί λόγω εργασίας ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό.
  Αν λάβουμε δε υπόψη τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 β όπου η πληρότητα των εγγραφών έχει ήδη ελεγχθεί κατά την κατάθεση, δεν είναι κατανοητό το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εγγραφή και εκτύπωση των διπλωμάτων

 • 13 Δεκεμβρίου 2019, 19:26 | Dim

  Με τη ψήφιση του άρθρου αυτού, πλέον ο υποψήφιος οδηγός που πέτυχε στην εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς και που έχει καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά μπορεί να οδηγεί από την επόμενη ημέρα των εξετάσεων. Πλέον, παύει η προϋπόθεση της κατοχής του εντύπου το οποίο ούτως ή άλλως είχε ημερομηνία ισχύος την ημέρα επιτυχούς εξέτασης. Έτσι επιβραβεύεται ο συνεπής πολίτης που έχει καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και επιπλέον απεγκλωβίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες από τους πολίτες που ανυπόμονα περιμένουν την άδεια οδήγησης τους η οποία εκτυπώνεται σε διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα μετά την επιτυχή εξέταση.
  Τελικά, αν όλοι το προσπαθήσουν μπορούν να βρεθούν λύσεις για διασφαλιστούν διαδικασίες και όλοι να ασκούν τα δικαιώματα που έχουν αποκτήσει.