Άρθρο 10 – Διάρκεια ισχύος αδειών, τροποποίηση στοιχείων αδειών και ανάκληση αδειών

1. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου είναι αορίστου διάρκειας.
2. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου έχει διάρκεια ισχύος ίση με τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης υδατοδρομίου, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών.
Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου ανανεώνεται με όμοια πράξη με αυτήν χορήγησής της, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προς το Τ.Ε.Μ. και προσκόμισης της νέας σύμβασης υδατοδρομίου και των νομιμοποιητικών εγγράφων του κατόχου της άδειας λειτουργίας. Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής παραβόλου από τον ενδιαφερόμενο.
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης υδατοδρομίου, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται την ανάκληση της απόφασης της άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου. Η ανάκληση της απόφασης άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου γίνεται με όμοια πράξη με αυτήν της χορήγησής της.
3. Με εξαίρεση τροποποιήσεις επί των τευχών οδηγιών υδατοδρομίου που οφείλονται σε αλλαγή των στοιχείων του κατόχου άδειας υδατοδρομίου, για οποιαδήποτε τροποποίηση επί των δικαιολογητικών (ε) έως και (ιβ) του τεχνικού φακέλου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 9 χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου από τον ενδιαφερόμενο. Για την επιθεώρηση και για το παραδεκτό αυτής, καταβάλλεται παράβολο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Με την υποβολή του αιτήματος διενέργειας επιθεώρησης, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα».
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου.
4. Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας κατόχου άδειας υδατοδρομίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ. χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου. Το Τ.Ε.Μ., μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου και υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5, εισηγείται την έκδοση νέας άδειας.
5. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου ανακαλείται με πράξη όμοια με αυτήν της χορήγησής της, μετά από σχετική αίτηση του κατόχου της προς το Τ.Ε.Μ. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου ανακαλείται με πράξη όμοια με αυτήν της χορήγησής της, μετά από σχετική αίτηση του κατόχου της προς Τ.Ε.Μ. και σύμφωνη γνώμη του κατόχου αδείας ίδρυσης του υδατοδρομίου.
β) Ο κάτοχος άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου μπορεί να αιτηθεί ανάκληση της άδειας ίδρυσης μόνο αν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Τ.Ε.Μ. και η άδεια ανακαλείται με πράξη όμοια με αυτήν της χορήγησής της.
γ) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου ανακαλείται και η άδεια λειτουργίας του.
δ) Σε κάθε περίπτωση ανάκλησης της άδειας υδατοδρομίου πρέπει να ενημερώνονται πάραυτα οι υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 του άρθρου 9.