Άρθρο 46 – Ειδικές ρυθμίσεις για την αφαίρεση της προσωρινής άδειας οδήγησης

1. Σε περίπτωση που κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποπέσει σε παράβαση κανόνα οδικής κυκλοφορίας για τον οποίο προβλέπεται ως μέτρο η προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης, στερείται του δικαιώματος να οδηγεί για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα τόσο με την προσωρινή άδεια οδήγησης όσο και με την υπό έκδοση άδεια οδήγησης. Το σχετικό μέτρο επιβάλλεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου ή αρχής, σύμφωνα τα οριζόμενα στις διατάξεις για την οδική κυκλοφορία οχημάτων. Τυχόν εκδοθείσα άδεια οδήγησης κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα παραδίδεται αμελλητί από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και επιστρέφεται στον κάτοχό της σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις.
2. Σε περίπτωση που κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποπέσει σε παράβαση κανόνα οδικής κυκλοφορίας για τον οποίο προβλέπεται ως μέτρο η οριστική αφαίρεση της άδειας οδήγησης, στερείται τόσο του δικαιώματος χορήγησης της οικείας άδειας οδήγησης, όσο και της δυνατότητας οδήγησης με προσωρινή άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Το σχετικό μέτρο επιβάλλεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου ή αρχής, σύμφωνα τα οριζόμενα στις διατάξεις για την οδική κυκλοφορία οχημάτων.

  • 18 Δεκεμβρίου 2019, 03:55 | Αστυνόμος

    Φροντίστε όπως δημιουργηθεί ενιαίο κέντρο μεταξύ των υπηρεσιών που επιβάλουν το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης άδειας οδήγησης, άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακιδων (Ελληνική Αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία & Λιμενικό Σώμα), ώστε να καταγράφονται των αφαιρέσεις. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να αφαιρεί η μια υπηρεσία πινακίδες και ο παραβάτης να δηλώνει κλοπή και να βγάζει άλλες κυκλοφορώντας ανενόχλητος. Το ίδιο αφορά και το point system.