Άρθρο 42 – Ρυθμίσεις για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχήματα

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 83 του ν. 4070/2012 (Α΄82), όπως ισχύει, τροποποιείται, προστίθεται νέα παράγραφος 4, και το άρθρο 83 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 83
Έννοια έδρας
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, η έδρα αποτελεί τη διοικητική μονάδα ή την ενιαία διοικητική μονάδα για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου:
α) Ως έδρες – διοικητικές μονάδες νοούνται τα τοπικά διαμερίσματα που καθορίστηκαν με το ν. 2539/1997 (Α΄ 244) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3463/ 2006 (Α΄114).
β) Ως έδρες – ενιαίες διοικητικές μονάδες νοούνται:
αα) η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, όπως συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87),
ββ) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην των Δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος, όπως συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
3. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου καθορίζονται οι έδρες οι οποίες μπορούν να προκύπτουν από συνένωση υφιστάμενων όμορων εδρών εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας ή της διατηρήσεως των εδρών ως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4. Έδρες- διοικητικές μονάδες της περίπτ. α’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και της παρ. 1 του άρθρου 84 οι οποίες, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 83, συνενώνονται ή έχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ήδη συνενωθεί, δεν επιτρέπεται να διασπασθούν και να επανέλθουν στην πρότερη της συνένωσης κατάσταση.».

2. Τροποποιούνται οι περιπτώσεις β’, ε’ και στ’ της παρ. 2, η περίπτωση α’ της παρ. 3 ως προς τα δικαιολογητικά γ΄ και ε΄ και η παρ. 5 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει και το άρθρου 95 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 95
Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
1. Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. χορηγείται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της οικείας Περιφέρειας. Η ειδική αυτή άδεια δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο που στην άδεια κυκλοφορίας του αναγράφεται ως έδρα διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας.
2. Για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί, η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, απαιτείται ο υποψήφιος:
α. να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως ισχύει κάθε φορά,
β. να μην έχει συνταξιοδοτηθεί, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 19 του ν 4530/2018 (Α’ 59), όπως κάθε φορά ισχύει, για την περίπτωση της ανανέωσης, ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο,
γ. να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 της περίπτωσης α΄ του παρόντος,
δ. να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,
ε. εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα,
στ. εφόσον είναι Έλληνας ή Κύπριος υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού,
ζ. να είναι υγιής με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,
η. να κατέχει ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β΄.
θ. να υποβάλει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού πενήντα (50) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε δύο (2) χρόνια με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.
3. α. Με την αίτηση για την χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., ο ενδιαφερόμενος, για την απόδειξη συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, υποβάλλει ως αναγκαία δικαιολογητικά τα εξής: για τις περιπτώσεις των εδαφίων α΄ και β΄ υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για την περίπτωση του εδαφίου γ΄ υποβάλλει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, για την περίπτωση του εδαφίου δ΄ υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, για την περίπτωση του εδαφίου ε΄ υποβάλλει αποδεικτικό τίτλο επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν.4251/2014 (Α’ 80) και της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, για την περίπτωση του εδαφίου στ΄ υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ή αντίστοιχο πιστοποιητικό, για την περίπτωση του εδαφίου ζ΄ υποβάλλει ιατρικό πιστοποιητικό, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και για την περίπτωση του εδαφίου η΄ υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο της άδειάς του οδηγήσεως. Επιπλέον αυτών υποβάλλει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος ή διαβατηρίου σε ισχύ εφόσον είναι αλλοδαπός και δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας.
β. Με την αίτηση για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση α. της παραγράφου αυτής, πλην των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων ε΄, στ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης της προηγούμενης παραγράφου οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η διαδικασία, καθώς και το περιεχόμενο των εξετάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα σχετικό με τα ζητήματα που ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, όπως και το είδος των δικαιολογητικών και το είδος των ιατρικών εξετάσεων και αντιστοίχων πιστοποιητικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
5. Αν διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ελέγχου ότι απασχολείται ως οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου πρόσωπο, χωρίς να έχει εκδοθεί στο όνομα του ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, επιβάλλεται χωριστά στον οδηγό και στον ιδιοκτήτη ή, σε περίπτωση παραχώρησης της εκμετάλλευσης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, στον εκμεταλλευτή του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ενώ σε περίπτωση υποτροπής και για κάθε επιπλέον φορά για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων και ο χρόνος αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων στις προηγούμενες περιπτώσεις μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Τα πρόστιμα αυτά εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων υπέρ του Δημοσίου.».

3. Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4530/2018 (Α΄59), όπως ισχύει, η αρίθμηση των υπόλοιπων παραγράφων αλλάζει σε 3,4,5,6,7 και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 1
Υποχρεώσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι οδηγοί που έχουν συνάψει οποιασδήποτε φύσης σύμβαση με τους ιδιοκτήτες των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων και οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι αυτοπροσώπως οδηγούν τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητά τους.
Στους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων απαγορεύεται:
α. η επιλογή επιβατών και προορισμών για τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ,
β. η με υπαιτιότητά τους διακοπή της μίσθωσης ήδη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,
γ. η είσπραξη κομίστρου διάφορου του νομίμου για τους οδηγούς ΤΑΞΙ και διάφορου του συμφωνημένου για τους οδηγούς οχημάτων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) και Ειδικών Μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ),
δ. η άρνηση της μίσθωσης μη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ,
ε. η μη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του επιβάτη ως προς τη διαδρομή και τον προορισμό,
στ. η απρεπής, ανάρμοστη, άσεμνη, προκλητική ή απειλητική με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριφορά, όπως υβριστικές εκφράσεις και χειρονομίες, προς τους επιβάτες και τους άλλους οδηγούς,
ζ. το κάπνισμα εντός του οχήματος,
η. να οδηγούν το όχημά τους υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών-ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων.
2. Οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων είναι υποχρεωμένοι:
α. να εκτελούν τη φορτοεκφόρτωση των αποσκευών του επιβάτη από και προς το πεζοδρόμιο, εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν τα είκοσι (20) κιλά,
β. μόλις αναλαμβάνουν τη μίσθωση, να κατεβάζουν την πινακίδα με την επιγραφή «ΕΛΕΥΘΕΡΟ» και να θέτουν σε λειτουργία το ταξίμετρο. Με το τέλος της διαδρομής και το μηδενισμό του ταξίμετρου είναι υποχρεωμένοι να ανεβάζουν την πινακίδα με την επιγραφή «ΕΛΕΥΘΕΡΟ»,
γ. κατά τη διάρκεια της νύχτας, να έχουν τις πινακίδες με τις επιγραφές «ΕΛΕΥΘΕΡΟ» και «ΤΑΞΙ» ή «ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ» σβηστές, όταν το αυτοκίνητο είναι μισθωμένο, και φωτεινές, όταν δεν είναι μισθωμένο,
δ. να ερωτούν τον επιβάτη, όταν βγαίνει από τα όρια της περιμετρικής ζώνης, αν θα επιστρέψει σε σημείο εντός της περιμετρικής ζώνης και, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, να αλλάζουν τη χρέωση με χρήση του τιμολογίου 2 (διπλή ταρίφα),
ε. να μη θέτουν σε λειτουργία μουσικές συσκευές, ούτε να ανοίγουν τα παράθυρα του αυτοκινήτου, χωρίς τη συγκατάθεση του επιβάτη. Για το άνοιγμα του παραθύρου του οδηγού δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επιβάτη,
στ. να διακόπτουν τη λειτουργία του ταξίμετρου, όταν το αυτοκίνητο σταματήσει να κινείται για λόγους που ευθύνεται ο οδηγός, όπως μικροεπισκευές, αλλαγή ελαστικών, ανεφοδιασμός με καύσιμα,
ζ. να παραδίδουν στην αστυνομία ή στον κάτοχό του οποιοδήποτε αντικείμενο λησμονήθηκε στο αυτοκίνητο,
η. να παρέχουν στον επιβάτη οποιαδήποτε πληροφορία τους ζητηθεί για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση, όπως για το κόμιστρο και τη διαδρομή,
θ. να μεριμνούν για την καθαριότητα του αυτοκινήτου τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά,
ι. να μεριμνούν για την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών, απαγορεύοντας τη μεταφορά εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών,
ια. να μεριμνούν για τη διατήρηση των κατάλληλων εσωτερικών συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα.
3. Με τα μισθωμένα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα είναι υποχρεωτική η μεταφορά των αποσκευών των επιβατών που τοποθετούνται στον ειδικό χώρο των αποσκευών, εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή του αυτοκινήτου από πλευράς βάρους και όγκου και δεν παραβιάζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ..
4. Με τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα απαγορεύεται γενικά η μεταφορά εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, καθώς και άλλων υλικών που ρυπαίνουν το χώρο του αυτοκινήτου.
5. Με τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα επιτρέπεται η μεταφορά από τον επιβάτη μικρών ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το ν. 4039/2012 (Α΄ 15), με την προϋπόθεση ότι είναι τοποθετημένα σε ειδικό καλάθι ή φέρουν φίμωτρο. Ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί τη μίσθωση εφόσον δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εκτός από την περίπτωση σκύλου οδηγού/συνοδηγού ατόμου με αναπηρία για τον οποίο δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, σύμφωνα με το ν. 4235/2014, ή αν αυτό δικαιολογείται για λόγους υγείας του ιδίου που αποδεικνύονται με πιστοποιητικό γιατρού, με το οποίο είναι εφοδιασμένος.
6. Ο οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει στο νοσοκομείο πρόσωπα τα οποία χρειάζονται βοήθεια, ακόμη και από ατυχήματα στα οποία ο ίδιος δεν έχει ανάμιξη, εφόσον αυτό ζητηθεί από τις αρχές που επιλαμβάνονται του ατυχήματος.
7. Το άρθρο 98 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) καταργείται.».
4. Το άρθρο 17 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ οχημάτων
1. Στο οδικό δίκτυο των πρωτευουσών των περιφερειακών ενοτήτων, οι Δήμοι υποχρεούνται να καθορίσουν θέσεις στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) για τα Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ οχήματα εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Ως αρμόδιοι φορείς για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης ορίζονται ο ΟΑΣΑ και ο ΟΣΕΘ αντίστοιχα, μετά από σχετική έκφραση, γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου των αρμόδιων Δήμων. Η παραπάνω προθεσμία για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
2. Οι θέσεις στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) για τα Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ οχήματα χωροθετούνται πλησίον κεντρικών σημείων σημαντικής προσέλκυσης μετακινήσεων, σε θέσεις όπου εξασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφοριακή ροή και τα επίπεδα κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης για όλους τους χρήστες της οδού, σε σημεία του οδικού δικτύου, όπου επιτρέπεται η στάση και στάθμευση.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα κριτήρια χωροθέτησης των θέσεων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ οχημάτων, η διαδικασία έγκρισης και υλοποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.».

5. Στο τέλος του άρθρου 93 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) προστίθεται παράγραφος 5 και το άρθρο 93 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 93
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν πριν από την ισχύ των διατάξεων του Κεφαλαίου 1 εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το προηγούμενο νομικό καθεστώς, καθώς και η παράγραφος 2 του άρθρου 10.
Σε περίπτωση παραχώρησης της εκμετάλλευσης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου από τον ιδιοκτήτη σε εκμεταλλευτή, που αποδεικνύεται από σχετική σύμβαση ή συμβολαιογραφική πράξη, οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα επιβάλλονται στον εκμεταλλευτή του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και όχι στον ιδιοκτήτη αυτού.
2. Μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις όλων των εκδοθέντων κανονιστικών διατάξεων που αναφέρονται σε διοικητικές κυρώσεις λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων.
3. Υποθέσεις που εκκρεμούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτό μέχρι τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 5.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη προς αυτές.
5. Για παραβάσεις των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 2 που διαπράχθηκαν από 30-3-2015 έως 30-3-2018, εφαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος.».