Άρθρο 35 – Τροποποιήσεις του ν. 2963/2001 (Α’ 268) για την οργάνωση και τη λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία

1. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 4
Σκοπός Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

1. Σκοπός των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. είναι η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έργο οδικών συγκοινωνιών τους ανατεθεί.
2. Για την εκτέλεση του σκοπού αυτού τα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. μπορούν:
α. Να εκπονούν μελέτες συναφείς με την οργάνωση και λειτουργία του συγκοινωνιακού έργου που τους ανατίθεται.
β. Να κατασκευάζουν και εκμεταλλεύονται κάθε είδους εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, ιδίως σταθμούς άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων, στέγασης, συντήρησης, τροφοδοσίας και εφοδιασμού με καύσιμα ή χώρων αναμονής και εξυπηρέτησης επιβατών.
Στους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε., καθώς και στα αμαξοστάσια των αστικών ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή ενταγμένων λεωφορείων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από την ύπαρξη Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας σε ισχύ, το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης τουριστικών λεωφορείων.
γ. Να συνεργάζονται με σιδηροδρομικές, αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες για την παροχή σχετικών υπηρεσιών.
δ. Να ιδρύουν σε νομαρχιακό ή διανομαρχιακό ή εθνικό επίπεδο από τις Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., προμηθευτικούς συνεταιρισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την προμήθεια οχημάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων και άλλων υλικών.
ε. Είναι δυνατή η εκτέλεση και κάθε άλλου είδους μεταφορικού έργου, εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε απαιτούμενες από το νόμο ειδικές προϋποθέσεις και εφόσον συστήνουν ανεξάρτητες μεταφορικές επιχειρήσεις για το έργο αυτό.».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, οι παράγραφοι 1, 5 και 7 τροποποιούνται και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 10
Καθορισμός και είσπραξη κομίστρου
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται στο τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, καθορίζονται ή αναπροσαρμόζονται, κάθε φορά, οι χιλιομετρικοί συντελεστές κομίστρου μεταφοράς επιβατών με λεωφορεία, τα όρια βάρους αποσκευών χωρίς καταβολή κομίστρου, οι συντελεστές κομίστρου για μεταφορά υπερβάλλοντος βάρους αποσκευών και ασυνόδευτων μικροδεμάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τον τρόπο είσπραξης, διάθεσης εισιτηρίων και επιβαλλόμενων επιβαρύνσεων επί της τιμής αυτών. Οι παραπάνω χιλιομετρικοί συντελεστές κομίστρου, στις αστικές και υπεραστικές (ενδονομαρχιακές και διανομαρχιακές) γραμμές, δύνανται να είναι ενιαίοι για το σύνολο πης χώρας ή διαφορετικοί κατά περιφέρεια ή κατά νομό ή νομούς ή κατά κατηγορίες γραμμών που παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά στοιχεία εκμετάλλευσης. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ενιαίος τρόπος υπολογισμού του κομίστρου αστικών συγκοινωνιών κατά ζώνες, το βασικό κόμιστρο ζώνης και ο χιλιομετρικός συντελεστής.
2. Για τον καθορισμό του κομίστρου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και τον τρόπο υπολογισμού αυτού, λαμβάνονται υπόψη ιδίως η συχνότητα των δρομολογίων, η προβλεπόμενη κίνηση επιβατών, οι τοπικές συνθήκες λειτουργίας των Κ.Τ.Ε.Λ., οι δαπάνες λειτουργίας, εκμετάλλευσης και απόσβεσης της αξίας των λεωφορείων, οι γενικές δαπάνες λειτουργίας των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, τα ελευθέρας ή μειωμένης τιμής εισιτήρια, σύμφωνα με την αριθμ. 99/1990 (Α’ 109) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και το εύλογο ανά λεωφορείο κέρδος. Η προβλεπομένη στο άρθρο 13 του παρόντος εισφορά 5% υπολογίζεται επί του ως άνω καθοριζόμενου κομίστρου και προστίθεται σε αυτό.
3. Τα κόμιστρα των υπεραστικών γραμμών κάθε φορέα παροχής συγκοινωνιακού έργου καθορίζονται με αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών, με βάση τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ενώ τα κόμιστρα των αστικών γραμμών καθορίζονται ενιαία για όλους τους φορείς στην Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
4. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, λοιποί Οργανισμοί, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ. ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή ενώσεις προσώπων, που επιθυμούν την άσκηση πολιτικής μειωμένων κομίστρων ή ελεύθερης διακίνησης με τις εκτελούμενες με τις τακτικές αστικές ή υπεραστικές γραμμές, μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου ή τις Ομοσπονδίες αυτών, με τις οποίες καθορίζονται η παρεχόμενη έκπτωση επί του καθορισμένου κομίστρου, ο αριθμός των μετακινούμενων επιβατών και η ανά μετακινούμενο επιβάτη δαπάνη που βαρύνει τον αντισυμβαλλόμενο του Κ.Τ.Ε.Λ., ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Οι συμβάσεις αυτές γνωστοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.
5. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται το κόμιστρο για την εξυπηρέτηση άγονων γραμμών νήσων οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από Κ.Τ.Ε.Λ.. Ο χιλιομετρικός συντελεστής κομίστρου των πιο πάνω γραμμών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με αυτόν που καθορίζεται και ισχύει, κάθε φορά, στα αντίστοιχα Κ,Τ.Ε.Λ. νήσων.
6. Το σύστημα και ο εξοπλισμός είσπραξης κομίστρου και διασφάλισης των εσόδων εκάστου Κ.Τ.Ε.Λ. καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. αυτού. Τα λεωφορεία που εξυπηρετούν αστικές γραμμές εξοπλίζονται με κατάλληλα μηχανήματα έκδοσης ή ακύρωσης εισιτηρίων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε εξαρτήματος ρίψης νομισμάτων ή συλλογής αυτών, χωρίς την έκδοση του ανάλογου εισιτηρίου. Συσκευές έκδοσης ή ακύρωσης εισιτηρίων δύνανται να τοποθετούνται, με αποφάσεις των Δ.Σ. των Κ.Τ.Ε.Λ. και στα λεωφορεία υπεραστικών γραμμών.
7. Στον προϋπολογισμό κάθε αρμόδιου Υπουργείου, εγγράφονται πιστώσεις για την καταβολή της δαπάνης που προκαλείται στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, από τη δωρεάν μεταφορά ή με μειωμένο εισιτήριο, των αναπήρων πολέμου και των συνοδών τους, των πολυτέκνων, των μαθητών, των φοιτητών και σπουδαστών.
Το ύψος των παραπάνω πιστώσεων, η κατανομή αυτών σε κάθε συγκοινωνιακό φορέα, αστικό ή υπεραστικό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και του καθ’ ύλην αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που εκδίδεται κάθε έτος, μετά από πρόταση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.), αντίστοιχα.».

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, οι παράγραφοι 1, 4, 6 και 8 τροποποιούνται, η παράγραφος 5 καταργείται, οι παράγραφοι 6 έως 10 αναριθμούνται σε 5 έως 9 και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Εκσυγχρονισμός υποδομών και λεωφορείων
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ορίζεται ενιαίο μηχανογραφημένο σύστημα παροχής στοιχείων και ενιαίο σύστημα κρατήσεων θέσεων και πληροφόρησης επιβατών για τα υπεραστικά δρομολόγια όλων των Κ.Τ.Ε.Λ., μετά από σχετικές τεχνικοοικονομικές μελέτες που εκπονούνται με μέριμνα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13.
2. Στις ανώνυμες εταιρίες που ιδρύονται σύμφωνα με το άρθρο 3, καθώς και στα Κ.Τ,Ε.Λ. που δεν υποχρεούνται να μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρίες, στη ΡΟΔΑ και στη Δ.E.A.Σ. ΚΩ παρέχονται ενισχύσεις για:
α. την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων σταθμών και πρακτορείων άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων υπεραστικών συγκοινωνιών και σταθμών στέγασης, επισκευής και συντήρησης των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων,
β. τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των υπό (α) εγκαταστάσεων και την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού διακίνησης υλικών,
γ. την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου λογισμικού,
δ. την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων κυριότητας των Κ.Τ.Ε.Λ. Α. Ε. ή των μετόχων αυτών.
3. Το αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων, έως το ύψος του ποσού των σαράντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (45.000.000 €) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, διατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κατά προτεραιότητα, για την ικανοποίηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1.1.2016 ή θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2021, για την ενίσχυση επενδύσεων των εδαφίων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Επίσης από το ίδιο ως άνω αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων, διατίθεται ποσό και για την ενίσχυση των επενδύσεων του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, για την ικανοποίηση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1.1.2013 ή θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2021, κατά σειρά προτεραιότητας. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζεται στην κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Για την εκταμίευση των ενισχύσεων, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τα δικαιούμενα πρόσωπα εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, η οποία προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου αυτού.
Η χρηματοδότηση των ανωτέρω επενδυτικών προγραμμάτων γίνεται ως εξής:
α. Για την ενίσχυση των επενδύσεων των εδαφίων α’, β’ και γ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου διατίθεται ποσό τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400 €) ανά λεωφορείο του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ.. Η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού κόστους του έργου.
β. Για την ενίσχυση των επενδύσεων του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 2 διατίθενται:
(i) Τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρις ενός έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει.
(ii) Δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.
(iii) Σε περιπτώσεις συνένωσης δύο ή περισσότερων Κ.Τ.Ε.Λ., ενός ή περισσοτέρων νομών ή Κ.Τ.Ε.Λ. και δημοτικής επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν στη συνένωση αυτή όλα τα Κ.Τ.Ε.Λ. του νομού ή των νομών ή της μεμονωμένης νήσου ή τουλάχιστον όλα τα υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ., το ποσοστό της ενίσχυσης για την περίπτωση του στοιχείου (i) για την αγορά καινούργιων λεωφορείων ανέρχεται σε 35% και για την περίπτωση του στοιχείου (ii) για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε 15%.
Στις ενισχύσεις αυτές υπάγονται και τα λεωφορεία των άγονων γραμμών, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 967/1979 (Α’ 272).
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα, για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου 3 του νόμου αυτού.
5. Για την αντικατάσταση και ανανέωση των λεωφορείων δίδονται τα ακόλουθα πρόσθετα κίνητρα:
α. Αν είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρις ενός έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει, καλύπτεται από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 13 του παρόντος έως το 10% της τιμής κτήσης αυτών.
Αν η αντικατάσταση λεωφορείων υπάγεται στην περίπτωση (iii) του εδαφίου β΄ της παρ. 3, τότε από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 13 καλύπτεται έως το 15% της τιμής κτήσης αυτών. Για τα Κ.Τ.Ε.Λ. μεμονωμένων νήσων, όταν δεν συντρέχει περίπτωση συνένωσης, το παραπάνω ποσοστό ανέρχεται σε 15% της τιμής κτήσης αυτών.
β. Αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, καλύπτεται από τον ως άνω λογαριασμό έως το 5% της τιμής κτήσης αυτών.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα, για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας παραγράφου.
6. Κάθε αστικό ή υπεραστικό λεωφορείο που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση κυκλοφορούντος λεωφορείου και είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο ηλικίας έως πέντε ετών από του έτους κατασκευής του πλαισίου, απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας επί μια τριετία από το έτος ταξινόμησής του, του έτους αυτού συμπεριλαμβανομένου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία και τα πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστοποίηση της ηλικίας των λεωφορείων και την υπαγωγή τους στις πιο πάνω διατάξεις.
8. Τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία, μετά την ισχύ του νόμου αυτού, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα κλιματισμού. Τα αστικά λεωφορεία που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα δύνανται να φέρουν εξοπλισμό για την πρόσβαση και ασφαλή μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα. Τα λεωφορεία ιδιοκτησίας των φορέων συγκοινωνιακού έργου και μέχρι ποσοστού τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού στόλου αυτών φέρουν υποχρεωτικά τον εξοπλισμό του προηγούμενου εδαφίου.
9. Οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Αττικής Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης Α.Ε. υποχρεούνται να εγκαταστήσουν συστήματα τηλεματικής και συστήματα για τη λειτουργία ηλεκτρονικού εισιτηρίου, συμβατά με τα αντίστοιχα συστήματα του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.».

4. Η παράγραφος 1 και η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει, αντικαθίστανται και το άρθρο 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο14
Κανονισμός Κ.Τ.Ε.Λ. Οδηγοί

1 . Με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που εκδίδεται από τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης εκάδτου φορέα, καθορίζονται τα προσόντα πρόσληψης, οι λόγοι και η διαδικασία απόλυσης του προσωπικού, η υπηρεσιακή κατάσταση, η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις αυτού, ο χρόνος εργασίας και ανάπαυσης, οι πειθαρχικές ευθύνες, οι πειθαρχικές ποινές, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική ρύθμιση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας και του ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κατατίθεται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, αναστέλλεται η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΕΛ Α.Ε. ή του ΚΤΕΛ, έως την κατάθεση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
2. Οι ιδιοκτήτες οδηγοί, καθώς και οι οδηγοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αστικών και υπεραστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, πρέπει να πληρούν τις εξής, κατ’ ελάχιστον, προϋποθέσεις:
α. Να έχουν άδεια οδήγησης.
β. Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας, για την κατοχή της προβλεπόμενης άδειας οδήγησης και
γ. Να μην έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους.
3. Το π.δ. 246/2006 (Α’ 261) «Κανονισμός Προσωπικού των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ του ν. 2963/2001» καταργείται στο σύνολό του, 3 μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.».

5. Η περίπτωση ιε της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει αντικαθίσταται, η παράγραφος 2 διαγράφεται και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 15
Υποχρεώσεις
1. Οι συγκοινωνιακοί φορείς και τα όργανα αυτών:
α. εξυπηρετούν τις τακτικές λεωφορειακές γραμμές, που υπάγονται σε καθένα από αυτά,
β. μεριμνούν για την καθαριότητα, την ευπρεπή εμφάνιση, την ασφαλή κυκλοφορία των λεωφορείων, καθώς και τη συντήρηση με σκοπό τη μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση τους,
γ. εισπράττουν τα καθορισμένα αντίτιμα εισιτηρίων και αναρτούν σε εμφανή θέση το ισχύον τιμολόγιο για τα κόμιστρα επιβατών και δεμάτων. Μπορούν επίσης να αναθέτουν την είσπραξη και σε εξουσιοδοτημένους πράκτορες,
δ. τηρούν με ακρίβεια τα καθορισμένα δρομολόγια και δρομολογούν έκτακτα, όποτε το επιβάλλουν οι ανάγκες εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού,
ε. διατηρούν σε καλή κατάσταση σταθμούς, πρακτορεία άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων και στέγαστρα αναμονής επιβατών, τοποθετούν πινακίδες αφετηριών και στάσεων και λαμβάνουν γενικά κάθε μέτρο χρήσιμο για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
στ. πληροφορούν το επιβατικό κοινό για το δίκτυο και τα δρομολόγια των επιβατικών γραμμών, καθώς και για κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο,
ζ. προβαίνουν σε κρατήσεις θέσεων μέσω πανελλαδικού συστήματος κρατήσεων θέσεων, όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου. Η κράτηση θέσεων είναι υποχρεωτική για το Κ.Τ.Ε.Λ. έως και μία ώρα πριν την εκτέλεση του δρομολογίου,
η. μεριμνούν για την ασφαλή μεταφορά των επιβατών, των αποσκευών αυτών και των ασυνόδευτων μικροδεμάτων,
θ. μεριμνούν για την ακριβή εκτέλεση του προγραμματισμένου έργου, ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα, την τήρηση των δρομολογίων, του χρόνου διαδρομής,
ι. μεριμνούν για την ικανοποιητική εξυπηρέτηση των επιβατών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και κατά την παραμονή τους στους χώρους αναμονής και άφιξης αναχώρησης λεωφορείων,
ια. διαθέτουν οργανωμένες υπηρεσίες πληροφοριών στους σταθμούς αφιξοαναχώρησης,
ιβ. διαθέτουν οργανωμένη υπηρεσία παραλαβής δεμάτων και φύλαξης απολεσθέντων αντικειμένων,
ιγ. απαγορεύουν τη μεταφορά εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών,
ιδ. απαγορεύουν τη μεταφορά ζώων, πλην των περιπτώσεων ζώων συνοδείας αναπήρων ή μικρών κατοικίδιων ζώων, που μεταφέρονται με κατάλληλα για το σκοπό αυτό μέσα.
ιε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΕΛ Α.Ε. ή του ΚΤΕΛ επιτρέπεται, με απόφασή του, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, να μεταβάλλει θέσεις εργασίας του προσωπικού από αυτές των ειδικοτήτων τους, σε άλλες, με εξαίρεση αυτές του βοηθητικού προσωπικού, χωρίς να θίγεται μισθολογικά ο εργαζόμενος.».

6. Η παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει αντικαθίσταται, και το άρθρο 24 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 24
Γενική Συνέλευση Μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ.
1. Ανώτατο όργανο του Κ.Τ,Ε.Λ. είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Μέτοχοι των Κ.Τ.Ε.Λ. είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την, κατά το νόμο, άδεια κυκλοφορίας των λεωφορείων που είναι ενταγμένα σε αυτά.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα του Κ.Τ.Ε.Λ.:
α. Τακτικά:
αα. Μέσα στο μήνα Νοέμβριο για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού.
ββ. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους για την έγκριση του ετήσιου απολογισμού και της έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος. Σε περίπτωση που, από την έκθεση του ή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, διαπιστώνονται παραβάσεις που τιμωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα, η Γενική Συνέλευση ενημερώνει τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
γγ. Μία φορά, κάθε τρία χρόνια, για την εκλογή προέδρου και λοιπών μελών του Δ.Σ., καθώς και των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Έκτακτα:
αα. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 20% των ψήφων, για εξέταση σοβαρών και συγκεκριμένων θεμάτων.
ββ. Με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να ενημερωθεί αυτό για σοβαρά και συγκεκριμένα θέματα, καθώς και για την έκθεση του διενεργούμενου έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου.
γγ. Με εντολή του Περιφερειάρχη, ο οποίος ενεργεί με δική του πρωτοβουλία ή μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το παραπάνω ποσοστό ψήφων σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου του Δ.Σ. να συγκαλέσει τη Γ.Σ., για τη λήψη αποφάσεων στα αιτούμενα θέματα.
4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει απαραιτήτως το οίκημα, τη χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναρτάται δε σε εμφανή θέση των γραφείων του Κ.Τ.Ε.Λ., επτά (7) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την οριζόμενη συνεδρίαση. Η πρόσκληση αυτή, μέσα στην ίδια προθεσμία, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή σε όλους τους μετόχους του Κ.Τ.Ε.Λ., οι οποίοι υποχρεούνται να δηλώνουν κάθε φορά τη διεύθυνση της κατοικίας ή της διαμονής τους ή κοινοποιείται σε αυτούς, με απόδειξη παραλαβής, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Οι Γενικές Συνελεύσεις για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. συγκαλούνται υποχρεωτικά δύο (2) έως τέσσερις (4) μήνες (ελάχιστο ή ανώτερο αντίστοιχα) πριν από τη λήξη της θητείας των οργάνων αυτών.
5. Η ιδιοκτησία κάθε λεωφορείου παρέχει δικαίωμα εκπροσώπησης στη Γενική Συνέλευση με εκατό (100) ψήφους. Η ιδιοκτησία ακέραιων ποσοστών επί τοις εκατό (%) επί ενός λεωφορείου παρέχει δικαίωμα εκπροσώπησης στη Γενική Συνέλευση με τόσες ψήφους όσα και τα ποσοστά ιδιοκτησίας επί του λεωφορείου αυτού. Επί ιδιοκτητών ιδανικού μεριδίου, στο οποίο περιλαμβάνεται και δεκαδικό ποσοστό, το τελευταίο δεν λαμβάνεται υπόψη ως ακέραιο ποσοστό ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.
Κάθε μέτοχος δύναται να εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση άλλους μετόχους, που εκπροσωπούν έως και εκατό (100) ψήφους, μετά από εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Για τα λεωφορεία ιδιοκτησίας του ΚΤΕΛ δεν παρέχεται δικαίωμα ψήφου.
6. Η Γενική Συνέλευση έχει νόμιμη απαρτία εφόσον οι μέτοχοι που παρίστανται εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ψήφων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η συνέλευση συγκαλείται και πάλι με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, την ίδια ημέρα και ώρα της μεθεπόμενης εβδομάδας. Στην περίπτωση αυτή η σχετική πρόσκληση αναρτάται και κοινοποιείται όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.
Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει νόμιμη απαρτία εφόσον οι μέτοχοι που παρίστανται εκπροσωπούν το 1/3 των προαναφερόμενων ψήφων. Αν και στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται αυτοδίκαια την ίδια ώρα της επόμενης ημέρας, χωρίς καμία ειδοποίηση, οπότε έχει νόμιμη απαρτία ανεξάρτητα από το ποσοστό των εκπροσωπούμενων ψήφων.
7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούν οι παρόντες, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν.
Η έγκριση του προϋπολογισμού, του απολογισμού, των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η λήψη αποφάσεων για θέματα της περίπτωσης β της παραγράφου 3 γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
8. Σε περίπτωση μη έγκρισης του απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Τ.Ε.Λ., από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της ψηφοφορίας για την έγκριση του απολογισμού, με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπίπτει εφόσον, κατά τη Γενική Συνέλευση, ψηφίσουν υπέρ της έκπτωσης τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μετόχων (ψήφων του Κ.Τ.Ε.Λ.). Σε αυτή την περίπτωση εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τη διαχείριση θεμάτων τρέχουσας φύσης. Στην ίδια Γενική Συνέλευση καθορίζεται η ημερομηνία διενέργειας των αρχαιρεσιών εκλογής νέου Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.».
7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 28 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και το άρθρο 28 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 28
Αποζημίωση οργάνων ΚΤΕΛ
1. Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ΚΤΕΛ καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΤΕΛ και καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Ειδικότερα για τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ η παραπάνω αποζημίωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μισθού που αντιστοιχεί στο βαθμό λογιστή χωρίς πτυχίο, εγγάμου με δύο παιδιά και με τριακονταετή προϋπηρεσία, για όσα ΚΤΕΛ έχουν ενταγμένα στη δύναμή τους πάνω από τριάντα πέντε (35) λεωφορεία. Για τα ΚΤΕΛ που έχουν στη δύναμή τους δώδεκα (12) μέχρι τριάντα πέντε (35) λεωφορεία, το ύψος της αποζημίωσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί στο εξήντα τοις εκατό (60%) του ως άνω μισθού και για τα ΚΤΕΛ που έχουν στη δύναμή τους κάτω από δώδεκα (12) λεωφορεία στο τριάντα τοις εκατό (30%) του ίδιου μισθού.
3. Οι μετά την 31.12.1984 διατελέσαντες Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε αστικού ή υπεραστικού ΚΤΕΛ, καθώς και οι εφεξής διατελούντες, επί τρεις (3) τουλάχιστον τριετίες, λαμβάνουν μηνιαία χορηγία, μετά τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους, η οποία θα βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του ΚΤΕΛ 1% της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001, εφόσον παραμένουν μέτοχοι αυτού.
Η μηνιαία αυτή χορηγία ορίζεται ίση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) των μισθών της παραγράφου 2 του παρόντος κατά περίπτωση.
4. Οι μετά την 31.12.1995 διατελέσαντες Πρόεδροι των Πανελλαδικών Ομοσπονδιών των ΚΤΕΛ ΠΟΑΥΣ και ΠΟΑΣ, του Πανελλαδικού Αλληλοασφαλιστικού Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Συν Π.Ε., του Αλληλοασφαλιστικού Συνεταιρισμού Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλίας Συν Π.Ε. και του ΚΣΑΥΛΕ, καθώς και οι εφεξής διατελούντες επί τρεις (3) τουλάχιστον τριετίες, λαμβάνουν μηνιαία χορηγία, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των φορέων αυτών.
Η μηνιαία αυτή χορηγία ορίζεται ίση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του μισθού Προέδρου ΚΤΕΛ, όπως αυτός καθορίζεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τους Προέδρους των ΚΤΕΛ Α.Ε..
Ειδικά οι διατάξεις της παραγράφου 3 του του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τους διατελέσαντες Αντιπροέδρους των Υπεραστικών ΚΤΕΛ Α.Ε. της νήσου Κρήτης.».

 • Σύμφωνα με τον ΕΚ1370/2007 άρθρο 8 παρ.2 ορίζεται ρητώς «…η ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σιδηροδρομικώς ή οδικώς, συμμορφώνεται προς το άρθρο 5 από τις 3 Δεκεμβρίου 2019. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να συμμορφωθούν σταδιακά προς το άρθρο 5, ούτως ώστε να αποφεύγονται σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα, ιδίως σχετικά με τη μεταφορική ικανότητα. Εντός των έξι μηνών που ακολουθούν το πρώτο ήμισυ της μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση προόδου στην οποία περιγράφεται η εφαρμογή της σταδιακής ανάθεσης συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 5. Βάσει των εκθέσεων προόδου των κρατών μελών, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει κατάλληλα μέτρα απευθυνόμενα προς τα κράτη μέλη». Δυστυχώς μέχρι σήμερα όμως η ελληνική Πολιτεία δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης με τις απορρέουσες από τον Κανονισμό υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους, αλλά αντί αυτού έχει προβεί σε ενέργειες κρατικής χρηματοδότησης των υφιστάμενων παρόχων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (ΚΤΕΛ) σε παραβίαση της υποχρέωσης για σταδιακή ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού. Ως εκ τούτου προκύπτουν και οι κάτωθι θέσεις της ΟΦΑΕ ως προς το άρθρο 35 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο θα έπρεπε να αποτελεί ένα βήμα μπροστά προς την συμμόρφωση της χώρας μας και όχι ένα βήμα πίσω, καθιστώντας την σταδιακή ανάθεση ακόμα πιο μακρινή:

  Α/Παράγραφος 1
  Θα πρέπει να διευκρινηστεί και να οριστεί ξεκάθαρα ο σκοπός των ΚΤΕΛ, ο οποίος είναι αποκλειστικά η εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου Υπεραστικών γραμμών και αυτό μόνο με τα υπεραστικά λεωφορεία και σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο έργο οδικών συγκοινωνιών, το οποίο ανήκει ανήκει σε άλλο φορέα επιβατικών μεταφορών, όπως είναι τα ΔΧ ειδικά τουριστικά λεωφορεία.

  Β/Παράγραφος 2 (γ)
  Υπεραστικά λεωφορεία δεν μπορεί να έχουν συνεργασία για σιδηροδρομικές, αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρίες για μεταφορές διότι υποκλέπτεται το έργο ΤΛΔΧ.

  Γ/Παράγραφος 2 (ε)
  Δεν μπορεί να είναι δυνατή από υπεραστικά λεωφορεία η εκτέλεση κάθε άλλου είδους μεταφορικού έργου. Υπάρχει η δυνατότητα και όλα τα ΚΤΕΛ να έχουν στην κατοχή τους τουριστικά λεωφορεία που μόνο με αυτά να εκτελούν άλλο είδος μεταφοράς.
  Σε κάθε περίπτωση απαγόρευση οποιασδήποτε άλλης μεταφοράς των υπεραστικών λεωφορείων εκτός της υπεραστικής συγκοινωνίας και αποκλειστικά μόνο αυτής.

  Δ/ Άρθρο 10
  Υπάρχει νομοθεσία για τους όρους μεταφοράς Δημοτικής συγκοινωνίας. Σε καμία περίπτωση υπεραστικά λεωφορεία δεν πρέπει να μισθώνονται για μεταφορικό έργο εκτός της υπεραστικής συγκοινωνίας διότι υποκλέπτουν το έργο άλλων μεταφορικών μέσων και είναι αθέμιτος ανταγωνισμός απέναντι των άλλων μέσων.

  Ε/ Άρθρο 12
  Παράγραφος 3
  Δεν πρέπει να δοθεί καμία χρηματοδότηση διότι οποιαδήποτε ενίσχυση υπέρ των ΚΤΕΛ είναι αθέμιτος ανταγωνισμός έναντι των ειδικών ΔΧ τουριστικών λεωφορείων.
  Παράγραφος 5 (β)
  Να συμπληρωθεί, εκτός το αστικό ή το υπεραστικό λεωφορείο που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση κυκλοφορούντος λεωφορείου και είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο ηλικίας έως 5 ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου να απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας επί μία τριετία από το έτος ταξινόμησής του, του έτους αυτού συμπεριλαμβανομένου να ισχύει και για τα ΤΛΔΧ.

  Πρόσθετες προτάσεις ΟΦΑΕ:
  Βάση της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης θα πρέπει όλα τα ΔΧ λεωφορεία υπεραστικά και τουριστικά να έχουν τα ίδια τέλη κυκλοφορίας, το ίδιο ΦΠΑ, τις ίδιες ενισχύσεις – επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις προς αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού.
  Γιατί να μην επιδοτηθούν και τα ΔΧ τουριστικά λεωφορεία για αντικατάσταση του στόλου με νέα λεωφορεία EURO 5-6 χαμηλών εκπομπών ρύπων, με φυσικό αέριο, υβριδικά, ηλεκτρικά
  Δύο και τρεις φορές έχουν επιδοτηθεί τα υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ καθώς και ο εκσυγχρονισμός υποδομών των ΚΤΕΛ επιτρέποντάς τους να λειτουργούν σε χαμηλά κόστη πάντα εις βάρος των ΔΧ τουριστικών λεωφορείων προσφέροντας καλύτερες προσφορές. Κάτι τέτοιο προέρχεται από την χρηματοδότηση, την οικονομική ενίσχυση, τη δυνατότητα δημιουργίας πρατήριου καυσίμων με καύσιμα χαμηλού κόστους, χαμηλά τέλη κυκλοφορίας υφαρπάζοντας το έργο των τουριστικών λεωφορείων.
  Δυστυχώς αντί να εφαρμοστεί η κοινή εγκύκλιος των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού 8673/7-5-19 εγκύκλιος για τις σχολικές εκδρομές (μισής και ημερήσιας) που είναι έργο μόνο των τουριστικών γραφείων με τουριστικά λεωφορεία, προχωρήσατε σε νέα απαράδεκτη αυθαίρετη ερμηνεία του Ν.711/77 επιχειρώντας να δοθεί το έργο στα υπεραστικά λεωφορεία.

 • 27 Δεκεμβρίου 2019, 13:04 | Π.Ο.Π.Ε.Κ.

  Με το άρθρο 35 . <>, διευκολύνεται και μάλιστα θεσμοθετημένα, η διακίνηση λαθραίων καυσίμων και ανοίγουν οι πύλες για να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο αυτό, που όλες οι κυβερνήσεις διατείνονται πως προσπαθούν να περιορίσουν, το λαθρεμπόριο και η νοθεία καυσίμων!!!
  Με τη διάταξη αυτή δίνεται η δυνατότητα στα γήπεδα των εγκαταστάσεων των ΚΤΕΛ και των τουριστικών λεωφορείων να εγκαθίστανται ανεξέλεγκτα, χωρίς καμία απολύτως έγκριση ή έκδοση άδειας, από κανέναν φορέα, δεξαμενές καυσίμων απεριόριστης χωρητικότητας!!
  Προφανώς αυτό θα αποτελέσει το πρώτο βήμα, ώστε να υπάρχει αντίστοιχα απελευθέρωση και στις υπόλοιπες ιδιωτικές εγκαταστάσεις, π.χ των μεταφορικών εταιρειών, των βιομηχανιών – βιοτεχνιών και άλλων εμπορικών επιχειρήσεων που διαθέτουν οχήματα.
  Ήδη με το ν. 4530/18 Στο άρθρο 70 παρ. 4α όπως τροποποίησε το εδαφίου 2.α της υποπαραγράφου ΣΤ19 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 ., επιτρέπεται στις μεταφορικές εταιρίες, η εγκατάσταση δεξαμενών υγρών καυσίμων έως 7 κ.μ , χωρίς καμία έγκριση και έκδοση άδειας.
  Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να καταργήσει αυτή τη διάταξη, αντίθετα θεσμοθετεί άλλη διάταξη, που επεκτείνει τη δυνατότητα εγκατάστασης δεξαμενών καυσίμων, χωρίς περιορισμό χωρητικότητας !!
  Αυτό προφανώς είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο, σε μία ευνομούμενη Πολιτεία.

  Ηδη με το υπ’ αριθμ.62247Φ.701.10/2-10-19 έγγραφο του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αρνείται να εκδώσει πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, όπως οι παραπάνω, οι οποίες δεν διαθέτουν έγκριση από κανέναν αρμόδιο φορέα!!
  Δηλαδή οι εγκαταστάσεις αυτές πέραν του ότι θα υπάρχουν ανεξέλεγκτες, αφού δεν θα είναι καταγεγραμμένες, δεν θα ελέγχονται ούτε στοιχειωδώς, από πλευράς πυρασφάλειας!!!

  Εννοείται φυσικά ότι δεν θα διαθέτουν συστήματα εισροών εκροών, όπως όλα τα πρατήρια δημόσιας χρήσης.
  Αναρωτηθείτε λοιπόν πού άραγε θα διοχετεύονται τα παράνομα ή λαθραία καύσιμα, αν όχι εκεί που δεν υπάρχει κανένας έλεγχος;;

  Μοιάζει κυριολεκτικά να μην συναισθάνεται η κυβέρνηση ότι με την διάταξη αυτή σπέρνει ανέμους και θα θερίσει θύελλες στο χώρο του λαθρεμπορίου καυσίμων!!

  Δεν υπάρχει ίχνος ισονομίας και χρηστής διοίκησης διότι οι πρατηριούχοι έχουν τοποθετήσει τα συστήματα εισροών εκροών στα πρατήρια τους διασυνδεδεμένα με τη ΓΓΠΣ, ενώ η κυβέρνηση αντί να θεσμοθετήσει αντίστοιχες διατάξεις για όλα τα στάδια διακίνησης καυσίμων, θεσμοθετεί διατάξεις που δίνουν χώρο στην ασυδοσία, στην παρανομία και στην ανασφάλεια.

  Για όλους αυτούς τους λόγους, πρέπει αμέσως να αποσυρθεί από το νομοσχέδιο η διάταξη αυτή και άμεσα να καταργηθεί και το άρθρο …..του ν. 4530/18.

  Οποιαδήποτε εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων, πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας, συστήματα εισροών εκροών, πιστοποιητικό πυρασφάλειας και πιστοποιήσεις από αρμόδιους μηχανικούς για την ασφαλή λειτουργία τους, όπως ακριβώς συμβαίνει και στα πρατήρια καυσίμων δημόσιας χρήσης. 》

 • 27 Δεκεμβρίου 2019, 12:24 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΠΟΥΔΑΚΗΣ

  Δεν είναι πρέπον να γίνει κατάργηση του Π.Δ 246 το οποίο και προστατεύει όλο το δυναμικό και προσωπικό των ΚΤΕΛ Α.Ε.
  Σε περίπτωση που συμβεί αυτό αφενός κάνετε τις διοικήσεις των ΚΤΕΛ παντοδύναμες και αφετέρου ανοίγετε το δρόμο για χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων που δουλεύουν στα ΚΤΕΛ εδώ και χρόνια. Βάζετε σε κίνδυνι επίσης και την ασφάλεια του επιβατικού κοινού θίγιντας τους εργαζόμενους οδηγούς των ΚΤΕΛ.

  Σας εφιστώ την προσοχή να μην καταργηθεί το ΠΔ 246 γιατί θα συνδεθεί το όνομα του Μητσοτάκη για άλλη μια φορά με απολύσεις εργαζομένων, θα βλάψει στο σύνολό τους όλους τους εμπλεκόμενους φορείς των ΚΤΕΛ, ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ!!!

  Αφήστε το πδ χωρίς αλλαγή, γιατί είναι η ασπίδα προστασίας των παντων στα ΚΤΕΛ.

 • 27 Δεκεμβρίου 2019, 09:15 | Ιωάννης Παπαδάκης

  Καλό θα ήταν να υποστηριχτεί η νέα γενιά στον κλάδο των μεταφορών,μία νέα γενιά που ξεκίνησε με ζήλο και με μεράκι στο επάγγελμα αυτό αλλά χαντακώθηκε εξαιτίας της κρίσης των προηγούμενων ετών αλλά και της φορολογικής λαίλαπας που τη συνόδεψε.Καλό θα ήταν να υποστηριχτεί η νέα γενιά και να της δωθεί μία ανάσα και ένα κίνητρο να συνεχίσει να ασχολείται δυναμικά με το κλάδο τον μεταφορών καθώς είναι μία γενιά που προσφέρει και θα προσφέρει πολλά στον κλάδο αυτό.Ένα κίνητρο θα μπορούσε είναι η χορήγηση ενός επιπλέον 10% στη επιδότηση του 30% για τους ιδιοκτήτες λεωφορείων ηλικίας 18-28 ετών πράγμα που θα αποτελέσει κίνητρο και μία ανάσα στα άτομα αυτά που ξεκίνησαν στα δύσκολα.

 • 27 Δεκεμβρίου 2019, 08:08 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  Στις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν αναφορικά με τις δημόσιες μεταφορές με λεωφορεία θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η πλήρης κατάργηση της περίπτωσης ε. της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), «ε. Είναι δυνατή η εκτέλεση και κάθε άλλου είδους μεταφορικού έργου, εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε απαιτούμενες από το νόμο ειδικές προϋποθέσεις και εφόσον συστήνουν ανεξάρτητες μεταφορικές επιχειρήσεις για το έργο αυτό.». και να αντικατασταθεί με αντίστοιχη περίπτωση, η οποία να καθιστά σαφές πως είναι αδύνατη η εκτέλεση από τις Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. άλλου έργου εκτός του συγκοινωνιακού ως εκ τούτου δεν δύνανται να συστήνουν ανεξάρτητες μεταφορικές επιχειρήσεις για το σκοπό αυτό.
  Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί ένας σαφής διαχωρισμός των δύο κλάδων, δηλαδή των δημόσιων μεταφορών και των τουριστικών μεταφορών με λεωφορεία. Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο δίνει δυστυχώς τη δυνατότητα στις Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. να απολαμβάνουν το μονοπώλιο των δημοσίων μεταφορών αλλά και να έχουν τη δυνατότητα άσκησης τουριστικών μεταφορών μέσω των τουριστικών επιχειρήσεών τους. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι τουριστικές επιχειρήσεις των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. έχουν Δ.Σ. με την ίδια σύσταση αυτής του Δ.Σ. του μητρικού Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και χρησιμοποιούν κεφάλαια για την ανάπτυξή τους που προέρχονται από τις μητρικές Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. Το πόσο ανεξάρτητες είναι λοιπόν βάσει νόμου είναι πολύ δύσκολο να εξακριβωθεί και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ελέγχεται από το κράτος. Αυτή η ανισότητα πρέπει να διορθωθεί και το νομοσχέδιο αυτό είναι μία μεγάλη ευκαιρία για να επιτευχθεί αυτό.

  Με εκτίμηση
  για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος Ευθυμίου Δημήτριος
  Ο Γραμματέας Κωτούλας Ευάγγελος

 • 26 Δεκεμβρίου 2019, 09:37 | ΣΤΡΑΤΗΣ

  Επιδοτησεις οχι μονον για τα απαρχαιομενα ΚΤΕΛ,αλλα και για τα Τουριστικα Λεωφορεια,Δεξαμενες ελευθερες ναι,με προδιαγραφες οπως και στην Ευρωπη.

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και προσθήκες:
  1. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:
  […]
  3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, οι παράγραφοι 1, 4, 6 και 8 τροποποιούνται, η παράγραφος 5 καταργείται, οι παράγραφοι 6 έως 10 αναριθμούνται σε 5 έως 9 και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:
  8. Τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία, μετά την ισχύ του νόμου αυτού, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα κλιματισμού. Τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην Ελλάδα δύνανται να φέρουν εξοπλισμό για την πρόσβαση και ασφαλή μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα. Τα λεωφορεία ιδιοκτησίας των φορέων συγκοινωνιακού έργου και μέχρι ποσοστού τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού στόλου αυτών φέρουν υποχρεωτικά τον εξοπλισμό του προηγούμενου εδαφίου.
  […]
  5. Η περίπτωση ιε της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει αντικαθίσταται, η παράγραφος 2 διαγράφεται και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 15
  Υποχρεώσεις
  1. Οι συγκοινωνιακοί φορείς και τα όργανα αυτών:
  α. εξυπηρετούν τις τακτικές λεωφορειακές γραμμές, που υπάγονται σε καθένα από αυτά,
  […]
  στ. πληροφορούν το επιβατικό κοινό για το δίκτυο και τα δρομολόγια των επιβατικών γραμμών, καθώς και για κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο, κατά τρόπο προσβάσιμο σε αυτό,
  ζ. […]
  ι. μεριμνούν για την ικανοποιητική εξυπηρέτηση των επιβατών και ιδιαίτερα των επιβατών με αναπηρία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και κατά την παραμονή τους στους χώρους αναμονής και άφιξης αναχώρησης λεωφορείων,
  ια. διαθέτουν οργανωμένες υπηρεσίες πληροφοριών στους σταθμούς αφιξοαναχώρησης, προσβάσιμες σε όλους
  ιβ. […]
  ιδ. απαγορεύουν τη μεταφορά ζώων, πλην των περιπτώσεων σκύλων βοηθείας ατόμων με αναπηρία ή μικρών κατοικίδιων ζώων, που μεταφέρονται με κατάλληλα για το σκοπό αυτό μέσα. Ιδιαίτερα σκύλοι βοηθείας ή/και σκύλοι που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης, ως σκύλοι βοηθείας – σκύλοι οδηγοί τυφλών ή σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, θα μεταφέρονται χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
  ιε. […]

 • 19 Δεκεμβρίου 2019, 18:55 | ΔΑΜΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ

  Όπως σάς είναι γνωστό, σήμερα, ισχύει η παράγραφος 6 τού άρθρου 54 τού Νόμου 4568 / 2018 (ΦΕΚ Α’ 178), η οποία, πολύ ορθά και λογικά, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τη συμμετοχή τών μετόχων τών ΚΤΕΛ Α.Ε. στις Γενικές τους Συνελεύσεις (για συγκεκριμένα, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 2 και ιδιάζουσας σημασίας, θέματα, όπως λ.χ. η Εκλογή Οργάνων Διοίκησης) ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ. Η αιτιολογία τής εφαρμογής τής άνω Διάταξης, καταφανώς, ήταν – είναι ότι για πολύ σημαντικά ζητήματα (που αφορούν τις ΚΤΕΛ Α.Ε. και τους ίδιους, εννοείται) πρέπει οι Μέτοχοι να παρίστανται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ (έτσι ώστε να ενημερώνονται, να επηρεάζουν και να επηρεάζονται από συζητήσεις, να λαμβάνουν θέση, να επιλέγουν πρόσωπα, να κατανοούν προβλήματα, κ.λ.π.). Αυτονόητο ήταν και παραμένει ότι, με την προηγούμενη παράδοση (σε διάφορους χρόνια βολεμένους, επιτήδειους επαγγελματίες και αυτόκλητους σωτήρες) εξουσιοδοτήσεων (από Μετόχους) δύναται να ενισχύεται και πιθανώς επιβραβεύεται (σε κάθε Συνέλευση) η αδιαφάνεια, η συναλλαγή, η αδιαφορία, η αντιδημοκρατικότητα, η αδυναμία επίλυσης προβλημάτων, η υποτέλεια, η αναξιοκρατία, κ.λ.π. Διάφορες «φωνές» διατείνονται ότι πρέπει, δήθεν, η σχετική Διάταξη να εναρμονιστεί με την ανάλογη Διάταξη τών Νόμων για τις υπόλοιπες Ανώνυμες Εταιρείες (όπου επιτρέπεται η παράσταση με εξουσιοδότηση, όπως ίσχυε με το προηγούμενο, απαράδεκτο για τις ΚΤΕΛ ΑΕ, καθεστώς, το οποίο, βέβαια, στηλίτευσε και προσπαθεί να εξυγιάνει η άνω ισχύουσα Διάταξη), ΧΩΡΙΣ, όμως, να θέλουν να ισχύσει ΚΑΙ στις ΚΤΕΛ ΑΕ η υπόλοιπη Νομοθεσία που αναφέρεται στις υπόλοιπες ΑΕ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, σάς παραΚΑΛΟΥΜΕ να ΜΗΝ τροποποιηθεί η άνω Διάταξη (παράγραφος 6 τού άρθρου 54 τού Νόμου 4568 / 2018 – ΦΕΚ Α’ 178) και να παραμείνει η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ συμμετοχής των Μετόχων των ΚΤΕΛ ΑΕ στις Γενικές Συνελεύσεις τους με εξουσιοδοτήσεις. Σάς υπενθυμίζουμε ότι ΟΛΟΙ μας πρέπει να είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε δίκαιη, Δημοκρατική, Συνταγματική, σύννομη και ορθή λύση κι ενέργεια προς το συμφέρον τών Συναδέλφων, τού υγιούς Συνδικαλισμού, τού Δημοκρατικού Πολιτεύματος αλλά και ότι πρέπει να σταθούμε απέναντι σε οποιονδήποτε επιχειρήσει να βλάψει ή/και να μην προστατέψει αυτά.

 • 19 Δεκεμβρίου 2019, 16:54 | ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΗΣ

  Σάς ΚΑΛΏ επειδή επίκειται προς το χειρότερο κατά τη γνώμη μου, τροποποίηση τού παρακάτω αναφερόμενου ισχόντος Νομικού πλαίσιου και μετά από τις πρόσφατες δυσμενείς εξελίξεις στο φλέγον θέμα τού επαγγέλματός μας, να προβείτε, το συντομώτερο δυνατό, στις ακόλουθες ενέργειες.
  Όπως σάς είναι γνωστό, σήμερα ισχύει η παράγραφος 6 τού άρθρου 54 τού Νόμου 4568 / 2018 (ΦΕΚ Α’ 178), η οποία, πολύ ορθά και λογικά, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τη συμμετοχή τών μετόχων τών ΚΤΕΛ Α.Ε. στις Γενικές τους Συνελεύσεις (για συγκεκριμένα, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και ιδιάζουσας σημασίας, θέματα, όπως λ.χ. η Εκλογή Οργάνων Διοίκησης) ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ.
  Η αιτιολογία τής εφαρμογής τής άνω Διάταξης, είναι ότι για πολύ σημαντικά ζητήματα (που αφορούν τις ΚΤΕΛ Α.Ε. και τους ίδιους, εννοείται) πρέπει οι Μέτοχοι να παρίστανται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ έτσι ώστε να ενημερώνονται, να επηρεάζουν και να επηρεάζονται από συζητήσεις, να λαμβάνουν θέση, να επιλέγουν πρόσωπα, να κατανοούν προβλήματα και να αποκλείεται και να μην επιβραβεύεται σε κάθε Συνέλευση η αδιαφάνεια, η συναλλαγή, η αδιαφορία, η αντιδημοκρατικότητα, η αδυναμία επίλυσης προβλημάτων, η υποτέλεια, η αναξιοκρατία, κ.λ.π.
  Σύμφωνα με τα παραπάνω, Σάς ΚΑΛΟΥΜΕ να ΜΗΝ τροποποιηθεί η ως άνω Διάταξη (παράγραφος 6 τού άρθρου 54 τού Νόμου 4568 / 2018 – ΦΕΚ Α’ 178) και να παραμείνει η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ συμμετοχής των Μετόχων των ΚΤΕΛ ΑΕ στις Γενικές Συνελεύσεις τους με εξουσιοδοτήσεις.
  Τονίζουμε ότι ΟΛΟΙ μας πρέπει να είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε δίκαιη, δημοκρατική και ορθή λύση κι ενέργεια προς το συμφέρον τών Συναδέλφων, τού υγιούς Συνδικαλισμού, τού Δημοκρατικού Πολιτεύματος αλλά και ότι πρέπει να σταθούμε απέναντι σε οποιονδήποτε επιχειρήσει να βλάψει ή/και να μην προστατέψει αυτά

 • 18 Δεκεμβρίου 2019, 22:37 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ

  Κύριε Υπουργέ συμφωνούμε απολύτως βεβαίως με την επιδότηση για αγορά καινουριων λεωφορειων απο τα ΚΤΕΛ ή απο μετόχους των ΚΤΕΛ. Διαφωνουμε ωστόσο με τον ορισμο της ημερομηνίας υποβολης των σχετικών αιτησεων απο 01.01.2013, τουτο διότι δημιουργείται ενα αδικαιολόγητο κενό απο τη λήξη της προηγουμενης περιόδου (31.12.2009) μέχρι την ημερομηνία της υπο διαβούλευση διάταξης. Συγκεκριμένα έχω υποβάλλει την με αριθμό πρωτ. 12321/17.03.2011 αίτηση για χορήγηση επιδότησης και με τη διάταξη αυτή όπως εισάγεται ουδέν δικαιούμαι. Πρέπει επομένως να προβείτε σε τροποποίηση της διάταξης ώστε να προβλέπεται επιδότηση απο 01.01.2010.

 • 14 Δεκεμβρίου 2019, 22:53 | παπαδοπουλος Ιωαννης

  Η πρωτη παραγραφος του αρθρου 35 ειναι σε κατευθυνση διεκολυνσης του λαθρεμποριου, και δημιουργει προβλημα στην δημοσια ασφαλεια για τους εξης λογους:
  1. Οπου δεν υπαρχει αδεια λειτουργιας δεν μπορει να παρακολουθηθει η κινηση καυσιμων ποσο μαλλον οταν οταν δεν προβλεπεται κανενος ειδος αδειοδοτησης η προδιαγραφης.
  2. Η πυροσβεστικη δεν εχει εκδοσει ποτε πιστοποιητικο πυροπροστασιας αντι αδειας λειτουργιας στο παρελθον ουτε και προκειται στο μελλον. Ψαξτε το κ. Υπουργε να δειτε αν ειναι αληθεια. Δημιουργουνται κινητες βομβες
  3. Επειδη δεν υπαρχει προδιαγραφη μπορει ο καθενας να εγκαταστησει δεξαμενη ακομη και απο τους γυφτους. Αυτο ειναι το κρατος που θελουμε; Ποια η προστασια απο εκρηξη η απο διαρροη;
  4. Γιατι σε αλλες εταιριες δεν επιτρεπεται να εχουν οτι δεξαμενες επιθυμουν αλλα επιβαλλονται προδιαγραφες αυστηρες και στα ΚΤΕΛ οχι. Πρεπει να μας προβληματισει το γεγονος. Μηπως ειναι αθεμιτος ανταγωνισμος η μαλλον ο ορισμος του αθεμιτου ανταγωνισμου.
  5. Στην παραγρδο 1 δεν αναφερονται αντλιες πετρελαιου. Δεν υπαρχουν αντλιες για να τροφοδοτηθουν τα λεωφορεια των ΚΤΕΛ; Δηλαδη επιτρεπονται δεξαμενες αλλα οχι αντλιες;
  Λυπαμαι πολυ γιατι περιμενα περισσοτερα απο εσας