Άρθρο 27 – Μεταβατικές διατάξεις

1. α) «Άδεια λειτουργίας» υδατοδρομίου που χορηγήθηκε με τις διατάξεις του ν.4146/2013 επέχει θέση «άδεια ίδρυσης και λειτουργίας» σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ο κάτοχος της «άδειας λειτουργίας» του ν.4146/2013 οφείλει να μεριμνήσει για την πλήρωση των απαιτήσεων των άρθρων 2 και 13 του παρόντος και να προσκομίσει στο Τ.Ε.Μ. τα δικαιολογητικά που σχετίζονται με τις απαιτήσεις των ιδίων άρθρων. Τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 11. Η Επιτροπή προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των δικαιολογητικών και αποστέλλει το πόρισμά της στο Τ.Ε.Μ. Το Τ.Ε.Μ. εκδίδει, σχετική πράξη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 13 ή ενημερώνει εγγράφως τον κάτοχο, εάν από το πόρισμα της Επιτροπής συνάγεται ότι δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις.
Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας μπορεί να ζητήσει νέα επιθεώρηση μετά την ολοκλήρωση διορθωτικών παρεμβάσεων επί των ευρημάτων του πορίσματος της Επιτροπής Υδατοδρομίων. Κατά την κατάθεση αίτησης διεξαγωγής νέας επιθεώρησης και για το παραδεκτό αυτής, καταβάλλεται ποσό παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου το ύψος του οποίου ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα». Με την υποβολή του αιτήματος, υποβάλλεται και το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου.
β) Ο κάτοχος «άδειας λειτουργίας» υδατοδρομίου που χορηγήθηκε με τις διατάξεις του ν.4146/2013 δύναται να αιτηθεί από κοινού με το φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου την τροποποίηση αυτής σε «άδεια ίδρυσης» στο όνομα του κατόχου και σε «άδεια λειτουργίας» στο φορέα, στον οποίο έχει παραχωρηθεί από τον κάτοχο η λειτουργία του υδατοδρομίου. Στην περίπτωση αυτή, η χορηγηθείσα «άδεια λειτουργίας» τροποποιείται με όμοιες αποφάσεις σε «άδεια ίδρυσης» και σε «άδεια λειτουργίας» με την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος αυτής θα μεριμνήσει για την υποβολή στο Τ.Ε.Μ. των απαιτούμενων δικαιολογητικών και για την πλήρωση των απαιτήσεων των άρθρων 2 και 13 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 11. Η Επιτροπή προβαίνει σε επιθεώρηση του υδατοδρομίου μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των δικαιολογητικών και αποστέλλει το πόρισμά της στο Τ.Ε.Μ. Το Τ.Ε.Μ. εισηγείται την έκδοση των αποφάσεων «άδειας ίδρυσης» και «άδειας λειτουργίας» ή ενημερώνει εγγράφως τον κάτοχο, εάν από το πόρισμα της Επιτροπής συνάγεται ότι δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις. Στην τελευταία περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία διενέργειας νέας επιθεώρησης ως ανωτέρω.
γ) Εάν ο κάτοχος «άδειας λειτουργίας» υδατοδρομίου, που χορηγήθηκε με τις διατάξεις του ν.4146/2013, δεν συμμορφωθεί με τις παραγράφους 1(α) ή 1(β) του παρόντος , η άδεια ανακαλείται.
2.α) Για όσα υδατοδρόμια έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας με τις διατάξεις του ν.4146/13 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχει εκδοθεί η σχετική άδεια, υποβάλλεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, νέα αίτηση, για χορήγηση άδειας ίδρυσης ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του Τεχνικού Φακέλου, με εξαίρεση εκείνα τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί στο Τ.Ε.Μ., καλύπτουν τις απαιτήσεις του παρόντος και δεν έχουν μεταβληθεί/ τροποποιηθεί έκτοτε. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος για την εξέταση του αιτήματος και τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.
β) Για όσα υδατοδρόμια έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης με τις διατάξεις του ν.4568/18, και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχει εκδοθεί η σχετική άδεια, ο αιτών δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να υποβάλει νέα αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, επισυνάπτοντας τα σχετικά συμπληρωματικά /τροποποιημένα δικαιολογητικά του Τεχνικού Φακέλου. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος για την εξέταση του αιτήματος και τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.
γ) Για όσα υδατοδρόμια έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας από δημόσιο φορέα με τις διατάξεις του ν.4146/13 και αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4568/18, και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχει εκδοθεί η αιτούμενη άδεια, επιτρέπεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υποβολή νέας αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, επισυνάπτοντας τα σχετικά συμπληρωματικά/τροποποιημένα δικαιολογητικά του Τεχνικού Φακέλου. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος για την εξέταση του αιτήματος και τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.
δ) Για όσα υδατοδρόμια έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας από ιδιωτικό φορέα με τις διατάξεις του ν.4146/13 και αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης με τις διατάξεις του του ν. 4568/18 από δημόσιο φορέα με συναίνεση του ιδιωτικού φορέα, επιτρέπεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υποβολή νέας αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από τον ιδιωτικό φορέα. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος για την εξέταση του αιτήματος και τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.
ε) Παράβολα που έχουν ήδη καταβληθεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4146/13 θεωρούνται καταβληθέντα για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Εν εξελίξει διαγωνιστικές διαδικασίες που σχετίζονται με μελέτες, έργα ή υπηρεσίες που αφορούν στην κατασκευή εγκαταστάσεων υδατοδρομίων ή στην προμήθεια εξοπλισμού αυτών δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

  • 26 Δεκεμβρίου 2019, 17:09 | Κ. Παπακωνσταντίνου

    Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1α) του άρθρου 27 να συμπληρωθεί ως εξής: «Ο κάτοχος της «άδειας λειτουργίας» του ν.4146/2013 οφείλει να μεριμνήσει για την πλήρωση των απαιτήσεων των άρθρων 2, 13 και 8 του παρόντος και να προσκομίσει στο Τ.Ε.Μ. τα δικαιολογητικά που σχετίζονται με τις απαιτήσεις των ιδίων άρθρων.».