Άρθρο 33 (Άρθρο 38 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 (Α΄ 190)

Στο άρθρο 3 παρ. 1 του ΠΔ 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει», το στοιχείο β’ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) Ζημία των υδάτων, ήτοι οποιαδήποτε ζημία επηρεάζει δυσμενώς σε σημαντικό βαθμό:
i) την οικολογική, χημική ή ποσοτική κατάσταση ή το οικολογικό δυναμικό των υδάτων, όπως ορίζουν ο ν. 3199/2003 (Α’280) και το ΠΔ 51/2007 (Α’ 54) που θεσπίσθηκαν για την ενσωμάτωσή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, εξαιρουμένων των δυσμενών επιπτώσεων στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 4 παρ. 7 του ανωτέρω ΠΔ, ή
ii) την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, όπως ορίζει ο ν. 3983/2011 «Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ» (Α΄ 144), για τις πτυχές της περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που δεν καλύπτονται από το ν. 3199/2003 και ΠΔ 51/2007».