Άρθρο 19 (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων από διαχειριστές και ιδιοκτήτες

1. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες διατυπώνουν σε έγγραφο την εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων που εφαρμόζουν, το οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 εδάφιο α’. Επίσης, διασφαλίζουν την εφαρμογή της σε όλες τις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων στις οποίες εμπλέκονται, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς της. Το σχετικό με την εταιρική πολιτική έγγραφο περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο μέρος 8 του παραρτήματος I.
2. Η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων οφείλει να λαμβάνει υπόψη την κύρια ευθύνη των διαχειριστών για, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο της διακινδύνευσης από σοβαρά ατυχήματα εξαιτίας των εργασιών τους και τη συνεχή βελτίωσή του, προκειμένου να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή υψηλό επίπεδο προστασίας.
3. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες αποτυπώνουν σε έγγραφο το σύστημα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζουν, το οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 εδάφιο β ’. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει περιγραφή:
α) των οργανωτικών ρυθμίσεων για τον έλεγχο μεγάλων κινδύνων,
β) των ρυθμίσεων για τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων μεγάλων κινδύνων, καθώς και άλλων κατά περίπτωση εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και
γ) των σχημάτων ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 17.
4. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες συνεισφέρουν στους μηχανισμούς αποτελεσματικής τριμερούς διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 8. Η δέσμευση του διαχειριστή και του ιδιοκτήτη για συμμετοχή στους μηχανισμούς αυτούς μπορεί να περιγράφεται στην εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων.
5. Η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων και τα συστήματα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης καλύπτουν τις απαιτήσεις των παραρτημάτων I μέρη (8, 9) και IV, ισχύουν δε τα ακόλουθα:
α) η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων διατυπώνεται εγγράφως και καθορίζει τους συνολικούς στόχους και τις ρυθμίσεις για τον έλεγχο της διακινδύνευσης από σοβαρό ατύχημα, καθώς και το πως οι στόχοι επιτυγχάνονται και οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο εταιρείας,
β) το σύστημα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης ενσωματώνεται στο γενικό σύστημα διοίκησης του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη και περιλαμβάνει την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τις μεθόδους και τους πόρους για τον καθορισμό και την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων.
6. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες προετοιμάζουν και διατηρούν πλήρες απόθεμα εξοπλισμού αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, κατάλληλου για τις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που διεξάγουν.
7. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες, σε διαβούλευση με την Αρμόδια Αρχή και αξιοποιώντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφοριών και εμπειριών κατά το άρθρο 27 παρ. 1, διαμορφώνουν και αναθεωρούν πρότυπα και οδηγίες βέλτιστων πρακτικών για τον έλεγχο των μεγάλων κινδύνων, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και του λειτουργικού χρόνου ζωής των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων, καθώς επίσης τηρούν κατ’ ελάχιστο όσα αναφέρονται στο παράρτημα VI.
8. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες διασφαλίζουν ότι η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων, κατά την ως άνω παρ. 1 καλύπτει τις παραγωγικές και μη εγκαταστάσεις τους και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα διαχειριστή ή ιδιοκτήτη θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή αυξάνει σημαντικά τη διακινδύνευση σοβαρού ατυχήματος, ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, της αναστολής της σχετικής δραστηριότητας, εωσότου ο κίνδυνος ή η διακινδύνευση τεθούν υπό επαρκή έλεγχο. Σε περίπτωση που λαμβάνονται τα εν λόγω μέτρα, ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά την Αρμόδια Αρχή αμελλητί και το αργότερο εντός 24 ωρών από τη λήψη τους.
10. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα για τη χρήση κατάλληλων τεχνικών μέσων ή διαδικασιών, προκειμένου να ενισχύουν την αξιοπιστία της συλλογής και καταγραφής των σχετικών δεδομένων και να αποτρέπουν πιθανή παραποίησή τους. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να προβλέπεται διαδικασία για τη συλλογή και τη διατήρηση δεδομένων σχετικών με εργασίες γεώτρησης.
11. Η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων συνυποβάλλεται με την έκθεση μεγάλων κινδύνων και αναθεωρείται κάθε πέντε έτη ή όποτε το επιβάλλουν μεταβολές στην εγκατάσταση.

 • Αθήνα 22/2/2016

  ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ που έχει αναρτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εναρμόνιση της ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/30/ΕΕ στην Ελληνική Νομοθεσία.

  1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/30/ΕΕ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΟΠΩΣ Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΡΒΗΓΙΑ
  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (Π.Ο.Ε.) ήταν ο μοναδικός συνδικαλιστικός φορέας της Ελλάδας που συμμετείχε ενεργά στη σύσταση της Οδηγίας από το 2012 με εκπροσώπους της μέσω της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπευτικής Ομοσπονδίας IndustriAll. Η IndustriAll δημιούργησε μια Επιτροπή στην οποία συμμετείχαμε από κοινού με εκπρόσωπους από τις αντίστοιχες ομοσπονδίες της Αγγλίας, Νορβηγίας, Γερμανίας κτλ.
  Η Επιτροπή αυτή συνέθεσε προτάσεις εν όψει της διμερούς διαβούλευσης με την αντίστοιχη Επιτροπή Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου για τη διαμόρφωση της οδηγίας 2013/30/ΕΕ.
  Στη συνέχεια η Επιτροπή της IndustriAll συνέχισε την λειτουργία της παρακολουθώντας την εφαρμογή της οδηγίας στις χώρες που συμμετείχαν τα αντίστοιχα συνδικάτα.
  Στην Αγγλία και την Νορβηγία, που ήταν και οι χώρες που είχαν ήδη θεσπίσει συγκεκριμένο πλαίσιο για θέματα υγιεινής και ασφάλειας σε υπεράκτιες εξέδρες, επανεξετάστηκε αυτό το πλαίσιο με τη θεσμική συμμετοχή των συνδικάτων των χωρών αυτών και επαναδιατυπώθηκαν θέματα υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη και την τεράστια καταστροφή μετά το ατύχημα της Deepwater Horizon στον κόλπο του Μεξικού .
  Στην Ελλάδα η λειτουργία υπεράκτιων εξεδρών μέχρι τώρα καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από το Ναυτικό Δίκαιο.
  Στην Αγγλία και στην Νορβηγία, πέραν των άλλων κανονισμών και διατάξεων που έχουν θεσπιστεί και λειτουργούν στην πράξη χρόνια τώρα και δεν ήταν δυνατόν να ενσωματωθούν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, έχει κριθεί απαραίτητη η συνεχής παρουσία κατάλληλου σκάφους και ελικοπτέρου που σε περίπτωση περιστατικού υγείας θα μεταφέρει τον άρρωστο ή σε περίπτωση ατυχήματος θα προσφέρει την βοήθεια που απαιτείται. Το αντίστοιχο προτείνουμε και για τις υπεράκτιες δραστηριότητες στην Ελλάδα .
  Εμπειρία από αντίστοιχες διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας στην Ελλάδα έχουν οι εργαζόμενοι στον Πρίνο (ΚΑΒΑΛΑ OIL) όπου το σωματείο με πρωτοβουλίες του προσπαθεί να διασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία των εξεδρών και του γεωτρύπανου στις εργασίες που πραγματοποιεί. Ας μην ξεχνάμε ότι το κοίτασμα του Πρίνου εμπεριέχει υψηλές ποσότητες Υδρόθειου, ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου αερίου. Η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας από τη λειτουργία της μοναδικής, στην Ελλάδα, εξέδρας του Πρίνου από τους εργαζόμενους είναι πολύ σημαντική. Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει ως Ομοσπονδία από όλη την παραπάνω διαδικασία μαζί με την εμπειρία του σωματείου εργαζομένων στην ΚΑΒΑΛΑ OIL είναι πολύτιμη και για αυτό προτείνουμε όπως θα δείτε παρακάτω τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας με έναν εκπρόσωπο στην Αρμόδια Αρχή.

  Στόχος μας στο προσεχές διάστημα είναι να διοργανώσουμε ημερίδα με την συμμετοχή εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία INDUSTRIALL, τα συνδικάτα Αγγλίας και Νορβηγίας καθώς και τους αρμόδιους φορείς από την Ελλάδα με θέμα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στις υπεράκτιες εξέδρες η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία του περιβάλλοντος και τον τουρισμό .

  2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  Παρακάτω παραθέτουμε τις προτάσεις της Π.Ο.Ε. :
  • Η Αρμόδια Αρχή να ιδρυθεί και να λειτουργήσει ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη, και τούτο να θεσμοθετηθεί από τον παρόντα Νόμο .
  Είναι σαφής η διαφορά λειτουργίας και αντικειμενικών στόχων της Αδειοδοτούσας Αρχής από την Αρμόδια Αρχή. Συνεπώς θεωρούμε απολύτως αναγκαίο ότι θα πρέπει εξ αρχής να καθοριστούν οι αρμοδιότητες μιας εκάστης των Αρχών και να αποτελέσουν δύο σαφώς ξεχωριστές Αρχές. Προτείνουμε το μοντέλο της Νορβηγίας όπου λειτουργούν οι δύο ξεχωριστές αρχές Norwegian Petroleum Directorate -NPD- και του Petroleum Safety Authority -PSA- που θεωρείται από τα πλέον επιτυχημένα στην πράξη, επί δεκαετίες.
  • Θεσμοθέτηση μέσω του παρόντος νόμου τηs εκπροσώπησης της Ομοσπονδίας μας στην Αρμόδια Αρχή . Θεωρούμε ότι θα συμβάλουμε στην βελτίωση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να διέπουν τις υπεράκτιες δραστηριότητες καθώς επίσης και την προστασία του περιβάλλοντος, θέμα για το οποίο οι εταιρείες λόγω υψηλού κόστους δεν δίνουν την δέουσα βαρύτητα.
  • Να υπάρξει πρόβλεψη και σαφή αναφορά στο Σχέδιο Νόμου με αναλυτική περιγραφή για τους κανόνες που θα διέπουν τα θέματα Υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος , ιδιαίτερα για την χώρα μας που το περιβάλλον και ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης .

  3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ

  Άρθρο 19
  Κατά τις εργασίες έρευνας ή παραγωγής σε θαλάσσιες περιοχές θα πρέπει να υπάρχει καθ΄ όλη την διάρκεια των ερευνών – εργασιών (stand by) η παρουσία κατάλληλου σκάφους και ελικοπτέρου που σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος θα παρέμβει για βοήθεια.

 • 22 Φεβρουαρίου 2016, 13:40 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

  9. «Διακινδύνευση σοβαρού ατυχήματος» να αντικατασταθεί με «πιθανότητα σοβαρού ατυχήματος» ή τη «διακινδύνευση από σοβαρό ατύχημα»

 • 4. Σημαντικότατο εδάφιο, που ουσιαστικότατα πλέον θεωρεί υποχρέωση του Κράτους και των επενδυτικών εταιρειών, των Ιδιοκτητών και των Διαχειριστών, ότι πρέπει στο «Τραπέζι» να βρίσκονται και οι εκπρόσωποι των Εργαζομένων. Και αυτό το επαναλαμβάνουμε, είναι η καινοτομία που εισήγαγε η νέα Οδηγία, αφού μετά διαβούλευση και διαπραγματεύσεις ετών, στις Βρυξέλλες, αποδέχτηκαν επίσημα όλοι οι Φορείς των κεντρικών αποφάσεων ότι αυτό είναι μια αναγκαιότητα, μια υποχρέωση όλων προς όλους. Φυσικά, εδώ δεν πρέπει να αποκρύψουμε ότι τα Συνδικάτα των βόρειων χωρών είναι πιο έμπειρα και καλύτερα οργανωμένα αφού εμπλέκονται θετικότατα, περισσότερο από 40 χρόνια στο κλάδο Ε&Π Υ/Α. Μάλιστα, ενεργοποίησαν μηχανισμούς επιδοτήσεων από Προγράμματα της Ε.Ε., μέσω των Ινστιτούτων που δημιούργησαν και λειτουργούν άψογα τα τελευταία χρόνια. Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, τα Ινστιτούτα αυτά είναι στελεχωμένα κυρίως από επιστήμονες, οι οποίοι συνεπικουρούν στην επίλυση των προβλημάτων των Συνδικάτων, χρησιμοποιώντας πλέον τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Ο μηχανισμός αυτός αναβάθμισε κατά πολύ την λειτουργικότητα των Συνδικάτων, στα οποία δόθηκε η ευκαιρία να επιστρατεύουν στο έργο τους και επιστημονικά δεδομένα, όχι για ν αποδείξουν ότι έχουν πάντα δίκιο, αλλά, από κοινού, με τα Κράτη, τις Εταιρείες των επενδυτών, τους εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων, Ακαδημαϊκούς και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, να βοηθήσουν ουσιαστικά στο «optimization» της ορθής και δίκαιης λειτουργίας όλων των μηχανισμών που επιστρατεύονται στην εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου, με σύγχρονη φροντίδα για την απόλυτη προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Είναι θέματα που τους αφορούν άμεσα και τα Μέλη όλων αυτών των Σωματείων, είναι αυτά που βγάζουν όλη τη δουλειά και γνωρίζουν από μέσα, καλύτερα από τον καθένα, πού υποφέρει το σύστημα και η κάθε λειτουργία του, ώστε με τη συνεργασία τους και τις υποδείξεις τους να προλάβουν ή προβλέψουν το κάθε κακό, ή ακόμα και να το αντιμετωπίσουν με ωριμότητα, αποτελεσματικότητα και γρηγοράδα βάσει σχεδίου.
  Αυτό που προτείνουμε, είναι ότι στη χώρα μας που μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στη νότιο – ανατολική Ευρώπη, (αφού εμπλέκονται και πολλά διασυνοριακά προβλήματα), πρέπει να θεσμοθετηθούν μηχανισμοί μέσω του παρόντος νομοσχεδίου, που θα αναβαθμίζουν το έργο των αντιπροσωπευτικών Συνδικάτων και Σωματείων των -στις εξέδρες εν προκειμένω- εργαζομένων, όπως η δια βίου μάθηση με συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα, με σεβασμό από τους Διαχειριστές και Ιδιοκτήτες, Αρμόδιες Αρχές και σχετιζόμενους Φορείς, να προσκαλούνται πάντα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και επίλυσης των προβλημάτων. Οι ίδιες αντιπροσωπευτικές ομάδες, αποτελούν κι ένα μηχανισμό που είναι πιο κοντά στο κόσμο και τις κοινωνικές τοπικές ομάδες, οι οποίες πρέπει να πειστούν για το τρόπο λειτουργίας του όλου συστήματος, πολύ απλά, διότι όταν έχουν συμφωνήσει αυτοί -οι εργαζόμενοι- που βρίσκονται στο μέτωπο αυτής της «μάχης», κατά μείζονα λόγο, θα πειστούν κι αυτοί που παρακολουθούν μακρόθεν. Αναμφισβήτητα, σε ολόκληρο το Σ.Ν. πρέπει να εκφραστεί μια τέτοια φιλοσοφία, που και αντικείμενο της παρούσας Οδηγίας είναι, και θα αναβαθμίσει την λειτουργία των αντίστοιχων Σωματείων για τα οποία θα επιταχύνει την ουσιαστική συνεργασία τους με τα ανάλογα των βορείων χωρών.