Άρθρο 34 (Άρθρο 42 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές προγραμματιζόμενων εγκαταστάσεων παραγωγής καθώς και οι διαχειριστές σχεδιαζόμενων ή εκτελούμενων εργασιών γεώτρησης κατά την 19η Ιουλίου 2013, υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που θα εκδοθούν με βάση τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του έως τις 19 Ιουλίου 2016.
2. Οι εγκαταστάσεις που υφίστανται την 19η Ιουλίου 2013 προσαρμόζονται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που θα εκδοθούν με βάση τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του από την ημερομηνία της προγραμματισμένης εξέτασης του φακέλου ασφαλείας και εκτίμησης κινδύνου και σε κάθε περίπτωση έως τις 19 Ιουλίου 2018.

 • 22 Φεβρουαρίου 2016, 13:17 | Τσέτογλου Βασίλης

  1. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έγκρισης των υποβαλλόμενων εκθέσεων μεγάλων κινδύνων και των κοινοποιήσεων που θα υποβάλλονται από τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές. Αυτή η απουσία δημιουργεί ερωτήματα που προκύπτουν από το άρθρο 34, παράγραφος 1, σχετικά με τις προγραμματιζόμενες εγκαταστάσεις παραγωγής και τις σχεδιαζόμενες εργασίες γεώτρησης.
  a. Σε ποιο χρονικό πλαίσιο τοποθετούνται οι προγραμματιζόμενες εγκαταστάσεις παραγωγής και οι σχεδιαζόμενες εργασίες γεώτρησης που πρέπει να εναρμονιστούν με το Νόμο μέχρι τις 19 Ιουλίου 2016? Χωρίς χρονικό πλαίσιο έγκρισης είναι αδύνατο να οριστεί αντικειμενικά τι σημαίνει προγραμματιζόμενες και τι σχεδιαζόμενες.
  b. Επίσης τι ισχύει για τις εγκαταστάσεις παραγωγής που δεν έχουν ακόμα προγραμματιστεί χρονικά και δεν υπάρχει καμία δέσμευση υλοποίησης πριν την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών?
  2. Στο άρθρο 34 επίσης, παράγραφος 1 υπάρχει η αναφορά στους «διαχειριστές σχεδιαζόμενων ή εκτελούμενων εργασιών γεώτρησης» που θα πρέπει να εναρμονιστούν μέχρι τις 19 Ιουλίου 2016. Προφανώς η αναφορά γίνεται για τις μη παραγωγικές εγκαταστάσεις και προτείνεται να συμπληρωθεί αναλόγως η παραπάνω φράση για να είναι ξεκάθαρο.

 • Άρθρα 33 & 34
  Τα παραπάνω Άρθρα αποτελούν Νομικές διατάξεις και ερμηνείες για τις οποίες δεν έχουμε άποψη αφού ούτε οι χρόνοι, ούτε η έλλειψη νομικής υποστήριξης, μας το επιτρέπουν.