Άρθρο 14 (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

1. Οι διαχειριστές ή ιδιοκτήτες, κατά περίπτωση, καταρτίζουν εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τα οποία υποβάλλονται σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 11 παρ. 1 στοιχείο ζ’. Τα σχέδια καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος νόμου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση κινδύνου σοβαρού ατυχήματος, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη σύνταξη της πλέον πρόσφατης έκθεσης μεγάλων κινδύνων. Το σχέδιο περιλαμβάνει ανάλυση της αποτελεσματικότητας αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας.
2. Σε περίπτωση που κινητή μη παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση εργασιών γεώτρησης, το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την εγκατάσταση λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση κινδύνου, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την κατάρτιση της κοινοποίησης εργασιών γεώτρησης που υποβάλλεται σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 11 παρ. 1 στοιχείο η’. Σε περίπτωση που το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης πρέπει να τροποποιηθεί λόγω της ιδιαίτερης φύσης ή της τοποθεσίας της γεώτρησης, ο διαχειριστής της γεώτρησης υποβάλλει το τροποποιημένο εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή επαρκή περιγραφή του στην Αρμόδια Αρχή ως συμπλήρωμα της σχετικής κοινοποίησης των εργασιών γεώτρησης.
3. Σε περίπτωση που μη παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση συνδυασμένων εργασιών, το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τροποποιείται, προκειμένου να καλύπτει τις συνδυασμένες εργασίες και υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή ως συμπλήρωμα της σχετικής κοινοποίησης των συνδυασμένων εργασιών.

  • Πιστεύουμε ότι για τα Άρθρα 12, 13 & 14 απαιτείται απόκτηση εμπειρίας η οποία μπορεί να επιταχυνθεί με ένα και μοναδικό τρόπο: Μέσω διοργάνωσης Σεμιναρίων και workshops από εξειδικευμένο προσωπικό που αποδεδειγμένα έχει εργαστεί σε εξέδρες και αντίστοιχα θέματα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί οργανισμοί και εταιρείες που προσφέρουν τυποποιημένα/ακαδημαϊκού επιπέδου μαθήματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Τα μαθήματα αυτά, αφενός είναι ακριβά και αφετέρου δεν είναι εστιασμένα εκεί που ο πελάτης θέλει, στις συγκεκριμένες βιομηχανικές εφαρμογές. Επίσης, οι καθηγητές, περισσότερο της θεωρητικής μάθησης, δεν διαθέτουν ούτε εμπειρία on site για άμεσες και αξιόπιστες απαντήσεις, ούτε μπορούν να σου σχεδιάσουν ένα άμεσο action plan όπως ο πελάτης το επιθυμεί και το έχει ανάγκη την δεδομένη στιγμή.
    Επειδή και εμπειρία από την βιομηχανία του πετρελαίου έχουμε, και τις ανάγκες γνωρίζουμε, και είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στη σύνθεση αυτής της Οδηγίας, κάτι που μας έδωσε την ευκαιρία και να συζητήσουμε με περισσότερο εξειδικευμένους συναδέλφους, αλλά και να επισκεφθούμε εταιρείες ή φορείς όπου μαζί προβληματιστήκαμε σε ανάλογα θέματα, έχουμε τη δυνατότητα να συνεισφέρουμε με τις απόψεις μας στον καλύτερο τρόπο διεξαγωγής του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος που σαν ένα πρόσθετο σκοπό, έχει να καταστήσει τους Έλληνες εργαζόμενους ικανούς να ανταπεξέρχονται όλων των προβλημάτων στο αφιλόξενο υπεράκτιο περιβάλλον και να καθίστανται «έτοιμοπόλεμοι» για κάθε μάχη που χρειάζεται να γίνει στην εξέδρα, ώστε με το τρόπο αυτό να μπορέσουν να απασχοληθούν σε αντίστοιχες νέες θέσεις εργασίας που θα ανοίξουν και στη χώρα μας. Γνωρίζουμε συγκεκριμένους κρατικούς φορείς που έχουν τις απαραίτητες υποδομές, ώστε ακόμη και με διοργάνωση «study visits» να δοθεί η ευκαιρία άμεσου «περάσματος» της σκυτάλης, σε κάθε ενδιαφερόμενο, που θα μπορέσει πριν ανέβει στην αληθινή εξέδρα, να επισκεφθεί την «εκπαιδευτική» και να μάθει εκ του ασφαλούς την ολοκληρωμένη λειτουργία της