Άρθρο 12 (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Έκθεση μεγάλων κινδύνων σε παραγωγική εγκατάσταση

1. Ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει έκθεση μεγάλων κινδύνων σε παραγωγική εγκατάσταση, την οποία υποβάλλει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1 στοιχείο ε’. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα I μέρη 2 και 5 και επικαιροποιείται, οποτεδήποτε ενδείκνυται ή όταν αυτό ζητείται από την Αρμόδια Αρχή.
2. Κατά την προετοιμασία της έκθεσης μεγάλων κινδύνων σε παραγωγική εγκατάσταση πραγματοποιείται η αρμόζουσα διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και παρέχονται τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με το παράρτημα I μέρος 2 σημείο 3.
3. Η έκθεση μεγάλων κινδύνων σε παραγωγική εγκατάσταση μπορεί να συντάσσεται και για ομάδα εγκαταστάσεων, εφόσον συναινέσει η Αρμόδια Αρχή.
4. Όταν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες επί της υποβληθείσας έκθεσης μεγάλων κινδύνων, πριν την αποδοχή της, ο διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει, έπειτα από αίτημα της Αρμόδιας Αρχής, τις πληροφορίες αυτές και να επιφέρει όλες τις απαραίτητες αλλαγές στη σχετική έκθεση.
5. Όταν πρόκειται να γίνουν τροποποιήσεις που περιλαμβάνουν ουσιώδη μεταβολή στην παραγωγική εγκατάσταση ή όταν μια σταθερή παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να αποξηλωθεί, ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει αναθεωρημένη έκθεση μεγάλων κινδύνων, η οποία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1 στοιχείο στ’, πρέπει να υποβάλλεται εντός προθεσμίας που καθορίζει η Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το παράρτημα I μέρος 6.
6. Καμία μεταβολή ή αποξήλωση κατά την παρ. 5 σε παραγωγική εγκατάσταση δεν ξεκινά πριν η Αρμόδια Αρχή προβεί στην αποδοχή της αναθεωρημένης έκθεσης μεγάλων κινδύνων.
7. Η έκθεση μεγάλων κινδύνων σε παραγωγική εγκατάσταση υπόκειται σε ενδελεχή περιοδική επανεξέταση από το διαχειριστή τουλάχιστον ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον αυτό ζητείται από την Αρμόδια Αρχή. Τα αποτελέσματα της επανεξέτασης κοινοποιούνται στην Αρμόδια Αρχή.

  • 22 Φεβρουαρίου 2016, 13:11 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

    4. Σε πόσο χρονικό διάστημα. Καλό θα ήταν να οριστεί συγκεκριμένο διάστημα