Άρθρο 08 (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Ορισμός της Αρμόδιας Αρχής – εξουσιοδοτήσεις

1. Στην Αρμόδια Αρχή ανατίθενται οι ακόλουθες ρυθμιστικές λειτουργίες:
α) η αξιολόγηση και η αποδοχή εκθέσεων μεγάλων κινδύνων, η αξιολόγηση κοινοποιήσεων μελετών σχεδιασμού, καθώς και κοινοποιήσεων εργασιών γεώτρησης ή συνδυασμένων εργασιών, όπως και συναφών εγγράφων που υποβάλλονται σε αυτήν κατά το άρθρο 11 του παρόντος νόμου,
β) η επίβλεψη της συμμόρφωσης των διαχειριστών και των ιδιοκτητών με τον παρόντα νόμο, συμπεριλαμβανομένων της διενέργειας επιθεωρήσεων, της διερεύνησης συμβάντων και των μέτρων επιβολής,
γ) η παροχή συμβουλών σε άλλες Αρχές ή φορείς, συμπεριλαμβανομένης της αδειοδοτούσας Αρχής,
δ) η κατάρτιση ετήσιων σχεδίων σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος νόμου,
ε) η σύνταξη εκθέσεων και αναφορών,
στ) η συνεργασία με αντίστοιχες Αρμόδιες Αρχές και φορείς άλλων χωρών.
ζ) η εισήγηση για την έκδοση Κανονισμών Ασφαλείας, η υιοθέτηση προτύπων και οδηγιών.
2. Η Αρμόδια Αρχή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, ιδίως δε κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 εδάφια α’, β’ και γ’ είναι ανεξάρτητη και αμερόληπτη.
3. Η Αρμόδια Αρχή ασκεί τις ως άνω αρμοδιότητες και δεν εμπλέκεται σε οιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συναρτώμενη με την οικονομική ανάπτυξη των υπεράκτιων φυσικών πόρων, την αδειοδότηση υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων και τη συλλογή και διαχείριση των εσόδων από τις εν λόγω εργασίες.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η Αρμόδια Αρχή και ρυθμίζονται τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διοίκηση, τη στελέχωση καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.
4. Εωσότου εκδοθεί η απόφαση της παρ. 3 και εφόσον οι εγκαταστάσεις υπεράκτιων εργασιών που δραστηριοποιούνται στη Χώρα είναι λιγότερες από έξι, τα κατά τον παρόντα νόμο καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής ασκούνται από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) ΑΕ.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής κατά την ανωτέρω μεταβατική περίοδο.
5. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 δημοσιοποιεί περιγραφή της οργανωτικής δομής της Αρμόδιας Αρχής, αναφέροντας επίσης τους λόγους για τους οποίους αυτή επελέγη. Επίσης, γνωστοποιεί με ποιον τρόπο έχει διασφαλίσει την άσκηση των αρμοδιοτήτων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 και την τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος νόμου.
6. Η Αρμόδια Αρχή διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους και χρηματοοικονομικούς πόρους, προκειμένου να εκτελεί τα κατά τον παρόντα νόμο καθήκοντά της.
7. Για την παροχή εξειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης προς υποστήριξη της Αρμόδιας Αρχής κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, είναι δυνατή η σύναψη τυπικών συμφωνιών με τους κατάλληλους Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους κατάλληλους φορείς, κατά περίπτωση. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, φορέας δεν θεωρείται κατάλληλος, εφόσον η αντικειμενικότητά του μπορεί να αμφισβητηθεί λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι μηχανισμοί, με τους οποίους εξασφαλίζονται οι χρηματοοικονομικοί πόροι της παρ. 6, περιλαμβανομένης της δυνατότητας οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των καθηκόντων της Αρμόδιας Αρχής δυνάμει του παρόντος νόμου να βαρύνουν τους κατόχους άδειας, τους διαχειριστές ή τους ιδιοκτήτες. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα οικονομικής διαχείρισής των ανωτέρω πόρων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
9. Οι Κανονισμοί ασφαλείας για τις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής.

 • Αθήνα 22/2/2016

  ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ που έχει αναρτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εναρμόνιση της ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/30/ΕΕ στην Ελληνική Νομοθεσία.

  1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/30/ΕΕ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΟΠΩΣ Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΡΒΗΓΙΑ
  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (Π.Ο.Ε.) ήταν ο μοναδικός συνδικαλιστικός φορέας της Ελλάδας που συμμετείχε ενεργά στη σύσταση της Οδηγίας από το 2012 με εκπροσώπους της μέσω της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπευτικής Ομοσπονδίας IndustriAll. Η IndustriAll δημιούργησε μια Επιτροπή στην οποία συμμετείχαμε από κοινού με εκπρόσωπους από τις αντίστοιχες ομοσπονδίες της Αγγλίας, Νορβηγίας, Γερμανίας κτλ.
  Η Επιτροπή αυτή συνέθεσε προτάσεις εν όψει της διμερούς διαβούλευσης με την αντίστοιχη Επιτροπή Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου για τη διαμόρφωση της οδηγίας 2013/30/ΕΕ.
  Στη συνέχεια η Επιτροπή της IndustriAll συνέχισε την λειτουργία της παρακολουθώντας την εφαρμογή της οδηγίας στις χώρες που συμμετείχαν τα αντίστοιχα συνδικάτα.
  Στην Αγγλία και την Νορβηγία, που ήταν και οι χώρες που είχαν ήδη θεσπίσει συγκεκριμένο πλαίσιο για θέματα υγιεινής και ασφάλειας σε υπεράκτιες εξέδρες, επανεξετάστηκε αυτό το πλαίσιο με τη θεσμική συμμετοχή των συνδικάτων των χωρών αυτών και επαναδιατυπώθηκαν θέματα υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη και την τεράστια καταστροφή μετά το ατύχημα της Deepwater Horizon στον κόλπο του Μεξικού .
  Στην Ελλάδα η λειτουργία υπεράκτιων εξεδρών μέχρι τώρα καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από το Ναυτικό Δίκαιο.
  Στην Αγγλία και στην Νορβηγία, πέραν των άλλων κανονισμών και διατάξεων που έχουν θεσπιστεί και λειτουργούν στην πράξη χρόνια τώρα και δεν ήταν δυνατόν να ενσωματωθούν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, έχει κριθεί απαραίτητη η συνεχής παρουσία κατάλληλου σκάφους και ελικοπτέρου που σε περίπτωση περιστατικού υγείας θα μεταφέρει τον άρρωστο ή σε περίπτωση ατυχήματος θα προσφέρει την βοήθεια που απαιτείται. Το αντίστοιχο προτείνουμε και για τις υπεράκτιες δραστηριότητες στην Ελλάδα .
  Εμπειρία από αντίστοιχες διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας στην Ελλάδα έχουν οι εργαζόμενοι στον Πρίνο (ΚΑΒΑΛΑ OIL) όπου το σωματείο με πρωτοβουλίες του προσπαθεί να διασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία των εξεδρών και του γεωτρύπανου στις εργασίες που πραγματοποιεί. Ας μην ξεχνάμε ότι το κοίτασμα του Πρίνου εμπεριέχει υψηλές ποσότητες Υδρόθειου, ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου αερίου. Η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας από τη λειτουργία της μοναδικής, στην Ελλάδα, εξέδρας του Πρίνου από τους εργαζόμενους είναι πολύ σημαντική. Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει ως Ομοσπονδία από όλη την παραπάνω διαδικασία μαζί με την εμπειρία του σωματείου εργαζομένων στην ΚΑΒΑΛΑ OIL είναι πολύτιμη και για αυτό προτείνουμε όπως θα δείτε παρακάτω τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας με έναν εκπρόσωπο στην Αρμόδια Αρχή.

  Στόχος μας στο προσεχές διάστημα είναι να διοργανώσουμε ημερίδα με την συμμετοχή εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία INDUSTRIALL, τα συνδικάτα Αγγλίας και Νορβηγίας καθώς και τους αρμόδιους φορείς από την Ελλάδα με θέμα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στις υπεράκτιες εξέδρες η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία του περιβάλλοντος και τον τουρισμό .

  2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  Παρακάτω παραθέτουμε τις προτάσεις της Π.Ο.Ε. :
  • Η Αρμόδια Αρχή να ιδρυθεί και να λειτουργήσει ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη, και τούτο να θεσμοθετηθεί από τον παρόντα Νόμο .
  Είναι σαφής η διαφορά λειτουργίας και αντικειμενικών στόχων της Αδειοδοτούσας Αρχής από την Αρμόδια Αρχή. Συνεπώς θεωρούμε απολύτως αναγκαίο ότι θα πρέπει εξ αρχής να καθοριστούν οι αρμοδιότητες μιας εκάστης των Αρχών και να αποτελέσουν δύο σαφώς ξεχωριστές Αρχές. Προτείνουμε το μοντέλο της Νορβηγίας όπου λειτουργούν οι δύο ξεχωριστές αρχές Norwegian Petroleum Directorate -NPD- και του Petroleum Safety Authority -PSA- που θεωρείται από τα πλέον επιτυχημένα στην πράξη, επί δεκαετίες.
  • Θεσμοθέτηση μέσω του παρόντος νόμου τηs εκπροσώπησης της Ομοσπονδίας μας στην Αρμόδια Αρχή . Θεωρούμε ότι θα συμβάλουμε στην βελτίωση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να διέπουν τις υπεράκτιες δραστηριότητες καθώς επίσης και την προστασία του περιβάλλοντος, θέμα για το οποίο οι εταιρείες λόγω υψηλού κόστους δεν δίνουν την δέουσα βαρύτητα.
  • Να υπάρξει πρόβλεψη και σαφή αναφορά στο Σχέδιο Νόμου με αναλυτική περιγραφή για τους κανόνες που θα διέπουν τα θέματα Υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος , ιδιαίτερα για την χώρα μας που το περιβάλλον και ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης .

  3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ

  Άρθρο 8
  Το Άρθρο 8 δείχνει τις υποχρεώσεις και καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής, προσδιορίζοντας σαφέστερα τις δράσεις και υποχρεώσεις της και διαχωρίζοντας τις αρμοδιότητες αυτής από την ΕΔΕΥ. Θεωρείται απαραίτητη η συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων για τη τήρηση των προδιαγραφών για την άριστη επιλογή, αφού αφορά κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων – Μελών της Π.Ο.Ε.
  Να υπάρχει δεσμευτικό χρονικό περιθώριο (π.χ. 6 μήνες) από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον ορισμό της Αρμόδιας Αρχής.

 • 22 Φεβρουαρίου 2016, 13:44 | Τσέτογλου Βασίλης

  1. Δε θα πρέπει να επιβαρύνονται οι κάτοχοι αδείας, οι διαχειριστές ή οι ιδιοκτήτες με τα έξοδα λειτουργίας της Αρμόδιας Αρχής, όπως καθορίζεται στο άρθρο 8, παράγραφος 8, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες επιβαρύνσεις αυτών με βάση την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία. Επιπλέον, εάν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όταν ο κάτοχος αδείας και o διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης είναι ο ίδιος οργανισμός ή έχουν σχέση εξάρτησης εταιριών (θυγατρικές κτλ), η επιβάρυνση πρέπει να αναφέρεται μόνο σε έναν από τους παραπάνω.

 • 1. Ουσιαστικής σημασίας το Άρθρο 8, αφού δείχνει τις υποχρεώσεις και καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής, προσδιορίζοντας σαφέστερα τις δράσεις και υποχρεώσεις της και διαχωρίζοντας τις αρμοδιότητες αυτής από την Αδειοδοτούσα Αρχή. Το μήνυμά μας -πέραν του ότι η Αρμόδια Αρχή πρέπει να στηθεί από το παρόν Σ.Ν.- αφορά την δέουσα προσοχή που πρέπει να δοθεί στην αυστηρότατη επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει τον νέο φορέα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τηρηθούν καθαρά αξιοκρατικά και τεχνοκρατικά κριτήρια και θεωρείται απαραίτητη η συμμετοχή των εκπροσώπων που να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία.
  Συμφωνώ με τη πρόταση του κου Μαρκέτου.

  ε) Με συγκεκριμένους αποδέκτες. Να προσδιοριστούν επακριβώς.

  στ) Συμφωνούμε ως τελείως απαραίτητο, αφού είναι αδύνατο να αποκτηθεί η εμπειρία δεκαετιών ομοειδών Φορέων άλλων χωρών, σε σχεδόν μηδενικό χρόνο για τη χώρα μας, που ζητείται η εφαρμογή του παρόντος. Δεν είναι ανάγκη να υπερβάλουν ή και «σνομπάρουν» οι ανάδοχοι, ούτε οι άλλοι εμπλεκόμενοι κρατικοί φορείς. Οκ, είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουν αλλά δεν υποτιμούν την εμπειρία και υπευθυνότητά τους, αν ζητήσουν την εμπειρία άλλων, που έχει ήδη κοστίσει πάρα πολλά χρήματα στη διάρκεια όλων αυτών των δεκαετιών. Αυτοί οι -γνωστοί/άγνωστοι- άλλοι, έχουν ήδη έτοιμα τα Action plans, για το κάθε στάδιο της Ε&Π Υ/Α. Εμείς από τη πλευρά μας μπορούμε να βοηθήσουμε για να διοργανωθούν και στηθούν άμεσα workshops, με κορυφαίους Ευρωπαίους Επιστήμονες, Τεχνικούς, Managers κλπ. Το συνιστούμε με υπευθυνότητα και ανεπιφύλακτα, για επίσπευση των διαδικασιών, και για πλέον μεθοδευμένη και σίγουρη εργασία. Καλό θα ήταν να ζητηθεί για τα πρώτα χρόνια μέσα απ τον ίδιο το νόμο, με περιγραφή των συγκεκριμένων αναγκών και τρόπων εφαρμογής.

  3. Η παράγραφος αυτή ορίζει -άλλη μια φορά- σαφώς, ότι οι αρμοδιότητες της Αρμόδιας Αρχής διαχωρίζονται από αυτές της Αδειοδοτούσας Αρχής και είναι απορίας άξιο γιατί το Σ.Ν. θέλει την Αδειοδοτούσα Αρχή εξασκούσα καθήκοντα Αρμόδιας Αρχής ; Αν το θέμα είναι η έλλειψη κονδυλίων, διότι κανείς δεν μας βεβαιώνει ότι η εμπειρία των στελεχών της Αδειοδοτούσας Αρχής είχε προβλεφθεί ότι καλύπτει και τις απαιτήσεις της Αρμόδιας Αρχής, ρωτείστε μας, ίσως έχουμε το τρόπο να σας υποδείξουμε τη λύση. Είναι εξάλλου κάτι που ορίζεται αμέσως στην επόμενη πρόταση της ιδίας παραγράφου.

  4. Διαφωνούμε οριζοντίως και καθέτως και δεν κατανοούμε με ποιά λογική εισηγήθηκαν τις έξη εγκαταστάσεις υπεράκτιων εγκαταστάσεων. Ούτε μία. Ούτε αυτή του Πρίνου, που η λειτουργία της διέπεται και καθορίζεται από το ναυτιλιακό δίκαιο (= καμία σχέση με ό,τι ισχύει για την άρτια λειτουργία των εξεδρών). Ύστερα από όλα αυτά δεν ακούγεται καθόλου σοβαρό και κάπου εμπλέκονται και οι υπευθυνότητες ή τουλάχιστον χάνεται πολύτιμος χρόνος από το προσωπικό της ΕΔΕΥ να ασχοληθεί και με άλλα πλην των δικών της θεμάτων. Σοβαρά θέλουν να αναλάβουν τέτοιες ευθύνες ή δεν έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται? το 4. συνεχίζει:
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής κατά την ανωτέρω μεταβατική περίοδο.

  Άλλο και τούτο. Όχι πια άλλη υπουργική παρέμβαση. Οι ευθύνες ανήκουν στους επαΐοντες τεχνοκράτες και επιστήμονες. Λες και δεν μας δίδαξε το παράδειγμα ενός από τους πλέον πρόσφατους Υπουργούς (ο οποίος είχε αγαπήσει και προώθησε το αντικείμενο, αλλά που τελικά δεν κατάφερε να το φτάσει εκεί που έπρεπε, παρά τα τόσα χρόνια διαχείρισης του εν λόγω αντικειμένου). Όχι, δεν φταίει πάντα ο κάθε κος Υπουργός, αλλά οι σύμβουλοί του, τα άπειρα θέματα που διαχειρίζεται, ο περιορισμένος χρόνος του κλπ. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι τρύπες είναι πολλές…, και παρά το ότι υπάρχει θέληση, κανείς δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει αφού σκοντάφτει σε χίλια άλλα εμπόδια. Συνεπώς, μέχρι εδώ. Οι Υπουργοί έξω από τις διαδικασίες αυτές. Χρόνια τώρα διαπιστώνουμε ότι οι καθυστερήσεις και αναβολές οφείλονται σε αυτούς. δεν είναι παντογνώστες οι άνθρωποι. Ας ελέγχουν τους τεχνοκράτες μη πάρουν το πετρέλαιο σπίτι τους, αλλά πρωτευόντως, ας τους επιτρέψουν να το ανακαλύψουν και εξορύξουν χωρίς εμπόδια. Τον τρόπο τον ξέρουν αυτοί ή θα τον βρουν πολύ σύντομα για άμεση και επιτυχή εφαρμογή.

  5. Χωρίς άλλα σχόλια, μαζί με το νόμο να εγκριθεί και η σύσταση και οργανωτική δομή της Αρμόδιας Αρχής. Θα γίνει μεγάλο «μπέρδεμα» και μακάρι να μην επαληθευτούμε.

  6. Να κι ένα ακόμη ευχολόγιο. Εδώ, θα περιμέναμε ν ακούσουμε από πού θα διατεθούν οι πόροι…-οι παραπάνω απόψεις/προτάσεις για το εν λόγω αντικείμενο, ούτε σίγουρες, ούτε γενικότερα αποδεκτές είναι-, πόσοι προβλέπονται να είναι αυτοί και για πόσο προσωπικό; Η παράγραφος αυτή πρέπει να αλλάξει γιατί ο κάθε Υπουργός, χρόοονια τώρα, το μόνο που δεν σκέπτεται είναι τα έξοδα των εταιρειών, που είναι υποχρεωμένα να τρέχουν περιμένοντας τις Υπουργικές αποφάσεις. Ας μη ξεχνάμε στο πρόσφατο παρελθόν ότι η ΕΛΠΕ, ΕNERGEAN Oil, KAVALA OIL κλπ, περίμεναν 15 περίπου χρόνια, για το πότε θα εδημιουργείτο Φορέας διαχείρισης των δικαιωμάτων του Δημοσίου για να ξαναπάρει μπροστά ο μηχανισμός που υπολειτουργούσε, πληρώνοντας εντωμεταξύ το προσωπικό τους. Όλα αυτά τα χρόνια, το αποδείξαμε με διάφορες μελέτες ότι η διαδικασία Ε&Π Υ/Α, «κόλλαγε» στα Υπουργεία. Ας μη συνεχίσουμε τα ίδια λάθη και ας δοθούν αρμοδιότητες σε στελέχη κάτω από τον Υπουργό και για διευκόλυνση της ταχύτητας των υπογραφών που απαιτούνται για τη σωρεία των συμβάσεων και προετοιμασιών. Ουσιαστικά λοιπόν, ζητείται από τον Υπουργό να δώσει αρμοδιότητες και δικές του ακόμη στους εμπλεκόμενους Κρατικούς Φορείς συντάσσοντας και αυστηρό Memorandum για την υπευθυνότητα των αρμοδίων στελεχών.

  9. Η παράγραφος αυτή αφορά πρώτα και πάνω απ’ όλους τους Εργαζόμενους, που συνήθως είναι και τα πρώτα και μοναδικά θύματα σε περιπτώσεις ατυχημάτων στις εξέδρες. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτός ήταν και ό λόγος κατάρτισης της νέας αυτής Οδηγίας. Σαφώς και οι άλλοι εμπλεκόμενοι συναισθάνονται την ευθύνη για κάθε τους παράλειψη που θα οδηγούσε σε μια καταστροφή, αλλά, τη «ταμπακέρα» τη πληρώνει η εκάστοτε απρόσωπη εταιρεία, που με τη σειρά της τα χρήματα του προστίμου, τα βγάζει με το γνωστό κυλιόμενο τρόπο από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων, και πάλι από τον καταναλωτή, ο οποίος σε τελευταία ανάλυση, πλήττεται και από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Προσοχή λοιπόν, οι Κανονισμοί έχουν υπάρξει εδώ και πολλά χρόνια κι εφαρμόζονται εξαιρετικά σε δεκάδες χιλιάδες γεωτρήσεων ανά τον κόσμο. Εκεί που κάτι δεν είναι οργανωμένο καλά, που λείπει η εμπειρία, η συνέπεια, η αίσθηση ευθύνης και η ευσυνειδησία στη δουλειά, εκεί γίνεται και το ανθρώπινο λάθος κι επέρχεται η καταστροφή. Ναι, χρειάζονται άμεσα οι σχετικοί Κανονισμοί προκειμένου να αρχίσει η μελέτη τους, οι ερωτήσεις – απαντήσεις στα δύσκολα σημεία, η εμπέδωσή τους μαζί με την απαραίτητα ενσυνείδητη εφαρμογή των κανόνων. Θέλει δουλειά! Και ποιός είπε ότι το αντικείμενο αυτό δεν έχει σοβαρότατη απασχόληση; Μήπως να μην το κάνουμε κι αυτό εμείς ..; κι ας μας το δείχνουν άλλοι για τα επόμενα 50 χρόνια.., και μετά βλέπουμε; Μήπως λοιπόν θάπρεπε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και εμπειρίες για ένα αντικείμενο που είναι καινούριο και φαίνεται να απασχολήσει πολλούς από τους νέους μας τις επόμενες δεκαετίες? πολλά τα ερωτήματα, χάνεσαι. Απαιτείται σαφώς σχεδιασμός για μακροχρόνια εκπαίδευση, ώστε να καταστούν κατάλληλοι οι νέοι μας για τέτοιες δουλειές. Τους Κανονισμούς, μην ανησυχείτε, μπορούμε να σας τους προμηθεύσουμε εμείς. Ποιοί όμως θα φροντίσουν να τους μελετήσουν ώστε να τους εφαρμόσουν και σωστά; Θα προτείναμε κάποια καλύτερη διατύπωση του νόμου για επαναπροσανατολισμό αρμοδιοτήτων και ανάγκη σχεδιασμού.

 • 18 Φεβρουαρίου 2016, 18:39 | Γιώργος Μαρκέτος

  Διαφωνώ με αυτή τη διατύπωση (σημείο 3):
  «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η Αρμόδια Αρχή και ρυθμίζονται τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διοίκηση, τη στελέχωση καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.»
  Θα έπρεπε όλα αυτά τα θέματα να ορίζονται με τρόπο πολύ πιο σαφή, έτσι ώστε η αρχή να είναι τελείως ανεξάρτητη ακόμη και από τον Υπουργό, και τα κριτήρια σχετικα με την λειτουργία και τη στελεχωσή της να είναι τελείως αδιάβλητα.

  Επίσης απλά αναφέρεται ότι η Αρχή θα είναι αδιάβλητη και αμερόληπτη (σημείο 2) αλλά δεν υπάρχει πρόβλεψη για το ποιός είναι αρμόδιος να το κρίνει αυτό.