Άρθρο 09 (Άρθρο 9 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Λειτουργία της Αρμόδιας Αρχής

Η Αρμόδια Αρχή:
α) δρα ανεξάρτητα από πολιτικές, από κανονιστικές αποφάσεις ή από άλλους παράγοντες που δεν σχετίζονται με τα καθήκοντά της κατά τον παρόντα νόμο,
β) καθιστά σαφή τα όρια των ευθυνών της σε σχέση με τις ευθύνες του διαχειριστή και του ιδιοκτήτη, δυνάμει του παρόντος νόμου, για τον έλεγχο της διακινδύνευσης σοβαρού ατυχήματος.
γ) θεσπίζει πολιτική, μεθοδολογία και διαδικασίες για την ενδελεχή αξιολόγηση των εκθέσεων μεγάλων κινδύνων και των κοινοποιήσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος νόμου, καθώς και για την επίβλεψη της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας επιθεωρήσεων, της διερεύνησης συμβάντων και των μέτρων επιβολής.
δ) ενημερώνει τους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες σχετικά με την πολιτική, τη μέθοδο και τις διαδικασίες σύμφωνα με το εδάφιο γ’ και θέτει στη διάθεση του κοινού συνοπτικές παρουσιάσεις τους,
ε) όπου κρίνεται απαραίτητο, θεσπίζει και εφαρμόζει συντονισμένες ή κοινές διαδικασίες με Αρχές και Υπηρεσίες για την κατά τον παρόντα νόμο άσκηση αρμοδιοτήτων, και
στ) βασίζει την πολιτική, την οργάνωση και τις διαδικασίες λειτουργίας της στις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα III του παρόντος.

  • Όλες ετούτες οι παράγραφοι , εκφράζουν σαφώς την αδήριτη ανάγκη δημιουργίας αυτόνομου και ανεξάρτητου φορέα: της Αρμόδιας Αρχής που να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε εξάρτηση από άλλους κρατικούς φορείς. Υπάρχουν πολλά επιτυχημένα Ευρωπαϊκά παραδείγματα. Παρακαλούμε λάβετέ το σοβαρά υπόψη.