Άρθρο 11 (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται για την εκτέλεση υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων

1. Ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή τα ακόλουθα έγγραφα:
α) την εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων (“corporate major accident prevention policy”) ή επαρκή περιγραφή της, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 και 5,
β) το σύστημα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (“safety and environmental management system”), που ισχύει για την εγκατάσταση, ή επαρκή περιγραφή του, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 και 5,
γ) στην περίπτωση προγραμματιζόμενης παραγωγικής εγκατάστασης, κοινοποίηση σχεδιασμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος I μέρος 1,
δ) περιγραφή του σχήματος ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 17,
ε) έκθεση μεγάλων κινδύνων (“major hazard report”), σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13,
στ) σε περίπτωση ουσιώδους αλλαγής ή αποξήλωσης εγκατάστασης, αναθεωρημένη έκθεση μεγάλων κινδύνων σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13,
ζ) το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή επαρκή περιγραφή του σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 28,
η) σε περίπτωση εργασίας γεώτρησης, κοινοποίηση της εν λόγω εργασίας γεώτρησης και πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω εργασία γεώτρησης σύμφωνα με το άρθρο 15,
θ) στην περίπτωση συνδυασμένης εργασίας, κοινοποίηση συνδυασμένης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 16,
ι) σε περίπτωση υφιστάμενης παραγωγικής εγκατάστασης που πρόκειται να μετεγκατασταθεί σε νέα τοποθεσία παραγωγής όπου και θα λειτουργεί, κοινοποίηση μετεγκατάστασης σύμφωνα με το παράρτημα I μέρος 1,
ια) οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο απαιτεί η Αρμόδια Αρχή.
2. Τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν κατά την παρ. 1 στοιχεία α’, β’, δ’ και ζ’ υποβάλλονται συγχρόνως με την έκθεση μεγάλων κινδύνων που ζητείται σύμφωνα με την παρ. 1 στοιχείο ε’. Η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων κάθε διαχειριστή γεώτρησης υποβάλλεται συγχρόνως με την κοινοποίηση εργασίας γεώτρησης κατά την παρ. 1 στοιχείο η’, εάν δεν έχει υποβληθεί προηγουμένως .
3. Η κοινοποίηση σχεδιασμού κατά την παρ. 1 στοιχείο γ’ υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή εντός προθεσμίας που ορίζει η Αρμόδια Αρχή πριν από την προβλεπόμενη υποβολή της έκθεσης μεγάλων κινδύνων για την προγραμματιζόμενη εργασία. Η Αρμόδια Αρχή ανταποκρίνεται στην κοινοποίηση σχεδιασμού με σχόλια που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην έκθεση μεγάλων κινδύνων.
4. Σε περίπτωση που υφιστάμενη παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να εισέλθει σε υπεράκτια ύδατα ή να απομακρυνθεί από αυτά, ο διαχειριστής ενημερώνει εγγράφως την Αρμόδια Αρχή πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η παραγωγική εγκατάσταση αναμένεται να εισέλθει σε ή να απομακρυνθεί από αυτά.
5. Η κοινοποίηση μετεγκατάστασης που απαιτείται κατά την παρ. 1 στοιχείο ι’ υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή σε αρκούντως πρώιμο στάδιο της προτεινόμενης διαδικασίας, ώστε ο διαχειριστής να είναι σε θέση να λάβει υπόψη του όλα τα θέματα που εγείρονται από την Αρμόδια Αρχή κατά την εκπόνηση της έκθεσης μεγάλων κινδύνων.
6. Σε περίπτωση ουσιώδους αλλαγής που επηρεάζει την κοινοποίηση σχεδιασμού ή την κοινοποίηση μετεγκατάστασης, πριν από την υποβολή της έκθεσης μεγάλων κινδύνων, η Αρμόδια Αρχή πρέπει να ενημερώνεται για την εν λόγω αλλαγή το συντομότερο δυνατόν.
7. Η έκθεση μεγάλων κινδύνων που απαιτείται κατά την παρ. 1 στοιχείο ε’ υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή πριν από την προγραμματιζόμενη έναρξη των εργασιών, με καταληκτική ημερομηνία οριζόμενη από την Αρμόδια Αρχή που προηγείται της έναρξης.

  • 22 Φεβρουαρίου 2016, 13:57 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

    1β) Ο συνήθης όρος που χρησιμοποιείται για το «safety and environmental management system» είναι «Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Περιβάλλοντος».
    4. Καλό θα ήταν να οριστεί συγκεκριμένο ελάχιστο χρονικό διάστημα (π.χ. 30 ημέρες)
    5. Ομοίως

  • 1. β) Ειλικρινά απορούμε για το γεγονός ότι πουθενά στο κείμενο δεν συναντήσαμε την λέξη «Υγιεινή» κάτι που ως τώρα θεωρούσαμε αλληλένδετη με την Ασφάλεια και το Περιβάλλον. Οι Άγγλοι, εδώ και δεκαετίες μας μιλούν για το HSE (health and Safety Executive). Να ένας ακόμη λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η θεσμοθετημένη συμμετοχή των αποδεδειγμένα έμπειρων και επαϊόντων εργαζομένων στις Τριμερείς Διαβουλεύσεις, αφού τους ενδιαφέρει περισσότερο απόλους η ασφάλεια και Υγιεινή τους στο εν πολλοίς αφιλόξενο περιβάλλον της εξέδρας. Θα προτείναμε αναθεώρηση του νομοσχεδίου με εισαγωγή και σχετική ερμηνεία του όρου «Υγιεινή» .