Άρθρο 13 (Άρθρο 13 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Έκθεση μεγάλων κινδύνων που αφορά μη παραγωγική εγκατάσταση

1. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να συντάσσει έκθεση μεγάλων κινδύνων σε μη παραγωγική εγκατάσταση, την οποία υποβάλλει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1 στοιχείο ε’ του παρόντος νόμου. H εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα I μέρη 3 και 5 και επικαιροποιείται οποτεδήποτε ενδείκνυται ή όταν ζητείται από την Αρμόδια Αρχή.
2. Κατά την προετοιμασία της έκθεσης μεγάλων κινδύνων σε μη παραγωγικές εγκαταστάσεις πραγματοποιείται η αρμόζουσα διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και παρέχονται τα απαιτούμενα στοιχεία, σύμφωνα με το παράρτημα I μέρος 3 σημείο 2.
3. Όταν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες επί της υποβληθείσας έκθεσης μεγάλων κινδύνων, πριν την αποδοχή της, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται, έπειτα από αίτημα της Αρμόδιας Αρχής, να παρέχει, τις πληροφορίες αυτές και να επιφέρει όλες τις απαραίτητες αλλαγές στην σχετική έκθεση.
4. Όταν πρόκειται να γίνουν τροποποιήσεις που περιλαμβάνουν ουσιώδη μεταβολή στη μη παραγωγική εγκατάσταση ή όταν μια σταθερή μη παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να αποξηλωθεί, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να συντάσσει αναθεωρημένη έκθεση μεγάλων κινδύνων, η οποία, κατά τα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο 11 παρ. 1 στοιχείο στ’, πρέπει να υποβάλλεται εντός προθεσμίας που καθορίζει η Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το παράρτημα I μέρος 6 σημεία 1, 2 και 3.
5. Καμία μεταβολή ή αποξήλωση κατά την παρ. 4 σε σταθερή μη παραγωγική εγκατάσταση δεν ξεκινά, προτού η Αρμόδια Αρχή προβεί στην αποδοχή της αναθεωρημένης έκθεσης μεγάλων κινδύνων.
6. Καμία μεταβολή κατά την παρ. 4 σε κινητή μη παραγωγική εγκατάσταση δεν ξεκινά, προτού η Αρμόδια Αρχή προβεί στην αποδοχή της αναθεωρημένης έκθεσης μεγάλων κινδύνων.
7. Η έκθεση μεγάλων κινδύνων σε μη παραγωγική εγκατάσταση υπόκειται σε ενδελεχή περιοδική επανεξέταση από τον ιδιοκτήτη τουλάχιστον ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον αυτό ζητείται από την Αρμόδια Αρχή. Τα αποτελέσματα της επανεξέτασης κοινοποιούνται στην Αρμόδια Αρχή.

  • 22 Φεβρουαρίου 2016, 13:05 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

    3. Σε πόσο χρονικό διάστημα. Καλό θα ήταν να οριστεί συγκεκριμένο διάστημα