Άρθρο 30 (Άρθρο 30 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

1. Ο διαχειριστής ή, κατά περίπτωση, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ειδοποιεί αμελλητί τις αρμόδιες Αρχές σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος ή κατάστασης, συναρτώμενης με άμεσο κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος. Στην εν λόγω ειδοποίηση περιγράφονται οι συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων, όποτε είναι δυνατόν, της προέλευσης, των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον και των πιθανών σοβαρών συνεπειών τους.

2. Οι δράσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης περιγράφεται αναλυτικά στα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που καταρτίζονται για κάθε εγκατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος νόμου.

3. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης υποχρεούνται να λαμβάνουν αμελλητί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της κλιμάκωσής του και τον μετριασμό των επιπτώσεών του. Οι αρμόδιες Αρχές μπορεί να συνδράμουν το διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της παροχής πρόσθετων πόρων.

4. Κατά την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, συλλέγονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη διεξοδική διερεύνηση του ατυχήματος σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1.

  • Πιστεύουμε ότι για όσα αναφέρονται στα Άρθρα 28, 29 & 30, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν άμεσα συμφέροντα λόγω της εμπειρίας των Μελών τους από τους χώρους των Διυλιστηρίων, ή την εμπειρία τους από αντίστοιχα έργα και δραστηριότητες σε υπεράκτιο και χερσαίο περιβάλλον, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κι έχουν αναμφισβήτητα να προσφέρουν τη θετική τους συμβολή. Όμως, καλό είναι να γίνει κατανοητό ότι στα εν λόγω άρθρα, που δεν αναφέρονται ουσιαστικά σε τριμερείς διαβουλεύσεις, να θεωρηθεί αυτονόητη η υποχρέωσή των Συνδικάτων να προστατεύσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα Μέλη τους, αφού αυτό είναι και ένα από τα κύρια έργα της που εκτελούν με υπευθυνότητα τις τελευταίες δεκαετίες.
    Σημ: Επιμένουμε σε κάποιες περιγραφές του έργου που μπορούν μόνο οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να προσφέρουν την εμπειρία τους, ώστε να κατανοήσει «ο Νομοθέτης», που θα επανεπεξεργαστεί το παρόν νομοσχέδιο, να κάνει τις ανάλογες και απαραίτητες προσθήκες, που από τη μεριά μας, δεν τις θεωρούμε απλά αναγκαίες, αλλά και επιβεβλημένες!