Άρθρο 17 (Άρθρο 17 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Ανεξάρτητη επαλήθευση

1. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες διαμορφώνουν σχήματα ανεξάρτητης επαλήθευσης, την περιγραφή των οποίων υποβάλλουν κατά το άρθρο 11 παρ. 1 εδάφιο δ’ και συμπεριλαμβάνουν στο σύστημα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το άρθρο 11 παρ. 1 εδάφιο β’. Η περιγραφή περιλαμβάνει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα I μέρος 5.
2. Τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης επαλήθευσης δεν θίγουν την ευθύνη του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού και των συστημάτων που υπόκεινται σε επαλήθευση.
3. Η επιλογή του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης και ο σχεδιασμός των σχημάτων ανεξάρτητης επαλήθευσης πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος V.
4. Τα σχήματα ανεξάρτητης επαλήθευσης διαμορφώνονται:
α) Ως προς τις εγκαταστάσεις, προκειμένου να παρέχουν την ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι τα κρίσιμα στοιχεία ασφάλειας και περιβάλλοντος που προσδιορίζονται στην εκτίμηση κινδύνου της εγκατάστασης όπως αυτή περιλαμβάνεται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων είναι κατάλληλα, καθώς και ότι το πρόγραμμα εξέτασης και δοκιμής τους είναι κατάλληλο, τεχνολογικά επίκαιρο και λειτουργικό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
β) Ως προς τις κοινοποιήσεις εργασιών γεώτρησης, προκειμένου να παρέχουν ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι ο σχεδιασμός της γεώτρησης και τα μέτρα ελέγχου αυτής είναι ανά πάσα στιγμή κατάλληλα για τις αναμενόμενες συνθήκες της γεώτρησης.
5. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα βάσει της γνωμοδότησης του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης.
6. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες διασφαλίζουν ότι οι υποδείξεις που διατυπώνονται από τον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης κατά την παρ. 4 εδάφιο α’, καθώς και η καταγραφή των δράσεων που αναλαμβάνονται βάσει των εν λόγω υποδείξεων, είναι στη διάθεση της Αρμόδιας Αρχής και διατηρούνται από το διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη για περίοδο έξι μηνών μετά την ολοκλήρωση των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων στις οποίες αναφέρονται.
7. Οι διαχειριστές γεώτρησης διασφαλίζουν ότι οι διαπιστώσεις και οι παρατηρήσεις του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης κατά την παρ. 4 στοιχείο β’, καθώς και οι συνακόλουθες δράσεις βάσει των εν λόγω διαπιστώσεων και παρατηρήσεων, περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος νόμου.
8. Σε κάθε παραγωγική εγκατάσταση, το σχήμα ανεξάρτητης επαλήθευσης πρέπει να λειτουργεί πριν από την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της. Στις μη παραγωγικές εγκαταστάσεις, το εν λόγω σχήμα πρέπει να λειτουργεί πριν από την έναρξη εργασιών στα υπεράκτια ύδατα.
9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.