Άρθρο 31 (Άρθρο 31 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Διασυνοριακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

1. Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή εκτιμά ότι μεγάλος κίνδυνος, σχετιζόμενος με υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που πρόκειται να διεξαχθούν σε περιοχή δικαιοδοσίας της ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβιβάζει, πριν από την έναρξη των εργασιών, τις σχετικές πληροφορίες στο κράτος μέλος που ενδέχεται να επηρεαστεί και επιχειρεί, από κοινού με το εν λόγω κράτος μέλος, να υιοθετήσει μέτρα για την αποτροπή ζημίας.
Η Αρμόδια Αρχή, εφόσον εκτιμά ότι η περιοχή δικαιοδοσίας της ενδέχεται να επηρεαστεί από υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που πρόκειται να διεξαχθούν σε περιοχή δικαιοδοσίας άλλου κράτους μέλους, μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού να της διαβιβάσει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Μπορεί δε να εκτιμά από κοινού με την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους την αποτελεσματικότητα των μέτρων, με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τις αρμοδιότητες της Αρμόδιας Αρχής για την οικεία εργασία δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 1 εδάφια α’, β’ και γ’.
2. Οι σοβαροί κίνδυνοι που διαπιστώνονται σύμφωνα με την παρ. 1 λαμβάνονται υπόψη στα εσωτερικά και τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διευκολύνεται η από κοινού αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρού ατυχήματος.
3. Όπου υπάρχει κίνδυνος ορατών διασυνοριακών επιπτώσεων από σοβαρά ατυχήματα σε τρίτες χώρες, παρέχονται στις χώρες αυτές πληροφορίες σε βάση αμοιβαιότητας.
4. Η Αρμόδια Αρχή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συντονίζουν μεταξύ τους μέτρα που αφορούν περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποτρέπουν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων.
5. Η Αρμόδια Αρχή ελέγχει τακτικά την ετοιμότητά της για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ατυχημάτων σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδέχεται να επηρεαστούν, τους σχετικούς Οργανισμούς της Ένωσης και, σε βάση αμοιβαιότητας, με τρίτες χώρες που ενδέχεται να επηρεαστούν. Επίσης, συμμετέχει στη διενέργεια ασκήσεων που οργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επικεντρώνονται στη δοκιμή διασυνοριακών μηχανισμών αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
6. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος ή επικείμενης απειλής σοβαρού ατυχήματος που έχει ή μπορεί να έχει διασυνοριακές επιπτώσεις, Αρμόδια Αρχή ειδοποιεί αμελλητί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκείνα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες που ενδεχομένως θα επηρεαστούν από το σοβαρό ατύχημα και παρέχει συνεχώς πληροφορίες χρήσιμες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

  • ..Και παραπάνω (Άρθρο 20) αναφερθήκαμε στις ιδιαιτερότητες της χώρας μας να συνορεύει με άλλες χώρες εκτός Ε.Ε., που πέραν του ότι πρέπει να δει με ακόμη μεγαλύτερη σοβαρότητα τις σχετικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται με την ανάπτυξη των εν λόγω δραστηριοτήτων, θα πρέπει να αναλογιστεί και σχεδιάσει με ακόμη μεγαλύτερη σοβαρότητα για τις ανάγκες και κινδύνους που προκύπτουν στην αντίθετη περίπτωση, όπως περιγράφονται στην αμέσως επομένη παράγραφο 1.

    1. Στη περίπτωση λοιπόν που γειτονική χώρα προβαίνει σε αντίστοιχες δραστηριότητες, σας πληροφορούμε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός αντιμετώπισης των κινδύνων που εγκυμονεί η εξάπλωση μιας πετρελαιοκηλίδας π.χ..
    Σε συγκεκριμένη ερώτηση που διετύπωσε ο υπογράφων, στην Επιτροπή των Βρυξελλών που συμμετέσχε, για το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος σε υπεράκτια εγκατεστημένη εξέδρα εκτός ή εντός συνόρων Ε.Ε., και πιο συγκεκριμένα: για το «ποιός» θα ήταν υπεύθυνος να αντιδράσει με άμεσα μέτρα καταστολής μιας πετρελαιοκηλίδας που δεν μπορεί να προβλεφθεί η διασπορά της, δεδομένου ότι εξαρτάται από το μέγεθος της ζημιάς, τους ανέμους και κυματισμό της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, τα υποθαλάσσια ρεύματα της περιοχής κλπ, πήρε την απάντηση ότι απόσο γνωρίζουν και αυτοί, δεν υπάρχει σχετικός σχεδιασμός και μηχανισμός για άμεση επέμβαση.
    Τούτο άμεσα παραπέμπει στη σκέψη ότι η Ελλάδα, θα μπορούσε συγχρόνως με τη δική της προετοιμασία για τη καταστολή και αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδας και άλλων κινδύνων, να επεκταθεί -μια και θα διαθέτει τέτοια υποστήριξη από την Ε.Ε.- και σε συνεργασία με γειτνιάζοντα Κράτη που έχουν αναπτύξει υπεράκτιες δραστηριότητες Ε&Π Υ/Α (όπως π.χ. η Αλβανία) και να επιτύχει μάλιστα σχετική χρηματοδότηση από την Ε.Ε., για επέκταση των δραστηριοτήτων της. Για τους ίδιους λόγους θα μπορούσε να συνεργαστεί η χώρα μας με τη Κύπρο, Ισραήλ. Λίβανο κλπ.
    Μήπως θάπρεπε η πιο πάνω σκέψη να συμπεριληφθεί με κάποιο νομικό τρόπο, στο παρόν Σχ. Νόμου?