Άρθρο 25 (Άρθρο 25 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Έκθεση για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια και το περιβάλλον

1. Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια έκθεση, στην οποία περιέχονται οι πληροφορίες του παραρτήματος IX σημείο 3.
2. Η Αρμόδια Αρχή προβαίνει στην ανταλλαγή και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 αντίστοιχα.