Άρθρο 18 (Άρθρο 18 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Ενέργειες Αρμόδιας Αρχής σε σχέση με εργασίες επί των εγκαταστάσεων

Η Αρμόδια Αρχή δύναται:
α) Να απαγορεύει τη λειτουργία ή την έναρξη εργασιών σε οποιαδήποτε εγκατάσταση ή συνδεδεμένη υποδομή, σε περίπτωση που τα μέτρα τα οποία προτείνονται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων για την πρόληψη ή τον περιορισμό των επιπτώσεων σοβαρών ατυχημάτων ή οι κοινοποιήσεις εργασιών γεώτρησης ή συνδυασμένων εργασιών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 εδάφια η’ ή θ’ αντίστοιχα κρίνεται ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος.
β) Σε εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον κρίνει ότι δεν θίγονται η ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος, να μειώνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται μεταξύ της υποβολής της έκθεσης μεγάλων κινδύνων ή των άλλων εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 11 και της έναρξης των εργασιών.
γ) Να απαιτεί από το διαχειριστή να λαμβάνει τα πρόσφορα μέτρα που θεωρούνται κατά την κρίση της αναγκαία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ορισμούς του άρθρου 3 παρ. 1 του παρόντος νόμου.
δ) Στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 6 παρ. 4, να λαμβάνει επαρκή μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη ασφάλεια των εργασιών.
ε) Να απαιτεί βελτιώσεις και να απαγορεύει, εφόσον κρίνει απαραίτητο, τη συνέχιση της λειτουργίας κάθε εγκατάστασης ή τμήματος αυτής ή συνδεδεμένης με αυτήν υποδομής, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα επιθεώρησης ή η κρίση κατά το άρθρο 6 παρ. 4 ή η περιοδική αναθεώρηση της έκθεσης μεγάλων κινδύνων κατά το άρθρο 11 παρ. 1 εδάφιο ε’ ή αλλαγών στις κοινοποιήσεις που υποβάλλονται κατά το άρθρο 11, καταδεικνύουν ότι οι απαιτήσεις του παρόντος δεν πληρούνται ή ότι υφίστανται εύλογες ανησυχίες για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών ή εγκαταστάσεων υδρογονανθράκων.