Άρθρο 02 (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «Σοβαρό ατύχημα», σε ό,τι αφορά σε εγκατάσταση ή συνδεδεμένη υποδομή, σημαίνει:
α) συμβάν που περιλαμβάνει έκρηξη, πυρκαγιά, απώλεια ελέγχου της γεώτρησης ή απελευθέρωση πετρελαίου, φυσικού αερίου ή επικίνδυνων ουσιών και συνοδεύεται από ή είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσει βίαιο θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ανθρώπων,
β) συμβάν που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρή ζημία στην εγκατάσταση ή τη συνδεδεμένη υποδομή και συνοδεύεται από ή είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσει βίαιο θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ανθρώπων,¬¬
γ) οποιοδήποτε άλλο συμβάν επιφέρει βίαιο θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό πέντε ή περισσότερων ατόμων που είτε ευρίσκονται επί της υπεράκτιας εγκατάστασης από την οποία πηγάζει ο κίνδυνος είτε ασχολούνται με υπεράκτια εργασία υδρογονανθράκων σχετιζόμενη με την εγκατάσταση ή τη συνδεδεμένη υποδομή, ή
δ) οποιοδήποτε σοβαρό περιβαλλοντικό συμβάν προκύπτει από τα αναφερόμενα στα παραπάνω εδάφια α’, β’ και γ’.
Για να διαπιστωθεί εάν ένα συμβάν συνιστά σοβαρό ατύχημα κατά τα παραπάνω εδάφια α’, β’ ή δ’, εγκατάσταση που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν είναι επανδρωμένη, αντιμετωπίζεται ως επανδρωμένη.
2) «Υπεράκτιος» (“offshore”) σημαίνει ευρισκόμενος είτε στα ύδατα τα υπερκείμενα των υποθαλάσσιων περιοχών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2289/1995 (Α’ 27), όπως ισχύει, είτε στην υφαλοκρηπίδα κατά την έννοια της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας που κυρώθηκε με το ν. 2321/1995 (Α΄ 136).
3) «Υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων» σημαίνει όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με εγκατάσταση ή συνδεδεμένη υποδομή, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, του προγραμματισμού, της κατασκευής, της λειτουργίας και της απεγκατάστασής της, οι οποίες σχετίζονται με την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, μη συμπεριλαμβανομένης όμως της μεταφοράς υδρογονανθράκων από μία ακτή σε άλλη.
4) «Διακινδύνευση – Επικινδυνότητα» (”risk”) εφεξής «Διακινδύνευση» σημαίνει τον συνδυασμό της πιθανότητας επέλευσης ενός συμβάντος και των επιπτώσεων του εν λόγω συμβάντος.
5) «Φορέας εκμετάλλευσης ή Διαχειριστής» (“operator”) εφεξής «Διαχειριστής» σημαίνει την οντότητα, που έχει ορισθεί από τον κάτοχο άδειας ή την αδειοδοτούσα Αρχή για να διεξάγει υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένων του προγραμματισμού και της εκτέλεσης εργασιών γεώτρησης ή της διαχείρισης και του ελέγχου των λειτουργιών παραγωγικής εγκατάστασης.
6) «Κατάλληλος» σημαίνει σωστός ή πλήρως ενδεδειγμένος -συνεκτιμώμενων του μεγέθους της προσπάθειας και του κόστους για δεδομένη απαίτηση ή κατάσταση- εφόσον βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία και τεκμηριώνεται από σχετική ανάλυση, σύγκριση με ενδεδειγμένα πρότυπα ή άλλες λύσεις, που εφαρμόζονται σε συγκρίσιμες καταστάσεις από άλλες Αρχές ή άλλο κλάδο.
7) «Οντότητα» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε ομάδα τέτοιων προσώπων.
8) «Ανεκτός» (“acceptable”), όσον αφορά στην διακινδύνευση, σημαίνει επίπεδο διακινδύνευσης για το οποίο ο χρόνος, το κόστος ή η προσπάθεια περαιτέρω μείωσής του θα ήταν κατάφωρα δυσανάλογα προς τα οφέλη από αυτή τη μείωση. Κατά την εκτίμηση του κατά πόσον ο χρόνος, το κόστος ή η προσπάθεια θα ήταν κατάφωρα δυσανάλογα του οφέλους από την περαιτέρω μείωση της διακινδύνευσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα διακινδύνευσης της βέλτιστης πρακτικής που είναι συμβατά με τη δραστηριότητα αυτή.
9) «Άδεια» σημαίνει την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σύμφωνα με τον ν. 2289/1995 (Α΄ 27) ή και τον ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως ισχύει.
10) «Περιοχή αδειοδότησης» σημαίνει τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από την άδεια.
11) «Κάτοχος άδειας» (“licensee”) ή «Ανάδοχος» κατά το ν.4001/2011, εφεξής «Κάτοχος άδειας» σημαίνει τον δικαιούχο ή τους συνδικαιούχους της Άδειας.
12) «Εργολάβος» (“contractor”) σημαίνει οποιαδήποτε οντότητα, στην οποία ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης αναθέτει με σύμβαση συγκεκριμένα καθήκοντα για λογαριασμό του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη.
13) «Αδειοδοτούσα Αρχή» σημαίνει τη δημόσια Αρχή, η οποία είναι αρμόδια για τη χορήγηση αδειών ή την παρακολούθηση της εκτέλεσης αδειών κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 2289/1995 και στο ν. 4001/2011, όπως ισχύουν.
14) ”Αρμόδια Αρχή” σημαίνει τη δημόσια Αρχή που ορίζεται και ασκεί αρμοδιότητες κατά τον παρόντα νόμο.
15) «Έρευνα» σημαίνει την ανόρυξη γεώτρησης σε τοποθεσία πιθανού κοιτάσματος και όλες τις συναφείς με αυτήν υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που είναι απαραίτητες πριν από τις εργασίες τις σχετιζόμενες με την παραγωγή.
16) «Παραγωγή» σημαίνει την υπεράκτια εξόρυξη υδρογονανθράκων από τα υπόγεια στρώματα της περιοχής αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων της υπεράκτιας επεξεργασίας υδρογονανθράκων και της μεταφοράς τους μέσω συνδεδεμένης υποδομής.
17) «Μη παραγωγική εγκατάσταση» σημαίνει εγκατάσταση εκτός εκείνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή υδρογονανθράκων.
18) «Κοινό» σημαίνει μία ή περισσότερες οντότητες, καθώς και τις ενώσεις, τις οργανώσεις ή τις ομάδες εκπροσώπησής τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική.
19) «Εγκατάσταση» σημαίνει μια μόνιμη, σταθερή ή κινητή κατασκευή ή ένας συνδυασμός κατασκευών διασυνδεδεμένων μόνιμα μεταξύ τους με γέφυρες ή άλλες κατασκευές, που χρησιμοποιούνται σε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων ή σχετίζονται με τέτοιες εργασίες. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν υπεράκτιες κινητές μονάδες ανόρυξης γεώτρησης (MODU), μόνον όταν τοποθετηθούν σε υπεράκτια ύδατα για ανόρυξη γεώτρησης, παραγωγή, ή άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων.
20) «Παραγωγική εγκατάσταση» σημαίνει εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την παραγωγή.
21) «Συνδεδεμένη υποδομή» σημαίνει, εντός της ζώνης ασφαλείας ή εντός παρακείμενης ζώνης μεγαλύτερης απόστασης από την εγκατάσταση κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής:
α) οποιαδήποτε γεώτρηση και σχετικές κατασκευές, συμπληρωματικές μονάδες και συσκευές που συνδέονται με την εγκατάσταση,
β) οποιοδήποτε μηχάνημα ή μηχανολογικό εξοπλισμό τοποθετημένο ή στερεά συνδεδεμένο με την κύρια κατασκευή της εγκατάστασης.
γ) οποιοδήποτε προσαρτημένο μηχάνημα ή μηχανολογικό εξοπλισμό αγωγού μεταφοράς (pipeline).
22) «Αποδοχή», όσον αφορά την έκθεση μεγάλων κινδύνων, σημαίνει τη γραπτή ενημέρωση εκ μέρους της Αρμόδιας Αρχής προς το διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη ότι η έκθεση, εάν εφαρμοστούν όσα προβλέπει, ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου. Η αποδοχή δεν συνεπάγεται, τη, με οποιονδήποτε τρόπο, μεταβίβαση στην Αρμόδια Αρχή ευθύνης για τον έλεγχο των μεγάλων κινδύνων.
23) «Μεγάλος κίνδυνος» (“major hazard”) σημαίνει κατάσταση που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα.
24) «Εργασία γεώτρησης» σημαίνει οποιαδήποτε σχετική με γεώτρηση εργασία, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ατυχηματική απελευθέρωση υλικών με πιθανότητα να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα, συμπεριλαμβανομένων της ανόρυξης γεώτρησης, της επισκευής ή της τροποποίησης γεώτρησης, της αναστολής των εργασιών γεώτρησης και της οριστικής εγκατάλειψης γεώτρησης.
25) «Συνδυασμένη εργασία» σημαίνει την εργασία, η οποία εκτελείται από εγκατάσταση από κοινού με άλλη εγκατάσταση ή εγκαταστάσεις για σκοπούς συναφείς με την (τις) άλλη(ες) εγκατάσταση (εγκαταστάσεις) και επιδρά ουσιωδώς στη διακινδύνευση της ασφάλειας προσώπων ή της προστασίας του περιβάλλοντος σε οποιεσδήποτε ή σε όλες τις εγκαταστάσεις.
26) «Ζώνη ασφαλείας» σημαίνει την περιοχή εντός απόστασης 500 μέτρων από οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης,
27) «Ιδιοκτήτης» (“owner”) σημαίνει οντότητα, δικαιούμενη κατά τον νόμο να ελέγχει τη λειτουργία μη παραγωγικής εγκατάστασης.
28) «Εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης» σημαίνει σχέδιο, το οποίο εκπονούν οι διαχειριστές ή οι ιδιοκτήτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου σχετικά με τα μέτρα για την πρόληψη της κλιμάκωσης ή τον περιορισμό των συνεπειών σοβαρού ατυχήματος από υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων.
29) «Ανεξάρτητη επαλήθευση» σημαίνει αξιολόγηση και επιβεβαίωση της εγκυρότητας συγκεκριμένων γραπτών δηλώσεων οντότητας ή οργανωτικής μονάδας του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη. Η “ανεξάρτητη επαλήθευση” δεν υπόκειται στον έλεγχο ή στην επιρροή της οντότητας ή της οργανωτικής μονάδας που κάνει χρήση των εν λόγω δηλώσεων.
30) «Ουσιώδης αλλαγή» σημαίνει:
α) ως προς την έκθεση μεγάλων κινδύνων, αλλαγή στη βάση, επί της οποίας έγινε αποδεκτή η αρχική έκθεση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των υλικών τροποποιήσεων, της διαθεσιμότητας νέων γνώσεων ή νέας τεχνολογίας και των αλλαγών στην επιχειρησιακή διαχείριση,
β) ως προς την κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης ή συνδυασμένων εργασιών, αλλαγή στη βάση, επί της οποίας υποβλήθηκε η αρχική κοινοποίηση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των υλικών τροποποιήσεων, της αντικατάστασης μιας εγκατάστασης με άλλη, της διαθεσιμότητας νέων γνώσεων ή νέας τεχνολογίας και των αλλαγών στην επιχειρησιακή διαχείριση.
31) «Έναρξη των εργασιών» σημαίνει το χρονικό σημείο, κατά το οποίο η εγκατάσταση ή η συνδεδεμένη υποδομή εμπλέκεται για πρώτη φορά στις εργασίες για τις οποίες προορίζεται.
32) «Αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας» σημαίνει τη δυνατότητα των συστημάτων αντιμετώπισης διαρροής να λειτουργήσουν επιχειρησιακά σε περίπτωση εμφάνισης πετρελαιοκηλίδας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση της συχνότητας εμφάνισης, της διάρκειας και του χρόνου εμφάνισης των περιβαλλοντικών συνθηκών που θα καθιστούσαν αδύνατη την επιχειρησιακή λειτουργία των συστημάτων αυτών. Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό του χρόνου κατά τον οποίο δεν υφίστανται τέτοιες συνθήκες και πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των περιορισμών που τίθενται στη λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων ως αποτέλεσμα αυτής της εκτίμησης.
33) «Κρίσιμα στοιχεία ασφάλειας και περιβάλλοντος» σημαίνει τα μέρη μιας εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, σκοπός των οποίων είναι να αποτρέψουν ένα σοβαρό ατύχημα ή να περιορίσουν τις συνέπειές του ή η αστοχία των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα ή να συντελέσει ουσιωδώς στην πρόκληση σοβαρού ατυχήματος.
34) «Τριμερής διαβούλευση» σημαίνει επίσημη διευθέτηση που καθιστά δυνατό το διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στην Αρμόδια Αρχή, τους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες, καθώς και τους εκπροσώπους των εργαζομένων.
35) «Κλάδος» σημαίνει τις οντότητες που εμπλέκονται άμεσα σε υπεράκτιες δραστηριότητες υδρογονανθράκων κατά τον παρόντα νόμο ή των οποίων οι εργασίες συνδέονται στενά με τις εν λόγω δραστηριότητες.
36) «Εξωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης» σημαίνει την τοπική, εθνική ή περιφερειακή στρατηγική για την πρόληψη της κλιμάκωσης ή τον περιορισμό των συνεπειών σοβαρού ατυχήματος που σχετίζεται με υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων, με αξιοποίηση τόσο όλων των διαθέσιμων στο διαχειριστή πόρων, όπως περιγράφεται στο σχετικό εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όσο και οιωνδήποτε διαθέσιμων συμπληρωματικών πόρων.
37) «Σοβαρό περιβαλλοντικό συμβάν » σημαίνει συμβάν που προκαλεί ή είναι πιθανό να προκαλέσει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατά τους ορισμούς του ΠΔ 148/2009 (Α΄ 190).

 • Αθήνα 22/2/2016

  ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ που έχει αναρτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εναρμόνιση της ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/30/ΕΕ στην Ελληνική Νομοθεσία.

  1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/30/ΕΕ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΟΠΩΣ Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΡΒΗΓΙΑ
  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (Π.Ο.Ε.) ήταν ο μοναδικός συνδικαλιστικός φορέας της Ελλάδας που συμμετείχε ενεργά στη σύσταση της Οδηγίας από το 2012 με εκπροσώπους της μέσω της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπευτικής Ομοσπονδίας IndustriAll. Η IndustriAll δημιούργησε μια Επιτροπή στην οποία συμμετείχαμε από κοινού με εκπρόσωπους από τις αντίστοιχες ομοσπονδίες της Αγγλίας, Νορβηγίας, Γερμανίας κτλ.
  Η Επιτροπή αυτή συνέθεσε προτάσεις εν όψει της διμερούς διαβούλευσης με την αντίστοιχη Επιτροπή Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου για τη διαμόρφωση της οδηγίας 2013/30/ΕΕ.
  Στη συνέχεια η Επιτροπή της IndustriAll συνέχισε την λειτουργία της παρακολουθώντας την εφαρμογή της οδηγίας στις χώρες που συμμετείχαν τα αντίστοιχα συνδικάτα.
  Στην Αγγλία και την Νορβηγία, που ήταν και οι χώρες που είχαν ήδη θεσπίσει συγκεκριμένο πλαίσιο για θέματα υγιεινής και ασφάλειας σε υπεράκτιες εξέδρες, επανεξετάστηκε αυτό το πλαίσιο με τη θεσμική συμμετοχή των συνδικάτων των χωρών αυτών και επαναδιατυπώθηκαν θέματα υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη και την τεράστια καταστροφή μετά το ατύχημα της Deepwater Horizon στον κόλπο του Μεξικού .
  Στην Ελλάδα η λειτουργία υπεράκτιων εξεδρών μέχρι τώρα καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από το Ναυτικό Δίκαιο.
  Στην Αγγλία και στην Νορβηγία, πέραν των άλλων κανονισμών και διατάξεων που έχουν θεσπιστεί και λειτουργούν στην πράξη χρόνια τώρα και δεν ήταν δυνατόν να ενσωματωθούν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, έχει κριθεί απαραίτητη η συνεχής παρουσία κατάλληλου σκάφους και ελικοπτέρου που σε περίπτωση περιστατικού υγείας θα μεταφέρει τον άρρωστο ή σε περίπτωση ατυχήματος θα προσφέρει την βοήθεια που απαιτείται. Το αντίστοιχο προτείνουμε και για τις υπεράκτιες δραστηριότητες στην Ελλάδα .
  Εμπειρία από αντίστοιχες διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας στην Ελλάδα έχουν οι εργαζόμενοι στον Πρίνο (ΚΑΒΑΛΑ OIL) όπου το σωματείο με πρωτοβουλίες του προσπαθεί να διασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία των εξεδρών και του γεωτρύπανου στις εργασίες που πραγματοποιεί. Ας μην ξεχνάμε ότι το κοίτασμα του Πρίνου εμπεριέχει υψηλές ποσότητες Υδρόθειου, ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου αερίου. Η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας από τη λειτουργία της μοναδικής, στην Ελλάδα, εξέδρας του Πρίνου από τους εργαζόμενους είναι πολύ σημαντική. Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει ως Ομοσπονδία από όλη την παραπάνω διαδικασία μαζί με την εμπειρία του σωματείου εργαζομένων στην ΚΑΒΑΛΑ OIL είναι πολύτιμη και για αυτό προτείνουμε όπως θα δείτε παρακάτω τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας με έναν εκπρόσωπο στην Αρμόδια Αρχή.

  Στόχος μας στο προσεχές διάστημα είναι να διοργανώσουμε ημερίδα με την συμμετοχή εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία INDUSTRIALL, τα συνδικάτα Αγγλίας και Νορβηγίας καθώς και τους αρμόδιους φορείς από την Ελλάδα με θέμα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στις υπεράκτιες εξέδρες η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία του περιβάλλοντος και τον τουρισμό .

  2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  Παρακάτω παραθέτουμε τις προτάσεις της Π.Ο.Ε. :
  • Η Αρμόδια Αρχή να ιδρυθεί και να λειτουργήσει ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη, και τούτο να θεσμοθετηθεί από τον παρόντα Νόμο .
  Είναι σαφής η διαφορά λειτουργίας και αντικειμενικών στόχων της Αδειοδοτούσας Αρχής από την Αρμόδια Αρχή. Συνεπώς θεωρούμε απολύτως αναγκαίο ότι θα πρέπει εξ αρχής να καθοριστούν οι αρμοδιότητες μιας εκάστης των Αρχών και να αποτελέσουν δύο σαφώς ξεχωριστές Αρχές. Προτείνουμε το μοντέλο της Νορβηγίας όπου λειτουργούν οι δύο ξεχωριστές αρχές Norwegian Petroleum Directorate -NPD- και του Petroleum Safety Authority -PSA- που θεωρείται από τα πλέον επιτυχημένα στην πράξη, επί δεκαετίες.
  • Θεσμοθέτηση μέσω του παρόντος νόμου τηs εκπροσώπησης της Ομοσπονδίας μας στην Αρμόδια Αρχή . Θεωρούμε ότι θα συμβάλουμε στην βελτίωση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να διέπουν τις υπεράκτιες δραστηριότητες καθώς επίσης και την προστασία του περιβάλλοντος, θέμα για το οποίο οι εταιρείες λόγω υψηλού κόστους δεν δίνουν την δέουσα βαρύτητα.
  • Να υπάρξει πρόβλεψη και σαφή αναφορά στο Σχέδιο Νόμου με αναλυτική περιγραφή για τους κανόνες που θα διέπουν τα θέματα Υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος , ιδιαίτερα για την χώρα μας που το περιβάλλον και ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης .

  3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ

  Άρθρο 2
  Σαφής διαχωρισμός της Αδειοδοτούσας Αρχής από την ΕΔΕΥ καθώς δεν νοείται ο ένας να υποκαθιστά τον άλλο. Σαφή και ξεκάθαρη συμμετοχή στην τριμερή με θεσμοθέτηση εκπροσώπων από την πλευρά των εργαζομένων, ένας από την πλευρά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας και ένας εκπρόσωπος του πρωτοβάθμιου Σωματείου της Εταιρείας Διαχειριστή – Operator .

 • 22 Φεβρουαρίου 2016, 13:19 | Τσέτογλου Βασίλης

  2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 8, όπως και στο άρθρο 3 παράγραφος 4, έχει μεταφραστεί το acceptable (risk) ως ανεκτός (κίνδυνος). Προτείνεται η αντικατάσταση του με τον όρο «αποδεκτός», που σημαίνει ότι ο κίνδυνος μετριάζεται με μέτρα που λαμβάνονται σε επίπεδο που είναι αποδεκτό από την Αρμόδια Αρχή, εξ ου και η «αποδοχή» της έκθεσης μεγάλων κινδύνων της παραγράφου 22 του ιδίου άρθρου. Εν αντιθέσει το ανεκτό (bearable) δεν δείχνει αποδοχή αλλά ανοχή που προφανώς δεν συμβαδίζει με το σχετικό νόημα.

 • 22 Φεβρουαρίου 2016, 13:26 | Τσέτογλου Βασίλης

  1. Ένα γενικό σχόλιο έγκειται στην ανάγκη διαχωρισμού των εννοιών κίνδυνος / διακινδύνευση (risk) και πηγή κινδύνου / επικινδυνότητα (hazard). Η πηγή κινδύνου / επικινδυνότητα αναφέρεται σε κάτι ή κάποια κατάσταση που ενέχει κίνδυνο, ενώ ο κίνδυνος / διακινδύνευση αναφέρεται στο συνδυασμό της πιθανότητας ή της συχνότητας και του μεγέθους των επιπτώσεων ενός συμβάντος. Το υδρόθειο π.χ. είναι μια επικίνδυνη ουσία (πηγή κινδύνου) διότι ως γνωστόν προκαλεί βλάβες στην υγεία ίσως και ανεπανόρθωτες. Όμως ο κίνδυνος (η διακινδύνευση), δηλαδή οι επιπτώσεις στην υγεία εξαρτώνται από τη φύση και την έκταση της έκθεσης.
  Έτσι προτείνεται η αντικατάσταση των παρακάτω:
  a. Στο άρθρο 2, παράγραφος 1γ, προτείνεται η αντικατάσταση της φράσης «από την οποία πηγάζει ο κίνδυνος» με τη φράση «όπου δημιουργείται η πηγή κινδύνου»,
  b. Στο άρθρο 2, παράγραφος 4, αντικατάσταση του όρου «επικινδυνότητα» με τον όρο «κίνδυνος».
  c. Στο άρθρο 2, παράγραφος 8, αντικατάσταση της φράσης «όσον αφορά στην διακινδύνευση» με το «όσον αφορά στον κίνδυνο» γιατί ενώ είναι ταυτόσημες έννοιες ταιριάζει περισσότερο γραμματικά με την λέξη «ανεκτός» που αναφέρεται στην αρχή της πρότασης.
  d. Στο άρθρο 4, παράγραφος 2α, αντικατάσταση του όρου «οι κίνδυνοι» με τον όρο «πηγές κινδύνου».
  e. Στο παράρτημα Ι, παράγραφος 4, σημεία 7α και β, αντικατάσταση του όρου «κινδύνων» με τον όρο «πηγών κινδύνου».

 • 22 Φεβρουαρίου 2016, 12:26 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

  1α) Υπάρχει πρόβλημα στο ορισμό του «συμβάντος». Ένα συμβάν αναφέρεται σε κάτι που έχει συμβεί. Άρα ή θα υπάρχουν θύματα ή όχι.
  Πρόταση : α) «συμβάν που περιλαμβάνει έκρηξη, πυρκαγιά απώλεια ελέγχου της γεώτρησης ή απελευθέρωση πετρελαίου, φυσικού αερίου ή επικινδύνων ουσιών και συνοδεύεται από βίαιο θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ανθρώπων» Η έλευση του συμβάντος καθώς και οι συνέπειές του είναι στοχαστικά μεγέθη. Υπάρχει μια πιθανότητα να συμβούν ή όχι. Για το διαχωρισμό των δύο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος «παρ’ ολίγον ατύχημα» όπως υπάρχει και στη συνέχεια στο κείμενο του σχεδίου νόμου.
  Ομοίως και στο 1β)
  8)Καλύτερη απόδοση του “acceptable” είναι «αποδεκτός». Ο όρος χρησιμοποιείται ως έχει στα Παραρτήματα.
  17) «μη παραγωγική εγκατάσταση» σημαίνει κάθε εγκατάσταση εκτός εκείνης που χρησιμοποιείται
  26) Η απόσταση των 500μ προτείνεται στην οδηγία αλλά αφήνεται και στην ευχέρεια κάθε κράτους-μέλους όπως αυτό την ορίζει σύμφωνα και με το άρθρο 6 παρ.7. Η φράση » ορίζεται από το κράτος – μέλος» υπήρχε για το συγκεκριμένο σκοπό στην οδηγία (και δεν υπάρχει στο σχέδιο νόμου)
  37) Ομοίως με 1α.

 • 13 & 14. Από τους πιο πάνω ορισμούς στις παραγράφους 13 & 14 προκύπτει σαφώς ότι αναφερόμενος ο νόμος στην Αδειοδοτούσα Αρχή, δεν εννοεί άλλη από την ΕΔΕΥ που έχει ιδρυθεί από διαφορετικό νόμο από τον σημερινό, ο οποίος ορίζει ουσιαστικά την Αρμόδια Αρχή. Άρα είναι δύο διαφορετικοί Φορείς -εξ ορισμού- και Δεν νοείται ο ένας να υποκαθιστά τον άλλο. Συνεπώς για να μην εμπλέκεται ένα θέμα που μόλις ξεκινά, καλά είναι να αφαιρεθεί από το παρόν Σ.Ν. το σχετικό εδάφιο όπου η ΕΔΕΥ να εκτελεί χρέη Αρμόδιας Αρχής, και να ιδρυθεί εξαρχής η Αρμόδια Αρχή.
  Παρακάτω θα δούμε και άλλες παραγράφους που καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα της αντιφατικότητας των δύο Αρχών.
  23. Παρακάτω παραθέτω στοιχεία για το τρόπο που η Ε.Ε. αντιμετωπίζει ττο ε λόγω θέμα:
  EU has put in place a set of rules to help prevent accidents, as well as respond promptly and efficiency should one occur:
  • before exploration or production begins, companies must prepare a Major Hazard Report for their offshore installation. This report must contain a risk assessment and an emergency response plan
  • companies must keep resources at hand in order to put them into operation when necessary
  • when granting licenses, EU countries must ensure that companies are well financed and have the necessary technical expertise
  • technical solutions which are critical for the safety of operators’ installations must be independently verified. This must be done prior to the installation going into operation
  • national authorities must verify safety provisions, environmental protection measures, and the emergency preparedness of rigs and platforms. If companies do not respect the minimum standards, EU countries can impose sanctions, including halting production
  • information on how companies and EU countries keep installations safe must be made available for citizens
  • companies will be fully liable for environmental damages caused to protected marine species and natural habitats. For damage to marine habitats, the geographical zone will cover all EU marine waters including exclusive economic zones and continental shelves.

  32. Εκ προοιμίου θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε, και περισσότερο στα πλαίσια της ενημέρωσης αυτών που θα επεξεργαστούν περαιτέρω την παρούσα Διαβούλευση, ότι: στο παρελθόν, το ΕΕΤ Ινστιτούτο είχε την ευκαιρία να συντάξει και προτείνει συγκεκριμένο Project ~250 σελίδων στ’ Αγγλικά και Ελληνικά για τους τρόπους που μπορούν να εφαρμοστούν όσον αφορά την αποτελεσματική διαχείριση πετρελαιοκηλίδας σε θαλάσσιο περιβάλλον. Για την τεχνολογία και τεχνογνωσία που κατέχει, το Ινστιτούτο, καθώς και σε σχετικές συζητήσεις που έγιναν στο πάνελ ‘IndustriAll’ των Βρυξελλών στη διάρκεια προετοιμασίας της παρούσας Οδηγίας, ο υπογράφων, σαν εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρέλαια και τη Χημική Βιομηχανία, αναφέρθηκε και σε άλλες – πλέον σύγχρονες τεχνολογίες αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων (όπως με μαγνητικά ρευστά ή nanno tech. sponges), προτείνοντας μάλιστα στο εν λόγω πάνελ ότι: επειδή δεν είναι δυνατόν για κάθε χώρα να διαθέτει κονδύλια και επιστημονικό προσωπικό για ανάπτυξη βελτιωμένων τεχνολογιών, και, προκειμένου να αποφευχθεί το «dublication», καλό θα ήταν ένας συγκεκριμένος Φορέας της Ε.Ε. να ενημερώνει ανάλογα τα Κράτη – Μέλη και υποδεικνύει την Δόκιμη Τεχνολογία που προτείνεται από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες, σαν αυτήν που θεωρείται η πλέον αποτελεσματική. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και υποδεικνύεται να γίνει η σχετική επαφή για την εν λόγω ενημέρωση.
  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (βάσει των όσων προτείνονται από την Ε.Ε.)
  Έχοντας καθορίσει τον βαθμό ευθύνης και διασφαλίσει την ικανότητα χρηματοδότησης της οφειλόμενης για τη ζημία αποζημίωσης είτε από ίδιους πόρους της εταιρείας είτε από χρηματοοικονομικό μέσο, το τελευταίο κομμάτι του παζλ είναι ο τρόπος εκταμίευσης της αποζημίωσης ώστε να φθάσει ταχέως στους νομίμως ενάγοντες. Η καταστροφή της εξέδρας Deepwater Horizon το 2010 κατέδειξε ότι τα σοβαρά υπεράκτια ατυχήματα μπορούν να επηρεάσουν μεγάλο αριθμό ατόμων και να απαιτήσουν τους περισσότερους από τους πόρους οιουδήποτε συστήματος που εφαρμόζεται για τη διεκπεραίωση αξιώσεων και την παροχή αποζημίωσης στα θύματα. Κατέδειξε τη σημασία της προορατικής εφαρμογής ενός άρτιου σχεδιασμού μέσω μηχανισμών αποζημίωσης προτού συμβεί ένα σοβαρό ατύχημα ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αλυσιδωτές συνέπειες της ζημίας σε ολόκληρη την οικονομία. ΠΡΟΣΟΧΗ, όλα τούτα δεν έχουν την έννοια οποιουδήποτε εκβιασμού κατά των εμπλεκομένων φορέων, αλλά την ανάδειξη της σοβαρότητας και των ευθυνών που προκύπτουν, ώστε να ληφθούν τα καταλληλότερα μέτρα και αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος καθυστέρησης ή μη εκτέλεσης των προγραμματισθέντων έργων και της ανάπτυξης ενός ήδη ταλαιπωρημένου επιχειρηματικού κλάδου που σκοπό έχει να βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας.

  34.Το παρόν εδάφιο, θεωρείται από τα σημαντικότερα της Οδηγίας, αφού η συγκεκριμένη πρόταση προέκυψε μετά το ατύχημα της εξέδρας Deepwater Horizon στο Κόλπο του Μεξικού το 2010, όταν 11 εργαζόμενοι, Μέλη ισχυρών Σωματείων, έχασαν τη ζωή τους. Ήταν η ώρα, που τα διεθνή Συνδικάτα -με πρωτοστάτη το Industri Energi της Νορβηγίας- ξεσηκώθηκαν και έφεραν στο προσκήνιο την παρούσα Οδηγία και τόνισαν την σημασία της ουσιαστικής συμμετοχής των εργαζομένων -που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις λεπτομέρειες λειτουργίας μιας εξέδρας πετρελαίου, με όλους τους συμπαρομαρτούντες κινδύνους..- στα κέντρα λήψης αποφάσεων -μέσω ενεργού συμμετοχής στη Τριμερή Διαβούλευση- στην όλη επιχείρηση (operation). Για το θέμα συνεργάστηκαν πολλοί Φορείς της Ε.Ε. εμπλεκόμενοι σε ανάλογες δραστηριότητες και, σε άμεση επαφή για ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ α) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, β) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, γ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & δ) ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ της Ε.Ε., κατέληξαν στη τελική πρόταση για την Οδηγία που κυρώθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο. Η προσωπική μου συμμετοχή σ’ ένα σημαντικό αριθμό συσκέψεων στις Βρυξέλλες, με τη παρουσία διαφόρων εκπροσώπων των ως άνω αναφερομένων Φορέων μου έδωσε την ευκαιρία να προμηθευτώ σωρεία σχετικών παρουσιάσεων, που θα είναι χρήσιμες -μαζί με τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ των Συνεδριάσεων-, στους Φορείς του Κράτους και τις εμπλεκόμενες εταιρείες σε υπεράκτιες δραστηριότητες. Μάλιστα, για των λόγων μας το ασφαλές, παραθέτω στο σημείο αυτό links μέσω των οποίων μπορούν να αναζητηθούν σχετικές Δημοσιεύσεις που καταχωρήθηκαν την περίοδο των διαπραγματεύσεων στον ηλεκτρονικό Τύπο, με πρωτοβουλία του υπογράφοντος
  http://www.capital.gr/news.asp?id=1687658
  http://www.capital.gr/news.asp?id=1704925
  http://www.capital.gr/news.asp?id=1715749
  http://www.capital.gr/news.asp?id=1721482
  http://www.capital.gr/news.asp?id=1744547
  http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1759052
  Από την παραπάνω ανάλυση το ζητούμενο είναι να συνειδητοποιήσουν όσοι πρόκειται να εμπλακούν με το θέμα (Υπουργεία, Αρμόδια Αρχή, ΕΔΕΥ κλπ) το πόσο σημαντική θα είναι η μελλοντική συνεργασία στα ομολογουμένως πολύπλοκα θέματα της παρούσας Οδηγίας, αφού ήδη διατίθεται μοναδική εμπειρία που μπορεί να φανεί χρήσιμη στους αυριανούς Διαχειριστές – Ιδιοκτήτες – Αρμόδια Αρχή κλπ
  Παραθέτω στη συνέχεια απόσπασμα των Πρακτικών της Συνεδρίας της IndustriAll για το εν λόγω θέμα:
  INDUSTRIALL VIEWS AND SUGGESTIONS
  The trade unions were not properly consulted on the draft, even though it is with the workers that the expertise lies, and the implementation of all safety systems are in the end carried out by the workers. Safety standards offshore will be determined by the involvement of workers in the setting up of an H&S system and by offering the appropriate training to the workers.
  It is a sad fact and a lesson learned from the Deepwater Horizon accident that the workers were afraid to say “no” to the instructions from that they deemed wrong and worsening the situation. The lessons learned from previous accidents reflect that there were decisions taken for economic reasons in spite of the specific procedures leading to fatalities. Workers need to be empowered to refuse the instructions that they deem to endanger lives and the environment.
  The trade unions therefore consider that a directive is more appropriate in order to allow for the advanced standards in the North Sea countries to be preserved, while open for improvement and to set goals for the Mediterranean countries, where the standards are less developed and have to be raised to the same levels as up north. We do not want minimum standards; the objective, instead, should be to achieve equal standards for all workers working offshore across Europe.
  A tripartite body is needed
  The interaction with workers (workers’ representatives) working offshore is needed. Workers have to be part of a H&S system, with safety delegates having a formalized role that monitors the developments. Such bodies should be set up in all countries across Europe. We demand a safety delegate system as the one that exists in Scandinavia.
  …και επισημαίνω -παραθέτοντας την απόφαση που ακολουθεί στ’ αγγλικά- τη προσοχή για τον άψογο τρόπο που πρέπει να συνταχθεί ο τελικός νόμος, ώστε να αποφευχθούν αντιπαραθέσεις με αυτούς που γνωρίζουν, πρωτοστάτησαν και θα παρακολουθούν διαρκώς την εφαρμογή του:

  CREATION OF A CENTER OF EXCELLENCE FOR REGULATORS IN EUROPE, TO ACHIVE THE GOAL OF RAISING ALL SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS ACROSS EUROPE UP TO A VERY HIGH STANDARD OF WORK FORCE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION.