Άρθρο 35 Παραρτήματα

Τα εννέα Παραρτήματα (I – IX) που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα που υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή δυνάμει του άρθρου 11

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ή ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η κοινοποίηση σχεδιασμού και η κοινοποίηση μετεγκατάστασης για παραγωγική εγκατάσταση που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 1 στοιχεία γ’ και ι’ αντίστοιχα, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
1)το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή της εγκατάστασης,
2) την περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασμού για τις παραγωγικές εργασίες και συστήματα, από την αρχική ιδέα έως το τελικώς υποβληθέν σχέδιο ή την επιλογή υπάρχουσας εγκατάστασης, των σχετικών προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν και των βασικών αρχών σχεδιασμού που περιλήφθηκαν στη διαδικασία,
3) την περιγραφή της επιλεγείσας βασικής αρχής σχεδιασμού σε συνάρτηση με τα σενάρια μεγάλων κινδύνων για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση και την τοποθεσία της, καθώς και βασικά στοιχεία για τον έλεγχο της διακινδύνευσης,
4) τεκμηρίωση ότι η βασική ιδέα συμβάλλει στη μείωση της διακινδύνευσης από μεγάλους κινδύνους σε αποδεκτό επίπεδο,
5) περιγραφή της εγκατάστασης και των συνθηκών στην προβλεπόμενη τοποθεσία της,
6) περιγραφή κάθε περιβαλλοντικού, μετεωρολογικού και εκ του θαλάσσιου πυθμένα προερχόμενου περιορισμού της ασφάλειας των εργασιών, καθώς και τα μέτρα για τον εντοπισμό κινδύνων (διακινδύνευσης), προερχόμενων από τον θαλάσσιο πυθμένα και ναυτικούς κινδύνους, όπως αγωγοί και αγκυροβόλια παρακείμενων εγκαταστάσεων,
7) περιγραφή των τύπων των προς εκτέλεση εργασιών που ενέχουν μεγάλους κινδύνους,
8) γενική περιγραφή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος μέσω του οποίου τα προβλεπόμενα μέτρα ελέγχου της διακινδύνευσης σοβαρού ατυχήματος διατηρούν την αποτελεσματικότητα τους,
9) περιγραφή των ανεξάρτητων σχημάτων επαλήθευσης και ένα αρχικό κατάλογο των κρίσιμων στοιχείων για την ασφάλεια και το περιβάλλον και της απαιτούμενης απόδοσής τους,
10) τεκμηρίωση της καταλληλότητας της εγκατάστασης για την προτεινόμενη παραγωγική εργασία όταν υφιστάμενη παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να μεταφερθεί σε νέα τοποθεσία για την εκτέλεση διαφορετικής παραγωγικής εργασίας,
11) τεκμηρίωση της καταλληλότητας της εγκατάστασης για την εν λόγω μετατροπή όταν μη παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να μετατραπεί για χρήση ως παραγωγική εγκατάσταση.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Οι εκθέσεις μεγάλων κινδύνων για παραγωγικές εγκαταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 και υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 1 στοιχείο ε’ περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
1) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ελήφθη υπόψη η απάντηση της Αρμόδιας Αρχής στην κοινοποίηση σχεδιασμού,
2) το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή της εγκατάστασης,
3) συνοπτική παρουσίαση της τυχόν συμμετοχής εργαζομένων στην κατάρτιση της έκθεσης μεγάλων κινδύνων,
4) περιγραφή της εγκατάστασης και της όποιας συσχέτισης με άλλες εγκαταστάσεις ή συνδεδεμένες υποδομές, περιλαμβανομένων των γεωτρήσεων,

5) τεκμηρίωση ότι έχουν εντοπισθεί όλοι οι μεγάλοι κίνδυνοι, έχει εκτιμηθεί το ενδεχόμενο και οι συνέπειές τους, συμπεριλαμβανομένου κάθε περιβαλλοντικού, μετεωρολογικού και εκ του θαλάσσιου πυθμένα προερχόμενου περιορισμού της ασφάλειας των εργασιών, και ότι τα μέτρα ελέγχου αυτών, περιλαμβανομένων των κρίσιμων στοιχείων για την ασφάλεια και το περιβάλλον, είναι κατάλληλα ώστε να μειωθεί η διακινδύνευση σοβαρού ατυχήματος σε αποδεκτό επίπεδο· στην τεκμηρίωση αυτή περιλαμβάνεται εκτίμηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδας,
6) περιγραφή των τύπων των προς εκτέλεση εργασιών που ενέχουν μεγάλους κινδύνους, καθώς και τον μέγιστο αριθμό προσώπων που μπορούν να βρίσκονται στην εγκατάσταση ανά πάσα στιγμή,
7) περιγραφή του εξοπλισμού και των (προνοιών) για τη διασφάλιση του ελέγχου της γεώτρησης, της ασφάλειας των διαδικασιών, του περιορισμού των επικίνδυνων ουσιών, της πρόληψης πυρκαγιάς και έκρηξης, της προστασίας των εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες και της προστασίας του περιβάλλοντος από αρχόμενο σοβαρό ατύχημα,
8) περιγραφή των προνοιών για την προστασία των προσώπων που βρίσκονται στην εγκατάσταση από μεγάλους κινδύνους και για τη διασφάλιση της ασφαλούς διαφυγής, εκκένωσης της εγκατάστασης και διάσωσής τους, καθώς και περιγραφή των προνοιών για τη συνέχιση της λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου, ώστε να προληφθούν βλάβες στην εγκατάσταση και το περιβάλλον σε περίπτωση εκκένωσης του συνόλου του προσωπικού,
9) σχετικούς κώδικες, πρότυπα και οδηγίες που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή και θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης,
10) πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος του διαχειριστή, το οποίο αφορά την παραγωγική εγκατάσταση,
11) εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και επαρκή περιγραφή του,
12) περιγραφή του σχήματος ανεξάρτητης επαλήθευσης,
13) κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια που καθίσταται κατά περίπτωση αναγκαία, όπως όταν δύο ή περισσότερες εγκαταστάσεις λειτουργούν συνδυασμένα, κατά τρόπο που επηρεάζει την πιθανότητα μεγάλου κινδύνου σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις εγκαταστάσεις,
14) πληροφορίες που αφορούν άλλες απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος νόμου οι οποίες προκύπτουν στο πλαίσιο των απαιτήσεων για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων δυνάμει της οδηγίας 92/91/ΕΟΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 177/1997 (Α΄ 150).
15) όσον αφορά εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν από την εγκατάσταση, κάθε πληροφορία σχετιζόμενη με την αποτροπή (αποφυγή) σοβαρών ατυχημάτων που οδηγούν σε εκτεταμένες ή σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον συναρτώμενες με άλλες απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, που προκύπτουν σύμφωνα με την ΥΑ 36060/1155/Ε1Ο3/2013 (Β΄ 1450),
16) εκτίμηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουν εντοπιστεί και προκύπτουν από την αδυναμία συγκράτησης των ρύπων λόγω σοβαρού ατυχήματος και περιγραφή των τεχνικών και μη τεχνικών μέτρων που προβλέπονται για την πρόληψη, τη μείωση ή την αντιστάθμισή τους, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι εκθέσεις μεγάλων κινδύνων όσον αφορά μη παραγωγικές εγκαταστάσεις που πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 και να υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 1 στοιχείο ε’ περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις κατωτέρω πληροφορίες:
1) το όνομα και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη,
2) συνοπτική παρουσίαση της ενδεχόμενης συμμετοχής των εργαζομένων στην κατάρτιση της έκθεσης μεγάλων κινδύνων,
3) περιγραφή της εγκατάστασης και, στην περίπτωση κινητής εγκατάστασης, περιγραφή των μέσων μετακίνησής της από μια τοποθεσία σε άλλη και το σύστημα σταθεροποίησής της,
4) περιγραφή των τύπων των εργασιών που ενέχουν μεγάλους κινδύνους και που είναι σε θέση να εκτελεί η εγκατάσταση, καθώς και τον μέγιστο αριθμό προσώπων που μπορούν να βρίσκονται στην εγκατάσταση ανά πάσα στιγμή,
5) στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι έχουν εντοπισθεί όλοι οι μεγάλοι κίνδυνοι, ότι έχει εκτιμηθεί η πιθανότητα και οι συνέπειές τους, συμπεριλαμβανομένου κάθε περιβαλλοντικού, μετεωρολογικού και οφειλόμενου στον θαλάσσιο πυθμένα περιορισμού της ασφάλειας των εργασιών, και ότι τα μέτρα ελέγχου αυτών, περιλαμβανομένων των κρίσιμων στοιχείων για την ασφάλεια και το περιβάλλον, είναι κατάλληλα για τη μείωση κινδύνων ενός σοβαρού ατυχήματος σε αποδεκτό επίπεδο· στην τεκμηρίωση αυτήν περιλαμβάνεται εκτίμηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδας,
6) περιγραφή της μονάδας και των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση του ελέγχου της γεώτρησης, της ασφάλειας των διαδικασιών, του περιορισμού των επικίνδυνων ουσιών, της πρόληψης πυρκαγιάς και έκρηξης, της προστασίας των εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες και της προστασίας του περιβάλλοντος από αρχόμενο σοβαρό ατύχημα,
7) περιγραφή των ρυθμίσεων για την προστασία των προσώπων που βρίσκονται στην εγκατάσταση από μεγάλους κινδύνους και τη διασφάλισης της ασφαλούς διαφυγής, εκκένωσης και διάσωσής τους, καθώς και των ρυθμίσεων σχετικά με τους μηχανισμούς για τη συνέχιση της λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου και την πρόληψη ζημιών στην εγκατάσταση και το περιβάλλον σε περίπτωση εκκένωσης του συνόλου του προσωπικού,
8) κώδικες, πρότυπα και κατευθύνσεις που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή και θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης,
9) αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν εντοπιστεί όλοι οι μεγάλοι κίνδυνοι όσον αφορά όλες τις εργασίες που είναι σε θέση να εκτελεί η εγκατάσταση και ότι οι κίνδυνοι σοβαρού ατυχήματος έχουν μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο,
10) περιγραφή κάθε περιβαλλοντικού, μετεωρολογικού και οφειλόμενου στον θαλάσσιο πυθμένα περιορισμού της ασφάλειας των εργασιών, καθώς και των ρυθμίσεων για τον εντοπισμό κινδύνων λόγω επισφαλών στοιχείων στον θαλάσσιο πυθμένα και τη θάλασσα, όπως αγωγοί και αγκυροβόλια παρακείμενων εγκαταστάσεων,
11) πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος, οι οποίες αφορούν τη μη παραγωγική εγκατάσταση,
12) εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή επαρκή περιγραφή του,
13) περιγραφή του σχήματος ανεξάρτητης επαλήθευσης,
14) κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια, που απαιτείται κατά περίπτωση, όπως όταν δύο ή περισσότερες εγκαταστάσεις λειτουργούν συνδυασμένα, κατά τρόπο που επηρεάζει την πιθανότητα επέλευσης μεγάλου κινδύνου σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις εγκαταστάσεις,
15) όσον αφορά εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν από την εγκατάσταση, κάθε πληροφορία που αποκτάται σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ σχετικά με την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων που προκαλούν εκτεταμένες ή σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον, που σχετίζονται με άλλες απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος νόμου,
16) εκτίμηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την αδυναμία συγκράτησης των ρύπων λόγω σοβαρού ατυχήματος και περιγραφή των τεχνικών και μη τεχνικών μέτρων που προβλέπονται για την πρόληψη, τη μείωση ή την αντιστάθμισή τους, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
Κοινοποιήσεις εργασιών γεώτρησης που πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 και να υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 1 στοιχείο η’ περιλαμβάνει τουλάχιστον τις κατωτέρω πληροφορίες:
1) το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή της γεώτρησης,
2) την ονομασία της εγκατάστασης που θα χρησιμοποιηθεί και το όνομα και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή, σε περίπτωση παραγωγικής εγκατάστασης, του εργολάβου που αναλαμβάνει δραστηριότητες γεώτρησης,
3) λεπτομέρειες που προσδιορίζουν τη γεώτρηση και κάθε σύνδεσή της με εγκαταστάσεις και συνδεδεμένες υποδομές,
4) πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της γεώτρησης, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου λειτουργίας της, λεπτομέρειες και επαλήθευση των φραγμών κατά της απώλειας ελέγχου γεώτρησης (εξοπλισμός, ρευστά γεώτρησης και τσιμέντο κ.λπ.), τον έλεγχο της κατεύθυνσης της διαδρομής της γεώτρησης, καθώς και τους περιορισμούς της ασφάλειας των εργασιών σε συνάρτηση με τη διαχείριση κινδύνου,
5) σε περίπτωση υφιστάμενης γεώτρησης, πληροφορίες για το ιστορικό και την κατάστασή της,
6) κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον εξοπλισμό ασφαλείας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, αλλά δεν περιγράφεται στην υπάρχουσα έκθεση μεγάλων κινδύνων για την εγκατάσταση,
7) εκτίμηση κινδύνου η οποία περιλαμβάνει περιγραφή:
α) των ιδιαίτερων κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία γεώτρησης, συμπεριλαμβανομένου κάθε περιβαλλοντικού, μετεωρολογικού και οφειλόμενου στον θαλάσσιο πυθμένα περιορισμού της ασφάλειας των εργασιών,
β) των κινδύνων του υπεδάφους,
γ) κάθε επιφανειακής ή υποθαλάσσιας εργασίας που ενέχει πιθανότητα επέλευσης ταυτόχρονων μεγάλων κινδύνων,
δ) των κατάλληλων μέτρων ελέγχου,
8) περιγραφή της διαμόρφωσης της γεώτρησης κατά το πέρας των εργασιών, δηλαδή μόνιμη ή προσωρινή εγκατάλειψη καθώς και περιγραφή εάν ο εξοπλισμός παραγωγής έχει τοποθετηθεί εντός της γεώτρησης προς μελλοντική χρήση,
9) σε περίπτωση τροποποίησης ήδη υποβληθείσας κοινοποίησης εργασιών γεώτρησης, επαρκείς λεπτομέρειες για την πλήρη επικαιροποίηση της κοινοποίησης,
10) σε περίπτωση γεώτρησης που πρόκειται να κατασκευαστεί, να τροποποιηθεί ή να συντηρηθεί μέσω μη παραγωγικής εγκατάστασης, παρέχονται οι κατωτέρω πρόσθετες πληροφορίες:
α) περιγραφή κάθε περιβαλλοντικού, μετεωρολογικού και οφειλόμενου στον θαλάσσιο πυθμένα περιορισμού της ασφάλειας των εργασιών, καθώς και ρυθμίσεις εντοπισμού κινδύνων λόγω επισφαλών στοιχείων στον θαλάσσιο πυθμένα και τη θάλασσα, όπως αγωγοί και αγκυροβόλια παρακείμενων εγκαταστάσεων,
β) περιγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών που έχουν συνεκτιμηθεί στο πλαίσιο του εσωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης,
γ) περιγραφή των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών περιστατικών οι οποίες δεν περιγράφονται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων, και
δ) περιγραφή της μεθόδου συντονισμού των συστημάτων διαχείρισης του διαχειριστή της γεώτρησης και του ιδιοκτήτη, προκειμένου να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος των μεγάλων κινδύνων ανά πάσα στιγμή,
11) έκθεση με τα πορίσματα της ανεξάρτητης εξέτασης της γεώτρησης, συμπεριλαμβανομένης δήλωσης του διαχειριστή της γεώτρησης, μετά την εξέταση της έκθεσης και των πορισμάτων από την ανεξάρτητη εξέταση της γεώτρησης από τον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης, η οποία αναφέρει ότι η διαχείριση κινδύνου όσον αφορά τον σχεδιασμό της γεώτρησης και τα μέσα αποτροπής της απώλειας ελέγχου είναι κατάλληλα για το σύνολο των προβλεπόμενων συνθηκών και περιστάσεων,
12) τις πληροφορίες που είναι συναφείς με τον παρόντα νόμο και λαμβάνονται στο πλαίσιο των απαιτήσεων για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων δυνάμει της οδηγίας 92/91/ΕΟΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 177/1997 (Α΄ 150).
13) όσον αφορά τις εργασίες γεώτρησης που πρόκειται να εκτελεσθούν, κάθε πληροφορία για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων που μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ή σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον, συναφή με άλλες απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, η οποία αποκτάται δυνάμει της ΥΑ 36060/Ε103/2013 (Β΄ 1450).

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
Οι περιγραφές που πρέπει να υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 1 στοιχείο δ’ σχετικά με σχήματα ανεξάρτητης επαλήθευσης που πρέπει να καταρτίζονται δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 1 περιλαμβάνουν:
α) δήλωση του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη μετά από εξέταση της έκθεσης του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης που πιστοποιεί ότι τα κρίσιμα στοιχεία ασφάλειας και το σύστημα συντήρησής τους, όπως ορίζονται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων, είναι ή θα είναι κατάλληλα,
β) περιγραφή του σχήματος επαλήθευσης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής ανεξάρτητων φορέων επαλήθευσης, και των μέσων που χρησιμοποιούνται για να επαληθεύεται ότι τα κρίσιμα στοιχεία ασφαλείας και περιβάλλοντος και κάθε συγκεκριμένη μονάδα που υπάγεται στο σχήμα διατηρούνται σε καλή κατάσταση,
γ) περιγραφή των μέσων επαλήθευσης που αναφέρονται στο στοιχείο β’ που περιλαμβάνει λεπτομέρειες όσον αφορά τις αρχές που θα εφαρμόζονται για την άσκηση των λειτουργιών στο πλαίσιο του σχήματος και για τη διαρκή επανεξέταση του σχήματος καθ’ όλο τον κύκλο ζωής της εγκατάστασης, μεταξύ των οποίων:
i) την εξέταση και τον έλεγχο των κρίσιμων στοιχείων ασφάλειας και περιβάλλοντος από ανεξάρτητους και έμπειρους φορείς επαλήθευσης,
ii) επαλήθευση του σχεδιασμού, των προτύπων, της πιστοποίησης ή άλλου συστήματος συμμόρφωσης των κρίσιμων στοιχείων ασφάλειας και περιβάλλοντος,
iii) επιθεώρηση των εν εξελίξει εργασιών,
iv) υποβολή αναφοράς για κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης,
v) λήψη διορθωτικών μέτρων από το διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη.

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Όταν πρόκειται να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές σε εγκατάσταση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 5 και στο άρθρο 13 παρ. 4, η αναθεωρημένη έκθεση μεγάλων κινδύνων, στην οποία ενσωματώνονται οι ουσιαστικές αλλαγές που πρέπει να υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 1 στοιχείο στ’ περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κατωτέρω:
1) το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη,
2) συνοπτική παρουσίαση της ενδεχόμενης συμμετοχής των εργαζομένων στην κατάρτιση της αναθεωρημένης έκθεσης μεγάλων κινδύνων,
3) επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης επικαιροποίηση της προηγούμενης έκθεσης μεγάλων κινδύνων και του σχετικού εσωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης και να αποδειχθεί ότι η πιθανότητα μεγάλων κινδύνων έχει μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο,
4) σε περίπτωση παύσης της χρήσης σταθερής παραγωγικής εγκατάστασης:
α) τα μέσα για την απομόνωση όλων των επικίνδυνων ουσιών και, όταν πρόκειται για γεωτρήσεις συνδεδεμένες με την εγκατάσταση, για τη μόνιμη σφράγιση των γεωτρήσεων από την εγκατάσταση και το περιβάλλον,
β) περιγραφή της πιθανότητας μεγάλων κινδύνων που σχετίζονται με τον παροπλισμό της εγκατάστασης για τους εργαζομένους και το περιβάλλον, του συνολικού εκτιθέμενου πληθυσμού και των μέτρων ελέγχου της διακινδύνευσης,
γ) τους μηχανισμούς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση της ασφαλούς εκκένωσης και διάσωσης του προσωπικού και τη διατήρηση σε λειτουργία των συστημάτων ελέγχου με στόχο την πρόληψη σοβαρού περιβαλλοντικού ατυχήματος.

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η κοινοποίηση συνδυασμένων εργασιών που πρέπει να καταρτίζεται δυνάμει του άρθρου 16 και να υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 1 στοιχείο θ’ περιλαμβάνει τουλάχιστον τις κατωτέρω πληροφορίες:
1) το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή που υποβάλλει την κοινοποίηση,
2) σε περίπτωση που στις συνδυασμένες εργασίες εμπλέκονται και άλλοι διαχειριστές ή ιδιοκτήτες, τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο της κοινοποίησης,
3) περιγραφή, με τη μορφή ενδιάμεσου εγγράφου εγκεκριμένου από όλα τα μέρη που υποβάλλουν το έγγραφο, του τρόπου συντονισμού των συστημάτων διαχείρισης των εγκαταστάσεων που συμμετέχουν στις συνδυασμένες εργασίες με σκοπό τη μείωση του κινδύνου σοβαρού ατυχήματος σε αποδεκτό επίπεδο,
4) περιγραφή κάθε εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των συνδυασμένων εργασιών, αλλά δεν περιγράφεται στην τρέχουσα έκθεση μεγάλων κινδύνων για οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις που συμμετέχουν στις συνδυασμένες εργασίες,
5) σύνοψη της εκτίμησης κινδύνου που διενεργείται από όλους τους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες που συμμετέχουν στις συνδυασμένες εργασίες, η οποία περιλαμβάνει:
α) περιγραφή κάθε εργασίας στο πλαίσιο των συνδυασμένων εργασιών η οποία ενδέχεται να ενέχει κινδύνους που είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα στην εγκατάσταση ή σε σχέση με αυτήν,
β) περιγραφή κάθε μέτρου ελέγχου των κινδύνων που λαμβάνεται ως αποτέλεσμα της εκτίμησης κινδύνου,
6) περιγραφή των συνδυασμένων εργασιών και πρόγραμμα εργασιών.

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων που πρέπει να καταρτίζεται δυνάμει του άρθρου 19 παρ. 1 και να υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 1 στοιχείο α’ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
1) την ευθύνη, σε επίπεδο εταιρικού διοικητικού συμβουλίου, για τη διασφάλιση, σε συνεχή βάση, ότι η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων είναι κατάλληλη, εφαρμόζεται και λειτουργεί με τον κατάλληλο τρόπο,
2) τα μέτρα για την απόκτηση και διατήρηση ισχυρής αντίληψης περί ασφάλειας που αυξάνει τις πιθανότητες συνεχούς ασφαλούς λειτουργίας,
3) την έκταση και την ένταση του ελέγχου των διεργασιών,
4) τα μέτρα για την ανταμοιβή και την αναγνώριση επιθυμητών συμπεριφορών,
5) την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και στόχων της εταιρείας,
6) τα μέτρα για τη διατήρηση των προτύπων ασφάλειας και περιβάλλοντος ως βασικής εταιρικής αξίας,
7) επίσημα συστήματα διοίκησης και ελέγχου που περιλαμβάνουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας,
8) τον τρόπο για την εξασφάλιση επάρκειας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εταιρείας,
9) το βαθμό στον οποίο τα στοιχεία 1’ – 8’ εφαρμόζονται στις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων της εταιρείας που εκτελούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το σύστημα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που πρέπει να καταρτίζεται δυνάμει του άρθρου 19 παρ. 3 και να υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 1 στοιχείο β’ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
1) την οργανωτική δομή και τους ατομικούς ρόλους και τις αρμοδιότητες,
2) τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των μεγάλων κινδύνων, καθώς και την πιθανότητά τους και τις ενδεχόμενες συνέπειες,
3) την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις εκτιμήσεις κινδύνου σοβαρού ατυχήματος που περιλαμβάνονται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων,
4) τους ελέγχους των μεγάλων κινδύνων κατά τις συνήθεις εργασίες,
5) τη διαχείριση των αλλαγών,
6) τον σχεδιασμό και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
7) τον περιορισμό της περιβαλλοντικής ζημίας,
8) την παρακολούθηση των επιδόσεων,
9) τις ρυθμίσεις περί ελέγχου και επανεξέτασης, και
10) τα μέτρα που ισχύουν για συμμετοχή σε τριμερείς διαβουλεύσεις και τους τρόπους υλοποίησης των επακόλουθων ενεργειών.

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
Τα εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που πρέπει να καταρτίζονται δυνάμει του άρθρου 14 και να υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 1 στοιχείο ζ’ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
1) το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργοποιούν διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και του προσώπου που διευθύνει το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
2) το ονοματεπώνυμο ή την ιδιότητα του προσώπου που λειτουργεί ως σύνδεσμος με την Αρχή ή τις Αρχές που είναι υπεύθυνες για το εξωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
3) περιγραφή όλων των προβλέψιμων συνθηκών ή συμβάντων που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα, όπως περιγράφονται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων στην οποία επισυνάπτεται το σχέδιο,
4) περιγραφή των μέτρων που θα ληφθούν για τον έλεγχο των συνθηκών ή συμβάντων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα και για τον περιορισμό των επιπτώσεών τους,
5) περιγραφή του διαθέσιμου εξοπλισμού και των διαθέσιμων πόρων, μεταξύ άλλων, για τον περιορισμό ενδεχόμενης πετρελαιοκηλίδας,
6) ρυθμίσεις για τον περιορισμό των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα πρόσωπα που εργάζονται στην εγκατάσταση και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ειδοποίησης και των ενεργειών, στις οποίες πρέπει να προβούν τα πρόσωπα μετά την ειδοποίησή τους,
7) σε περίπτωση συνδυασμένων εργασιών, ρυθμίσεις για τον συντονισμό της διαφυγής, της εκκένωσης και της διάσωσης μεταξύ των σχετικών εγκαταστάσεων, με στόχο τη διασφάλιση καλών προοπτικών επιβίωσης των προσώπων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια σοβαρού ατυχήματος,
8) εκτίμηση της αποτελεσματικότητας αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας. Μεταξύ των περιβαλλοντικών συνθηκών που πρέπει να συνεκτιμώνται σε αυτήν την ανάλυση αντίδρασης περιλαμβάνονται τα εξής:
i) οι καιρικές συνθήκες, περιλαμβανομένου του ανέμου, της ορατότητας, της βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας,
ii) συνθήκες της θάλασσας, παλίρροιες και ρεύματα,
iii) παρουσία πάγου και θραυσμάτων,
iv) ώρες φωτός και
v) άλλες γνωστές περιβαλλοντικές συνθήκες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού ή τη συνολική αποτελεσματικότητα μιας προσπάθειας αντίδρασης,
9) ρυθμίσεις για την έγκαιρη ειδοποίηση, όσον αφορά το σοβαρό ατύχημα, της Αρχής ή των Αρχών που είναι υπεύθυνες για την ενεργοποίηση του εξωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το είδος των πληροφοριών που πρέπει να περιέχει η αρχική ειδοποίηση και τις ρυθμίσεις για την παροχή περισσότερο εμπεριστατωμένων πληροφοριών μόλις είναι διαθέσιμες,
10) ρυθμίσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού στα καθήκοντα που αναμένεται να εκτελεί και, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τον συντονισμό με εξωτερικούς φορείς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
11) ρυθμίσεις για τον συντονισμό των εσωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
12) αποδεικτικά στοιχεία για προηγούμενες εκτιμήσεις οιωνδήποτε χημικών ουσιών χρησιμοποιούνται ως χημικές διασκορπιστικές ουσίες που έχουν διενεργηθεί ώστε να ελαχιστοποιούνται οι συνέπειες στη δημόσια υγεία και κάθε πρόκληση περαιτέρω βλάβης στο περιβάλλον.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Εκθέσεις εργασιών γεώτρησης που πρέπει να υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 4
Οι εκθέσεις που πρέπει να υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 4 περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
1) το όνομα και η διεύθυνση του διαχειριστή της γεώτρησης,
2) την ονομασία της εγκατάστασης και το όνομα και η διεύθυνση του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη,
3) λεπτομέρειες που προσδιορίζουν τη γεώτρηση και κάθε σύνδεση με εγκαταστάσεις ή συνδεδεμένη υποδομή,
4) σύνοψη των εργασιών που αναλήφθηκαν από την έναρξη των εργασιών ή από την προηγούμενη έκθεση,
5) τη διάμετρο και το πραγματικό κατακόρυφο μετρούμενο βάθος:
α) κάθε διάτρησης που πραγματοποιήθηκε και
β) κάθε σωλήνωσης που τοποθετήθηκε,
6) την πυκνότητα του υγρού γεώτρησης τη στιγμή σύνταξης της έκθεσης, και
7) την τρέχουσα λειτουργική του κατάσταση σε περίπτωση εργασιών σε υφιστάμενη γεώτρηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Διατάξεις για τον διορισμό και τη λειτουργία της Αρμόδιας Αρχής δυνάμει των άρθρων 8 και 9
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Για τους σκοπούς του διορισμού Αρμόδιας Αρχής επιφορτισμένης με τα καθήκοντα που καθορίζονται στο άρθρο 8, με Κανονισμό που θα εκδοθεί από την Αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ορίζονται τουλάχιστον στα ακόλουθα:
α) θεσπίζονται οργανωτικές ρυθμίσεις που καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων που αναθέτει στην Αρμόδια Αρχή ο παρών νόμος, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών για τη ρύθμιση της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος με ισότιμο τρόπο,
β) καταρτίζεται δήλωση που περιγράφει τους στόχους της εποπτείας και επιβολής και τις υποχρεώσεις της Αρμόδιας Αρχής για την επίτευξη διαφάνειας, συνοχής, αναλογικότητας και αντικειμενικότητας κατά τη ρύθμιση των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων.
2) Με τον ως άνω Κανονισμό θεσπίζονται τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του σημείου 1, μεταξύ των οποίων:
α) χρηματοδότηση επαρκούς εμπειρογνωμοσύνης από ειδικούς, η οποία είναι διαθέσιμη εσωτερικά ή παρέχεται μέσω επίσημων συμφωνιών με τρίτους ή και με τους δύο τρόπους, ώστε η Αρμόδια Αρχή να μπορεί να επιθεωρεί και να διερευνά εργασίες, να λαμβάνει μέτρα επιβολής και να χειρίζεται εκθέσεις μεγάλων κινδύνων και κοινοποιήσεις,
β) χρηματοδότηση της κατάρτισης επαρκών γραπτών κατευθύνσεων και εποπτείας, όταν χρησιμοποιούνται εξωτερικές πηγές εμπειρογνωμοσύνης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνοχή ως προς τη χρησιμοποιούμενη προσέγγιση και να διασφαλίζεται ότι η κατά τον νόμο διορισθείσα Αρμόδια Αρχή διατηρεί την πλήρη ευθύνη βάσει του παρόντος νόμου,
γ) χρηματοδότηση βασικής εκπαίδευσης, επικοινωνίας, πρόσβασης σε τεχνολογία, εξόδων ταξιδιού και διαμονής του προσωπικού της Αρμόδιας Αρχής για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη διευκόλυνση της ενεργού συνεργασίας μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών βάσει του άρθρου 27,
δ) κατά περίπτωση, απαίτηση από τους διαχειριστές ή τους ιδιοκτήτες να αποζημιώνουν την Αρμόδια Αρχή για τα κόστη με τα οποία επιβαρύνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος νόμου,
ε) χρηματοδότηση και προαγωγή της έρευνας βάσει των καθηκόντων της Αρμόδιας Αρχής δυνάμει του παρόντος νόμου,
στ) παροχή χρηματοδότησης για εκθέσεις από την Αρμόδια Αρχή.
2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
1) Για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με το άρθρο 9, η Αρμόδια Αρχή εκδίδει Αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζει::
α) γραπτή στρατηγική που περιγράφει τα καθήκοντά της, τις προτεραιότητες δράσης της, π.χ. στη μελέτη και λειτουργία εγκαταστάσεων, τη διαχείριση της ακεραιότητας και την ετοιμότητα και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και τον τρόπο οργάνωσής της,
β) επιχειρησιακές διαδικασίες που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η Αρμόδια Αρχή θα επιθεωρεί και θα επιβάλλει στους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα χειρίζεται, θα εκτιμά και θα αποδέχεται εκθέσεις μεγάλων κινδύνων, του τρόπου με τον οποίο θα χειρίζεται κοινοποιήσεις εργασιών γεώτρησης και του τρόπου με τον οποίο θα καθορίζεται η συχνότητα επιθεωρήσεων των μέτρων ελέγχου της πιθανότητας μεγάλων κινδύνων (συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών) για δεδομένη εγκατάσταση ή δραστηριότητα,
γ) διαδικασίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της με την επιφύλαξη των λοιπών αρμοδιοτήτων της, λόγου χάρη όσον αφορά τις χερσαίες εργασίες υδρογονανθράκων, και ρυθμίσεις δυνάμει της οδηγίας 92/91/ΕΟΚ η οποία έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 177/1997 (Α΄ 150),
2) Οι λεπτομερείς διαδικασίες αξιολόγησης των εκθέσεων μεγάλων κινδύνων απαιτούν από το διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη την παροχή όλων των πληροφοριών σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος νόμου. Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει τουλάχιστον ότι οι απαιτήσεις για τις ακόλουθες πληροφορίες καθορίζονται με σαφήνεια σε κατευθύνσεις προς διαχειριστές και ιδιοκτήτες:
α) έχουν εντοπιστεί όλοι οι προβλέψιμοι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα, μεταξύ άλλων και στο περιβάλλον, έχουν αξιολογηθεί οι κίνδυνοι και έχουν εντοπιστεί μέτρα ελέγχου των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
β) περιγράφεται με τον κατάλληλο τρόπο το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τον παρόντα νόμο,
γ) έχουν περιγραφεί οι κατάλληλες ρυθμίσεις για ανεξάρτητη επαλήθευση και λογιστικό έλεγχο από το διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη.
3) Κατά τη διενέργεια διεξοδικής εκτίμησης των εκθέσεων μεγάλων κινδύνων, η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει τα εξής:
α) ότι παρέχονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες που αφορούν τα πραγματικά περιστατικά,
β) ότι ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης έχει εντοπίσει όλους τους ευλόγως προβλέψιμους κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων που αφορούν την εγκατάσταση και τις λειτουργίες της, καθώς και τα πιθανά γενεσιουργά αίτιά τους, και ότι επεξηγούνται σαφώς η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης που εφαρμόζονται για τη διαχείριση κινδύνου σοβαρού ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών αβεβαιότητας στην ανάλυση,
γ) ότι η διαχείριση κινδύνου λαμβάνει υπόψη όλα τα στάδια στον κύκλο ζωής των εγκαταστάσεων και προβλέπει όλες τις πιθανές καταστάσεις, μεταξύ των οποίων:
i) με ποιον τρόπο οι αποφάσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό που περιγράφονται στην κοινοποίηση μελέτης λαμβάνουν υπόψη τη διαχείριση κινδύνου, ώστε να εξασφαλίζεται η ενσωμάτωση εγγενών αρχών ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος,
ii) με ποιον τρόπο θα εκτελούνται οι εργασίες γεώτρησης από την εγκατάσταση όταν είναι σε λειτουργία,
iii) με ποιον τρόπο οι εργασίες γεώτρησης θα εκτελούνται και θα αναστέλλονται προσωρινά πριν από την έναρξη της παραγωγής από εγκατάσταση παραγωγής,
iv) με ποιον τρόπο θα εκτελούνται συνδυασμένες εργασίες με άλλες εγκαταστάσεις,
v) με ποιον τρόπο θα διενεργείται ο παροπλισμός της εγκατάστασης,
δ) με ποιον τρόπο θα εφαρμόζονται μέτρα μείωσης του κινδύνου στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου, εάν αυτό απαιτείται για τη μείωση των κινδύνων σε αποδεκτό επίπεδο,
ε) κατά πόσον, κατά τον προσδιορισμό των απαραίτητων μέτρων για την επίτευξη αποδεκτών επιπέδων κινδύνου, ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης τεκμηρίωσε με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη συναφείς ορθές πρακτικές και αποφάσεις που βασίζονται σε ορθή μηχανολογική πρακτική, βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και αρχές που συνδέονται με ανθρώπινους και οργανωτικούς παράγοντες,
στ) κατά πόσον προσδιορίζονται και αιτιολογούνται με σαφήνεια τα μέτρα και οι ρυθμίσεις για τον εντοπισμό και την ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
ζ) με ποιον τρόπο τα μέτρα και οι μηχανισμοί διαφυγής, εκκένωσης και διάσωσης και τα μέτρα για τον περιορισμό της κλιμάκωσης έκτακτης ανάγκης και τη μείωση των επιπτώσεων του στο περιβάλλον συνδυάζονται με λογικό και συστηματικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές συνθήκες έκτακτης ανάγκης υπό τις οποίες θα εκτελεστούν,
η) με ποιον τρόπο οι απαιτήσεις ενσωματώνονται στα εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και εάν έχει υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο ή επαρκής περιγραφή του εσωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
θ) κατά πόσον το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος που περιγράφεται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων επαρκεί για τη διασφάλιση του ελέγχου των μεγάλων κινδύνων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της εγκατάστασης, διασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλες τις συναφείς νομικές διατάξεις και προβλέπει έλεγχο και εφαρμογή των συστάσεων ελέγχου,
ι) κατά πόσον επεξηγείται με σαφήνεια το σχήμα ανεξάρτητης επαλήθευσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων δυνάμει του άρθρου 19
1. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες:
α) αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση των απαιτήσεων αξιοπιστίας και ακεραιότητας όλων των κρίσιμων για την ασφάλεια και το περιβάλλον συστημάτων και βασίζουν τα οικεία συστήματα επιθεώρησης και συντήρησης στην επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου ακεραιότητας της ασφάλειας και του περιβάλλοντος,
β) λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν, όσο αυτό είναι ευλόγως δυνατόν, ότι δεν υπάρχει απρόβλεπτη διαφυγή επικίνδυνων ουσιών από αγωγούς, δοχεία και συστήματα προοριζόμενα για τον ασφαλή περιορισμό τους. Επιπλέον, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες διασφαλίζουν ότι καμία βλάβη του προστατευτικού φραγμού δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα,
γ) συντάσσουν κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού στον οποίο να αναφέρεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του, η θέση του, ο τρόπος μεταφοράς και ο τρόπος χρησιμοποίησής του στην εγκατάσταση και κάθε οντότητα που συμμετέχει στην εφαρμογή του εσωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Στον κατάλογο προσδιορίζονται τα υφιστάμενα μέτρα που διασφαλίζουν τη διατήρηση του εξοπλισμού και των σχετικών διαδικασιών σε επιχειρησιακή ετοιμότητα,
δ) διασφαλίζουν ότι διαθέτουν κατάλληλο πλαίσιο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με όλες τις σχετικές ρυθμιστικές διατάξεις, ενσωματώνοντας τα ρυθμιστικά τους καθήκοντα που αφορούν τον έλεγχο των μεγάλων κινδύνων και την προστασία του περιβάλλοντος στις συνήθεις επιχειρησιακές διαδικασίες τους, και
ε) αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία και διατήρηση ισχυρής αντίληψης περί ασφάλειας που αυξάνει την πιθανότητα συνεχούς ασφαλούς λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης της συνεργασίας των εργαζομένων μέσω, μεταξύ άλλων:
i) σαφούς δέσμευσης για τριμερείς διαβουλεύσεις και επακόλουθες ενέργειες,
ii) ενθάρρυνσης και ανταμοιβής της αναφοράς ατυχημάτων και παρ’ ολίγον ατυχημάτων,
iii) αποτελεσματικής συνεργασίας με εκλεγμένους αντιπροσώπους για ζητήματα ασφάλειας,
iv) προστασίας των καταγγελλόντων.
2. Ο Κλάδος συνεργάζεται με την Αρμόδια Αρχή για την υιοθέτηση και υλοποίηση σχεδίου προτεραιότητας για την εκπόνηση προτύπων, κατευθύνσεων και κανόνων που διασφαλίζουν την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών ως προς την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών σοβαρών ατυχημάτων σε περίπτωση που παρ’ όλα αυτά συμβούν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Επιλογή του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης και του σχεδιασμού των μηχανισμών ανεξάρτητης επαλήθευσης δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 3
1. Ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις όσον αφορά την ανεξαρτησία του φορέα επαλήθευσης από το διαχειριστή και τον ιδιοκτήτη:
α) η λειτουργία δεν απαιτεί από τον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης να εξετάσει οποιαδήποτε πτυχή κρίσιμου στοιχείου ασφάλειας και περιβάλλοντος ή οποιοδήποτε μέρος εγκατάστασης ή γεώτρησης ή σχεδιασμό γεώτρησης με την οποία είχε ασχοληθεί ο φορέας επαλήθευσης στο παρελθόν πριν από τη δραστηριότητα επαλήθευσης ή που θα μπορούσε να επηρεάσει την αντικειμενικότητά του,
β) ο φορέας επαλήθευσης είναι επαρκώς ανεξάρτητος από σύστημα διαχείρισης το οποίο είναι ή ήταν υπεύθυνο για οποιοδήποτε πτυχή συνιστώσας που καλύπτεται από το σχήμα για την ανεξάρτητη επαλήθευση ή επιθεώρηση γεώτρησης, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητά του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει του σχήματος.
2. Ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όσον αφορά το σχήμα ανεξάρτητης επαλήθευσης σχετικά με εγκατάσταση ή γεώτρηση, πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο ανεξάρτητος φορέας επαλήθευσης διαθέτει κατάλληλη τεχνική ικανότητα, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, επαρκή αριθμό προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα και τη δέουσα πείρα που πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 1 του παρόντος παραρτήματος,
β) οι αρμοδιότητες (δυνάμει) του σχήματος ανεξάρτητης επαλήθευσης είναι κατάλληλα κατανεμημένες από τον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης σε προσωπικό που έχει τα προσόντα για την άσκησή τους,
γ) υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη και του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης,
δ) ο φορέας επαλήθευσης έχει την απαραίτητη εξουσία ώστε να εκτελεί τις λειτουργίες του με επάρκεια.
3. Οι ουσιαστικές μεταβολές που αφορούν στον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης για περαιτέρω επαλήθευση σύμφωνα με το σχήμα ανεξάρτητης επαλήθευσης και τα αποτελέσματα αυτής της περαιτέρω επαλήθευσης κοινοποιούνται, εφόσον ζητηθεί, στην Αρμόδια Αρχή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες συνεργασίας μεταξύ διαχειριστών και ιδιοκτητών και Αρμόδιων Αρχών δυνάμει του άρθρου 19 παρ. 7
Τα ζητήματα που λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό προτεραιοτήτων για τη θέσπιση προτύπων και κατευθύνσεων δίνουν έμπρακτη έμφαση στην πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους. Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν:
α) βελτίωση της ακεραιότητας των γεωτρήσεων, του εξοπλισμού ελέγχου των γεωτρήσεων και των προστατευτικών φραγμών και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους,
β) βελτίωση του βασικού προστατευτικού φραγμού,
γ) βελτίωση του δευτερεύοντος προστατευτικού φραγμού που αναστέλλει την κλιμάκωση αρχόμενου σοβαρού ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων των εκρήξεων γεωτρήσεων,
δ) αξιόπιστη λήψη αποφάσεων,
ε) διαχείριση και εποπτεία εργασιών που ενέχουν μεγάλους κινδύνους,
στ) επάρκεια όσων κατέχουν νευραλγικές θέσεις,
ζ) αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου,
η) εκτίμηση της αξιοπιστίας κρίσιμων για την ασφάλεια και το περιβάλλον συστημάτων,
θ) κύριους δείκτες επιδόσεων,
ι) αποτελεσματική ενοποίηση των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος μεταξύ διαχειριστών και ιδιοκτητών και άλλων οντοτήτων που συμμετέχουν σε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Πληροφορίες που περιέχονται στα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δυνάμει του άρθρου 29
Τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που καταρτίζονται δυνάμει του άρθρου 29 περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
α) ονοματεπώνυμα και ιδιότητες των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργοποιούν διαδικασίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να διευθύνουν το εξωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
β) ρυθμίσεις έγκαιρης ειδοποίησης για σοβαρά ατυχήματα και σχετικές διαδικασίες συναγερμού και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
γ) ρυθμίσεις για τον συντονισμό των αναγκαίων πόρων κατά την εφαρμογή του εξωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
δ) ρυθμίσεις για την παροχή συνδρομής στο εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
ε) λεπτομερή περιγραφή των ρυθμίσεων του εξωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
στ) ρυθμίσεις για την παροχή κατάλληλων πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με το σοβαρό ατύχημα σε πρόσωπα και οργανισμούς που ενδέχεται να επηρεαστούν από αυτό,
ζ) ρυθμίσεις για την παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος με ενδεχόμενες διασυνοριακές συνέπειες,
η) ρυθμίσεις για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στα άγρια ζώα και φυτά, τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες ζώα καλυμμένα με πετρέλαιο φτάνουν στην ακτή νωρίτερα από την καθ’ αυτήν κηλίδα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
Στοιχεία που παρέχονται κατά την προετοιμασία εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δυνάμει του άρθρου 29
1. Η Αρχή ή οι Αρχές (προσδιορίζονται) που φέρουν την ευθύνη συντονισμού της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης παρέχουν τα ακόλουθα:
α) κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού στον οποίο να αναφέρεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του, η θέση του, τα μέσα μεταφοράς του και ο τρόπος χρησιμοποίησής του στην περιοχή του σοβαρού ατυχήματος,
β) περιγραφή των υφιστάμενων μέτρων που διασφαλίζουν τη διατήρηση του εξοπλισμού και των σχετικών διαδικασιών σε επιχειρησιακή ετοιμότητα,

γ) κατάλογο του εξοπλισμού, τον οποίο κατέχει ο Κλάδος και ο οποίος είναι διαθέσιμος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
δ) περιγραφή των γενικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση σοβαρών ατυχημάτων σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων και ευθυνών όλων των εμπλεκομένων και των φορέων που είναι αρμόδιοι για την τήρηση των εν λόγω ρυθμίσεων,
ε) μέτρα που διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός, το προσωπικό και οι διαδικασίες είναι διαθέσιμα και ενημερωμένα και ότι υπάρχει διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή αριθμητικά επαρκές καταρτισμένο προσωπικό,
στ) αποδεικτικά στοιχεία για προηγούμενες αξιολογήσεις οιωνδήποτε χημικών ουσιών προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν ως διασκορπιστικές ουσίες από απόψεως περιβάλλοντος και υγείας.
2. Τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης επεξηγούν σαφώς τον ρόλο των Αρχών, των φορέων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, των συντονιστών και των λοιπών εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεργασία σε αντιμετώπιση σοβαρών ατυχημάτων.
3. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν όρους για την ανταπόκριση σε σοβαρό ατύχημα το οποίο πιθανόν υπερβαίνει τις δυνατότητες αντίδρασης της χώρας ή τα όριά της μέσω:
α) ανταλλαγής εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με γειτονικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
β) συγκέντρωσης σε διασυνοριακό επίπεδο των καταλόγων των μέσων παρέμβασης που βρίσκονται στην κατοχή του Κλάδου ή των δημόσιων Αρχών και όλων των κατάλληλων προσαρμογών ώστε να καταστούν ο εξοπλισμός και οι διαδικασίες συμβατά μεταξύ όμορων χωρών και κρατών μελών,
γ) διαδικασιών για την επίκληση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης,
δ) διοργάνωσης διασυνοριακών ασκήσεων όσον αφορά τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
Ανταλλαγή πληροφοριών και διαφάνεια
1. Η κοινή μορφή αναφοράς δεδομένων για δείκτες μεγάλων κινδύνων καθιστά δυνατή τη σύγκριση πληροφοριών από τις Αρμόδιες Αρχές και τη σύγκριση πληροφοριών από διαχειριστές και ιδιοκτήτες.
2. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής και των διαχειριστών και των ιδιοκτητών αφορούν τα εξής:
α) την ακούσια εκροή πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλων επικίνδυνων ουσιών, αναφλέξιμων ή μη,
β) την απώλεια ελέγχου γεώτρησης, που απαιτεί την ενεργοποίηση του εξοπλισμού ελέγχου γεώτρησης, ή τη βλάβη προστατευτικού φραγμού γεώτρησης που χρειάζεται αντικατάσταση ή επισκευή,
γ) τη βλάβη κρίσιμου για την ασφάλεια και το περιβάλλον στοιχείου,
δ) τη σημαντική απώλεια δομικής ακεραιότητας ή την απώλεια προστασίας από τις επιπτώσεις πυρκαγιάς ή έκρηξης ή την απώλεια των μέσων σταθεροποίησης κινητής εγκατάστασης,
ε) σκάφη σε πορεία σύγκρουσης και πραγματικές συγκρούσεις σκάφους με υπεράκτια εγκατάσταση,
στ) ατυχήματα ελικοπτέρων πάνω ή κοντά σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις,
ζ) οποιοδήποτε θανατηφόρο ατύχημα,
η) οποιονδήποτε σοβαρό τραυματισμό πέντε ή περισσότερων προσώπων στο ίδιο ατύχημα,
θ) ενδεχόμενη εκκένωση από προσωπικό,
ι) σοβαρό περιβαλλοντικό περιστατικό.
3. Οι ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 25 περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τον αριθμό, την παλαιότητα και τη θέση των εγκαταστάσεων,
β) τον αριθμό και το είδος των επιθεωρήσεων και των διερευνήσεων που διενεργήθηκαν, ενδεχόμενα εκτελεστικά μέτρα ή καταδίκες,
γ) στοιχεία για περιστατικά σύμφωνα με το κοινό σύστημα αναφορών που προβλέπεται στο άρθρο 23,
δ) κάθε σημαντική αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου για τις υπεράκτιες εργασίες,
ε) τις επιδόσεις υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων που σχετίζονται με την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων και τον περιορισμό των επιπτώσεων εκδηλωθέντων σοβαρών ατυχημάτων.
4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 2 περιλαμβάνουν τόσο πληροφορίες για τα πραγματικά περιστατικά, όσο και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με εργασίες υδρογονανθράκων, και είναι σαφείς. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται πρέπει να καθιστούν εφικτή τη σύγκριση της δράσης των διαχειριστών και των ιδιοκτητών εντός του κράτους μέλους καθώς και τη σύγκριση της δράσης του συνόλου του κλάδου μεταξύ κρατών μελών.
5. Τα στοιχεία που συλλέγονται και συγκεντρώνονται σύμφωνα με το σημείο 2 καθιστούν δυνατή την έγκαιρη προειδοποίηση για πιθανή επιδείνωση κρίσιμων για την ασφάλεια και το περιβάλλον προστατευτικών φραγμών, καθώς και τη λήψη προληπτικών μέτρων από αυτά. Οι πληροφορίες αυτές καταδεικνύουν επίσης τη συνολική αποτελεσματικότητα των μέτρων και των ελέγχων που εφαρμόζονται από διαχειριστές και ιδιοκτήτες χωριστά και από τον κλάδο συνολικά, ιδίως για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων και για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων.
6. Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 24, διαμορφώνεται απλουστευμένη μορφή αναφοράς, προκειμένου να διευκολυνθεί η δημοσίευση των στοιχείων που προβλέπονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος και η σύνταξη των εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 25, με τρόπο ώστε τα δεδομένα να είναι προσιτά στο κοινό και να διευκολύνεται η διασυνοριακή συγκρισιμότητά τους.

 • Αθήνα 22/2/2016

  ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ που έχει αναρτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εναρμόνιση της ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/30/ΕΕ στην Ελληνική Νομοθεσία.

  1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/30/ΕΕ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΟΠΩΣ Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΡΒΗΓΙΑ
  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (Π.Ο.Ε.) ήταν ο μοναδικός συνδικαλιστικός φορέας της Ελλάδας που συμμετείχε ενεργά στη σύσταση της Οδηγίας από το 2012 με εκπροσώπους της μέσω της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπευτικής Ομοσπονδίας IndustriAll. Η IndustriAll δημιούργησε μια Επιτροπή στην οποία συμμετείχαμε από κοινού με εκπρόσωπους από τις αντίστοιχες ομοσπονδίες της Αγγλίας, Νορβηγίας, Γερμανίας κτλ.
  Η Επιτροπή αυτή συνέθεσε προτάσεις εν όψει της διμερούς διαβούλευσης με την αντίστοιχη Επιτροπή Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου για τη διαμόρφωση της οδηγίας 2013/30/ΕΕ.
  Στη συνέχεια η Επιτροπή της IndustriAll συνέχισε την λειτουργία της παρακολουθώντας την εφαρμογή της οδηγίας στις χώρες που συμμετείχαν τα αντίστοιχα συνδικάτα.
  Στην Αγγλία και την Νορβηγία, που ήταν και οι χώρες που είχαν ήδη θεσπίσει συγκεκριμένο πλαίσιο για θέματα υγιεινής και ασφάλειας σε υπεράκτιες εξέδρες, επανεξετάστηκε αυτό το πλαίσιο με τη θεσμική συμμετοχή των συνδικάτων των χωρών αυτών και επαναδιατυπώθηκαν θέματα υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη και την τεράστια καταστροφή μετά το ατύχημα της Deepwater Horizon στον κόλπο του Μεξικού .
  Στην Ελλάδα η λειτουργία υπεράκτιων εξεδρών μέχρι τώρα καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από το Ναυτικό Δίκαιο.
  Στην Αγγλία και στην Νορβηγία, πέραν των άλλων κανονισμών και διατάξεων που έχουν θεσπιστεί και λειτουργούν στην πράξη χρόνια τώρα και δεν ήταν δυνατόν να ενσωματωθούν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, έχει κριθεί απαραίτητη η συνεχής παρουσία κατάλληλου σκάφους και ελικοπτέρου που σε περίπτωση περιστατικού υγείας θα μεταφέρει τον άρρωστο ή σε περίπτωση ατυχήματος θα προσφέρει την βοήθεια που απαιτείται. Το αντίστοιχο προτείνουμε και για τις υπεράκτιες δραστηριότητες στην Ελλάδα .
  Εμπειρία από αντίστοιχες διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας στην Ελλάδα έχουν οι εργαζόμενοι στον Πρίνο (ΚΑΒΑΛΑ OIL) όπου το σωματείο με πρωτοβουλίες του προσπαθεί να διασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία των εξεδρών και του γεωτρύπανου στις εργασίες που πραγματοποιεί. Ας μην ξεχνάμε ότι το κοίτασμα του Πρίνου εμπεριέχει υψηλές ποσότητες Υδρόθειου, ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου αερίου. Η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας από τη λειτουργία της μοναδικής, στην Ελλάδα, εξέδρας του Πρίνου από τους εργαζόμενους είναι πολύ σημαντική. Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει ως Ομοσπονδία από όλη την παραπάνω διαδικασία μαζί με την εμπειρία του σωματείου εργαζομένων στην ΚΑΒΑΛΑ OIL είναι πολύτιμη και για αυτό προτείνουμε όπως θα δείτε παρακάτω τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας με έναν εκπρόσωπο στην Αρμόδια Αρχή.

  Στόχος μας στο προσεχές διάστημα είναι να διοργανώσουμε ημερίδα με την συμμετοχή εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία INDUSTRIALL, τα συνδικάτα Αγγλίας και Νορβηγίας καθώς και τους αρμόδιους φορείς από την Ελλάδα με θέμα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στις υπεράκτιες εξέδρες η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία του περιβάλλοντος και τον τουρισμό .

  2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  Παρακάτω παραθέτουμε τις προτάσεις της Π.Ο.Ε. :
  • Η Αρμόδια Αρχή να ιδρυθεί και να λειτουργήσει ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη, και τούτο να θεσμοθετηθεί από τον παρόντα Νόμο .
  Είναι σαφής η διαφορά λειτουργίας και αντικειμενικών στόχων της Αδειοδοτούσας Αρχής από την Αρμόδια Αρχή. Συνεπώς θεωρούμε απολύτως αναγκαίο ότι θα πρέπει εξ αρχής να καθοριστούν οι αρμοδιότητες μιας εκάστης των Αρχών και να αποτελέσουν δύο σαφώς ξεχωριστές Αρχές. Προτείνουμε το μοντέλο της Νορβηγίας όπου λειτουργούν οι δύο ξεχωριστές αρχές Norwegian Petroleum Directorate -NPD- και του Petroleum Safety Authority -PSA- που θεωρείται από τα πλέον επιτυχημένα στην πράξη, επί δεκαετίες.
  • Θεσμοθέτηση μέσω του παρόντος νόμου τηs εκπροσώπησης της Ομοσπονδίας μας στην Αρμόδια Αρχή . Θεωρούμε ότι θα συμβάλουμε στην βελτίωση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να διέπουν τις υπεράκτιες δραστηριότητες καθώς επίσης και την προστασία του περιβάλλοντος, θέμα για το οποίο οι εταιρείες λόγω υψηλού κόστους δεν δίνουν την δέουσα βαρύτητα.
  • Να υπάρξει πρόβλεψη και σαφή αναφορά στο Σχέδιο Νόμου με αναλυτική περιγραφή για τους κανόνες που θα διέπουν τα θέματα Υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος , ιδιαίτερα για την χώρα μας που το περιβάλλον και ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης .

  3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ

  Άρθρο 35
  Στο Άρθρο 35 Παραρτήματα, στο παράρτημα Ι σε πολλά εδάφια του η συμμετοχή των εργαζομένων αναφέρεται με τρόπο μη υποχρεωτικό πχ <> ή <> . Η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των εργαζομένων μέσω της ΠΟΕ είναι επιβεβλημένη και όπου υπάρχει αναφορά σε τριμερή συμμετοχή και εκπροσώπου του πρωτοβάθμιου Σωματείου της Εταιρείας Διαχειριστή – Operator .

 • 22 Φεβρουαρίου 2016, 14:19 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

  Παράρτημα Ι.
  Κεφάλαιο 1.
  3) «…για τον έλεγχο της διακινδύνευσης» να αντικατασταθεί από το πιο δόκιμό «… για τον έλεγχο της επικινδυνότητας»
  4) «βασική ιδέα» να αντικατασταθεί με «βασική αρχή σχεδιασμού»
  Κεφάλαιο 2.
  5) «έχει εκτιμηθεί το ενδεχόμενο και οι συνέπειες», να αντικατασταθεί με «έχει εκτιμηθεί η πιθανότητα και οι συνέπειες»
  7) «προνοιες» να αντικατασταθεί με «μέτρα» ή «ρυθμίσεις», επίσης να προστεθεί: του περιορισμού «σε περίπτωση διαρροής ή απώλειας ελέγχου» των επικίνδυνων ουσιών.

  Στα περιεχόμενα των εκθέσεων μεγάλων κινδύνων καλό θα ήταν να απαιτηθεί μία πιο δομημένη έκθεση που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:
  1) Καθορισμός Πηγών Κινδύνου (περιγραφή εγκατάστασης – συστημάτων ασφαλείας εναρκτήριων γεγονότων)
  2) Προσδιορισμός Ακολουθιών Ατυχημάτων
  3) Προσδιορισμός Καταστάσεων Βλαβών της εγκατάστασης
  4) Προσδιορισμός πιθανότητας έλευσης ακολουθιών ατυχημάτων και συνεπειών
  5) Εκτίμηση διακινδύνευσης

  (Πολλά από τα θέματα αναφέρονται στο Παράρτημα Ι αλλά σκόρπια. Επίσης κάποια άλλα ζητούνται πιο κάτω π.χ. Παράρτημα ΙΙΙ. Κεφ.2. Παρ.3β. και Παράρτημα ΙV. Η συγκεκριμένη δομή έχει ήδη καθιερωθεί και επιβεβαιωθέι από τις εκθέσεις ασφαλείας των εγκαταστάσεων Seveso στις οποίες περιλαμβάνονται και εγκαταστάσεις παραγωγής υδρογονανθράκων).

  Κεφάλαιο 5. Να προστεθεί ό όρος «Ανεξάρτητης» επαλήθευσης

  Κεφάλαιο 8. 1) Να προστεθεί: την ευθύνη «και τη δέσμευση» σε επίπεδο εταιρικού συμβουλίου.

  Κεφάλαιο 9. Πιο δόκιμος όρος είναι το «Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Περιβάλλοντος»

  Παράρτημα VI. Για τον όρο «έκρηξη γεωρήσεων» ας χρησιμοποιηθεί σε παρένθεση και ο αγγλικός όρος «blowout» καθώς ένα blowout δεν είναι πάντα δεδομένο ότι θα οδηγήσει σε έκρηξη.

  Παράρτημα ΙΧ.
  2α) την ακούσια εκροή….ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ή όπως το αναφέρει η οδηγία – Ignited (αναφλέξιμος δεν σημαίνει ότι ανεφλέγει τελικά).

 • 22 Φεβρουαρίου 2016, 13:35 | Τσέτογλου Βασίλης

  2. Στο παράρτημα ΙΧ χρησιμοποιείται η φράση «ανταλλαγή πληροφοριών» (sharing information), ενώ στο άρθρο 23 που παραπέμπει στο παράρτημα ΙΧ, για τον ίδιο σκοπό χρησιμοποιήθηκε η φράση «διάχυση πληροφοριών». Προτείνεται να ταυτίζονται για αποφυγή παρανοήσεων.

 • 22 Φεβρουαρίου 2016, 13:08 | Τσέτογλου Βασίλης

  1. Θεωρώντας τους ανεξάρτητους φορείς επαλήθευσης του παραρτήματος V, ως μονάδες που έχουν την αναγνωρισμένη τεχνική ικανότητα και απαραίτητη εμπειρία προτείνεται να γίνει ξεκάθαρο ότι συμπεριλαμβάνονται και ανεξάρτητα άτομα με τα παραπάνω γνωρίσματα και η πρώτη πρόταση του άρθρου 1 να συμπληρωθεί ως εξής «… όσον αφορά την ανεξαρτησία του αναγνωρισμένης ικανότητας ατόμου ή φορέα επαλήθευσης…». Ο θεσμός βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή στη Βόρεια Θάλασσα όπου οι ανεξάρτητοι φορείς επαλήθευσης μπορεί να είναι είτε ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν την γνώση και την εμπειρία, είτε άτομα που εργάζονται σε τμήμα της εταιρίας που δεν έχει σχέση με το τμήμα γεωτρήσεων της εταιρίας, είτε εταιρίες που είναι στελεχωμένες με κατάλληλα άτομα.

 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,
  2.
  5) Σε κρίσιμα θέματα όπως αυτό, υπάρχει σχετική εμπειρία και από αντίστοιχες προετοιμασίες και εφαρμογές σχεδίων ετοιμότητας στα Διυλιστήρια, ή στη Βόρεια Θάλασσα αλλά και μελέτη για καταστολή/περιορισμό πετρελαιοκηλίδας, όπως π.χ. στις εγκαταστάσεις του Πρίνου, ή διαρροής Υδροθείου κλπ, μέσω των οποίων μπορούν να βοηθηθούν τα όργανα δράσης που προβλέπει το νομοσχέδιο. Πρόθυμοι να βοηθήσουμε όπου μπορέσουμε και μέσω εμπειρίας που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, αλλά και μέσω των φορέων που ασχολούνται με το θέμα στην Ε.Ε.

  11) Υπάρχει ανάλογο για τα διυλιστήρια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μοντέλο που παρέχει κάποιους χρήσιμους άξονες.., αλλά παραμένει μακράν των απαιτήσεων μιας οργανωμένης αντιμετώπισης σε υπεράκτιο περιβάλλον.

  3.
  Και για τους σκοπούς και ανάγκες που αναφέρονται στη παρούσα παράγραφο υπάρχουν εργαζόμενοι είτε στη ENERGEAN OIL & GAS είτε στην Kavala Oil με σχετική εμπειρία που μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη, στο Υπουργείο και τις υφιστάμενες ή υπό δημιουργία Αρχές. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην εξέδρα «Κ» του εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου της νοτίου Καβάλας, που παραμένει στη θέση της, ενώ υπάρχουν σενάρια χρησιμοποίησής της ή και πλήρους εγκατάλειψής της με σύγχρονο «dismantling» κλπ και διαδικασίες δύσκολες, χρονοβόρες και κοστοβόρες, για τις οποίες όμως δεν μπορούν να δίνονται συνεχείς αναβολές. Το θέμα διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ, αλλά λόγω έλλειψης ειδικών, παραμένει σε αδράνεια. Ενημερώνουμε για όλα αυτά, όχι με την έννοια της καταγγελίας, κάθε άλλο: Να μπούν σε μια λίστα για τακτοποίηση

  4.
  5) Και για τη παρούσα σημαντική περίπτωση μπορούμε σαν παλαιοί εργαζόμενοι και νυν συνταξιούχοι, να προσφέρουμε τις υπηρεσίες και εμπειρία μας μέσω των εν ενεργεία εργαζομένων και ειδικών, αφού πολλά σοβαρά και πανάκριβα γεωλογικά, γεωφυσικά και γεωτρητικά δεδομένα , βρίσκονται ακόμη κλειδωμένα και αχρησιμοποίητα στα Αρχεία του κτιρίου όπου παλιά στεγαζόταν η ΔΕΠ-ΕΚΥ και ο Κλάδος Ε&Π Υ/Α των ΕΛΠΕ, κι έχουν στην ουσία απαξιωθεί από το Υπουργείο που κρατά τα κλειδιά κι έχει αναλάβει την διαχείρισή τους.
  Κατά την άποψή μας, δεν επιτρέπεται αυτά τα δεδομένα που στοίχισαν περιουσίες στον Έλληνα φορολογούμενο να παραμένουν αναξιοποίητα. Ας μπεί κι αυτό το σημαντικό θέα στη Λίστα εκκρεμοτήτων..

  6.
  Γενικώς να αναφερθούν στο σημείο αυτό τα λάθη και οι παραλείψεις του παρελθόντος στο θέμα απεγκατάστασης εξεδρών και να ξαναμελετηθεί σαν «Lessons Learnt», ώστε να αποφευχθούν ανάλογα «παθήματα» από τους νεότερους..(για τη Λίστα κι αυτό)

  9.
  10) Όλα σχεδόν τα αντικείμενα που περιγράφονται σε αυτή τη παράγραφο, άπτονται άμεσα των άμεσων ενδιαφερόντων των εκπροσώπων των εργαζομένων, αφού στη πλειονότητά τους αφορούν Υγιεινή, Ασφάλεια, Προστασία στο εργασιακό περιβάλλον κι έχοντα άμεση σχέση με την ίδια τη ζωή των εργαζομένων στην εξέδρα. Πιστεύουμε ότι, στη περίπτωση που χρησιμοποιηθούν άλλης εθνικότητας εργαζόμενοι, που ανήκουν σε άλλα -πλην των Ελληνικών- Σωματεία, αυτά, θα πρέπει να εγγραφούν ως Μέλη ή συνεργαστούν με κάποιο νομικό τρόπο με τα υπάρχοντα Σωματεία που αντιπροσωπεύουν όλα τα εργαζόμενα Μέλη της Ελληνικής πετρελαιο-βιομηχανίας, ώστε να αντιπροσωπεύονται από τους αντιπροσώπους τους, που θα επιλεγούν ή καθοριστούν με αξιοκρατικά και μόνο κριτήρια (γιατί αν δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, δεν έχει και νόημα να μπλέκουν και αναλαμβάνουν πρόσθετες ευθύνες). Και τούτο το θεωρούμε σημαντικό να καταγραφεί στον παρόντα νόμο.

  10.
  5) Αρκετά πολύπλοκο θέμα, που απαραίτητα χρήζει της βοήθειας διαφόρων φορέων της Ε.Ε., πέραν του «outsourcing» που πιθανώς να χρησιμοποιηθεί από τους αναδόχους. Σας ενημερώνουμε ότι τόσο η Π.Ο.Ε. μέσω των επαφών της «IndustriAll», όσο και το ΕΕΤΙ λόγω προτεραίας εμπειρίας και επαφών με άλλα Ινστιτούτα, μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στις διαδικασίες αυτές. Πληροφορούμε ότι υπάρχουν νέες τεχνολογίες αντιμετώπισης των κηλίδων, που δεν έχουν απαραίτητα δοκιμαστεί. Υπενθυμίζουμε από τη συμμετοχή μας στις Βρυξέλλες ότι πέραν της EUOAG και άλλοι Ευρωπαϊκοί φορείς έδειξαν την προθυμία και θα ανελάμβαναν να ενημερώνουν τα Κράτη – Μέλη για τις δόκιμες τεχνολογίες που θα συνιστούσαν στη κάθε περίπτωση.

  10.
  10) Θεωρούμε πολύ σημαντική την ενεργοποίηση των εν αδρανεία τελούντων μηχανισμών για την εκπαίδευση των εμπλεκομένων στο αντικείμενο και θα συνιστούσαμε στις εταιρείες που θα είναι οι αυριανοί ανάδοχοι των έργων, τόσο στη ξηρά όσο και στη θάλασσα, να ενημερώσουν και τα Σωματεία για τον σχεδιασμό τους, ώστε από κοινού να προχωρήσουν στην άμεση υλοποίηση. Πιθανές καθυστερήσεις, ή μη έγκαιρες ενημερώσεις, θα στερήσουν το δικαίωμα και την ευκαιρία να προσκληθούν τόσο οι εκπρόσωποι από τη μεριά των εργαζομένων (του τρίτου μέρους), όσο και Φορείς της Ε.Ε. που έχουν επιδείξει το ανάλογο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των νότιων συναδέλφων, ή ακόμα και πρόσθετες επιδοτήσεις από την Ε.Ε., που διατίθενται για ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
  Αναφερόμενοι σε όλες τις παραγράφους του Παρ. ΙΙΙ, προβάλουμε και υπενθυμίζουμε ότι: Οι δραστηριότητες της Εξερεύνησης και Παραγωγής Υδρογονανθράκων στη χώρα μας, μετά 15-ετή περίπου αδράνεια, ξεκίνησαν και πάλι, μετά τις συντονισμένες ενέργειες του Σωματείου Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια, με τον υπογράφοντα που ανέλαβε και την όλη οργάνωση Συνεδρίου που έλαβε χώρα το 2010. Κανείς άλλος δεν είχε ενδιαφερθεί… και όλα τούτα αποδεικνύονται με τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ που συνέγραψα ο ίδιος και κυκλοφορήσαμε περί τα 500 αντίτυπα. Θέλω με αυτο το τρόπο να τονίσω την δυναμική που μπορεί να αναδείξει ένα Σωματείο για την άρτια συνεργασία του Κράτους και των εμπλεκομένων εταιρειών, αφού ξανακινήθηκε η μηχανή… Άρα καθόλου ήσσονος σημασίας η συμμετοχή στις τριμερείς Διαβουλεύσεις που προτείνει η Οδηγία. Παρακαλείται ο Νομοθέτης να ερμηνεύσει ανάλογα και συμπεριλάβει σχετικό άρθρο.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.
  Ειλικρινά λυπούμαστε που όλο το βάρος της λειτουργίας των συστημάτων Ασφαλείας και Προστασίας των Εργαζομένων και του Περιβάλλοντος το αναλαμβάνουν οι Διαχειριστές και Ιδιοκτήτες και όταν επιθυμούν, «…στήνουν» και μια τριμερή. Όχι Κύριοι, τα θέματα είναι πολύ σοβαρότερα και οι απόψεις και αποφάσεις των στελεχών που αποφασίζουν, απαιτούν ενίσχυση με τις ώριμες απόψεις/προτάσεις από τους Εργαζόμενους που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις λεπτομέρειες λειτουργίας των μηχανών και συστημάτων καθώς και τους κανόνες που διέπουν αυτές, ως εκ τούτου: Προτείνουμε να είναι εξ αρχής υποχρεωτική η τριμερής διαβούλευση για όλους τους κανονισμούς που διέπουν τις λειτουργίες πάνω στην εξέδρα, με άμεση συμμετοχή των αποδεδειγμένα έμπειρων αντιπροσώπων των εργαζομένων. Δηλαδή να διατυπωθεί πιο έντονα το εδάφιο i) του Παραρτήματος IV.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ V & VI
  Για τους αυτούς ως άνω (βλ. σχόλια στο προηγούμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV), λόγους, προτείνουμε την οπωσδήποτε υποχρεωτική συμμετοχή των άξιων και με αυστηρά κριτήρια επιλεγομένων εκπροσώπων των εργαζομένων στα αντίστοιχα πάνελς αποφάσεων της Τριμερούς, αφού αφορούν άμεσα την Ασφάλεια των Εργαζομένων.
  Τα αυτά ισχύουν και για τη σημασία των ενεργειών που προκύπτουν από τις αποφάσεις του επόμενου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI, όπου ο καθένας κατανοεί ότι η ελλιπής εφαρμογή των πιο κάτω αναφερομένων άρθρων εγκυμονεί κινδύνους.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
  …Συνεχίζοντας τα σχόλιά μας από το προηγούμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, ειλικρινά απορούμε γιατί ο νομοθέτης, αντί να λέει …και άλλων οντοτήτων (βλ. παράγραφο ι), δεν ορίζει σαφώς ποιούς εννοεί και δεν -υποχρεωτικά εξ αρχής- θεσμοθετεί την υποχρεωτική παρουσία των εκπροσώπων των εργαζομένων στα αντίστοιχα πάνελς. Παρακαλούμε να ενσωματωθεί με σαφήνεια η συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων, για κάθε Τριμερή Διαβούλευση όπως και όπου η Οδηγία το αναφέρει.
  Κατανοούμε την σημασία των άξιων εκπροσώπων των εργαζομένων, για τους οποίους να αποδεικνύεται η γνώση τους στο αντικείμενο Ε&Π Υ/Α.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII.
  1.
  δ & ε) Θέματα στις δ και ε παραγράφους που αφορούν άμεσα την συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις και τους τρόπους καταχώρησης, αλλά και εμπέδωσης των δεδομένων για την άριστη εφαρμογή τους, χωρίς να προβλέπεται η συμμετοχή των ανάλογης ειδικότητας εργαζομένων, τα θεωρούμε σημαντική παράλειψη από αστοχία του συντάκτη του παρόντος Σ.Ν. Παρακαλούμε να συμπεριληφθούν ανάλογα και αναφέρονται σε ολόκληρο το Παρ. VIII

  στ) Πολύ σημαντική η προηγούμενη εμπειρία των εργαζομένων στο περιβάλλον των Διυλιστηρίων, των εξεδρών του Πρίνου, ή των εμπειριών που έχουν αποκομιστεί από προηγούμενες θέσεις εργασίας σε εταιρείες Ε&Π Υ/Α του εξωτερικού. Μάλιστα, ο υπογράφων με τις επαγγελματικές του επαφές, διερεύνησε την δυνατότητα να ανοίξει ένα διαρκή διάλογο πάνω στη αειφόρο βελτίωση των εφαρμογών σε υπεράκτιο περιβάλλον όπως προβλέπονται από τη παρούσα Οδηγία (και το Νόμο για την εναρμόνισή της), με Έλληνες, που εργάζονται αυτή τη χρονική περίοδο ή και από παλιά σε εξέδρες Ε&Π Υ/Α, μια νέα καινοτομική πρωτοβουλία που θα συνεπικουρήσει με τον πρακτικότερο τρόπο στην άμεση απάντηση σχετικών ερωτημάτων και τρόπων εφαρμογής των Κανονισμών, που είτε σήμερα, είτε στο μέλλον και σε κατάλληλες στιγμές χρειαστούν απαντήσεις. Η τελευταία πρόταση ισχύει για όλες τις παραγράφους που εμπεριέχουν θέματα σχετιζόμενα με τις δραστηριότητες των εργαζομένων και κυρίως αυτές που αφορούν την Υγιεινή, Ασφάλεια και τη Προστασία στο Περιβάλλον εργασίας τους (εν προκειμένω, ίσως τα εργαστήρια Χημικών Αναλύσεων των Διυλιστηρίων, θα μπορούσαν σε πρώτη φάση να σταθούν αρωγοί αφενός με τη γνώση του προσωπικού τους κι αφετέρου με συγκεκριμένες αναλύσεις που θα μπορούσαν να εκτελεστούν στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις). Αναφερόμενος σε όσους διαχειριστούν το παρόν Σ. Ν., ήθελα να τους καταστήσω σαφές ότι εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα που εμφανίζονται στις εξέδρες έχει αναπτυχθεί και υφίσταται σε διάφορα επίπεδα εργαζομένων στη βιομηχανία πετρελαίου που γνωρίζουν καλά το «πετρέλαιο» και οφείλετε να τους εμπιστευθείτε είτε για τις χρήσιμες συμβουλές τους, είτε για την άψογη συμμετοχή τους και απόδοση στη «πράξη» στις μελλοντικές Τριμερείς Διαβουλεύσεις.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

  Σεβόμαστε απόλυτα την ορθή διαχείριση της ροής των πληροφοριών, γιατί έστω και από μια κακή σκοπιμότητα (όπως π.χ. τα ψάρια στη περιοχή μυρίζουν πετρέλαιο…, και ας μην έχει ακόμη κάποιος χρωματογράφος καταγράψει ή «μυρίσει» πετρέλαιο), αλλά πιστεύουμε ακράδαντα ότι και στα θέματα αυτά η συμμετοχή των εργαζομένων κρίνεται αναγκαία, διότι με τη κατάλληλη φιλοσοφία που θα αναπτυχθεί στο προσωπικό, θα υπάρχει αφενός έλεγχος των «εξερχομένων πληροφοριών» (διότι ας μη ξεχνάμε, αφορούν βιομηχανική έρευνα και τεχνολογίες πολύ υψηλού κόστους οι οποίες πωλούνται και δεν χαρίζονται..) και αφετέρου θα διαχέεται η σωστή πληροφόρηση προς τις τοπικές κοινωνίες (..φανταστείτε άλλα να λέει και γράφει στο Τύπο η διαχειρίστρια εταιρεία, άλλα ο ιδιοκτήτης και άλλα οι εργαζόμενοι…, καθίσταται σαφές ότι θα υπάρξουν άμεσες αντιδράσεις, αν οι πληροφορίες αυτές δεν συμπίπτουν ή δεν μπορέσουν να τεκμηριωθούν με ακράδαντα επιχειρήματα)…
  Συνεπώς, είναι θέμα όλως των εμπλεκομένων φορέων και κατά μείζονα λόγο των διαρκών συσκέψεων της Τριμερούς για τον απόλυτο έλεγχο των διαχεομένων πληροφοριών και παρακαλούμε να τακτοποιηθεί ανάλογα το θέμα με επιπλέον παραγράφους στο νόμο όπου ο τρόπος που θα επιτευχθεί να γίνεται σαφής (π.χ. με την δέσμευση σύνταξης εσωτερικού Κανονισμού κλπ)

  2.
  στ) Απλά για την ενημέρωση των αναγνωστών της παραγράφου αυτής, αναφέρουμε το γεγονός ότι στη τελευταία διαβούλευση που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες διοργανωθείσα από συγκεκριμένο «Working Group» of IndustriAll, υπήρξαμε μάρτυρες της επόμενης θεματολογίας (μετά το πέρας συνομιλιών για την Ασφάλεια στις υπεράκτιες επιχειρήσεις πετρελαϊκής έρευνας), που δεν ήταν άλλη από τους κανονισμούς που διέπουν την κίνηση των ελικοπτέρων προς και από τις εξέδρες. Ήταν άλλη μια πρωτοβουλία της IndustriAll, από την οποία ενημερωνόμαστε όταν το ζητήσουμε για συγκεκριμένα θέματα και ερωτήματά μας. Ελπίζουμε και το συνιστούμε ανεπιφύλακτα, στην εξέδρα να υπάρχει πάντοτε σε stand by υπηρεσία με δυνατότητα άμεσης διάθεσης ελικοπτέρου, όπως συνήθως συμβαίνει σε όλες τις εξέδρες με σύγχρονη δραστηριότητα.

 • 18 Φεβρουαρίου 2016, 19:20 | Γιώργος Μαρκέτος

  Πιστεύω ότι το παράρτημα ΙΧ θα πρέπει να περιέχει και το ότι η Αρχή έχει το δικαίωμα να εγκαθιστά δικά της συστήματα ή έστω να επεμβαίνει και να ελέγχει τα συστήματα μετρήσεων των διαχειριστών και των ιδιοκτητών έτσι ώστε να σιγουρεύει ότι γίνονται οι καλύτερα δυνατές μετρήσεις και με τον καλύτερα δυνατό τρόπο. Δεν είναι δυνατόν να βασίζεται μόνο σε μη ανεξάρτητες μετρήσεις ή να μην ελέγχει τα συστήματα μετρήσεων του διαχειριστή, ο οποίος έχει ίδιον συμφέρον.