Άρθρο 01 (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που προβλέπεται να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότησή τους ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 ‘Για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ΄ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 178 της 28.6.2013), συμπληρώνονται οι ρυθμίσεις για την αναζήτηση, την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων κατά το ν. 2289/1995 (Α΄ 27), όπως ισχύει και κατά το ν. 4001/2011 (Α’ 179) και καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων από υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων καθώς και για τον περιορισμό των συνεπειών τους.
2. Ο παρών νόμος ισχύει με την επιφύλαξη του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων κατά την εργασία και ιδίως του «Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α’ 84), όπως ισχύει, καθώς και του ΠΔ 177/1997 (Α΄150),
3. Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγεται η ισχύς των κοινών και κανονιστικών ρυθμίσεων που έχουν θεσπισθεί για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 94/22/ΕΚ, 2001/42/EC, 2003/4/ΕΚ, 2003/35/ΕΚ, 2010/75/ΕΕ και 2011/92/ΕΕ και ειδικότερα:
α) του ν. 2289/1995 (Α’ 27), όπως ισχύει,
β) των διατάξεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται στο κεφάλαιο Α΄ του ν. 4014/2011 (Α’ 209), όπως ισχύει, καθώς και στα προεδρικά διατάγματα και στις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του,
γ) της ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (Β΄ 1225),
δ) της ΥΑ υπ’ αριθμ. Η.Π. 11764/653/2006 «Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες Αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/4 «για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ» του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 77921/1440/1995 κοινής υπουργικής απόφασης …..» (Β΄ 327),
ε) της ΥΑ υπ’ αριθμ. 9269/470/2007 «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3010/2002″ (Β` 1391) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη”» (Β΄ 286), και
στ) της ΥΑ υπ’ αριθμ. 36060/1155/Ε.103/2013 «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ “περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010”» (Β΄ 1450)».

  • 1. Προτείνεται, η έκδοση των «Κανονιστικών Πράξεων» να συνοδεύεται από περιγραφή και οδηγίες χρήσης των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ που ουσιαστικά και πρακτικά βρίσκονται «πίσω» από την Οδηγία και που με αποτελεσματικότατο τρόπο τυποποιούν τις διαδικασίες πάνω στην εξέδρα. Αρχικά, η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ε.Ε. σκεπτόταν αντί της Οδηγίας να προωθήσει για ψήφιση τη σειρά των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ που για δεκαετίες εφαρμοζονται επιτυχώς στη Βόρεια Θάλασσα, όμως, ο όγκος δεδομένων και η πολυπλοκότητα το απέτρεψε, με σκοπό, οι ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ αυτοί να υιοθετηθούν άμεσα για εφαρμογή, μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας.
    2.Πιστεύουμε ότι ο ν. 3850/2010 για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων δεν θα καλύπτει όλες τις σύγχρονες ανάγκες που προέκυψαν και μέσω της μεταγενέστερης του νόμου Οδηγίας 2013/30. Άρα η Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου καλό θα είναι να προχωρήσει σε προτάσεις για σχετικές τροποποιήσεις του παλαιού νόμου