Άρθρο 32 (Άρθρο 34 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Κυρώσεις

Κυρώσεις

Α. Διοικητικές κυρώσεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Αρμόδιας Αρχής, για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών αποφάσεων, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ.

Για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια, ιδίως, η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, ο βαθμός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη.

Σε κάθε περίπτωση υποτροπής εντός μιας τριετίας για την ίδια παράβαση, το πρόστιμο τριπλασιάζεται.

2. Σε υποτροπή βρίσκεται όποιος μέσα σε τρία χρόνια από την έκδοση της απόφασης, με την οποία επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο ή άλλη κύρωση για κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις, τελεί νέα παράβαση.

3. Πριν εκδοθεί η απόφαση επιβολής του προστίμου, καλείται από την Αρμόδια Αρχή η οντότητα στην οποία αποδίδεται η τέλεση της παράβασης για να διατυπώσει τις απόψεις της.

4. Η απόφαση με την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας Δικαστικής Αρχής.

5. Η επιβολή του προστίμου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

6. Η Αρμόδια Αρχή, σε κάθε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος, μπορεί να δημοσιοποιεί δια του τύπου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο τις κυρώσεις που επιβάλλονται με το παρόν.

7. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να αποτελούν έσοδα της Αρμόδιας Αρχής. Με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

8. Το κλιμάκιο ελέγχου της Αρμόδιας Αρχής, εφόσον, κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου σε εγκατάσταση, κρίνει ότι η λειτουργία της δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον ή/και την ασφάλεια του έμψυχου και άψυχου δυναμικού της περιοχής, μπορεί να προβαίνει σε προσωρινή σφράγιση της εγκατάστασης, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου.

Η απόφαση προσωρινής σφράγισης είναι ανεξάρτητη τυχόν άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων και ανακαλείται όταν εκλείψουν οι λόγοι που την επέβαλαν.

Β. Ποινικές κυρώσεις

1. Η παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 6, παρ. 1-6, του παρόντος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών.

2. Οι ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται με το παρόν είναι ανεξάρτητες των διοικητικών κυρώσεων.  

Γ. Εξουσιοδοτήσεις

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 • Αθήνα 22/2/2016

  ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ που έχει αναρτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εναρμόνιση της ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/30/ΕΕ στην Ελληνική Νομοθεσία.

  1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/30/ΕΕ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΟΠΩΣ Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΡΒΗΓΙΑ
  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (Π.Ο.Ε.) ήταν ο μοναδικός συνδικαλιστικός φορέας της Ελλάδας που συμμετείχε ενεργά στη σύσταση της Οδηγίας από το 2012 με εκπροσώπους της μέσω της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπευτικής Ομοσπονδίας IndustriAll. Η IndustriAll δημιούργησε μια Επιτροπή στην οποία συμμετείχαμε από κοινού με εκπρόσωπους από τις αντίστοιχες ομοσπονδίες της Αγγλίας, Νορβηγίας, Γερμανίας κτλ.
  Η Επιτροπή αυτή συνέθεσε προτάσεις εν όψει της διμερούς διαβούλευσης με την αντίστοιχη Επιτροπή Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου για τη διαμόρφωση της οδηγίας 2013/30/ΕΕ.
  Στη συνέχεια η Επιτροπή της IndustriAll συνέχισε την λειτουργία της παρακολουθώντας την εφαρμογή της οδηγίας στις χώρες που συμμετείχαν τα αντίστοιχα συνδικάτα.
  Στην Αγγλία και την Νορβηγία, που ήταν και οι χώρες που είχαν ήδη θεσπίσει συγκεκριμένο πλαίσιο για θέματα υγιεινής και ασφάλειας σε υπεράκτιες εξέδρες, επανεξετάστηκε αυτό το πλαίσιο με τη θεσμική συμμετοχή των συνδικάτων των χωρών αυτών και επαναδιατυπώθηκαν θέματα υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη και την τεράστια καταστροφή μετά το ατύχημα της Deepwater Horizon στον κόλπο του Μεξικού .
  Στην Ελλάδα η λειτουργία υπεράκτιων εξεδρών μέχρι τώρα καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από το Ναυτικό Δίκαιο.
  Στην Αγγλία και στην Νορβηγία, πέραν των άλλων κανονισμών και διατάξεων που έχουν θεσπιστεί και λειτουργούν στην πράξη χρόνια τώρα και δεν ήταν δυνατόν να ενσωματωθούν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, έχει κριθεί απαραίτητη η συνεχής παρουσία κατάλληλου σκάφους και ελικοπτέρου που σε περίπτωση περιστατικού υγείας θα μεταφέρει τον άρρωστο ή σε περίπτωση ατυχήματος θα προσφέρει την βοήθεια που απαιτείται. Το αντίστοιχο προτείνουμε και για τις υπεράκτιες δραστηριότητες στην Ελλάδα .
  Εμπειρία από αντίστοιχες διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας στην Ελλάδα έχουν οι εργαζόμενοι στον Πρίνο (ΚΑΒΑΛΑ OIL) όπου το σωματείο με πρωτοβουλίες του προσπαθεί να διασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία των εξεδρών και του γεωτρύπανου στις εργασίες που πραγματοποιεί. Ας μην ξεχνάμε ότι το κοίτασμα του Πρίνου εμπεριέχει υψηλές ποσότητες Υδρόθειου, ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου αερίου. Η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας από τη λειτουργία της μοναδικής, στην Ελλάδα, εξέδρας του Πρίνου από τους εργαζόμενους είναι πολύ σημαντική. Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει ως Ομοσπονδία από όλη την παραπάνω διαδικασία μαζί με την εμπειρία του σωματείου εργαζομένων στην ΚΑΒΑΛΑ OIL είναι πολύτιμη και για αυτό προτείνουμε όπως θα δείτε παρακάτω τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας με έναν εκπρόσωπο στην Αρμόδια Αρχή.

  Στόχος μας στο προσεχές διάστημα είναι να διοργανώσουμε ημερίδα με την συμμετοχή εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία INDUSTRIALL, τα συνδικάτα Αγγλίας και Νορβηγίας καθώς και τους αρμόδιους φορείς από την Ελλάδα με θέμα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στις υπεράκτιες εξέδρες η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία του περιβάλλοντος και τον τουρισμό .

  2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  Παρακάτω παραθέτουμε τις προτάσεις της Π.Ο.Ε. :
  • Η Αρμόδια Αρχή να ιδρυθεί και να λειτουργήσει ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη, και τούτο να θεσμοθετηθεί από τον παρόντα Νόμο .
  Είναι σαφής η διαφορά λειτουργίας και αντικειμενικών στόχων της Αδειοδοτούσας Αρχής από την Αρμόδια Αρχή. Συνεπώς θεωρούμε απολύτως αναγκαίο ότι θα πρέπει εξ αρχής να καθοριστούν οι αρμοδιότητες μιας εκάστης των Αρχών και να αποτελέσουν δύο σαφώς ξεχωριστές Αρχές. Προτείνουμε το μοντέλο της Νορβηγίας όπου λειτουργούν οι δύο ξεχωριστές αρχές Norwegian Petroleum Directorate -NPD- και του Petroleum Safety Authority -PSA- που θεωρείται από τα πλέον επιτυχημένα στην πράξη, επί δεκαετίες.
  • Θεσμοθέτηση μέσω του παρόντος νόμου τηs εκπροσώπησης της Ομοσπονδίας μας στην Αρμόδια Αρχή . Θεωρούμε ότι θα συμβάλουμε στην βελτίωση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να διέπουν τις υπεράκτιες δραστηριότητες καθώς επίσης και την προστασία του περιβάλλοντος, θέμα για το οποίο οι εταιρείες λόγω υψηλού κόστους δεν δίνουν την δέουσα βαρύτητα.
  • Να υπάρξει πρόβλεψη και σαφή αναφορά στο Σχέδιο Νόμου με αναλυτική περιγραφή για τους κανόνες που θα διέπουν τα θέματα Υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος , ιδιαίτερα για την χώρα μας που το περιβάλλον και ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης .

  3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ

  Άρθρο 32
  Για το εν λόγω Άρθρο, η γνώμη της Π.Ο.Ε. είναι ότι θα πρέπει με σαφέστερο και πιο αυστηρό τρόπο να προβλέπεται και να περιγράφεται κατά το δυνατόν το είδος/ύψος της ζημιάς καθώς και σε ενδεχόμενη συνεχόμενη υποτροπή, το πρόστιμο να τριπλασιάζεται και σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, θα εξετάζεται ενδεχόμενο αφαίρεσης ακόμη και της άδειας από τον συγκεκριμένο Διαχειριστή – Operator.

 • Το πρόστιμο αυτό θεωρείται πολύ μικρό ως απαράδεκτο. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι καταστροφές από την Deepwater Horizon, οι οποίες συνεχίζονται για το περιβάλλον, πέραν των 11 ανθρώπινων ζωών που χάθηκαν, στοίχισαν στην ΒΡ 40 δις Δολάρια.
  Συνεπώς, και προκειμένου να συνειδητοποιηθούν οι υψηλότατες ευθύνες από κάθε πλευρά, καλό θα είναι να επαναδιατυπωθεί η παράγραφος 1 με μια κατάλληλη νομική ευελιξία, που και υψηλότερα να είναι τα πρόστιμα ανάλογα με την έκταση και το μέγεθος της καταστροφής, αλλά συγχρόνως, και χωρίς να αποκλείονται οι μικρές εταιρείες να εκτελούν τέτοια έργα επειδή δεν θα μπορέσουν (ούτε οι ασφαλιστικές τους), να καλύψουν τέτοια υπέρογκα ποσά.
  Απ την άλλη, προσοχή στη νέα διατύπωση, διότι αν ζητηθούν τόσο υψηλά πρόστιμα (…γιατί κανείς δεν γνωρίζει επακριβώς τις πιέσεις που θα συναντήσει στον ταμιευτήρα που θα φτάσει το γεωτρύπανο, ή την πιθανή απροσεξία ή βλάβη, που σαφώς απευχόμαστε), από τις εταιρείες πού ήδη -με πάρα πολύ τρέξιμο και χρονοβόρες διαδικασίες- έχουν επιδείξει το ενδιαφέρον τους κι έχουν κερδίσει τους διαγωνισμούς για τις συγκεκριμένες περιοχές, δεν έχουν παρά να εγκαταλείψουν και δικαίως υποδείξουν την ΒΡ και μερικές άλλες από τις ελάχιστες μεγάλες που διαθέτουν τέτοιες δυνατότητες.., προς αντικατάστασή τους.
  Φυσικά, η Ε.Ε. -μέσω των μηχανισμών διαβουλεύσεων και φορέων της- έχει προβλέψει με κάθε λεπτομέρεια τις λεπτομέρειες διατύπωσης της εφαρμογής του παρόντος Άρθρου, κι επειδή -και πάλι είναι στ’ Αγγλικά διατυπωμένες- παραπέμπουμε τον αναγνώστη και Νομοθέτη στις αντίστοιχες ιστοσελίδες.

 • 18 Φεβρουαρίου 2016, 19:20 | Γιώργος Μαρκέτος

  Είναι περίεργο η Αρχή να μπορεί να αυτοχρηματοδοτείται μέσω των προστίμων (σημέιο 7)- πιστεύω ότι πρέπει αυτό να βγει τελείως από το κείμενο γιατί δημιουργείται ουσιαστικά έτσι μια Αρχή η οποία έχει παραπάνω εξουσία από το ότι θα έπρεπε. Ο ρόλος της θα πρέπει να είναι ενας και μόνος: η προστασία του πολίτη από ατυχήματα μέσω της πρόληψης και όχι η αυτοχρηματοδότηση της.

  Επίσης στο σημείο 1 πιστεύω ότι η αναφορά μέγιστου προστίμου πρέπει να παραμείνει μόνον αν γίνει κάπου απολύτως καθαρό ότι ανεξαρτήτως προστίμου ο υπεύθηνος του ατυχήματος βαρύνεται πλήρως για όλες τις δαπάνες επαναφοράς του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση και για τις δαπάνες που προκλήθηκαν σε ανθρώπινες δραστηριότητες (πχ αλιεία, τουρισμό) από το ατύχημα.