Άρθρο 16 (Άρθρο 16 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Κοινοποίηση συνδυασμένων εργασιών

1. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες που συμμετέχουν σε συνδυασμένες εργασίες συντάσσουν από κοινού την κοινοποίηση που πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 εδάφιο θ’. Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τις κατά το παράρτημα I μέρος 7 πληροφορίες. Την κοινοποίηση συνδυασμένων εργασιών στην Αρμόδια Αρχή υποχρεούται να υποβάλλει ένας από τους ενδιαφερόμενους διαχειριστές. Η κοινοποίηση υποβάλλεται πριν από την έναρξη των συνδυασμένων εργασιών εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την Αρμόδια Αρχή.
2. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει την κοινοποίηση και προβαίνει στις αναγκαίες κατά την κρίση της ενέργειες πριν από την έναρξη των συνδυασμένων εργασιών, δυνάμενη, μεταξύ άλλων, να απαγορεύσει την έναρξη των εργασιών.
3. Ο διαχειριστής που υπέβαλε την κοινοποίηση ενημερώνει αμελλητί την Αρμόδια Αρχή για κάθε ουσιώδη αλλαγή στην υποβληθείσα κοινοποίηση. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει τις εν λόγω αλλαγές και προβαίνει στις αναγκαίες κατά την κρίση της ενέργειες.