Άρθρο 15 (Άρθρο 15 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Κοινοποίηση και πληροφορίες σχετικά με εργασίες γεώτρησης

1. Ο διαχειριστής γεώτρησης καταρτίζει την κοινοποίηση που πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 εδάφιο η’ πριν από την έναρξη των εργασιών γεώτρησης εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Αρμόδια Αρχή. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να παρουσιάζει λεπτομερώς τον σχεδιασμό της γεώτρησης και τις προγραμματιζόμενες εργασίες γεώτρησης, σύμφωνα με το παράρτημα I μέρος 4. Στην κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνεται ανάλυση της αποτελεσματικότητας αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας.
2. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει την κοινοποίηση και προβαίνει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, στις κατάλληλες ενέργειες πριν από την έναρξη των εργασιών γεώτρησης, δυνάμενη, μεταξύ άλλων, να απαγορεύσει την έναρξη των εργασιών.
3. Ο διαχειριστής της γεώτρησης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης κατά τον σχεδιασμό και την προετοιμασία ουσιώδους αλλαγής στην υποβληθείσα κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 στοιχείο β’ του παρόντος νόμου και ενημερώνει αμελλητί την Αρμόδια Αρχή για κάθε ουσιώδη αλλαγή στην υποβληθείσα κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει τις εν λόγω αλλαγές και προβαίνει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, στις κατάλληλες ενέργειες .
4. Ο διαχειριστής της γεώτρησης υποχρεούται να υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή εκθέσεις για τις εργασίες γεώτρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος II. Οι εκθέσεις πρέπει να υποβάλλονται εβδομαδιαίως, ξεκινώντας από την ημέρα έναρξης των εργασιών γεώτρησης, ή ανά διαστήματα που καθορίζονται από την Αρμόδια Αρχή.

  • 22 Φεβρουαρίου 2016, 13:03 | Τσέτογλου Βασίλης

    1. Η χρήση υπηρεσιών «ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης κατά τον σχεδιασμό γεώτρησης», που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, προτείνεται να καταστεί ξεκάθαρο ότι αναφέρεται σε νέες γεωτρήσεις διαμορφώνοντας την πρόταση ως εξής «κατά το σχεδιασμό νέων γεωτρήσεων….», διαφορετικά υπάρχει η περίπτωση παρανόησης για απαίτηση χρήσης ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης σε υπάρχουσες γεωτρήσεις κατά τις εργασίες συντήρησης τους. Προτείνεται για το ίδιο λόγο στο άρθρο 17 παράγραφος 4β η αντικατάσταση της φράσης «κοινοποιήσεις εργασιών γεώτρησης» με «κοινοποιήσεις εργασιών νέων γεωτρήσεων» και στο παράρτημα Ι παράγραφος 11 της φράσης «… της ανεξάρτητης εξέτασης της γεώτρησης…» με «της ανεξάρτητης εξέτασης των νέων γεωτρήσεων…» και στο παράρτημα V παράγραφος 1β της φράσης «… για την ανεξάρτητη επαλήθευση ή επιθεώρηση γεώτρησης…» με «… για την ανεξάρτητη επαλήθευση ή επιθεώρηση νέων γεωτρήσεων…».