Άρθρο 22 (Άρθρο 22 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Εμπιστευτική αναφορά θεμάτων ασφάλειας

1. Η Αρμόδια Αρχή διαμορφώνει μηχανισμούς:
α) για την εμπιστευτική αναφορά θεμάτων ασφάλειας και περιβάλλοντος, σχετιζόμενων με υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων από όπου και αν προέρχονται, και
β) για τη διερεύνηση των ως άνω αναφορών, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ανωνυμία των εμπλεκομένων.
2. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες ενημερώνουν τους εργαζομένους τους, τους εργολάβους τους και το εργολαβικό προσωπικό σχετικά με τις εθνικές ρυθμίσεις που συναρτώνται με τους μηχανισμούς της παρ. 1, καθώς επίσης διασφαλίζουν ότι τα θέματα εμπιστευτικών αναφορών περιλαμβάνονται στις επαγγελματικές ενημερώσεις και τη σχετική εκπαίδευση.

  • 1. α) Να συμπεριληφθεί, αξιολογηθεί, περιγραφεί ανάλογα στο παρόν νομοσχέδιο και θεσμοθετηθεί η λέξη -και έννοια της- Υγιεινής, αφού πάει πακέτο με την Ασφάλεια και το Περιβάλλον. Δείτε πώς το έχει αντιμετωπίσει η Αγγλία π.χ.