Άρθρο 05 (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Συμμετοχή του κοινού σχετική με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από προγραμματιζόμενες υπεράκτιες εργασίες έρευνας υδρογονανθράκων

1. Η ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης από μη παραγωγική εγκατάσταση δεν ξεκινά μέχρι να διασφαλισθεί ότι το κοινό έχει συμμετάσχει σε αρχικό στάδιο και με ουσιαστικό τρόπο στην εξέταση των πιθανών συνεπειών των προγραμματισμένων υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων στο περιβάλλον, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας είτε για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (οδηγία 2001/42/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί με την ΚΥΑ 107017/2006, Β΄1225), είτε για την περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).
2. Η συμμετοχή του κοινού θεωρείται ότι έχει εξασφαλισθεί, εφόσον έχουν τηρηθεί οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το κοινό ενημερώνεται είτε με δημόσιες ανακοινώσεις είτε με άλλα κατάλληλα μέσα, όπως τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, σχετικά με την τοποθεσία, όπου προγραμματίζεται να επιτραπούν εργασίες έρευνας,
β) προσδιορίζεται το ενδιαφερόμενο κοινό, συμπεριλαμβανομένου του κοινού που επηρεάζεται ή είναι πιθανόν να επηρεαστεί από την απόφαση να επιτραπούν εργασίες έρευνας ή έχει σχετικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως εκείνες που προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος, και άλλων σχετικών φορέων,
γ) πληροφορίες για τέτοιες προγραμματισμένες εργασίες καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πληροφοριών σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τον παραλήπτη ενδεχόμενων παρατηρήσεων ή ερωτήσεων,
δ) το κοινό έχει το δικαίωμα να διατυπώνει παρατηρήσεις και γνώμες όταν όλες οι επιλογές είναι ακόμη ανοικτές, προτού ληφθούν αποφάσεις για να επιτραπεί η έρευνα,
ε) κατά την έκδοση των αποφάσεων του σημείου δ), λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, και
στ) αφού εξετασθούν οι διατυπωθείσες παρατηρήσεις και γνώμες, το κοινό ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση σχετικά με τις αποφάσεις που εκδόθηκαν και την αιτιολογία τους, καθώς και τα ληφθέντα σχετικώς υπόψη στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών επί της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.
Παρέχονται εύλογα χρονοδιαγράμματα που προβλέπουν επαρκή χρόνο για καθένα από τα διάφορα στάδια της δημόσιας διαβούλευσης.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται ως προς περιοχές, για τις οποίες είχε χορηγηθεί άδεια πριν από τις 18 Ιουλίου 2013.

  • 2. δ,ε,στ,: Πάρα πολύ σημαντικό εδάφιο, αφού προβλέπει διαδικασίες που δεν έχουν ξαναγίνει στη χώρα μας. Παλαιότερα, παρά τις προετοιμασίες αντιμετωπίσαμε τέτοιες αντιδράσεις που ένα και μόνο άτομο, κατάφερε να σταματήσει όλη τη κοστοβόρα διαδικασία για τη προγραμματισμένη τότε Γεώτρηση της Περαίας. Η περίπτωση ενημέρωσης του κοινού διεθνώς αντιμετωπίζεται με συστηματικό τρόπο σήμερα και οι εμπλεκόμενοι φορείς αρχίζουν συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης δύο χρόνια πριν! Πιστεύουμε ότι κατά κάποιο τρόπο πρέπει να επιβληθούν συγκεκριμένες διαδικασίες και θεσμοθετηθούν με τον παρόντα νόμο, αφού, λόγω έλλειψης εμπειρίας, σε μια …τουριστική χώρα, δεν θα είναι δύσκολο να αναβληθούν ή/και ακυρωθούν δια παντός προγράμματα που έχουν στοιχίσει εκατομμύρια..
    Προσοχή, να επισημάνουμε το σοβαρό λάθος μιας επικρατούσας αντίληψης…, ότι ένας Δημοσιογράφος -καλός επικοινωνιολόγος μπορεί να περάσει μηνύματα μέσω των οποίων θα πειστούν και οι πλέον δύσπιστοι ακτιβιστές. Όχι Κύριοι, πρέπει να επιστρατεύσετε ειδικούς επιστήμονες, που να μπορούν όχι μόνο να απαντήσουν ορθά στη κάθε ερώτηση του κοινού, αλλά και να τεκμηριώσουν επιστημονικά την ερμηνεία της. Αυτό σημαίνει και η έκφραση » Δημόσια Διαβούλευση» που χρησιμοποιεί ο νομοθέτης στο παρόν Άρθρο.