Άρθρο 28 (Άρθρο 28 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) Απαιτήσεις σχετικά με τα εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

1. Η Αρμόδια Αρχή ελέγχει και επιβεβαιώνει ότι τα εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, που καταρτίζονται από το διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη σύμφωνα με το άρθρο 14 και υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 στοιχείο ζ’:
α) ενεργοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην αντιμετώπιση σοβαρού ατυχήματος ή κατάστασης που ενέχει άμεσο κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος,
β) είναι συμβατά με το εξωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 29.
2. Ο διαχειριστής και ο ιδιοκτήτης οφείλουν να διατηρούν εξοπλισμό και να διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό για το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με τρόπο ώστε να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και να μπορούν να διατεθούν όποτε είναι αναγκαίο στις Αρχές που εφαρμόζουν το εξωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
3. Το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα I, μέρος 10, και επικαιροποιείται μετά από κάθε ουσιώδη αλλαγή στην έκθεση μεγάλων κινδύνων ή στις κοινοποιήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11. Κάθε τέτοια επικαιροποίηση υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 εδάφιο ζ’ και κοινοποιείται στις Αρχές που είναι αρμόδιες για την κατάρτιση των εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για τη περιοχή που αφορούν.
4. Το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης πρέπει να εναρμονίζεται με άλλα μέτρα προστασίας και διάσωσης του προσωπικού που λαμβάνονται από την πληγείσα εγκατάσταση, για τη διασφάλιση της ατομικής ασφάλειας και επιβίωσης.

  • 22 Φεβρουαρίου 2016, 13:29 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

    Να προστεθεί στο συγκεκριμένο άρθρο η απαίτηση για δοκιμές των Εσωτερικών Σχεδίων ΈΚτακτης Ανάγκης ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.