Άρθρο 47 – Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας

1. Σε κάθε διοικητική Περιφέρεια της Χώρας συστήνεται Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.). Είναι δυνατόν να συστήνεται ένα Α.Σ.Α.Ε.Ε. ανά δύο ή περισσότερες Περιφέρειες ή δύο ή περισσότερα Α.Σ.Α.Ε.Ε. σε μία Περιφέρεια. Η σύσταση των Α.Σ.Α.Ε.Ε. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) τη χάραξη προτάσεων στρατηγικής για την ανάπτυξη των Α.Ε.Ι. και των Ερευνητικών Κέντρων – Ινστιτούτων του άρθρου 13Α του ν. 4310/14 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (εφεξής Ε.Κ.) σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την προαγωγή της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. λαμβάνει υπόψη ιδίως τις αναπτυξιακές προοπτικές και τους στόχους που έχει θέσει κάθε Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας, τη δυνατότητα εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργειών μεταξύ τους και τη διαμόρφωση κρίσιμων κοινών υποδομών. Λαμβάνει, επίσης, υπόψη την αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας και τις σχετικές εισηγήσεις ή μελέτες του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), βάσει του άρθρου 10 του ν. 4310/2014, καθώς και τις κοινωνικές ανάγκες αυτής,
β) την προώθηση της συνεργασίας και της ανάπτυξης δράσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς φορείς της οικείας Περιφέρειας,
γ) την εισήγηση στα Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. που εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια σχετικά με τις διαδικασίες, τα μέσα και τις πηγές εύρεσης πόρων για την ανάπτυξή τους, τη χρηματοδότηση ερευνητών και αποφοίτων.
δ) Για οποιαδήποτε πρόταση που θα προωθηθεί για χρηματοδότηση θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των Συγκλήτων των Α.Ε.Ι..
ε) υποβάλλει προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έκθεση ως προς το βαθμό υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου και του προϋπολογισμού των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας.
3. Συγκεκριμένα, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 2, το Α.Σ.Α.Ε.Ε. συντάσσει διετές σχέδιο στρατηγικής, στο οποίο αποτυπώνονται προτεινόμενες δράσεις που εξασφαλίζουν ιδίως:
α) τη συνεργασία των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. της Περιφέρειας σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο,
β) τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών στην κατεύθυνση της συμπληρωματικότητας και της εξοικονόμησης πόρων,
γ) τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία,
δ) τη συμβολή των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας, μέσω της ανάπτυξης του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων,
ε) τη συμβολή των Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. στην ανάδειξη επιστημονικών πεδίων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε περιφερειακό επίπεδο, που θα ήταν ενδεδειγμένο να αποτελέσουν αντικείμενα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι. της οικείας Περιφέρειας.
Προκειμένου το Α.Σ.Α.Ε.Ε. να συντάξει το σχέδιο στρατηγικής, ως προς τα στοιχεία γ΄, δ΄ και ε΄, ζητά τη γνώμη των Επιμελητηρίων που εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια. Τα Επιμελητήρια καλούνται να εκφράσουν γνώμη, αλλά και να συμμετέχουν στην συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων, τα οποία άπτονται των αντικειμένων της δραστηριότητάς τους.
4. Το διετές σχέδιο στρατηγικής της προηγούμενης παραγράφου εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι.. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. συντονίζει τις διαδικασίες εκπλήρωσης και έχει την ευθύνη της εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου στρατηγικής.
5. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. κάθε δύο έτη συντάσσει απολογισμό πεπραγμένων, ο οποίος δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς και τις εκθέσεις της περίπτ. ε΄ της παρ. 2. Τα Α.Ε.Ι. και τα Ε.Κ. που συμμετέχουν στο Α.Σ.Α.Ε.Ε. πρέπει να διαβιβάζουν σε αυτό κάθε αναγκαίο στοιχείο για την επιτέλεση του έργου του.
Ο απολογισμός και οι εκθέσεις, κατά τα ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου της επόμενης διετίας και κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων των παρ. 2 και 3, μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και τη σύνταξη σχετικών προτάσεων, τα μέλη των οποίων δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης.
7. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. αποτελείται από δέκα εννέα (19) μέλη:
α) δεκαέξι (16) μέλη είναι καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ίδιας ή άλλης Περιφέρειας ή της αλλοδαπής και ερευνητές Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι εκλέγονται ύστερα από σχετική πρόσκληση που απευθύνει η Σύγκλητος του αρμόδιου Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 10.
β) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Κ.),
δ) ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,
ε) ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
8. Τα μέλη έχουν τριετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής για μία (1) ακόμη θητεία.
9. Τα μέλη της περίπτ. α΄ της παρ. 7 πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθηγητές τουλάχιστον της βαθμίδας του αναπληρωτή ή καθηγητές ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή ερευνητές Ε.Κ. τουλάχιστον β΄ βαθμίδας. Ο Πρόεδρος του Α.Σ.Α.Ε.Ε. προέρχεται από διαφορετικό Α.Ε.Ι. ανά θητεία.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για εκλογή καθηγητές ή ερευνητές, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται, λόγω ορίου ηλικίας, πριν από τη λήξη της τριετούς θητείας τους. Δεν επιτρέπεται η εκλογή καθηγητών ή ερευνητών για τρίτη συνεχόμενη θητεία στο ίδιο Α.Σ.Α.Ε.Ε..
Κωλύονται να εκλεγούν ως μέλη πρόσωπα, τα οποία είχαν τα ίδια ή ο/η σύζυγός τους ή συγγενής τους έως και β΄ βαθμού οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τα Α.Ε.Ι. ή τα Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας την τελευταία πενταετία με σκοπό το κέρδος, καθώς και οι συνταξιούχοι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Ε.Κ. της οικείας ή άλλης Περιφέρειας.
10. α) Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των μελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε. σε κάθε Περιφέρεια, καθώς και την αρμοδιότητα συγκρότησης αυτού έχει η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. από το οποίο προέρχεται ο Πρόεδρος του απερχόμενου Α.Σ.Α.Ε.Ε. (εφεξής αρμόδια Σύγκλητος). Η αρμοδιότητα της Συγκλήτου γεννάται με τον ορισμό καθηγητή του οικείου Α.Ε.Ι. ως Προέδρου του Α.Σ.Α.Ε.Ε. και παύει με τον ορισμό νέου Προέδρου, οπότε αρμόδια καθίσταται η αντίστοιχη Σύγκλητος.
β) Με απόφαση των μελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε., κατά την πρώτη συνεδρίασή του, ορίζονται:
i. o Πρόεδρος και o αναπληρωτής Προέδρου, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, και προέρχεται από τους εκπροσώπους των Α.Ε.Ι. και
ii. η έδρα του Α.Σ.Α.Ε.Ε., μεταξύ των εδρών των Ιδρυμάτων που εκπροσωπούνται. Το Ίδρυμα στου οποίου την έδρα πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις, αναλαμβάνει και την διοικητική υποστήριξη του Α.Σ.Α.Ε.Ε..
γ) Τρεις μήνες πριν τη λήξη της θητείας των μελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε., η αρμόδια Σύγκλητος:
i. προκηρύσσει εκλογές για τους εκπροσώπους των Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος. Το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή των εκπροσώπων του κάθε Α.Ε.Ι. αποτελείται από το σύνολο των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων.
ii. αποστέλλει αίτημα στα Ε.Κ., προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκλογές για την ανάδειξη του εκπροσώπου τους. Το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή των εκπροσώπων του κάθε Ε.Κ. αποτελείται από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού.
iii. αποστέλλει αίτημα ορισμού μελών στα αρμόδια όργανα, για τον ορισμό των λοιπών μελών της παρ. 7.
δ) Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει:
i. για την ανάδειξη εκπροσώπων των Α.Ε.Ι. πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι καθηγητές του Ιδρύματος και ορίζονται µε απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Πρύτανη, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στη Σύγκλητο. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερος καθηγητής.
ii. για την ανάδειξη εκπροσώπων των Ε.Κ. η συγκρότηση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Ε.Κ.
ε) Το αποτέλεσμα της εκλογής αποστέλλεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στην αρμόδια Σύγκλητο, η οποία συγκροτεί το Α.Σ.Α.Ε.Ε. με τα εκλεγμένα μέλη του. Η απόφαση συγκρότησης που εκδίδει η αρμόδια Σύγκλητος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
στ) Τα απερχόμενα μέλη του Α.Σ.Α.Ε.Ε. συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, έως την ανάληψη καθηκόντων των νέων μελών. Σε κάθε περίπτωση η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται η αναλογία εκπροσώπησης των Α.Ε.Ι. και των Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας στο Α.Σ.Α.Ε.Ε. από τα μέλη της περίπτ. α΄ της παρ. 7, η ακριβής διαδικασία εκλογής των καθηγητών Α.Ε.Ι., τα σχετικά με την παύση, αντικατάσταση και αναπλήρωση των μελών, αν αυτά εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας εξελέγησαν ή ορίστηκαν μέλη, τα σχετικά με την οργάνωση, και τη λειτουργία του Α.Σ.Α.Ε.Ε., ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του, καθώς και η αρμόδια Σύγκλητος σε κάθε Περιφέρεια κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
η) Η ορισθείσα κατά τα ανωτέρω ως αρμόδια Σύγκλητος, οφείλει να εκκινήσει τις σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου εντός μηνός από την έκδοση της υπουργικής απόφασης της περίπτ. ζ΄.
11. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει διαπιστωτική πράξη για το διορισμό του Προέδρου, του αναπληρωτή Προέδρου και των μελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:58 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Διαφάνεια στην Διοίκηση των ΑΕΙ

  Υποχρεωτική ανάρτηση όλων των πράξεων (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κλπ) των οργάνων διοίκησης μονομελών και πολυμελών των ΑΕΙ στους δικτυακούς τόπους των οργάνων που έλαβαν την απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:59 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  Το άρθρο διέπεται από απόλυτη σύγχυση:
  Αναφέρεται γενικά (αρ. 47, παρ. 1): «Σε κάθε διοικητική Περιφέρεια της Χώρας συστήνεται Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.). Είναι δυνατόν να συστήνεται ένα Α.Σ.Α.Ε.Ε. ανά δύο ή περισσότερες Περιφέρειες ή δύο ή περισσότερα Α.Σ.Α.Ε.Ε. σε μία Περιφέρεια».
  Η αρμοδιότητα «χάραξης στρατηγικής» επικαλύπτεται με την αντίστοιχη των Πρυτανικών Συμβουλίων και της Συγκλήτου. (Ωστόσο, εδώ αναφέρεται σε «χάραξη προτάσεων στρατηγικής» (47.1α), εννοώντας ενδεχομένως «προτάσεις χάραξης στρατηγικής», οπότε ο ρόλος του Α.Σ.Α.Ε.Ε. είναι απλώς συμβουλευτικός. Ωστόσο, πάλι, «Το διετές σχέδιο στρατηγικής [που εκπονεί το Α.Σ.Α.Ε.Ε.] εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου [?] Α.Ε.Ι.. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. συντονίζει τις διαδικασίες εκπλήρωσης και έχει την ευθύνη της εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου στρατηγικής» (47.4)).
  Η σύνθεση του Α.Σ.Α.Ε.Ε.` είναι απολύτως ασαφής, ως προς τον τρόπο εκλογής της κατηγορίας (α) παρακάτω:
  «Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. αποτελείται από δέκα εννέα (19) μέλη:
  α) δεκαέξι (16) μέλη είναι καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ίδιας ή άλλης Περιφέρειας ή της αλλοδαπής και ερευνητές Ε.Κ. της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι εκλέγονται ύστερα από σχετική πρόσκληση που απευθύνει η Σύγκλητος του αρμόδιου Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 10.[«Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των μελών του Α.Σ.Α.Ε.Ε. σε κάθε Περιφέρεια, καθώς και την αρμοδιότητα συγκρότησης αυτού έχει η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. από το οποίο προέρχεται ο Πρόεδρος του απερχόμενου Α.Σ.Α.Ε.Ε. (εφεξής αρμόδια Σύγκλητος)» (47.10α). Ωστόσο δεν προσδιορίζεται ότι ο Πρόεδρος πρέπει να ανήκει σε συμμετέχον ΑΕΙ].

  β) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Κ.),
  δ) ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,
  ε) ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (47.7)

  ΣΧΟΛΙΟ: Δεν διαχωρίζονται εξωτερικά από εσωτερικά μέλη (και, ειδικότερα, δεν καθορίζεται το πλήθος των εσωτερικών μελών ανά εκπροσωπούμενο Ίδρυμα). Ωστόσο, παρακάτω προβλέπεται ότι «το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή των εκπροσώπων του κάθε Α.Ε.Ι. αποτελείται από το σύνολο των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων», χωρίς πάλι να ορίζεται το πλήθος ή η αναλογία τους. Δεν προσδιορίζεται διαδικασία εκλογής ή επιλογής μελών που δεν ανήκουν σε συμμετέχοντα ΑΕΙ (εξωτερικών μελών).
  Υπάρχουν διορισμένοι εκπρόσωποι της κεντρικής κυβέρνησης αλλά δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Περιφέρειας.

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ: Ο νεοεισαγόμενος θεσμός του περιφερειακού «Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας» χαρακτηρίζεται από μεγάλη ασάφεια και σύγχυση, τόσο ως προς τις αρμοδιότητες, όσο και ως προς τη σύνθεσή του. Δεν θα λειτουργήσει ποτέ ή θα αποτελέσει μια ακόμα τροχοπέδη στην εκπαίδευση και την έρευνα.

 • Με βάση το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη και λειτουργούν τα Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.) σύμφωνα με τον Ν. 4310/2014, δεν είναι αντιληπτή η σκοπιμότητα της ίδρυσης Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) σε κάθε Περιφέρεια και ο πολλαπλασιασμός των Συμβουλίων, χωρίς σαφέστατη διάκριση αρμοδιοτήτων.

  Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά» συντάσσεται με τις απόψεις της ΕΕΕ όπως καταγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο.
  https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf

 • 16 Ιουνίου 2017, 09:00 | Σύλλογος Ερευνητών Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΣΕΡΕΚΕΤΑ)

  Καθώς έχουν ήδη συσταθεί και λειτουργούν τα Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.) σύμφωνα με τον 4310/2014, δεν είναι ξεκάθαρη η σκοπιμότητα της ίδρυσης Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) σε κάθε Περιφέρεια.

  Ο Σύλλογος Ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΣΕΡΕΚΕΤΑ) συντάσσεται με τις απόψεις της ΕΕΕ όπως καταγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο.
  https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf

 • 14 Ιουνίου 2017, 16:00 | Μαρία Θ. Στουμπούδη, Δ/ντρια Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ

  Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών υποστήριζε από το 2012-13 ότι για τη βέλτιστη υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ιδιαίτερα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των περιφερειακών Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) θα έπρεπε το ελληνικό, δημόσιο σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΕ&Ε)να διασυνδεθεί με τις Περιφέρειες της χώρας (βλ., π.χ. http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_456-30-12-13_Theseis-epi-tou-NS-EREYNAS.pdf).

  Ως εκ τούτου θεσμοθετήθηκαν τα Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) με το Ν. 4310/2014, όπως ισχύει.

  Η θεσμοθέτηση ενός επιπλέον πολυμελούς περιφερειακού οργάνου, για την ΑΕ&Ε, έτσι μάλιστα όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο, με αρμοδιότητες δηλαδή είτε ασαφείς και γενικές είτε παράλληλες με αυτές των ΠΣΕΚ, θα αποβεί κατά πάσα βεβαιότητα αναποτελεσματική.

  Ως εκ τούτου προτείνεται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να τροποποιηθούν τα ΠΣΕΚ, έτσι ώστε να καλύψουν τις τυχόν επιπλέον αρμοδιότητες που οι νομοθέτες θα ήθελαν να αποδώσουν στα Α.Σ.Α.Ε.Ε. (και δεν καλύπτονται από τα ΠΣΕΚ).

 • 14 Ιουνίου 2017, 12:52 | Σύλλογος Ερευνητών ΙΤΕ

  Δεν είναι απόλυτα σαφής η σκοπιμότητα της ίδρυσης Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) σε κάθε Περιφέρεια την στιγμή μάλιστα που ήδη έχουν συσταθεί και λειτουργούν τα Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.) σύμφωνα με τον, 4310/2014.
  Ο Σύλλογος Ερευνητών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΣΥΛΕΡ) συντάσσεται με τις απόψεις της ΕΕΕ όπως καταγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο.
  https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:03 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η δημιουργία ενός ακόμη πολυμελούς Συμβουλίου με ασαφείς αρμοδιότητες ή αλληλοκαλυπτόμενες με αυτές των Περιφερειακών Στμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), και ασάφειες ως προς τον τρόπο εκλογής των μελών τους και του ρόλου τους.

  Ο Σύλλογος Ερευνητών του Εθν. Αστεροσκοπείου Αθηνών συμφωνεί και προσυπογράφει τις διαπιστώσεις και θέσεις της ΕΕΕ επί του θέματος, όπως καταγράφονται εδώ:
  https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf

 • 14 Ιουνίου 2017, 00:25 | ΠΑΣΠ ΕΜΠ

  §1. Αν και επρόκειτο για όργανο με έντονα χαρακτηριστικά ακαδημαϊκότητας και στρατηγικής ανάπτυξης των Ιδρυμάτων παράλληλα με τις αντίστοιχες περιφέρειες, εκφράζουμε τους προβληματισμούς μας σε σχέση με την αποτελεσματικότητα τους, καθώς δεν τους εκχωρείται κάποια ουσιαστική ευθύνη. Θεωρούμε πως πρέπει να συνδεθούν με ένα καθολικό σύστημα αντικειμενικής Αξιολόγησης, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (βλ. Άρθρο 5), όπου οι αποφάσεις τους και τα συμπεράσματα τους θα συνδέονται ακόμα και με μία επιπλέον χρηματοδότηση προς τα Ιδρύματα για την ανάπτυξη και την περαιτέρω εξέλιξη τους.

 • 13 Ιουνίου 2017, 20:55 | Έφη Μαρκουλάκη

  Συμφωνώ με τις θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (βλ. σύνδεσμο https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf)

 • 13 Ιουνίου 2017, 18:53 | Μαρία Παραβατού Ερευνήτρια Β’ ΕΚΕΦΕ «Δ»

  Συμφωνώ με τις θέσεις, την επιχειρηματολογία και τις προτάσεις της Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2).

 • Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις»

  https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf

  Στο άρθρο 47 του σ/ν, προβλέπεται η ίδρυση ενός ακόμη πολυμελούς συμβουλίου με ασαφείς και γενικές αρμοδιότητες, το οποίο, όπως περιγράφεται, κρίνεται ότι δεν θα εκπληρώσει το σκοπό ίδρυσής του. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες των νέων Ακαδημαϊκών Συμβουλίων ΑΕ&Ε αλληλεπικαλύπτονται με αυτές των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) που ιδρύθηκαν με τον Ν. 4310/1014 όπως ισχύει, ο τρόπος εκλογής των μελών τους, καθώς και η συγκρότησή του, δεν είναι σαφείς, ενώ αρμοδιότητες όπως η υποβολή έκθεσης για το βαθμό υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου και προϋπολογισμού των ΑΕΙ και των ΕΚ της οικείας Περιφέρειας υπερβαίνουν τις δυνατότητες ενός τέτοιου συμβουλίου (άρθρο 47 παρ. 2ε). Επιπλέον, αν και στα νέα συμβούλια μπορούν να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των ΕΚ, δεν διαφαίνεται ότι η συμμετοχή αυτή θα είναι σε ισότιμη βάση σε σχέση με τα ΑΕΙ. Για παράδειγμα, για οποιαδήποτε πρόταση χρηματοδότησης χρειάζεται μόνο η σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου των ΑΕΙ (παρ. 2δ), ενώ η πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων Καθηγητών και Ερευνητών για τη στελέχωση του συμβουλίου, γίνεται επίσης από «την Σύγκλητο του αρμόδιου ΑΕΙ» (παρ. 7).

 • 13 Ιουνίου 2017, 16:22 | Μιχαήλ Πατεράκης

  Συμφωνώ με το σχόλιο του Μιχάλη Ζουμπουλάκη.

  Κατά την γνώμη μου τα προτεινόμενα Συμβούλια είναι μια ακόμα περίπτωση «πολύς λόγος για το τίποτα».

 • 13 Ιουνίου 2017, 13:57 | Διονύσης Γουβιάς

  Τι το διαφορετικό έχουν τα περιφερειακά Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) από τα Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.) του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016; Τα πρώτα θα αντικαταστήσουν τα δεύτερα, ή πρόκειται για νέο θεσμό; Υπάρχει μια απαράδεκτη –για σοβαρή κυβέρνηση που προτείνει νομοθεσία και ασκεί εκπαιδευτική πολιτική– ασάφεια!….

 • 13 Ιουνίου 2017, 12:38 | Ένωση Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ

  Με τα ΠΣΕΚ και τα ΑΣΑΕΕ προωθείται η σύνδεση των ΑΕΙ και ΕΚ με την περιφέρεια και τους πόρους της. Ένα μεγάλο μέρος των δράσεων των περιφερειών αφορά την πρωτογενή αγροτική παραγωγή και τα αγροτικά προϊόντα. Εδώ θα πρέπει να διαφαίνεται και η συμμετοχή της αγροτικής έρευνας που είναι ενταγμένη στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

 • 13 Ιουνίου 2017, 11:02 | Σύλλoγος Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

  Παράγραφος 2 α) «…συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και…» Παρατήρηση: Υπό την Ακαδημία Αθηνών υφίστανται ερευνητικά κέντρα, αρχεία και γραφεία (ν.1894/1990, αρ. 1, παράγραφος 1, καθώς και ν.4386/2016, άρθρο 12, περίπτωση Α.11). Συνεπώς, προτείνεται η εξής διόρθωση: «…συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και… «.

  Σύλλoγος Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών (ΣΕΠΑΑ)

 • 12 Ιουνίου 2017, 20:11 | Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος

  Είναι εντελώς ασαφής ο χαρακτήρας των Α.Σ.Α.Ε.Ε. Ποιά είναι η σχέση τους με τις Συγκλήτους; Τι σημαίνει, για παράδειγμα: «Το διετές σχέδιο στρατηγικής της προηγούμενης παραγράφου εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι.. Το Α.Σ.Α.Ε.Ε. συντονίζει τις διαδικασίες εκπλήρωσης και έχει την ευθύνη της εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου στρατηγικής». Τί γίνεται, αν η Σύγκλητος ενός Πανεπιστημίου το εγκρίνει και ενός άλλου όχι;

 • 11 Ιουνίου 2017, 22:41 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ

  1.Με την ίδρυση των ΑΣΑΕΕ, καταργούνται επί της ουσίας τα Σ.Ι.Προτείνεται η αντικατάσταση της Συνέλευσης των ν.π.ι.δ.του άρθρου 58 του ν. 4009/2011 από το Πρυτανικό Συμβούλιο. Ο ορισμός του Δ.Σ. του ν.π.ι.δ.να ορίζεται με εισήγηση του Πρύτανη και απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Προτείνεται επίσης η άμεση εφαρμογή του άρθρου 58 του ν. 4009/2011 για ίδρυση του ν.π.ι.δ., που θα διαχειρίζεται έρευνα, περιουσία και εκμεταλλεύσιμες καινοτόμες ιδέες.

  2.Ξεκαθάρισμα του ρόλου των ΑΣΑΕΕ για αποφυγή δυσλειτουργιών με τα Ιδρύματα

 • 10 Ιουνίου 2017, 14:58 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Τά πάσης φύσεως συμβούλια και επιτροπές στόν τόπο μας περισσεύουν κατά πολύ. Είμαι αναφανδόν κατά οποιασδήποτε προβλέψεως νέας γνωμοδοτικής επιτροπής, σώματος, οργάνου κττ. και μόνο υπέρ καταργήσεως τέτοιων. Κεντρικών, περιφερειακών, τοπικών ή ό,τι κι αν είναι. Και κατά τής προβλέψεως σε οποιοδήποτε νόμο οποιασδήποτε νέας στελεχώσεως με συμβούλους, ή γραφειοκράτες, προς δόξαν τού πελατειακού κράτους και εις βάρος τών φορολογουμένων. Περαιτέρω, και για παρόμοιους λόγους, αντιτίθεμαι και σε κάθε ίδρυση νέας, και μη γνωμοδοτικής ακόμη, υπηρεσίας, που δημιουργείται δίπλα σε διατηρούμενες παλαιές, για τήν παράκαμψη αυτών ή τών νομίμων γι’ αυτές ελέγχων, με πρόσχημα τή μείωση τής γραφειοκρατίας και τήν απλούστευση τών διαδικασιών, και που απαιτεί φυσικά νέα στελέχωση. Διότι και αυτή, ακόμη και αν στήν αρχή βοηθά στή λύση προβλημάτων, καθίσταται συν τώ χρόνω γραφειοκρατία και πρόβλημα η ίδια.

 • 8 Ιουνίου 2017, 08:34 | Ζουμπουλάκης Μιχαήλ

  Ενα γραφειοκρατικό όργανο, χωρίς καμμία ελεγκτική αρμοδιότητα, χωρίς δυνατότητα επιβολής των αποφάσεων του, ξένο προς την ελληνική ακαδημαική παράδοση και ενδεχομένως με το γράμμα του Συντάγματος που προβλέπει την εποπτεία των ΑΕΙ από το Κράτος

 • 7 Ιουνίου 2017, 14:00 | Καλαβάσης Φραγκίσκος

  Θεωρώ το άρθρο 47 μια από τις πλέον σημαντικές ρυθμίσεις που εισάγουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα στη λογική του περιφερειακού σχεδιασμού. Υπ’αυτή την έννοια θα πρέπει να προστατευτεί από τους κινδύνους υποβάθμισης και θα πρότεινα να απαλειφθεί η πρόταση: «Είναι δυνατόν να συστήνεται ένα Α.Σ.Α.Ε.Ε. ανά δύο ή περισσότερες Περιφέρειες ή δύο ή περισσότερα Α.Σ.Α.Ε.Ε. σε μία Περιφέρεια.»
  Κατανοώ τις δυσκολίες, ίσως θα μπορούσε να υπάρχει ευελιξία στον αριθμό των μελών και της διοικητικής υποστήριξης ανά περιφέρεια, αλλά νομίζω πως είναι σημαντικό να καταγραφεί η περιφερεικότητα χωρίς εξαιρέσεις για δυο κυρίως λόγους:
  – λειτουργικά: για να σχεδιαστεί περιφερειακή πολιτική και συνέργιες μεταξύ εκπαιδευτικών και ερυνητικών δομών θα πρέπει να διαμορφωθεί σε κάθε περιφέρεια ένας χάρτης με όλες τις σχετικές δομές μεταλυκεικαού επιπέδου, κρατικές, αυτοδιοικητικές και ιδιωτικές, ελληνικές και διεθνείς.
  – συμβολικά: για να ενισχυθεί η αίσθηση του ανήκειν στους φορείς και της υπευθυνότητας στις διοικητικές και πολιτικές αρχές με τις οποίες θα συνεργαστεί το κάθε Α.Σ.Α.Ε.Ε.
  Θα ήθελα επιπροσθέτως να εξεταστεί η προοπτική της διεύρυνσης του Α.Σ.Α.Ε.Ε. στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δημόσια,ιδιωτική, επαγγελματική, φροντιστηριακή, σχολές χορού, ωδεία κλπ παραπληρωματικές δράσεις) ώστε να εμπλουτίσει τις δυνατότητες σχεδιασμού και στοχευμένων συνεργιών σε επίπεδο περιφέρειας.
  Εύχομαι καλή συνέχεια,
  ΦΚ

 • 7 Ιουνίου 2017, 09:07 | Ε. Φ. Γεωργόπουλος

  Είναι μάλλον θολό το τοπίο για τα ΑΣΑΕΕ. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για τις υποχρεώσεις και τις απολαβές (εάν υπάρχουν) των μελών. Δεν δίνει τη δυνατότητα σε αφυπηρετήσαντες καθηγητές των Ιδρυμάτων να είναι υποψήφιοι. Επί της ουσίας θέλει περισσότερη «δουλειά» για να ξεκαθαριστεί ο ρόλος τους συγκεκριμένου οργάνου και να μην καταλήξουμε είτε σε ένα ακόμα διακοσμητικό όργανο, είτε σε ένα όργανο που θα δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες στις διοικήσεις των Ιδρυμάτων.