Άρθρο 68 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

 • 1) Καθ’ όσο διάστημα υφίσταται ο διαχωρισμός σε γενική και ειδική εκπαίδευση, επιβάλλεται η δημιουργία στο Υπουργείο Παιδείας ειδικής γραμματείας για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, με ειδικές διευθύνσεις ανάλογα με τη βαθμίδα της εκπαίδευσης, πρώιμη, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, καθώς και η δημιουργία στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης.
  2) Η εκπαίδευση οφείλει να είναι ενιαία για όλες τις κατηγορίες μαθητών, ως εκ τούτου να είναι συμπεριληπτική και να αφορά εξίσου τον κοινό μαθητικό πληθυσμό, καθώς και τις επιμέρους ομάδες με ιδιαιτερότητες, όπως μαθητές με κάποιας μορφής φυσική, πνευματική ή ψυχική αναπηρία, αλλοδαπούς, Ρομά κλπ. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται να αλλάξει εκ βάθρων ο οδηγός σπουδών των τμημάτων Νηπιαγωγών και των Παιδαγωγικών τμημάτων, ώστε όλοι οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι, καθώς και οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες του κάθε μαθητή, να ενημερώνουν προς τούτο τους γονείς και να διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους ανάλογα με τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή της τάξης τους. Επομένως, οφείλουμε να στραφούμε σε μια όλο και περισσότερο συμπεριληπτική εκπαίδευση, μειώνοντας παράλληλα τη λεγόμενη «ειδική» εκπαίδευση.
  3) Η διάρκεια του χρόνου εξέτασης στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να προσαυξάνεται κατά 50% για τους τυφλούς ή με πρόβλημα όρασης φοιτητές. Επίσης, τον τρόπο εξέτασης σε γραφή Braille ή με τη χρήση Η/Υ ή προφορικά θα πρέπει να τον επιλέγει ο τυφλός φοιτητής, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις δυνατότητές του, ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή επίδοση.
  4) Συμπλήρωση από τα άτομα με αναπηρία που εισάγονται με ποσοστό 5% στα Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. του αναγκαίου μηχανογραφικού, την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο με τους λοιπούς υποψήφιους, σε φόρμα απόλυτα προσβάσιμη για άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να μη χάνεται άδικα το πρώτο εξάμηνο των σπουδών και σε καμία περίπτωση να μην επαναληφθεί το επαίσχυντο φαινόμενο αποκλεισμού υποψηφίων με αναπηρία από την εισαγωγή σε Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. της Χώρας, όπως συνέβη άλλες χρονιές.
  5) Απαιτείται η δημιουργία γραφείων υποδοχής αναπήρων στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας, τα οποία θα αναλαμβάνουν τη στήριξη του φοιτητή από την εγγραφή μέχρι την αποφοίτησή του σε όλους τους τομείς, φυσική και ηλεκτρονική προσβασιμότητα, παροχή συγγραμμάτων, επικοινωνία με τους καθηγητές, εφοδιασμό των διανεμόμενων σημειώσεων σε προσβάσιμη μορφή κ.λπ.
  6) Παροχή δωρεάν κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού για τυφλούς και με προβλήματα όρασης σπουδαστές και φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικά laptop και λογισμικού ανάγνωσης οθόνης.
  7) Επιβάλλεται η νομοθετική ρύθμιση του προβλήματος των πνευματικών δικαιωμάτων από τους εκδοτικούς οίκους των συγγραμμάτων που διανέμονται δωρεάν σε σπουδαστές και φοιτητές, καθώς και η δωρεάν χορήγηση συγγραμμάτων σε ψηφιακή μορφή Daisy ή άλλη προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε φοιτητή ή σπουδαστή με αναπηρία. Επειδή η συνθετική φωνή στην ελληνική γλώσσα δεν έχει χρηματοδοτηθεί ώστε να φτάσει στα επίπεδα ανταγωνισμού της φυσικής φωνής, καθώς και της ορθής ανάγνωσης ξενόγλωσσων λέξεων και ονομάτων μέσα σε ελληνικό κείμενο, η μορφή αυτή δεν προτιμάται, εκτός εάν ο φοιτητής δηλώσει ρητά ότι εξυπηρετείται με αυτό το μορφότυπο βιβλίου.
  8) Πρόβλεψη για φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα των τυφλών και με χαμηλή όραση φοιτητών και σπουδαστών στους χώρους διδασκαλίας, στις βιβλιοθήκες και στις ιστοσελίδες των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
  9) Με υπουργική απόφαση που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσης, κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα διενεργούνται οι προφορικές εξετάσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ.
  10) Σχετικά με τις μετεγγραφές, πρόβλεψη για την περίπτωση των φοιτητών με προβλήματα όρασης οι οποίοι, ενώ εισήχθησαν μέσω εισαγωγικών εξετάσεων σε σχολές Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι., βάσει πιστοποίησης της αναπηρίας από αρμόδιο ΚΕΠΑ, απέκτησαν οπτική αναπηρία κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους. Οι ως άνω να μετεγγράφονται χωρίς άλλα κριτήρια στο κοντινότερο του τόπου κατοικίας τους σχετικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Παρόμοια πρόβλεψη για μετεγγραφή στο κοντινότερο του τόπου κατοικίας σχετικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. να υπάρχει και για τους φοιτητές των οποίων ένας τουλάχιστον γονέας ή ο/η σύζυγός έχει ποσοστό οπτικής αναπηρίας 80% και άνω.
  11) Ένταξη στα τμήματα ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της χώρας υποχρεωτικών μαθημάτων για την ψυχολογία των ατόμων με αναπηρία και δημιουργία μεταπτυχιακού τμήματος με το ως άνω αντικείμενο με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση.
  12) Ουσιαστική πρόβλεψη με τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για την εξειδίκευση πτυχιούχων στην ειδικότητα ΠΕ 31 Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης και πρόβλεψη πρόσληψης εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής από το Υπουργείο Παιδείας για τη στήριξη των τυφλών μαθητών και φοιτητών, από την πρώιμη παρέμβαση μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  13) Δημιουργία δωρεάν μεταπτυχιακού τμήματος σε Α.Ε.Ι. για την μετεκπαίδευση παιδαγωγών, με παροχή εξειδίκευσης σε μία μόνο αναπηρία, ώστε η εξειδίκευση να είναι στοχευμένη και η παρεχόμενη συνδιδασκαλία να καταστεί απολύτως επαρκής για κάθε διαφορετική κατηγορία μαθητή με αναπηρία ή τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων ειδικής αγωγής, ώστε οι φοιτητές από το τρίτο έτος να εξειδικεύονται στην εκπαίδευση μίας και μόνο συγκεκριμένης αναπηρίας.
  14) Πρόβλεψη για μειωμένα δίδακτρα στους τυφλούς φοιτητές και φοιτητές με πρόβλημα όρασης στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και πρόβλεψη αυξημένου ορίου εισοδήματος για τη λήψη τυχόν υποτροφίας, δεδομένου ότι κατά την εκπόνηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών χρήζουν της βοηθείας τρίτου προσώπου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ερευνητικό έργο. Επίσης, στον υπολογισμό του ατομικού ή του οικογενειακού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος να μην προσμετρώνται τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα, π.χ. προνοιακό επίδομα λόγω τυφλότητας, επίδομα απολύτου αναπηρίας ή ανικανότητας, εξωιδρυματικό κ.λπ.
  15) Κατ’ εξαίρεση πρόβλεψη για δωρεάν παροχή συγγραμμάτων σε προσβάσιμη μορφή στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με προβλήματα όρασης.
  16) Ως προς την τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΑμεΑ με ποσοστό 67% και άνω να προβλεφθεί κατ’ εξαίρεση μοριοδότησή τους με κοινωνικά κριτήρια κατά την πρόσληψή τους σε ΣΜΕΑΕ, καθώς και κατά προτεραιότητα πρόσληψη στα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης σε ποσοστό 10%. Το ίδιο να ισχύσει και για τους διορισμούς του Ε.Ε.Π.
  17) Να προωθηθεί και στη Χώρα μας η ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου των Σπουδών για την Αναπηρία (Disability Studies) και να ενθαρρυνθεί η έρευνα σε τομείς σχετιζόμενους άμεσα ή έμμεσα με την αναπηρία.

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:03 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  Το σχέδιο νόμου
  (α) επαναλαμβάνει και τροποποιεί υφιστάμενες διατάξεις χωρίς να αναφέρεται στην αντικατάστασή τους (καταργούμενες διατάξεις).
  (β) δεν περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες στις πολλές περιπτώσεις είναι απολύτως απαραίτητες (ενδεικτικά: μετάβαση στο νέο καθεστώς πρυτάνεων-αντιπρυτάνεων, θέματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών).

 • 15 Ιουνίου 2017, 10:51 | AZ

  Γενική Πρόταση
  Να ορισθεί αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών για την έκδοση εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας ΑΕΙ, Σχολών, Τμημάτων που δεν έχει ποτέ ολοκληρωθεί εδώ και δεκαετίες.

 • 14 Ιουνίου 2017, 18:53 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Ρ

  Μήπως το θέμα είναι οτι το υπουργείο προσπαθεί διά της πλαγίας οδού να πετάξει εκτός επαγγέλματος όσους περισσότερους μπορεί?? (Φυσικά και πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός, αλλά μεταξύ ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ και οχι προ και μετά του 2001)… Δεν δέχονται όμως «οι συντεχνίες» αυτό που επιβάλλεται ως επιταγή των Μνημονίων (αλλά θα γίνει αργά ή γρήγορα)… Γι ‘αυτό και ο αδιάσπαστος κύκλος, γι’ αυτό και οι ατέλειωτες αξιολογήσεις, γι’ αυτό όλα…
  Κύριοι του Υπουργείου θα πρέπει να καταλάβετε ότι Όλα μα όλα τα ε π ι π λ έ ο ν επαγγελματικά δικαιώματα στον κόσμο πέραν αυτών που απορρέουν από τον βασικό τίτλο σπουδών, αποκτώνται με πιστοποιήσεις, εξετάσεις, εμπειρία κλπ. Και το ερώτημα είναι : Για τους πτυχιούχους ΤΕΙ γιατί να ισχύει πολλαπλή πιστοποίηση με πολλαπλές ταχύτητες και πολλαπλές διαφορετικότητες ?? Μήπως πρέπει να κατοχυρωθούν ως βασικό πτυχίο (bachelor) τα τρία έτη σπουδών με επαγγελματικά δικαιώματα βάσης, και κατόπιν να ορισθούν β α θ μ ι δ ε ς εξέλιξης βάσει πιστοποιήσεων και επιπλέον ετών σπουδών ??
  ΜΑΛΛΟΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΧΩΡΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ!!!

  Ένας νέος επαγγελματίας, αλλά παλιός πτυχιούχος.

 • 14 Ιουνίου 2017, 18:07 | Ηλίας Δημητρίου, Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ

  Εάν δεν υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις και δεν δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής για τις προβλεπόμενες αλλαγές στους ΕΛΚΕ (ειδικά των ΕΚ – ΝΠΔΔ), θα υπάρξουν σημαντικές δυσλειτουργίες στα τρέχοντα ερευνητικά έργα αλλά και σε αυτά που αναμένονται άμεσα, με πιθανό αποτέλεσμα την απώλεια κονδυλίων και θέσεων εργασίας.

 • 13 Ιουνίου 2017, 14:27 | Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα – Ιδρύματα (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.)

  Κατόπιν των παραπάνω, προτείνουμε την απόσυρση όλων των διατάξεων που αναφέρονται στους ερευνητικούς και φορείς του άρθρου 13Α του νόμου 4310/2014 και να ξεκινήσει ουσιαστική διαβούλευση με τους εργαζόμενους (Ομοσπονδίες, Συλλόγους) στους Ερευνητικούς Φορείς για τη διαμόρφωση του νέου Νόμου-Πλαίσιο για την Έρευνα για το οποίο έχει δεσμευτεί δύο φορές η πολιτική ηγεσία (μια για ψήφισή του ως το τέλος του 2015 και άλλη μια για ψήφισή του ως το τέλος του 2016), στις διατάξεις του οποίου θα περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για τους ΕΛΚΕ.

 • 8 Ιουνίου 2017, 08:38 | Ζουμπουλάκης Μιχαήλ

  Δεν προβλέπεται μεταβατική περίοδος για τα λειτουργούντα ΠΜΣ; Θα εφαρμοστούν όλα από το Σεπτέμβρη; Τι θα λέμε στους υποψηφίους μας σήμερα;

 • 7 Ιουνίου 2017, 09:46 | Α.Μιχιώτης

  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.