Άρθρο 23 – Πρόεδρος Τμήματος

1. α) Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής του οικείου Τμήματος για θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους, ακόμη και αν η εκλογή έλαβε χώρα, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους της θητείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν καθηγητές των δύο πρώτων βαθμίδων ή δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από την Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων καθηγητών του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.
γ) Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
2. Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψηφίους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψηφίους Αναπληρωτές Προέδρους δίπλα από το όνομά τους.
3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται: i) από το σύνολο των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και ii) από το σύνολο των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του οικείου Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). Οι ρυθμίσεις των περιπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 15 ισχύουν και για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου.
4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος γίνεται από τον Κοσμήτορα τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη. Ο Κοσμήτορας ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και της οικείας Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
5. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, ενώπιον του Κοσμήτορα ή του Πρύτανη, αν έχει περιέλθει σε αυτόν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της προηγούμενης παραγράφου.
6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται, µε απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από καθηγητές του Τμήματος. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερος καθηγητής. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος το κοινοποιεί στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να εκδώσει διαπιστωτική πράξη εκλογής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη ταυτόχρονα για τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους, σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή τυχόν επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα.
8. Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 15.
Μοναδικός υποψήφιος εκλέγεται μόνον αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.
9. Για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου.
10. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι..
11. Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) Προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.
β) Συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Συνέλευσης και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.
γ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του.
δ) Συγκροτεί επιτροπή για την κατάρτιση ή την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών.
ε) Μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
στ) Επιμελείται την τήρηση των μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων του Τμήματος.
ζ) Ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων.
η) Εκδίδει πράξεις ένταξης καθηγητών σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.
θ) Διαβιβάζει στα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης Τμήματος.
ι) Συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος.
ια) Συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος και την διαβιβάζει στην Κοσμητεία.
ιβ) Εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο και υποχρεούται να ενημερώνει τη Συνέλευση για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συγκλήτου.
12. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει.

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:35 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  Ο περιορισμός του συνολικού πλήθους των θητειών στην Προεδρία Τμημάτων και (ακόμα περισσότερο) στη Διεύθυνση Τομέων θα δημιουργήσει σοβαρά, ενδεχομένως αδιέξοδα, προβλήματα σε Τμήματα και (ιδιαίτερα) Τομείς με μικρό πλήθος μελών:
  o «Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά» (αρ. 23.1γ)
  o «Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή [Τομέα] για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά» (αρ. 27.1γ)

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να αρθεί ο περιορισμός στο συνολικό πλήθος των θητειών Προέδρου και, οπωσδήποτε, Διευθυντή Τομέα.

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:07 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω να υπάρχει μία κάλπη για την εκλογή Προέδρου Τμήματος και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος, με δικαίωμα μίας ψήφου, από όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος. Ο πρώτος σε ψήφους να εκλέγεται Πρόεδρος Τμήματος και ο δεύτερος σε ψήφους Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος. Η εκλογή τους να γίνεται από την πρώτη ψηφοφορία ακόμη και με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την πρώτη θέση η ψηφοφορία να επαναλαμβάνεται μεταξύ των πρώτων ισοψηφούντων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας για τη δεύτερη θέση η ψηφοφορία να επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφούντων για τη θέση αυτή, μόνο για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος. Επίσης, η εκλογή Προέδρου Τμήματος και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος να μπορούν να επαναλαμβάνονται για δύο και πλέον θητείες, συνεχόμενες ή μη.

 • 15 Ιουνίου 2017, 15:20 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Τα μέλη ΕΔΙΠ δεν έχουν ουσιαστικά δικαίωμα να ψηφίζουν με ακέραια ψήφο αιρετά ατομικά όργανα διοίκησης. Φανταστείτε μια χώρα με δημοκρατία και δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους, να υπήρχαν πολίτες που δεν ψήφιζαν ή η ψήφος τους δεν ήταν ισότιμη. Θα ονομαζόντουσαν παρίες και θα είχαν άνιση μεταχείριση και διαρκή προβλήματα.
  Αυτό συμβαίνει ειδικά με τα μέλη ΕΔΙΠ (που επιτελούν διδακτικό έργο). Επί παραδείγματι, ενώ ο νόμος ορίζει τα μέλη ΕΔΙΠ παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό έργο με αριθμό διδακτικών ωρών ανάλογο με αυτό των καθηγητών και λεκτόρων, στην Καβάλα στο ΤΕΙ ΑΜΘ, στο τμήμα Ηλεκτρολογίας (υφίστανται και έγραφα) αναλαμβάνουν τα μέλη ΕΔΙΠ 24 ώρες διδακτικό έργο (16 είναι το μέγιστο για λέκτορες – καθηγητές εφαρμογών).
  Πως λοιπόν να δοθεί δικαίωμα ψήφου σε αυτούς τους ανθρώπους; Με «νύχια και με δόντια» η εκάστοτε διοίκηση θέλει να μην λάβουν ποτέ αυτό το δικαίωμα (για ευνόητους λόγους). Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν υπάρχει αληθινή δημοκρατία στα ιδρύματα (κατά την ταπεινή μου άποψη βεβαίως).

 • 15 Ιουνίου 2017, 00:15 | Καθηγητής ΤΕΙ

  παράγραφος 1γ: Σε αυτή του είδους την διάταξη (περιορισμός θητειών) που μπαίνει με κάθε νέο νόμο κάθε έχει γίνει η μεγαλύτερη καταστρατήγηση του πνεύματος του νόμου ως εξής: Μόλις βγει ο νόμος εκλαμβάνεται ότι από την δημοσίευση και πέρα ισχύουν οι 2 θητείες. Οπότε έχουμε, ειδικά στα ΤΕΙ, προέδρους που εκλέγονται ξανά μετά από 2 θητείες που είχαν κάνει (προ της δημοσίευσης του νόμου). Διότι υπάρχουν διοικήσεις που ερμηνεύουν ότι οι διατάξεις αυτές αφορούν θητείες που γίνονται από την δημοσίευση του νόμου και μετά. Επειδή λοιπόν οι νόμοι για την παιδεία αλλάζουν σε λιγότερο από 4 χρόνια έχουμε προέδρους τμημάτων τους ίδιους για δεκαετίες. Πρέπει να μπει οπωσδήποτε στην 1γ ότι: «Στις θητείες συνυπολογίζονται και αυτές που έχουν διεξαχθεί προ δημοσίευσης του παρόντος νόμου».

 • 14 Ιουνίου 2017, 17:28 | Κώστας Φυσεντζίδης

  3ii
  Τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ να αποτελούν ενιαία ομάδα εκλεκτόρων με κοινή κάλπη. Για τον υπολογισμό του τελικού αποτελέσματος ο αριθμός των έγκυρων ψήφων πολλαπλασιάζεται Χ 0,3 (και στρογγυλοποιείται στο μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό).

 • Η μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα έχει ξεμείνει από τον προηγούμενο Νόμο, όπου υπήρχαν (για τον Πρύτανη) και εξωτερικές υποψηφιότητες. Τι νόημα έχει μια τέτοια διάταξη αν η εκλογή γίνεται εσωτερικά? Υπάρχει περίπτωση να κρατηθεί μυστική η προκήρυξη? Και πάλι, οι λεπτομέρειες (2 ημέρες, αμέσως επόμενη ημέρα, κάλπη) θα πρέπει να αφήνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

 • 13 Ιουνίου 2017, 13:01 | Evi

  Ο Πρόεδρος του Τμήματος επιβάλλεται να μπορεί να είναι και Διευθυντής του ΠΜΣ. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Επίσης, μια τέτοια διάταξη θα είναι ιδιαιτέρως προβληματική για μικρά Τμήματα. Αν ισχύσει κάτι τέτοιο τότε θα πρέπει να προστεθεί η εξαίρεση ότι δεν θα ισχύει για Τμήματα με αριθμό Αν. Καθ και Καθ μικρότερο των 3. Οτιδήποτε διαφορετικό θα έχει ως αποτέλεσμα την διοίκηση εργαστηρίων/ μεταπτυχιακών/ τμήμάτων κλπ από καθηγητές χαμηλών βαθμίδων το οποίο είναι ιδιαιτέρως προβληματικό.

 • 12 Ιουνίου 2017, 14:44 | Λάμπρος Βασιλειάδης

  Να αντικατασταθεί η πρόταση 3ιι ως ακολούθως ii) των εγκύρων ψήφων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν τον συγκεκριμένο υποψήφιο, πολλαπλασιαζόμενου με τον συντελεστή 0,3

 • 11 Ιουνίου 2017, 14:23 | Παναγιώτης

  Παράγραφος 10: Στα μονοπρόσωπα όργανα να περιλαμβάνεται και ο Διευθυντής μεταπτυχιακού προγράμματος. Δηλ ένας πρόεδρος τμήματος να μην έχει το δικαίωμα να είναι ταυτόχρονα και Διευθυντής ΠΜΣ. Μόνο έτσι θα εκλείψουν φαινόμενα συντεχνίας και αλληλοεξυπηρετήσεων.

 • 10 Ιουνίου 2017, 12:59 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Για μικρά τουλάχιστον τμήματα, η ξεχωριστή ψηφοφορία με εφορευτική επιτροπή, κάλπη και ψηφοδέλτια είναι περιττή γραφειοκρατία. Ο πρόεδρος θα μπορούσε να ορίζεται απευθείας από τή συνέλευση τμήματος. Ή πάντως να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.

 • 8 Ιουνίου 2017, 10:17 | Ε.Ε.

  Προκειμένου ο Πρόεδρος να έχει την αποδοχή του Τμήματος θα πρέπει να ισχύσει:
  Μοναδικός υποψήφιος εκλέγεται μόνον αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2)+ μία (1) των εγκύρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων

 • 8 Ιουνίου 2017, 00:56 | Μάνος Βενιέρης

  Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τον τρόπο υπολογισμού των έγκυρων ψήφων για την εκλογή του πρύτανη και κατά συνέπεια του προέδρου θα αντιληφθεί ότι η δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ είναι προσχηματική καθώς η βαρύτητα της ψήφου τους στο τελικό αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά μηδενική και μάλιστα το αποτέλεσμά της αλλοιώνεται αφού καθορίζεται από την ψήφο των μελών ΔΕΠ.
  Πώς συνάδει αυτή η εκλογική διαδικασία με την αντιπροσωπευτικότητα, τον πλουραλισμού και πάνω από όλα με τη δημοκρατία στα ΑΕΙ;
  Αν το ζητούμενο είναι το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ σε δημοκρατικό πλαίσιο τότε θα πρέπει να υπάρχει πραγματική συμμετοχή στις εκλογές των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
  Δεν μπορεί όλα τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού των ΑΕΙ (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) τις πιο πολλές φορές με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα (μεταπτυχιακά, διδακτορικά) και σημαντική και πολύχρονη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό (ανάλογο πολλές φορές με των μελών ΔΕΠ), ερευνητικό και τεχνικό έργο των ιδρυμάτων απλά να ομαδοποιούνται (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το διακριτό έργο του καθενός) απέναντι στα μέλη ΔΕΠ και να μην έχουν πραγματικό δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης.
  Αλλιώς μιλάμε για ένα μοντέλο ολιγαρχίας – αριστοκρατίας όπου οι αποφάσεις για όλους θα παίρνονται μόνο από μια ομάδα (ΔΕΠ)
  Καθένας βέβαια μπορεί να πιστεύει, να υποστηρίζει και να επιχειρηματολογεί ότι ένα ολιγαρχικό μοντέλο διοίκησης οδηγεί σε καλύτερα ΑΕΙ. Δεν μπορεί όμως να επικαλείται την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας, του πλουραλισμού και της δημοκρατίας για να υποστηρίξει ένα τέτοιο μοντέλο!