Άρθρο 39 – Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν οι καθηγητές του οικείου Πανεπιστημίου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν ως μέλη ο επιβλέπων και δύο ακόμη καθηγητές από το οικείο Πανεπιστήμιο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου. Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένας καθηγητής του οικείου Τμήματος.
3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, λαμβάνοντας υπόψη σχετική πρόταση του υποψηφίου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, άλλως σε ένα εκ των δύο άλλων μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, κατά τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο, στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.
4. Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων καθηγητών ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική.

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:42 | Δημήτρης Ζώης, Λέκτορας Παν. Πατρών, Μέλος ΔΣ Συλλόγου ΔΕΠ Παν. Πατρών

  ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ ΜΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
  ======================================================================

  Σχετικά με την παρ. 1 :

  Δενα αναφέρονατι ως επιβλέποντες διδακτορικής διατριβής οι Υπηρετούντες Λέκτορες. Είναι αβλεψία ή τους αφαιρείται η δυνατότητα; Πρέπει να διορθωθεί το Ν/Σ και να αναφερθούν ρητά και οι Υπηρετούντες Λέκτορες στα μέλη της επιτροπής επίβλεψης διδακτορικής διατριβής.

  Επίσης μετά από πάρα πολλά χρόνια (συγκεκριμένα από τον Ν. Σουφλιά το 1992) πρέπει να επανέλθει (όπως ήταν μέχρι τότε από το 1982) η δυνατότητα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής στους Υπηρετούντες Λέκτορες δηλ. ο Υπηρετών Λέκτορας να είναι ΚΥΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (έστω στους μόνιμους εάν σε όλους είναι πρόβλημα) διότι :

  α) Εχουν τα προσόντα για να υποστηρίξουν την δυνατότητα αυτή.
  β) Θα μπορούν να έχουν υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι θα τους βοηθούν στο ερευνητικό έργο ώστε να μπορούν να εξελιχθούν.

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:32 | Δημήτρης Ζώης, Λέκτορας Παν. Πατρών, Μέλος ΔΣ Συλλόγου ΔΕΠ Παν. Πατρών

  Σχετικά με την παρ. 1 :

  Μετά από πάρα πολλά χρόνια (συγκεκριμένα από τον Ν. Σουφλιά το 1992) πρέπει να επανέλθει (όπως ήταν μέχρι τότε από το 1982) η δυνατότητα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής στους Υπηρετούντες Λέκτορες (έστω στους μόνιμους εάν σε όλους είναι πρόβλημα) διότι :

  α) Εχουν τα προσόντα για να υποστηρίξουν την δυνατότητα αυτή.
  β) Θα μπορούν να έχουν υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι θα τους βοηθούν στο ερευνητικό έργο ώστε να μπορούν να εξελιχθούν.

 • 14 Ιουνίου 2017, 00:10 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Μ. ΛΙΑΝΤΑΣ

  Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών πρέπει να έχουν και οι καθηγητές των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Επιτέλους οι σκόπιμοι αποκλεισμοί πρέπει κάποτε να σταματήσουν.

 • 13 Ιουνίου 2017, 19:04 | Σάκης Κούγκολος

  θα ήταν θετικό να αυξηθεί ο αριμός των διδακτορικών που μπορεί να επιβλέψει κάθε μέλος ΔΕΠ. Κυρίως επειδή υπάρχει ένας αριθμός υποψηφίων διδακτόρων που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, δεν προχωρούν δηλαδή την έρευνα, είτε για οικονομικούς λόγους (έχουν απασχόληση) είτε για ακαδημαϊκούς. Αυτοί, για λόγους ψυχολογικούς, πολύ σπάνια διαγράφονται από τις γενικές συνελεύσεις.
  Η αύξηση του αριθμού των υποψηφίων διδακτόρων θα οδηγήσει στη δημιουργία μεγάλων και δραστηρίων ερευνητικών ομάδων.

 • 13 Ιουνίου 2017, 12:35 | Ένωση Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ

  Θα πρέπει να προστεθεί και οι ερευνητές που υπηρετούν στα ερευνητικά ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

 • 13 Ιουνίου 2017, 10:47 | Σύλλoγος Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

  Παράγραφος 1 και παράγραφος 2: «… συμπεριλαμβανομένων του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών και…» Παρατήρηση: Υπό την Ακαδημία Αθηνών υφίστανται ερευνητικά κέντρα, αρχεία και γραφεία (ν.1894/1990, αρ. 1, παράγραφος 1, καθώς και ν.4386/2016, άρθρο 12, περίπτωση Α.11).
  Συνεπώς, προτείνεται η εξής διόρθωση: «…συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και…»

  Σύλλoγος Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών (ΣΕΠΑΑ)

 • 12 Ιουνίου 2017, 19:42 | Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος

  Μέχρι να εκπονηθεί ο Γενικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, πιστεύω ότι πρέπει να αυξηθεί ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα. Το ισχύον όριο (5) είναι αντιπαραγωγικό.

 • Για να είναι πιο ξεκάθαρο, όπου «Συνέλευση Τμήματος» να γραφεί «Συνέλευση Τμήματος ή Ειδική Διατμηματική ή Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)».

 • 11 Ιουνίου 2017, 18:33 | Β.Α.

  Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή επίβλεψης διδακτορικης διατριβής προτείνω να μπορούν να συμμετέχουν διδάκτορες μέλη Ε.ΔΙ.Π. των οποίων η ειδίκευση σχετίζεται άμεσα με το θέμα της διατριβής και, επίσης, διδάσκουν αυτοδύναμα στο Τμήμα (ή και αλλού ίσως) μαθήματα συναφή με το θέμα της υπό εκπόνηση διατριβής (επομένως έχει αξιολογηθεί το συνολικό επιστημονικό έργο τους από το Τμήμα). Ούτως ή άλλως πρακτικά θα ζητηθεί η συνεργασία τους, αν είναι επιστήμονες υψηλού κύρους σχετικοί με το αντικείμενο. Το Τμήμα μπορεί να αποφασίσει αν ο συγκεκριμένος διδάκτορας Ε.ΔΙ.Π. έχει τα ακαδημαϊκά προαπαιτούμενα για συμμετοχή σε επίβλεψη διατριβής.

 • 9 Ιουνίου 2017, 13:48 | Τηλέμαχος Σταμκόπουλος

  Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής πρέπει να έχουν και οι καθηγητές των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

 • 9 Ιουνίου 2017, 10:07 | ΔΣ

  Στην τριμελή επιτροπή πρέπει να είναι δυνατή και η συμμετοχή επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους κατόχων διδακτορικού. Ειδικά σε προγράμματα Marie-Curie – ITN (Innovative Training Networks) η δυνατότητα αυτή θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη.

 • 8 Ιουνίου 2017, 18:55 | Γιάννης Καραπαναγιώτης

  Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών πρέπει να έχουν και οι καθηγητές των Α.Ε.Α. (Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών) κατά τα προβλεπόμενα για τους καθηγητές των άλλων Α.Ε.Ι. και των ερευνητών.
  Έτσι και αλλιώς τα Πανεπιστημιακά Τμήματα αποφασίζουν. Δεν υπάρχει λόγος για αποκλεισμούς.

 • Άρθρο 39
  Στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή της διδακτορικής διατριβής να συμμετέχουν αφυπηρετήσαντες καθηγητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.