Άρθρο 29 – Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι δυνατό να ιδρύεται σε κάθε Α.Ε.Ι. Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
2. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος που εξασφαλίζει τον συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης. Το ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής και δραστηριοτήτων, εντός του οποίου διοργανώνονται τα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθορίζεται πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους από τη Σύγκλητο.
Τα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν να υλοποιούνται και σε συνεργασία με Α.Ε.Ι ή Ερευνητικά Κέντρα. της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής.
3. Τα υφιστάμενα Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης των Ιδρυμάτων και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ιδρυμάτων ενσωματώνονται στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
4. Όργανα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι:
α) ο Πρόεδρος του Κέντρου,
β) το Συμβούλιο του Κέντρου και
γ) οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, καθώς και κάθε έργου του Κέντρου,
5. Πρόεδρος του Κέντρου είναι ο Αντιπρύτανης στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα.
6. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Συγκαλεί το Συμβούλιο του Κέντρου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος του Συμβουλίου, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου.
β) Επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισμού του.
γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου.
δ) Προΐσταται των υπηρεσιών του Κέντρου και συνυπογράφει με τον Πρύτανη του οικείου Ιδρύματος τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις γενικές του ανάγκες.
ε) Υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις γενικές δαπάνες του Κέντρου. Ειδικά για τις εντολές πληρωμής του εκπαιδευτικού προσωπικού, απαιτείται η προηγούμενη πιστοποίηση άρτιας διεξαγωγής του προγράμματος από τον επιστημονικά υπεύθυνο.
στ) Συγκροτεί, μετά από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, τις επιτροπές επιλογής εκπαιδευομένων, όπου απαιτείται.
ζ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
η) Μετά από γνώμη του Συμβουλίου, εισηγείται για την επιλογή του Διευθυντή του Κέντρου στη Σύγκλητο.
θ) Υπογράφει τα απονεμόμενα από το Κέντρο πιστοποιητικά μη τυπικής εκπαίδευσης, κατά την έννοια της περίπτ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163).
ι) Συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κέντρου, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο.
7. Το Συμβούλιο του Κέντρου αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο του Κέντρου,
β) έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύματος, ο οποίος ορίζεται μετά από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής και
γ) τον Διευθυντή Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
8. Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τον Κανονισμό του Κέντρου:
α) Διαμορφώνει στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συγκλήτου την πολιτική του Κέντρου για την ανάπτυξη των έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.
β) Εποπτεύει την λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.
γ) Εισηγείται προς το Πρυτανικό Συμβούλιο τα προς έγκριση έργα και εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου.
δ) Αναθέτει την υλοποίηση των έργων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου στους επιστημονικά υπευθύνους.
ε) Συνεργάζεται με τις Κοσμητείες των Σχολών για την υποστήριξη της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου.
στ) Καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απονέμει το Κέντρο.
ζ) Διατυπώνει γνώμη προς την Σύγκλητο για τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Κέντρου.
η) Διατυπώνει γνώμη προς την Σύγκλητο για τον Κανονισμό και την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Κέντρου.
θ) Συγκροτεί ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου.
ι) Ορίζει το ύψος των τελών για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου και το ποσοστό παρακράτησης από τα τέλη αυτά ως πόρο κάλυψης των γενικών εξόδων του Κέντρου, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10.
ια) Εισηγείται στον Πρύτανη για τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κέντρο για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες.
ιβ) Διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για την επιλογή του Διευθυντή του Κέντρου.
9. Ο Διευθυντής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης παρακολουθεί την εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος του Κέντρου, συντονίζει την υλοποίηση των έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου μάθησης και επιμελείται την ποιοτική αναβάθμιση τους. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος του μητρώου εκπαιδευτών.
10. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων του Κέντρου, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του, είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση των έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου μάθησης. Υποβάλλουν προς έγκριση στο Συμβούλιο του Κέντρου τα σχέδια σπουδών, τις οργανωτικές λεπτομέρειες, τον προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το ύψος των τελών. Πιστοποιούν την άρτια διεξαγωγή του προγράμματος. Η απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης αποστέλλεται προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί μετά την άπρακτη πάροδο 10 εργάσιμων ημερών.
11. Οι πόροι του Κέντρου μπορεί να είναι οι ακόλουθοι:
α) Χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
β) Χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και δωρεές και χορηγίες προς το Κέντρο.
γ) Έσοδα από εκπαιδευομένους.
δ) Έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, από την εκπόνηση μελετών, από την παροχή υπηρεσιών και από την εκτέλεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν στη δια βίου μάθηση.
ε) Μετά από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να διατίθενται πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Κέντρου.
Τους πόρους του Κέντρου διαχειρίζεται Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος. Για τον σκοπό αυτό, παρακρατά έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των εσόδων των έργων του Κέντρου, ενώ ένα ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των χρηματοδοτήσεων των έργων και των εσόδων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου κατατίθενται σε ειδικό κωδικό για την κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας του. Το ακριβές ποσοστό παρακράτησης του Ε.Λ.Κ.Ε. για κάθε τύπου έργο καθορίζεται από τη Σύγκλητο. Οι δραστηριότητες του Κέντρου πραγματοποιούνται με τη μορφή ερευνητικών έργων του Ε.Λ.Κ.Ε..
12. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους το Συμβούλιο συντάσσει απολογισμό δραστηριοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., τον οποίο και κοινοποιεί αμελλητί στη Σύγκλητο, τη ΜΟΔΙΠ. Η εσωτερική αξιολόγηση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διενεργείται ανά διετία, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189). Η εξωτερική αξιολόγηση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 του ν. 3374/2005, πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος και συντάσσεται ειδική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης για το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του Κέντρου, όπου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκησή του και δεν προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.
14. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης δύνανται να οργανώνουν τα προγράμματα δια βίου μάθησης και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
15. Τα Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης των Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του ν. 3369/2005 (Α΄ 171) διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:04 | m.a.

  Δεν διευκρινίζεται αν μέλη ΕΔΙπ/ΕΕΠ μπορούν:
  1ον να είναι επιστημονικοί υπέυθυνοι
  2ον να συμμετέχουν στα προγράμματα
  3ον να συμμετέχουν στο Συμβούλιο.Καλό είναι για λόγους διαφάνειας να συμμετέχουν και άλλες κατηγορίες επιστημονικού προσωπικού (π.χ. ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ) στο Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

  Δεν διευκρινίζεται αν Διευθυντής κατάρτισης είανι οργανική θέση υπαλλήλου ή θα μπορέι να ειναι με θητεία μόνο μέλος ΔΕΠ ή ΔΕΠ/ΕΕΕ/ΕΔΙΠ
  και με τι προσόντα.

  Γραμματεία δεν θα έχει?
  Οπότε πρέπει να το προβλέψει και ο Οργασνισμός κάθε ιδρύματος.

 • 15 Ιουνίου 2017, 13:47 | Αγησίλαος Α.

  Καλησπέρα, η αναγκαιότητα ιδρυσης για Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης δεν υπάρχει μόνο στα ΑΕΙ της χώρας αλλά και στις άλλες μορφές άτυπης εκπαίδευσης όπως ειναι οι μεταδευτεροβάθμιες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης.

  Οι επαγγελματικές σχολές αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης δεν έχουν διέξοδο σε ανώτατες γνώσεις εξειδίκευσης και επαγγελματικών δικαιωμάτων.

  Είναι προφανές ότι η ύπαρξη πολλών πανεπιστημίων και ΤΕΙ, η είσοδος των φοιτητών-σπουδαστών μέσω των παννεληνίων εξετάσεων με επίδοσεις πολύ κάτω απο την βάση του 10, η αναγνώριση πτυχίων ευρωπαικών κρατών για τα οποία δεν ισχύει η είσοδος μέσω πανελληνίων εξετάσεων αλλά αναγνωρίζονται πλέον αυτόματα οδηγούν στα εξής συμπεράσματα:

  i)Δεν αποτελεί θέσφατο το ότι αυτός που εισάγετε σε ένα ΑΕΙ είναι και ο πιό ικανός.

  ii)Η απόκτηση πτυχίου δεν αποδυκνείει επίπεδο γνώσεων ανώτερο απο κάποιον που προέρχεται απο μία αλλη βαθμίδα της εκπαίδευσης όπως ειναι αυτή της άτυπης κατάρτισης.

  Ειναι επιτακτική ανάγκη να αναμορφωθεί εις βάθος το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πέρα απο πολιτικές ιδεοληψίες και συμφέροντα.
  Ο κύριος υπουργός πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων που του επιτάσει το δημοκρατικό αλλά και επιστημονικό του καθήκον απέναντι σε όλους τους Ελληνες πολίτες.

 • 14 Ιουνίου 2017, 17:32 | Κώστας Φυσεντζίδης

  Άρθρο 29, Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, 7
  η πλήρης συμμετοχή ενός εκπροσώπου των ΕΔΙΠ.

 • 14 Ιουνίου 2017, 00:23 | ΠΑΣΠ ΕΜΠ

  §11. Εκφράζουμε τους προβληματισμούς μας σε σχέση με τους πόρους των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και πιο συγκεκριμένα με τα έσοδα από εκπαιδευόμενους. Θεωρούμε πως πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη της δωρεάν πρόσβασης στα προγράμματα των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στα πλαίσια του κοινωνικού κράτους και της ανταποδοτικής φορολόγησης, όπου ο αριθμός τους βέβαια θα περιορίζεται με κριτήρια που θα πιστοποιούν ενός βαθμού σχέση του εκπαιδευόμενου με το αντικείμενο του προγράμματος. Αντίθετα, επιπλέον ενδιαφερόμενοι ή ενδιαφερόμενοι του εξωτερικού θα πρέπει να καταβάλουν κάποιο χρηματικό αντίτιμο προκειμένου να γίνουν αποδέκτες των υπηρεσιών των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

 • Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει η παράγραφος 14 να συμπληρωθεί ως εξής:

  «14. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης δύνανται να οργανώνουν τα προγράμματα διά βίου μάθησης και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να διασφαλίζεται η ηλεκτρονική προσβασιμότητα των προγραμμάτων, δηλ. η συμμόρφωση των διαδικτυακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρμογών με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (έκδοση 2.0) στο επίπεδο προσβασιμότητα (συμμόρφωσης) ΑΑ».

 • 12 Ιουνίου 2017, 14:53 | Λάμπρος Βασιλειάδης

  Καλό είναι για λόγους διαφάνειας να συμμετέχουν και άλλες κατηγορίες επιστημονικού προσωπικού (π.χ. ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ) στο Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης