Άρθρο 42 – Προκήρυξη ή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

1. Τα Πανεπιστήμια μπορούν να προκηρύσσουν θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, υποτρόφων ή όχι, και να εκδίδουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων διδακτόρων με υποτροφία, σε θέματα ή ερευνητικά πεδία αυξημένης σπουδαιότητας ή τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα. Οι σχετικές θέσεις αφορούν σε συγκεκριμένο Τμήμα, δημοσιοποιούνται δια του ημερησίου τύπου και αναρτώνται στους οικείους διαδικτυακούς τόπους των Ιδρυμάτων.
2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, μνημονεύονται ρητά στις σχετικές προκηρύξεις και προσκλήσεις.
3. Η ανάθεση επίβλεψης των διδακτορικών διατριβών του παρόντος άρθρου μπορεί να υπόκειται σε διαδικασίες και επιπλέον κριτήρια από εκείνα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και τους οικείους Γενικούς Κανονισμούς Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

 • 14 Ιουνίου 2017, 11:08 | Γελαδάς Νίκος

  ΤΟ άρθρο 42 πρέπει να προηγείται του 38.
  Πρέπει να γραφτεί ένα άρθρο για τη μεταδιδακτορική έρευνα στα ΑΕΙ. Για παράδειγμα, υποβολή ερευνητικής πρότασης, αποδοχή από καθηγητή και ΓΣ. Δημόσια παρουσίαση της ερευνητική πρότασης, του σκοπού, της σημασίας και των αποτελεσμάτων αυτής. Έγκριση περάτωσης μεταδιδακτορικής έρευνας από τη ΓΣ με βάση την παράδοση των ακαδημαϊκών προϊόντων που είχαν τεθεί στην ερευνητική πρόταση. Παροχή έντυπης βεβαίωσης.

 • Για να είναι πιο ξεκάθαρο, όπου «συγκεκριμένο Τμήμα» να γραφεί «συγκεκριμένο Τμήμα ή Διατμηματικό ή Διιδρυματικό Π.Μ.Σ.».

 • 10 Ιουνίου 2017, 16:19 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Άρθρο 42. Όσο ο υποψήφιος διδάκτορας θα αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα σαν ένας απλός φοιτητής που μπορεί να έχει μια υποτροφία στην καλύτερη περίπτωση και όχι ως εργαζόμενος του Πανεπιστημίου, με δικαίωμα για μισθό και κοινωνική ασφάλιση, η Ελλάδα θα είναι πολύ πίσω στην ακαδημαϊκή έρευνα.

 • 10 Ιουνίου 2017, 14:53 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Τό άρθρο δεν ορίζει τίποτα, και είναι χαρακτηριστική περίπτωση παρακμής τής τέχνης τού νομοθετείν και τής διοικήσεως τής πολιτείας. Αν λείψει τό άρθρο θα απαγορεύεται στά πανεπιστήμια να βγάζουν προκηρύξεις για ενδιαφερομένους να ξεκινήσουν διδακτορικό; Όχι, οπότε από άποψη νομοτεχνική, τό άρθρο πρέπει να λείψει. Φυσικά μπορούμε να φανταστούμε να ανακύπτει προοδευτικά και σε αυτό τό σημείο η γραφειοκρατική λογική «μα δεν τό προβλέπει ο νόμος/ δεν υπάρχει διάταξη/ εγκύκλιος» κττ.

 • Επιτέλους πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα Τ.Ε.Ι. να δίνουν διδακτορικά.
  Η διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 42: » Τα Πανεπιστήμια μπορούν να προκηρύσσουν θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, …» αποκλείει τα Τ.Ε.Ι. (!!!) και πρέπει να τροποποιηθεί: » Τα Α.Ε.Ι. μπορούν να προκηρύσσουν θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, …» ώστε να συμπεριλαμβάνει τα Τ.Ε.Ι..