Άρθρο 55 – Προϊστάμενος Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΟΥ) – Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ)

1. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) προΐσταται και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Μονάδας.
2. Ο ΠΜΟΔΥ έχει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των άρθρων 25, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αυτές εξειδικεύονται στον παρόντα νόμο.
3. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) του Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να ανατίθενται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου στον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου Α.Ε.Ι.. Στην περίπτωση αυτή, τα καθήκοντα του ΠΟΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται διακριτά από τα καθήκοντα του ΠΟΥ του οικείου Α.Ε.Ι..
4. Ο ορισμός και η αναπλήρωση του ΠΜΟΔΥ διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, του ν. 4009/2011 και του Οργανισμού του οικείου Α.Ε.Ι.».

 • 13 Ιουνίου 2017, 14:25 | Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα – Ιδρύματα (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.)

  Άρθρο 55 παρ. 4. Ορισμός και αναπλήρωση ΠΜΟΔΥ σύμφωνα με διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα σε συνδυασμό με άρθρο 56 παρ. 1 και 67. Ποιο είναι το επίπεδο του ΕΛΚΕ ως
  οργανικής μονάδας; (Αν υπάρχει Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης, τότε ο ΕΛΚΕ
  είναι αναγκαστικά Τμήμα; Αυτό δηλώνει ο χαρακτηρισμός «Οργανική Μονάδα του
  ΕΚ»;)

 • 10 Ιουνίου 2017, 15:06 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Αμάν με τ’ ακρωνύμιά σας. Άνθρωπος θά ‘ναι στό κάτω κάτω. Διοικητικός προϊστάμενος, οικονομικός προϊστάμενος…

 • 7 Ιουνίου 2017, 10:01 | Ε.Τ.

  Ως τώρα οι εργαζόμενοι στον Ε.Λ.Κ.Ε είτε ως προϊστάμενοι είτε ως απλοί υπάλληλοι, είναι οι ευνοούμενοι μεταξύ των υπόλοιπων υπαλλήλων του ιδρύματος, καθώς εκτός από την ευέλικτη δυνατότητα συμμετοχής τους σε πολλά προγράμματα έναντι αμοιβής, πληρώνονται και επιπλέον από χρήματα του Ε.Λ.Κ.Ε, διότι ισχυρίζονται ότι δουλεύουν εκτός ωραρίου, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν διπλές και τριπλές αμοιβές. Αυτό το γεγονός δημιουργεί αντιπαραθέσεις μεταξύ των εργαζομένων και δεν ευνοεί την καλή συνεργασία σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Σε περιόδους κρίσης που ορισμένοι συνάνθρωποι μας δεν απολαμβάνουν καμία αμοιβή κάποιοι άλλοι απολαμβάνουν δύο και τρεις αμοιβές. Με αυτό τον τρόπο θέλουμε να μειώσουμε την ανεργία????