Άρθρο 62 – Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού-Αποδοχές

Στα έργα/προγράμματα, ο Ε.Λ.Κ.Ε. απασχολεί τις εξής κατηγορίες προσωπικού:
1. Μέλη του προσωπικού του Α.Ε.Ι. με πρόσθετη αμοιβή για πρόσθετη εργασία, η οποία εγκρίνεται κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου και εντός του ανώτατου ορίου αμοιβής.
2. α) Πρόσθετο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε έργου και δεν είναι μέλος του προσωπικού του Α.Ε.Ι..
Το εν λόγω προσωπικό απασχολείται με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με αποφάσεις της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων εγκρίθηκαν και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του κάθε έργου ή προγράμματος, ενώ παράλληλα οι εν λόγω συμβάσεις συνδέονται με το παραγόμενο αποτέλεσμα του έργου για το οποίο συνάπτονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, της ΠΥΣ 33/2006 και της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα για τις ανάγκες των οποίων έχουν συναφθεί. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.
β) Φοιτητές και λοιπό επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό δύναται να απασχολείται ευκαιριακά στο πλαίσιο ερευνητικών ή άλλων έργων του Ε.Λ.Κ.Ε..
3. Η επιλογή του προσωπικού της περίπτ. α΄ της παρ. 2, το οποίο απασχολείται για τις ανάγκες ενός έργου/προγράμματος με οποιαδήποτε συμβατική σχέση (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμβαση μίσθωσης έργου, υποτροφία) πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τηρώντας ιδίως την αρχή της διαφάνειας και την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Ειδικότερα:
α) Η πρόσκληση δημοσιεύεται κατ’ ελάχιστο στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. και του οικείου Α.Ε.Ι. και όπου απαιτεί ο φορέας χρηματοδότησης του έργου στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη πρόσκληση και η Επιτροπή Ερευνών και αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
β) Η ελάχιστη προθεσμία για την υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.
γ) Η διατύπωση των προσκλήσεων γίνεται µε τρόπο, ώστε να αποκλείεται η στόχευση σε εξατομικευμένες περιπτώσεις. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αντιστοιχούν σε κριτήρια ακαδημαϊκής, επαγγελματικής, επιστημονικής κλπ αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου. Η συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής προβλέπεται μόνο όπου είναι αυτό απολύτως αναγκαίο και προσδιορίζονται με τρόπο αντικειμενικό τα στοιχεία εκείνα που θα αξιολογηθούν με αυτήν.
δ) Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά µέλη, προερχόμενα από το προσωπικού του Πανεπιστημίου (καθηγητές, λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό). Το ένα τακτικό µέλος είναι υποχρεωτικά ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Δεν επιτρέπεται τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ’ βαθμού εξ’ αίματος ή αγχιστείας µε οποιοδήποτε υποψήφιο.
ε) Κάθε υποψήφιος έχει δυνατότητα ένστασης, η οποία ασκείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.. Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται κάθε έτος με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και είναι ενιαία για όλα τα έργα. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά µέλη, προερχόμενα από το προσωπικού του Πανεπιστημίου (καθηγητές, λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό). Το ένα (1) τακτικό µέλος είναι υποχρεωτικά καθηγητής. Δεν επιτρέπεται τα µέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ’ βαθμού εξ’ αίματος ή αγχιστείας µε οποιοδήποτε υποψήφιο.
στ) Το προσωπικό που ασκεί ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, του οποίου η συμμετοχή του στο έργο είναι ουσιώδης για την εκτέλεσή του και το οποίο αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για την χρηματοδότηση του έργου αυτού, συμμετέχει στο έργο χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής. Εφόσον ο φορέας χρηματοδότησης δεν προβλέπει διαδικασία αξιολόγησης του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού, η επιλογή του εν λόγω προσωπικού πραγματοποιείται, ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου, είτε ύστερα από πρόσκληση και αξιολόγηση κατά την ανωτέρω διαδικασία είτε ύστερα από απόφαση από την Επιτροπή Ερευνών.
4. Στις περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου καταβάλλονται σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου και οι κάθε φύσης εργοδοτικές εισφορές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Οι πάσης φύσεως αποδοχές των αμειβόμενων από τον Ε.Λ.Κ.Ε. καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

 • 16 Ιουνίου 2017, 08:49 | Αλέξανδρος

  Όλες οι θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ με ανοικτές διαδικασίες.
  Σταματήστε τις ρουσφετολογικές προσλήψεις μέσω ΕΛΚΕ στα Πανεπιστήμια. Όλοι οι έλληνες έχουν ίδιο δικαίωμα στην εργασία. Σταματήστε το σημερινό καθεστώς, γέμισαν τα ΑΕΙ/ΤΕΙ «οικογένειες».
  Καμία επιπρόσθετη μοριοδότηση, σε περίπτωση διαγωνισμού, σε όσους εργάζονται με συμβάσεις σε ΑΕΙ, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι.
  Εάν πρέπει να μοριοδοτηθεί προϋπηρεσία, τότε πρέπει να πριμοδοτηθεί και η προϋπηρεσία που έχουν όλοι, ακόμα και αυτοί του ιδιωτικού τομέα, η οποία, για όποιον ξέρει από ιδιωτικό τομέα, έχει αποκτηθεί με «αίμα».

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:18 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω να μην υπάρχει η συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής του επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού.

 • 15 Ιουνίου 2017, 15:46 | Δημήτρης Μπούρας, Προϊστάμενος ΕΛΚΕ ΕΕΑΕ

  Προτείνεται στην παράγραφο 3 να αντικατασταθεί η λέξη «υποτροφία» με τη φράση «σύμβαση χορηγίας», που αποτελεί εξάλλου και διατύπωση της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του ν. 4386/2016.

  Επίσης προτείνεται στην παράγραφο 3α να διαγραφεί η φράση «στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του οικείου ΑΕΙ» και να αντικατασταθεί με τη φράση «στην ιστοσελίδα του οικείου ΑΕΙ», καθότι σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να υφίστανται διακριτές ιστοσελίδες.

 • 15 Ιουνίου 2017, 12:46 | Ε.Τ.

  Οτιδήποτε αφορά πρόσθετη απασχόληση στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, καλά είναι να δίνεται σε εξωτερικούς συνεργάτες, τόση ανεργία υπάρχει και τάχα μας νιάζει οι νέοι επιστήμονες να μην φεύγουν απο τη χώρα τους ενώ υπάρχουν Διοικητικοί και Καθηγητές με διπλές και τριπλές αποδοχές.

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:20 | ΕΤ

  Ξεχάστηκαν παντελώς ΕΕΠ / ΕΔΙΠ που ήδη συμμετείχαν/τέχουν σε προγράμματα, σε κάποια είναι μάλιστα και ως επιστημονικοί υπεύθυνοι (!!). Να υπάρξει ΑΜΕΣΑ διόρθωση ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αμοιφθούν για ότι πρόσφεραν και προσφέρουν.
  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όπως ότι υπάρχουν και άλλες πιθανές ‘πηγές αμοιβών’, όπως λόγω εκπαιδευτικής δραστηριότητας π.χ. σε ΙΕΚ, ΚΕΚ για όσους έχουν πιστοποιήσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ), κλπ.

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:19 | Μαρία Θ. Στουμπούδη, Δ/ντρια Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ

  Για να υλοποιήσουν οι ΕΛΚΕ των ΝΠΔΔ ΕΚ, αλλά και τα λογιστήρια των ΝΠΙΔ ΕΚ τις (επιπλέον) εργασίες οι οποίες περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του Κεφ. Η’ του υπό διαβούλευση ν/σ θα χρειαστεί να πολλαπλασιάσουν το προσωπικό τους (ο όγκος δουλειάς θα είναι πλέον εξαιρετικά μεγάλος, οι προμήθειες επίσης μεταφέρονται στον ΕΛΚΕ). Με ποιο προσωπικό θα υλοποιηθούν όλα αυτά?

  Στο παρόν άρθρο αναφέρεται ότι το προσωπικό του ΕΛΚΕ θα πρέπει αμείβεται από τα έργα (απευθείας ή με πρόσθετη αμοιβή για πρόσθετη απασχόληση), άρα, ουσιαστικά ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ (η οποία κατανέμεται πολύ συγκεκριμένα, με ποσοστά 30+% και 70%, σε άλλο άρθρο). Στα έργα -με ελαχιστότατες εξαιρέσεις- η μισθοδοσία ατόμων/ειδικοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση του έργου από τις άμεσες δαπάνες, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, διότι θεωρείται ότι το κόστος της διαχείρισης του έργου -μεταξύ άλλων- βαρύνει τις έμμεσες δαπάνες (τα ΕΣΠΑ το απαγορεύουν για παράδειγμα στην ΥΠΑΣΥΔ κατηγορηματικά, εκτός αν το έργο είναι ιδιαίτερα μεγάλο και πολύπλοκο και αν συμφωνήσει -στην περίπτωση αυτή- και η διαχειριστική αρχή…). Άρα οι ΕΛΚΕ, είναι πολύ πιθανό να μη μπορούν πλέον να πληρώσουν το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία τους (που στην πλειοψηφία του αποτελείται από συμβασιούχους ΙΔΟΧ ή μίσθωσης έργου, οι οποίοι αμείβονται από την παρακράτηση των ερευνητικών έργων), και να «κατεβάσουν ρολά»…

  Θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις που να προνοούν για:

  1. Την κάλυψη της μισθοδοσίας των συμβασιούχων εργασίας ΙΔΟΧ ή μίσθωσης έργου που θα εργάζονται στον ΕΛΚΕ των ΝΠΔΔ ΕΚ και στο λογιστήριο των ΝΠΙΔ ΕΚ από την παρακράτηση των έργων.

  2. Το ήδη ΥΠΑΡΧΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ των ΕΛΚΕ στα ΝΠΔΔ ΕΚ και των λογιστηρίων στα ΝΠΙΔ ΕΚ, το οποίο δεν εμφανίζεται πουθενά στο ν/σ, ωσάν στο εξής να καταργείται..!

 • Παρ. 2: Συμβάσεις που πληρούν πάγιες ανάγκες και είναι συνεχής για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου.

  Παρ. 2 και 3. Οι όροι απασχόλησης του προσωπικού, όπως διατυπώνονται (υποτροφίες, ευκαιριακή απασχόληση, κλπ) θα επιδεινώσουν τις ήδη δυσμενείς εργασιακές σχέσεις στο χώρο της έρευνας.

 • 14 Ιουνίου 2017, 11:44 | συμβάσεις έργου/εργασίας

  Θα πρέπει να εξεταστεί η αναγνώριση των συμβάσεων έργου ως συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (στις περιπτώσεις φυσικά που υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας) όταν προκύπτει η ανάγκη αναγνώρισης της σχετικής προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα…

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:47 | ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΝΕΓ

  Με το άρθρο 30 παρ. 4 ν. 4386/2016 ορίστηκε ότι, μεταξύ άλλων κατηγοριών, οι διδάσκοντες στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ και του Διδασκαλέιου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΕΚΠΑυπάγονται πλέον στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951. Ωστόσο, παρά τη μετάβαση των εν λόγω διδασκόντων από την ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ ως αυτοαπασχολούμενων σε αυτήν του ΙΚΑ ως μισθωτών, δεν υπήρξε περαιτέρω πρόβλεψη για το ειδικότερο καθεστώς αμοιβής και ασφάλισής τους. Ελλείψει ειδικής ρύθμισης για την περίπτωση αυτή επιβάλλεται με το παρόν άρθρο να οριστούν οι προϋποθέσεις αμοιβής και το καθεστώς ασφάλισής τους. Στο πλαίσιο αυτό αιτούμεθα να κληθούν οι φορείς και οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετικές προτάσεις.

 • 13 Ιουνίου 2017, 22:31 | Καπουρκατσίδου Μαρία

  Με το άρθρο 30 παρ. 4 ν. 4386/2016 ορίστηκε ότι, μεταξύ άλλων κατηγοριών, οι διδάσκοντες στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ υπάγονται πλέον στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951. Ωστόσο, παρά τη μετάβαση των εν λόγω διδασκόντων από την ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ ως αυτοαπασχολούμενων σε αυτήν του ΙΚΑ ως μισθωτών, δεν υπήρξε περαιτέρω πρόβλεψη για το ειδικότερο καθεστώς αμοιβής και ασφάλισής τους. Ελλείψει ειδικής ρύθμισης για την περίπτωση αυτή επιβάλλεται με το παρόν άρθρο να οριστούν οι προϋποθέσεις αμοιβής και το καθεστώς ασφάλισής τους. Στο πλαίσιο αυτό αιτούμεθα να κληθούν οι φορείς και οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετικές προτάσεις.

 • 13 Ιουνίου 2017, 17:13 | ΓΕΛ & ΕΛΚΕ των ΕΚ/ΝΠΔΔ

  Στην παρ.3α του άρθρου 62 «Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού» η «υποτροφία» συμπεριλαμβάνεται εσφαλμένα στις μορφές «απασχόλησης».
  Ο όρος «υποτροφία» θα πρέπει να απαλειφθεί προς αποφυγή παρεμηνειών και στρεβλώσεων.

 • 13 Ιουνίου 2017, 14:26 | Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα – Ιδρύματα (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.)

  Άρθρο 62. παρ. 3. Ο όρος «απασχολείται» δεν συνάδει με την έννοια της υποτροφίας. Παρ. 2β. Θεωρούμε απαράδεκτη και ασαφή τη διατύπωση «..να απασχολείται ευκαιριακά..» για νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να έχουν ως κατεύθυνση τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων.

 • 12 Ιουνίου 2017, 22:49 | Καπουρκατσίδου Μαρία

  Με το άρθρο 30 παρ. 4 ν. 4386/2016 ορίστηκε ότι, μεταξύ άλλων κατηγοριών, οι διδάσκοντες στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ και στο διδασκαλέιο Ελληνικής Γλώσσας του ΕΚΠΑ υπάγονται πλέον στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951. Ωστόσο, παρά τη μετάβαση των εν λόγω διδασκόντων από την ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ ως αυτοαπασχολούμενων σε αυτήν του ΙΚΑ ως μισθωτών, δεν υπήρξε περαιτέρω πρόβλεψη για το ειδικότερο καθεστώς αμοιβής και ασφάλισής τους. Ελλείψει ειδικής ρύθμισης για την περίπτωση αυτή επιβάλλεται με το παρόν άρθρο να οριστούν οι προϋποθέσεις αμοιβής και το καθεστώς ασφάλισής τους. Στο πλαίσιο αυτό αιτούμεθα να κληθούν οι φορείς και οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετικές προτάσεις.

 • 10 Ιουνίου 2017, 15:25 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Επί τών τελευταίων εδαφίων τών §3δ΄ και 3ε΄: Επιτρέπεται δηλαδή, κατά τίς προτεινόμενες διατάξεις, τά μέλη τών επιτροπών αυτών να είναι πρώτα ξαδέλφια με υποψήφιο. Παραπλανητική η διατύπωση τών διατάξεων, διότι αποκρύπτει ότι στήν πραγματικότητα επιτρέπει, κατ’ εξαίρεσιν από τά γενικώς ισχύοντα (ΚΔιοικΔιαδ7§2), τό μέλος τής επιτροπής να έχει σχέση συγγένειας τετάρτου βαθμού με τόν υποψήφιο. Παράλογο και μάλλον σκανδαλώδες. Προτείνεται η απαλοιφή τού σχετικών εδαφίων, και η παραμονή στά γενικώς ισχύοντα.

 • 10 Ιουνίου 2017, 15:18 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Επί τής §2: Προβληματικές πάντα οι συμβάσεις έργου, ή εργασίας ορισμένου χρόνου, που υποκρύπτουν σχέσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Αποκλείεται δεν αποκλείεται η αναγνώρισή τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου, τό πρόβλημα θα τό βρούμε μπροστά μας.

 • 9 Ιουνίου 2017, 12:07 | eva michelidaki

  Αφορά ενδεχομένως το άρθρο 62. Συγκεκριμένα ερευνητές μεταδιδάκτορες που συνεργάζονται με τα ΑΕΙ μέσω προγραμμάτων ή και εκτός και αναφέρονται ως»υπότροφοι'(ΙΚΥ» ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών..» . Στις συγκεκριμένες κατηγορίες δεν προβλέπεται ασφαλιστική κάλυψη, σε αντίθεση με υποτροφίες μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων που εντάσσονται μέσω εγγραφής σε κύκλους σπουδών, στο σύστημα κάλυψης του Πανεπιστημίου. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς προβλέψεις αναγνώρισης και κάλυψης αυτής της κατηγορίας συνεργατών.ευχαριστω

 • 8 Ιουνίου 2017, 10:26 | Charalampos

  Προτείνεται η προσθήκη:
  Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Α.Ε.Ι. δύνανται να λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή για πρόσθετη εργασία ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι ή μέλη της Ερευνητικής Ομάδας κατ’ αναλογία με τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Ιδρύματος. Η σχετική πρόβλεψη πρέπει να περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου.

 • 7 Ιουνίου 2017, 10:36 | Ε.Τ.

  Όταν αναφερόμαστε σε όλα τα μέλη προσωπικού Α.Ε.Ι. καλά είναι να αναφερόμαστε σε όλα τα μέλη και όχι σε μερικά καθότι με άλλα νομοσχέδια όπως στο ν.4472/17 που ψηφίστηκε πρόσφατα εξαιρούνται κάποια, όπως τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. για παράδειγμα. Απαράδεκτο η μοναδική κατηγορία που πλήττεται συνεχώς.

 • 6 Ιουνίου 2017, 10:05 | Δ. Ψιάχου

  Για να συμπληρώσω και κάτι ακόμα (πάλι για τη Παρ.2α): η Παρ.8 του Άρ.6 του Ν.2527/97 στην οποία αναφέρεται το νομοσχέδιο, δεν αναφέρεται σε παρατάσεις συμβάσεων έργου. Εισαγάγει όμως αυτή η παράγραφος κάποιες εξαιρέσεις από την εφαρμογή του Ν.2527/97 κάτι το οποίο είναι άτοπο. Ο τρόπος όμως που έχει συνταχθεί το παρόν νομοσχέδιο είναι σαν να παραπλανεί ότι οι διατάξεις του υπερβαίνουν εκείνες του Ν.2527/97 – ότι όλες οι συμβάσεις έργου (της Παρ. 2α) που συνάπτονται από τα ΑΕΙ εξαιρούνται από την εφαρμογή του Ν.2527/97. Η παράταση των συμβάσεων έργου εξακολουθεί να απαγορεύεται από το Ν.2527/97 (Παρ.6, Άρ.6).

 • 6 Ιουνίου 2017, 09:11 | Δ. Ψιάχου

  Στη Παρ.2α : Αναφορικά με τη παραταση των συμβάσεων κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, της παρ. 8 του
  άρθρου 9 του ν. 3812/2009, της ΠΥΣ 33/2006 και της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.
  2527/1997. Για πρώτη φορά στα χρονικά, η έννοια της σύμβασης έργου διαστρεβλώνεται για σκοπούς επιβολής εργασιακού μεσαίωνα – συγκεκριμένα για τον αυθαίρετο και αναιτιολόγητο αποκλεισμό εργαζομένων από την εργασία τους.

  Αυτό παραβιάζει τα στοιχειώδη δικαιώματα του εργαζόμενου που αυθαίρετα θα παραταθούν οι συμβάσεις των υπολοίπων συνεργατών του αλλά όχι η δικιά του – και όλα αυτά χωρίς καμία αιτιολογία. Ειδικά για τις συμβάσεις έργου για τις οποίες δεν απαιτείται καμία αιτιολογία γιατί δεν παρατείνονται. Αδικείται κατάφωρα και θα χάσει το δικαίωμα να επαναδιαγωνιστεί. Εισάγεται με αυτό το τρόπο, καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα.