Άρθρο 54 – Επιστημονικός Υπεύθυνος

1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης, ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και την αναγκαιότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου και παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του.
2. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού έργου/ προγράμματος απαιτείται έγγραφο τεκμηριωμένο αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου προς τον ΠΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 60.
3. Για την πραγματοποίηση και την πληρωμή κάθε δαπάνης του έργου για την οποία υπάρχει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης απαιτείται αιτιολογημένη εντολή πληρωμής από τον επιστημονικό υπεύθυνο, ο οποίος αποστέλλει τα δικαιολογητικά των δαπανών στη Μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. για τον έλεγχο τους, την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών και την πληρωμή τους.
4. Εφόσον η δαπάνη δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του ΕΥ.

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:31 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Μόλις ΧΘΕΣ η κυβερνητική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας , μας κοινοποίησε την παρακάτω εγκύκλιο την οποία σας παραθέτω, η οποία επιλύει μέρος των προβλημάτων τυα οποία έχουν προκύψει σχετικά με την αμοιβή των μελών ΕΔΙΠ
  Ακολουθεί η Εγκύκλιος
  Αθήνα,15-06-2017 Αρ. πρωτοκόλλου: 100893 /Ζ2
  ΠΡΟΣ: Τα ΑΕΙ, για ενημέρωση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 131 του νόμου 4472 του 2017».
  Μετά από ερωτήματα που τέθηκαν στο Υπουργείο μας σε σχέση με το αν τα μέλη των Ειδικών κατηγοριών διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των ΑΕΙ (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) έχουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 131 του νόμου 4472/2017, να αμείβονται από ερευνητικά προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 12β του άρθρου 24 του νόμου 4386/2016 καθώς και τη γραμματική διατύπωση της παραγράφου του άρθρου 2 του άρθρου 131 του νόμου 4472/2017 «…δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών…», θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι τα μέλη των Ειδικών κατηγοριών διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των ΑΕΙ, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν επ’ αμοιβή σε ερευνητικά προγράμματα και λοιπές αμοιβές για την άσκηση ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 31, Ν. 3528/2007 όπως ισχύει το εν λόγω άρθρο κάθε φορά).
  Τι λέει το άρθρο 31, Ν. 3528/2007. Το παραθέτω στην συνέχεια;
  Άρθρο 31
  Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή
  1. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.
  2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης.
  3. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ’ επάγγελμ άάσκηση εμπορίας.
  4. Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

  Σύμφωνα με την ισχυούσα νομοθεσία τα μέλη ΕΔΙΠ δύναται να είναι «Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Ερευνητικών Προγραμμάτων» κατόπιν εσωτερικών αποφάσεων των Ιδρυμάτων.

  Σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας τα μέλη ΕΔΙΠ, κατόπιν αποφάσεων των Επιτροπών Έρευνας και Κανονιστικών Αποφάσεων των Συγκλήτων, τα μέλη ΕΔΙΠ αναλαμβάνουν ως ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Συμβαίνει όμως, το εξής ΟΞΥΜΩΡΟ ΣΧΗΜΑ, ενώ από την μία πλευρά είμαστε επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων να μην μπορούμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα μέχρι να εκδοθεί η «άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου», Η ΟΠΟΊΑ για να εκδοθεί είναι μία πολύ χρονοβόρα διαδικασία για τα ΑΕΙ, η οποία αποτιμάται από την εμπειρία μας από 3-6 μήνες το λιγότερο.

  Ετσι βρισκόμαστε ως επιστημονικοί υπεύθυνοι να έχει ξεκινήσει η χρηματοδότηση του έργου και εμείς να μπορούμε να το υλοποιήσουμε 3 και 6 μήνες μετά την έναρξή του…..

  Στα μέλη ΔΕΠ, οι οποίοι είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων δεν ζητείται η εν λόγω άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου. Σε προφορικά ερωτήματα προς τις Επιτροπές μας ενημέρωσαν ότι για τα μέλη ΔΕΠ υπάρχει μία ρύθμιση της τάξεως μιας γραμμής «ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ αμείβονται από Ερευνητικά Προγράμματα»

  Πως μπορεί να επιλυθεί το πρόβλημα:

  Άρα και για τα μέλη ΕΔΙΠ, θα πρέπει να υπάρξει μία νομοθετική ρύθμιση της τάξεως της μιάς γραμμής ως ακολουθώς:

  «Τα μέλη ΕΔΙΠ αμείβονται από Ερευνητικά Προγράμματα»…

  έτσι θα αποφύγουμε όλη αυτή την ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ!!! η οποία

  α) δυσχεραίνει την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων και

  β) κωλύει την απορρόφηση των κονδυλίων από πηγές ΕΣΠΑ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ χρηματοδοτήσεων που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και

  γ) το σημαντικότερο όλων θέτει όλη αυτή η καθυστέρηση και η γραφειοκρατία αναμονής μέχρι της εκδόσεως της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, σε αμφισβήτηση τόσο την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος , όσο και της «εντός των δεσμευτικών χρονικών περιορισμών» υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος , που όπως ολοι ξέρουμε είναι ένα αυστηρό πλαίσιο το οποίο πρέπει να ακολουθεί ο επιστημονικός υπεύθυνος

 • Παρ. 1: Υπάρχει αντίφαση με το Αρθ. 50, παρ. 3 όπου ο επιστημονικός υπεύθυνος φέρει ευθύνη μόνο για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων.

 • 13 Ιουνίου 2017, 14:24 | Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα – Ιδρύματα (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.)

  Άρθρο 54 παρ. 1 Σε σχέση με άρθρο 50 παρ. 3. Ο επιστημονικός υπεύθυνος ευθύνεται για φυσικό αντικείμενο ή και για τις δαπάνες και την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου;

 • 6 Ιουνίου 2017, 22:02 | VM

  Στο άρθρο 54 πρέπει να οριστούν επακριβώς αυτοί οι οποίοι μπορούν να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι και να μην παραπέμπεται σε κανονισμούς διαχείρισης κλπ. για λόγους όμοιας μεταχείρισης σε όλα τα ΑΕΙ/ΤΕΙ και αποφυγή καταστρατηγήσεων.
  Συνεπώς πρέπει να περιληφθεί ένα εδάφιο που να αναφέρει «Επιστημονικοί υπεύθυνοι μπορούν να είναι καθηγητές και λέκτορες, αφυπηρετήσαντες και ομότιμοι καθηγητές, μέλη ΕΔΙΠ/ΕΕΠ με διδακτορικό».