Άρθρο 60 – Ανάληψη υποχρέωσης

1. Για τις αναλήψεις υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. ισχύουν, αναλόγως εφαρμοζόμενες, οι διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145).
2. Στο άρθρο 4 του π.δ. 80/2016 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Ειδικά για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων προϋπολογισμού έργου από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), το τεκμηριωμένο αίτημα υποβάλλεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης:
α) εκδίδεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έργου από τον Ε.Λ.Κ.Ε., δηλαδή μετά: i) την έκδοση απόφασης αποδοχής της διαχείρισης της Επιτροπής, ii) την ένταξη του προϋπολογισμού του έργου στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ή και την τροποποίηση αυτού,
β) αφορά το σύνολο των πιστώσεων του έργου ανά έτος και συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση κατανομής τους ανά δαπάνη και λογαριασμό.
Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη πίστωση, αλλά δεν συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις παροχής της βεβαίωσης της παρ. 2 του άρθρου 3, η διαφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών. Εάν προκύψει διάσταση απόψεων μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και του ΠΟΥ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 4. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΟΥ του Ε.Λ.Κ.Ε. κοινοποιεί την διαφωνία του στην Σύγκλητο του Α.Ε.Ι..
γ) Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους δύναται να δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε., πλην των περιπτώσεων της παρ. 3, στο πλαίσιο εγκεκριμένου έργου του Ε.Λ.Κ.Ε., πιστώσεις που αφορούν σε δεσμευμένες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεμεί σχετική υποχρέωση».

  • 13 Ιουνίου 2017, 17:25 | ΓΕΛ & ΕΛΚΕ των ΕΚ/ΝΠΔΔ

    Άρθρο 60 «Αναληψη υποχρέωσης» παρ.2.

    Το 5β θα πρέπει να διατυπωθεί ως εξής: » αφορά το σύνολο των πιστώσεων του έργου ανά έτος και συνοδεύεται από αναλυτική κατανομή τους ανά κατηγορία δαπάνης και λογαριασμό λογιστικής»