Άρθρο 27 – Διευθυντής Τομέα

1. α) Διευθυντής Τομέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής και, ελλείψει τούτου, μόνιμος επίκουρος καθηγητής του οικείου Τομέα για θητεία ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους, ακόμη και αν η εκλογή έλαβε χώρα, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την έναρξη αυτού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των καθηγητών του Τομέα.
β) Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία.
γ) Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
δ) Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου Α.Ε.Ι..
2. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα γίνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Κοσμήτορα της Σχολής. Ο Πρόεδρος ή ο Κοσμήτορας, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος ή της Σχολής και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίησή της.
3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τομέα. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψηφίους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα, κατά περίπτωση. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
4. Ο Διευθυντής Τομέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της.
β) Προεδρεύει των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα.
γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και
δ) Συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τομέα.
5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Διευθυντής Τομέα αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο καθηγητή του Τομέα.

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:36 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  Ο περιορισμός του συνολικού πλήθους των θητειών στην Προεδρία Τμημάτων και (ακόμα περισσότερο) στη Διεύθυνση Τομέων θα δημιουργήσει σοβαρά, ενδεχομένως αδιέξοδα, προβλήματα σε Τμήματα και (ιδιαίτερα) Τομείς με μικρό πλήθος μελών:
  o «Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά» (αρ. 23.1γ)
  o «Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή [Τομέα] για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά» (αρ. 27.1γ)

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να αρθεί ο περιορισμός στο συνολικό πλήθος των θητειών Προέδρου και, οπωσδήποτε, Διευθυντή Τομέα.

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:09 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Η εκλογή Διευθυντή Τομέα να γίνεται από όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τομέα αυτού από την πρώτη ψηφοφορία, ακόμη και με σχετική πλειοψηφία. Μόνο σε περίπτωση ισοψηφίας των πρώτων να επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.
  Ο Διευθυντής Τομέα να μπορεί να εκλέγεται για δεύτερη και πλέον θητεία, χωρίς περιορισμό, συνεχόμενες ή μη.

 • 14 Ιουνίου 2017, 17:31 | Κώστας Φυσεντζίδης

  Άρθρο 27, Διευθυντής Τομέα, 3
  οι εκπρόσωποι των μελών ΕΔΙΠ στη γενική συνέλευση τομέα να συμμετέχουν στην ίδια ομάδα εκλεκτόρων με τα μέλη ΔΕΠ με την ίδια βαρύτητα ψήφου και να ψηφίζουν σε κοινή κάλπη.

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:39 | Ο.Σ.Ε.Τ.Π. – Τ.Ε.Ι. (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι.)

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ :
  3. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται

  (ΔΙΑΓΡΑΦΗ : από το σύνολο των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τομέα.)

  (ΠΡΟΣΘΗΚΗ : i) από το σύνολο των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και ii) από το σύνολο των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του οικείου Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). Οι ρυθμίσεις των περιπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 15 ισχύουν και για την εκλογή Διευθυντή Τομέα.

  Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :
  Θεωρούμε ότι στο συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να έχει γίνει λάθος εκ παραδρομής. Τα μέλη του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου ανήκουν στο σώμα των εκλεκτόρων για όλα τα υπόλοιπα μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης. Συνεπώς δεν μπορεί να μην ανήκουν στο σώμα των εκλεκτόρων του Διευθυντή Τομέα, όταν μάλιστα με το συγκεκριμένο μονοπρόσωπο όργανο έχουν την πιο άμεση σχέση εργασίας.

 • 13 Ιουνίου 2017, 18:10 | Argiri

  Πώς είναι δυνατόν, τα μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ να εξαιρούνται μόνο από την εκλογή Διευθυντή Τομέα, εκεί που τα ζητήματα είναι νευραλγικής σημασίας;

 • 12 Ιουνίου 2017, 14:49 | Λάμπρος Βασιλειάδης

  Πρέπει και ΕΔΙΠ να συμμετέχουν στις εκλογές Διευθυντή Τομέα εφόσον έχουν τοποθετηθεί στον Τομέα. Να τροποποιηθεί η πρόταση ως ακολούθως «Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το α) σύνολο των καθηγητών αι των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τομέα και β) και μέλη ΕΔΙΠ με αριθμό ίσο με το 20% του συνολικού αριθμού των καθηγητών και λεκτόρων που υπηρετούν (ανήκουν) στον τομέα.

 • 10 Ιουνίου 2017, 13:07 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Η εκλογή διευθυντή τομέα θα έπρεπε να γίνεται απλά, απευθείας από τή συνέλευση τομέα. Μόνο κατ’ εξαίρεση, επί πολυπληθών τομέων, έχει νόημα να υπάρχει πρόβλεψη και για εκλογές με κάλπη. Ιδίως όταν δεν προβλέπεται παρά μόνο τών καθηγητών (και λεκτόρων) συμμετοχή. Αν και, στήν εκλογή διευθυντή τομέα, θα ήταν μάλλον εύλογο να συμμετέχει και τό λοιπό διδακτικό εργαστηριακό προσωπικό, ίσως μάλιστα και υποψήφιοι διδάκτορες.

 • 8 Ιουνίου 2017, 14:58 | Ε.Ε.

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν η απαγόρευση » Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου Α.Ε.Ι.» ισχύει για αξιώματα όπως Διευθυντή Εργαστηρίου/Κλινικής/Μουσείου.
  Επίσης
  θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στο «Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.» για την περίπτωση που όλοι οι εκλόγιμοι καθηγητές του Τομέα έχουν συμπληρώσει από τέσσερις (4) θητείες.

 • 8 Ιουνίου 2017, 10:18 | Ε.Ε.

  Προκειμένου ο διευθυντής να έχει την αποδοχή του Τομέα θα πρέπει να ισχύσει:
  Μοναδικός υποψήφιος εκλέγεται μόνον αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2 των εγκύρων ψήφων των εκλεκτόρων

 • 8 Ιουνίου 2017, 01:41 | Μάνος Βενιέρης

  Τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ δεν συμμετέχουν στην εκλογή του διευθυντή τομέα.
  Πώς συνάδει αυτό με την αντιπροσωπευτικότητα, τον πλουραλισμού και πάνω από όλα με τη δημοκρατία στα ΑΕΙ;
  (Βέβαια για πρώτη φορά ίσως να υπάρχει ειλικρίνεια καθώς στις υπόλοιπες εκλογές μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης η δυνατότητα συμμετοχής των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ καθίσταται προσχηματική)

 • 6 Ιουνίου 2017, 19:34 | Μέλος ΕΕΠ

  Πώς είναι δυνατό μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ που ανήκουν οργανικά σε Τομέα Τμήματος να μη συμμετέχουν πλέον στην εκλογή του Διευθυντή, τη στιγμή που το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου έρχεται ακριβώς να αποκαταστήσει τη συμμετοχή των εν λόγω φορέων στην εκλογή όλων των υπολοίπων μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης του πανεπιστημίου; Αυτό είναι τουλάχιστον ανακόλουθο. Εκτός και εάν πρόκειται για απλή παράλειψη…

 • 6 Ιουνίου 2017, 18:12 | Ελένη Παπαδάκη

  Θεωρώ ότι ο αποκλεισμός των εκπροσώπων των ΕΕΠ και ΕΔΙΠ από την εκλογή διευθυντή ή διευθύντριας Τομέα, σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με την εξαγγελία για ένα πιο «δημοκρατικό» νομοθέτημα.

 • 6 Ιουνίου 2017, 15:25 | Charalampos

  Για πρώτη φορά από το 1982 αφαιρείται η δυνατότητα των ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ, στη Γ.Σ. του Τομέα, του «λοιπού διδακτικού προσωπικού» (ΕΕΠ/ΕΔΙΠ) και του τεχνικού προσωπικού (ΕΤΕΠ) να ψηφίζουν για την εκλογή Δ/ντή Τομέα. Αυτό το δικαίωμα δεν το είχαν αφαιρέσει ούτε οι νόμοι Διαμαντοπούλου/Αρβανιτόπουλου.