Άρθρο 02 – Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του, νοούνται ως:
α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.. Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών, μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι εκείνοι που παρακολουθούν τον δεύτερο κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών.
β) «Φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής»: Εκ των φοιτητών, δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού για το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν. Ως μεταπτυχιακοί φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής νοούνται εκείνοι των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών, ενώ ως υποψήφιοι διδάκτορες με δικαίωμα συμμετοχής νοούνται εκείνοι που διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών.
γ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και η Συνέλευση Τ.Ε.Ι..
δ) «Πρυτανικό Συμβούλιο»: το Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου και το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι..
ε) «Πρύτανης»: ο Πρύτανης Πανεπιστημίου και ο Πρόεδρος Τ.Ε.Ι..
στ) «Αντιπρύτανης»: ο Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και ο Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι..
ζ) «Κοσμητεία»: η Κοσμητεία Σχολής Πανεπιστημίου και η Κοσμητεία Σχολής Τ.Ε.Ι..
η) «Κοσμήτορας»: ο Κοσμήτορας Σχολής Πανεπιστημίου και ο Κοσμήτορας Σχολής Τ.Ε.Ι..
θ) «Πρόεδρος Τμήματος»: ο Πρόεδρος Τμήματος Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι..
ι) «Διευθυντής Τομέα»: ο Διευθυντής Τομέα Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι..
ια) «Καθηγητές»: οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, οι αναπληρωτές καθηγητές και οι επίκουροι καθηγητές. Η αρχαιότητα καθηγητή ανά βαθμίδα προσδιορίζεται με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού στην οικεία βαθμίδα.
ιβ) «Υπηρετούντες λέκτορες»: οι υπηρετούντες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου λέκτορες Πανεπιστημίων και καθηγητές εφαρμογών Τ.Ε.Ι..
ιγ) «Λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό»: τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).
ιδ) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή το δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση οποιουδήποτε από τους τρεις κύκλους σπουδών.

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:19 | EK

  Δυστυχώς εν πολλοίς τα πράγματα στην Ελλάδα λειτουργούν έτσι: στα λόγια και στους νόμους άψογα και ακέραια, στην πράξη καταστρατήγησή τους. Και τούτο είναι κοινό μυστικό. Αυτό παρατηρούμε και πληροφορούμαστε από τις διαδικασίες π.χ. των εκλογών-εξελίξεων μελών ΔΕΠ. Επιτήδειοι στους χώρους των πανεπιστημίων (όπως και αλλού) με αρπακτική διάθεση ή διάθεση συνωμοσίας, δικτυώνονται-διαπλέκονται ώστε να καταχρώνται θέσεις (ή ό,τι άλλο). Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που πληροφορηθήκαμε από έγκυρες πληροφορίες, καθηγητή σε θεωρητική σχολή τής Θεσσαλονίκης που καταστρατήγησε κάθε έννοια νομιμότητας σε όλες τις μεταπτυχιακές βαθμίδες της ανώτατης εκπαίδευσης ώστε να εκλέξει (πρόσφατα) τον εκλεκτό του (και συγγενικής του σχέσης) σε θέση καθηγητή!! Παρόμοια περιστατικά οδήγησαν πριν από λίγα χρόνια την (προσωρινή εντέλει) παύση λειτουργίας σε Τμήμα ΑΕΙ των Αθηνών. Εξ όσων γνωρίζουμε έγγραφες καταγγελίες έγιναν με αναλυτικά στοιχεία για όλες τις παρανομίες της υπόθεσης αυτής σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Πανεπιστημίου και στο Υπουργείο. Αλλά κανένα αυτί δεν φαίνεται να ίδρωσε και όλα προχώρησαν ανενόχλητα για την υπόθεση αυτή. Γιατί λοιπόν, αφού αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν καθιερώνεται ώστε να διορίζονται οι καθηγητές σε νέες προκηρυσσόμενες θέσεις με απευθείας ανάθεση;!… Ώστε να γλιτώσει το κράτος και οι πολίτες από τα όργια των παρανομιών και τις χαμένες εργατοώρες, συνεδριάσεις, αντεγκλήσεις και διαμάχες (δικαστικές κλπ.).

 • 14 Ιουνίου 2017, 17:15 | Κώστας Φυσεντζίδης

  Να μην αναφέρεται ο όρος «Λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό». Να αναφέρονται αναλυτικά οι κλάδοι Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π. και όχι ως «λοιπό προσωπικό….»

 • 14 Ιουνίου 2017, 12:55 | Π.Σ.

  Στο ιδ) «τίτλος σπουδών» . Πότε προβλέπεται να γίνεται η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών για να τους απονεμηθεί το πτυχίο ή το δίπλωμα ; Γιατί με την υπάρχουσα κατάσταση έχουν εσαεί δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής στα ΑΕΙ μέχρι τη λήψη του πτυχίου ή του διπλώματος , πράγμα που δεν συμβαίνει με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του δευτέρου κύκλου σπουδών, που διαγράφονται αμέσως και χωρίς να παρίστανται στη Συνέλευση του τμήματος για θέμα που συζητείται στη Συνέλευση και τους αφορά προσωπικά, λες και σε χρόνια κρίσης είναι καλό να πάνε τόσοι κόποι των ιδίων και των οικογενειών τους χαμένοι;

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:42 | ΠΟΣΕΕΔΙΠ Α.Ε.Ι

  Αιτιολόγηση: Τα μέλη, Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., ΕΔΙΠ προσδιορίζονται στο άρθρο 2 περ. (ιγ) ως «Λοιπό εργαστηριακό και διδακτικό Προσωπικό». Η ομαδοποίηση αυτή είναι ασύμβατη με τον διακριτό ρόλο των παραπάνω κατηγοριών. Συγκεκριμένα, ενώ τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. ανήκουν στο διδακτικό προσωπικό, τα μέλη Ε.ΤΕ.Π. είναι Τεχνικό Προσωπικό με διακριτά καθήκοντα και υποχρεώσεις. Επιπλέον η προσθήκη του επιθετικού προσδιορισμού ‘’λοιπό’’ υποβαθμίζει τον αυτοτελή και σημαντικό ρόλο του προσωπικού στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Συνεπώς, προτείνεται η αντικατάσταση του ορισμού ως εξής: Τα μέλη, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. να προσδιορίζονται ως «Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό», ενώ τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. ως «Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό».

  Πρόταση Νομοτεχνικής Βελτίωσης:
  Άρθρο 2 περ. (ιγ)
  Ειδικό και Εργαστηριακό Προσωπικό ειδικών κατηγοριών»: Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., καθώς και τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Π.)
  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό: Αφορά τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. .

  Αντιστοίχως θα πρέπει να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις σε όλο το σ/ν όπου υπάρχει σχετική αναφορά.

 • 14 Ιουνίου 2017, 09:10 | Δημήτρης Ζώης, Λέκτορας Παν. Πατρών, Μέλος ΔΣ Συλλόγου ΔΕΠ Παν. Πατρών

  Σχετικά με το (ιβ) παραπάνω :

  Οι Υπηρετούντες Λέκτορες είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ κατηγορία από τους Καθηγητές Εφαρμογών διότι έχουν προσληφθεί με διαφορετικά προσόντα και (εάν δεν κάνω λάθος) η βαθμίδα του Λέκτορα έχει καταργηθεί σε αντίθεση με την βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται.

  Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει το Ν/Σ να διορθωθεί στο σημείο αυτό και να υπάρξουν δύο κατηγορίες : α) Υπηρετούντες Λέκτορες και β) Καθηγητές Εφαρμογών.

  Εάν το Υπουργείο καταθέτει την συγκεκριμένη πρόταση διότι προτίθεται να διορθώσει τα κακώς κείμενα στις δύο αυτές βαθμίδες μπορεί να το διευκρινίσει ώστε να προτείνουμε τυχόν αλλαγές αλλά κα να δει τα σχόλιά μου στα επόμενα άρθρα του Ν/Σ (όπου αφορούν τους Υπηρετούντες Λέκτορες).

 • 13 Ιουνίου 2017, 21:46 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

  Το άρθρο 2 θα ήταν καλό να μην παραμείνει στο νομοσχέδιο διότι εφόσον τόσο ο Πανεπιστημιακός Τομέας όσο και ο Τεχνολογικός Τομέας χαρακτηρίζουν τα ΑΕΙ στη χώρα μας, ποιος ο λόγος αυτού του διαχωρισμού στην ορολογία της διοικητικής και ακαδημαϊκής ιεραρχίας? Σημασία για εμένα έχει η παρεχόμενη παιδεία που ασκείται στους Τομείς αυτούς η οποία εκφράζεται μέσα από το επίπεδο των αποφοίτων τους.

 • 13 Ιουνίου 2017, 21:39 | Ioannis Konastantopoulos

  Απλώς γίνεται μία επιφανειακή εξομοίωση στην ορολογία της διοικητικής και ακαδημαϊκής ιεραρχίας. Θεωρούμε χωρίς ουσία λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι σημασία έχει η αποδοχή στην επιστήμη και το επάγγελμα του προϊόντος των ιδρυμάτων, δηλαδή των αποφοίτων/πτυχιούχων.

  Από την στιγμή που τα Τεχνολογικά Ιδρύματα, με βάση την νομοθεσία που προέρχεται από το Υπουργείο Παιδείας, είναι ΑΕΙ, το πρόβλημα δεν εστιάζεται στην ονομασία των διοικητικών οργάνων του.

  Το πρόβλημα βρίσκεται στο τρόπο που αντιμετωπίζονται τα ιδρύματα και οι απόφοιτοι τους από τα ΜΜΕ, τα Πανεπιστήμια, κάποια παραγωγικά υπουργεία και τα επιμελητήρια, κυρίως το ΤΕΕ και το ΓΕΩΤΕΕ. Κάθε δημόσιος φορέας, αντιμετωπίζει τα Τεχνολογικά Ιδρύματα και τους πτυχίουχους, με βάση την «δική του αντίληψη», η οποία συντίθεται από πολλούς παράγοντες, κυρίως επαγγελματικού ανταγωνισμού.

  Τα ΜΜΕ αναφέρονται διαχρονικά σε «ΑΕΙ – ΤΕΙ», το ίδιο και πολλά υπουργεία στις ανακοινώσεις, αποφάσεις και διοικητικές πράξεις τους.

  Στο εθνικό μητρώο μισθοδοτούμενων, πτυχιούχοι ίδιων τεχνολογικών τμημάτων, μπορεί να περιγράφονται με διαφορετικό τίτλο / ιδιότητα, ανάλογα με την «άποψη» του δημοσίου οργανισμού που εργάζεται, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο τίτλος σπουδών που δίνει ή σχολή ή το τμήμα αποφοίτησης. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για πανεπιστημιακές ειδικότητες. Αυτό πρέπει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να το εξετάσει σοβαρά γιατί από τη μία υποστηρίζει ότι επιθυμεί να λυθούν τα προβλήματα και από την άλλη επιτρέπει διαχρονικά να υπονομεύονται οι πτυχιούχοι και τα ιδρύματα μέσα στην δημόσια διοίκηση, με κριτήριο την άποψη οποιουδήποτε.

  Τα επιμελητήρια ομιλούν για «αποφοίτους ΤΕΙ» ή ταυτίζουν τους πτυχιούχους του τεχνολογικού τομέα των ΑΕΙ με αποφοίτους σχολών διετούς ή υπερδιετούς φοίτησης που ανήκαν στα ΚΑΤΕ ή ΚΑΤΕΕ, τα οποία έχουν καταργηθεί 35 χρόνια πριν, και δεν είχαν σχέση με την τριτοβάθμια και ανώτατη εκπαίδευση. Και αυτό συμβαίνει γιατί μέρος της επιστημονικής κοινότητας στην Ελλάδα, έχει παραμείνει στην νοοτροπία της δεκαετίας του 70′, ή και πιο πριν ακόμη.

  Επομένως το πρόβλημα δεν είναι η «ονοματολογία» των διοικητικών οργάνων των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, αλλά ο σεβασμός των τίτλων και της επιστημονικής ιδιότητας των αποφοίτων τους.

  Όλα τα παραπάνω αφορούν κυρίως ειδικότητες πτυχιούχων μηχανικών και γεωτεχνικών του τεχνολογικού τομέα, όπως και πτυχιούχους οδοντοτεχνολογίας.

 • Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ορίζονται διαφορετικά οι «φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής» απ’ ό,τι μέχρι σήμερα. Η ενδεικτική διάρκεια σπουδών είναι υπεραρκετή. Ουσιαστικά η διατύπωση νομιμοποιεί την καθυστέρηση στις σπουδές, όταν μάλιστα υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης.

 • 12 Ιουνίου 2017, 14:21 | Λάμπρος Βασιλειάδης

  Να μην αναφέρεται ο όρος «Λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό». Να αναφέρονται αναλυτικά οι κλάδοι Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π. και όχι ως «λοιπό προσωπικό….» που κατά την άποψή μου είναι όρος αδόκιμος

 • 10 Ιουνίου 2017, 11:39 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Η συμμετοχή τών φοιτητών στήν εκλογή τών οργάνων, τουλάχιστον για τήν Ελλάδα στήν παρούσα ιστορική συγκυρία, είναι λάθος.

  Ανεξαρτήτως αυτού, η διάταξη θεωρεί δεδομένο ότι πρέπει να συμμετέχουν οι νεώτεροι φοιτητές και όχι οι αρχαιότεροι. Αυτό μπορεί να έχει κάποια λογική, στήν κατεύθυνση τού να δυσκολεύει λίγο τήν επιρροή τών κομματικών φοιτητοπατέρων. Αξίζει όμως να σημειωθεί σχετικά, ότι σε πολλά αξιόλογα ιδρύματα τού εξωτερικού, αυτοί που συμμετέχουν στήν εκλογή οργάνων διοικήσεως είναι οι απόφοιτοι μάλλον, παρά οι ενεργοί φοιτητές. Αυτό θα μπορούσε να θεσπιστεί και σε μάς, και θα μπορούσε να ειναι σκόπιμο στήν παρούσα ιστορική συγκυρία.

 • 7 Ιουνίου 2017, 16:41 | Ακαδημαικός Υπότροφος

  Συμφωνώντας με τους προλαλήσαντες για την ακαταλληλότητα του όρου (χαρακτηρισμού) «Λοιπό προσωπικό», θα ήθελα να προσθέσω:

  Οι «ακαδημαϊκοί υπότροφοι» (παρ.7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011) σε ποια κατηγορία προσωπικού εμπίπτουν («Καθηγητές», «Υπηρετούντες λέκτορες», «Λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό»), ή στις «Καθαρίστριες» (χωρίς να θέλω να τις προσβάλω και με αναγνώριση του σημαντικού έργου τους) ή δεν μας νοιάζει καθόλου?

  Αυτή τη στιγμή εκατοντάδες «επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους» κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος , με δημοσιεύσεις κλπ. παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό και κλινικό έργο για ψίχουλα, μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου, χωρίς δικαιώματα (λ.χ. απαγόρευση συμμετοχής σε επιτροπές – συνελεύσεις, ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών Erasmus, ακαδημαϊκή κάρτα), επιδόματα (βιβλιοθήκης κλπ.) και ούτω καθεξής.

  Και ύστερα αναρωτιέστε γιατί οι νέοι επιστήμονες φεύγουν για το εξωτερικό….

 • 7 Ιουνίου 2017, 00:12 | ΟΚ

  ΕΕΠ, ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΤΕΠ ειναι 3 διαφορετικοι κλαδοι. Καλύτερα να αντιμετωπιστουν σαν 3 διαφορετικοί κλάδοι.

 • 6 Ιουνίου 2017, 18:36 | nikos EDIP

  «Λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό». Ο όρος αυτός όχι απλά είναι αδόκιμος αλλά και προσβλητικός καθώς βάζει σε ένα τσουβάλι 3 κλάδους (ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ) που επιτελούν διαφορετικό έργο στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

  Εκτός και αν ο Νομοθέτης θέλει εμμέσως πλην σαφώς να ορίσει αυτό ακριβώς το πράγμα δηλαδή την ενοποίηση των 3 κλάδων σε έναν με κοινή ονομασία «Λοιπό προσωπικό» το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση στα αγγλικά ορίζεται ως: «other staff» ή στα Ελληνικά: «Οι Άλλοι» (http://www.imdb.com/title/tt0230600/) κοινώς δηλαδή τα «φαντάσματα» των ιδρυμάτων….

  Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο Νομοθέτης να νομοθετήσει και ΙΣΟΤΙΜΟ, ΙΣΟΝΟΜΟ και ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ επίπεδο διαβίωσης του εν λόγω «κοινού κλάδου».

  Γιατί αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο:

  1) Οι ΕΕΠ/ΕΔΙΠ ανεξαρτήτων επιπλέον προσόντων αμείβονται έως και 200 ευρώ λιγότερα από ότι έπαιρναν την 1.1.2017

  2) Οι ΕΤΕΠ έχουν παραμείνει στο ενιαίο μισθολόγιο το οποίο προβλέπει προσαύξηση μισθού (κλιμακίων) λόγω αυξημένων προσόντων και συνεπώς αμείβονται παραπάνω από το καθ ύλην προσωπικό (ΕΕΠ/ΕΔΙΠ) που καλείται να επιτελέσει διδακτικό έργο.

  3) Ειδικότερα στον κλάδο ΕΔΙΠ την τρέχουσα χρονική στιγμή:
  α) Υπάρχουν 3+1 διαφορετικές κατηγορίες αμοιβομένων: ι) πρώην ΕΕΔΙΠ ΙΙ (ειδικό μισθολόγιο), ιι) πρώην ΕΤΕΠ με μάστερ που έγιναν ΕΔΙΠ (ενιαίο μισθολόγιο), ιιι) πρώην Μόνιμοι/ΙΔΑΧ (ενιαίο μισθολόγιο), ιv) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας (που θα έρθουν οσονούπω).
  β) Εκτός τους πρώην ΕΕΔΙΠ ΙΙ για ΟΛΟΥΣ τους υπόλοιπους ΔΕΝ έχει γίνει ΑΚΟΜΗ απόδοση εκπαιδευτικών βαθμίδων από τον Μάιο του 2016.

  Κύριε Νομοθέτη, το Σύνταγμα ορίζει την Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης. ΕΔΩ παραβιάζεται οικτρά!

 • 6 Ιουνίου 2017, 16:04 | Charalampos

  Υπενθυμίζω εδάφιο της Παραγράφου 6 του Άρθρου 16 του Συντάγματος της Ελλάδας:
  «…Το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους (σ.σ. των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που νόμος ορίζει…»

 • 6 Ιουνίου 2017, 12:14 | Βασίλειος Παπαχαρίσης

  ιγ)«Λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό» ο όρος «Λοιπό» δεν είναι δόκιμος ούτε ακαδημαϊκός και επιπλέον δεν βγάζει νόημα (ακαδημαϊκά) αν μεταφραστεί σε κάποια ξένη γλώσσα.
  Προτείνω να αντικατασταθεί σε «Ειδικό διδακτικό, εργαστηρικό και τεχνικό προσωπικό» όπως άλλωστε είναι.

 • 2 Ιουνίου 2017, 18:43 | Γιώργος

  Εφόσον η τετραετής φοίτηση δίνει 240 μονάδες σε όλα τα ιδρύματα τότε θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα σαν απόφοιτοι. Να έχουν την ίδια ιδιότητα σαν επιστήμονες. Η πανεπιστημιακή / τεχνολογική κατεύθυνση δεν είναι διαφορά ειδικά όταν ακολουθούν κι άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. Άρα όλοι το ίδιο δε πα να ‘ναι διπλωματούχοι,πτυχιούχοι κ.α. Η ελληνική ιδιαιτερότητα οδηγεί σε στρεβλώσεις που επηρεάζουν Έλληνες και ξένους αποφοίτους σχολών. Καμία διαφοροποίηση μεταξύ των φοιτητών τουλάχιστον για το πρώτο πτυχίο. Όλοι ίσοι. Όποιος θέλει να κάνει 5ετή πτυχία-μεταπτυχιακά για να αποκτούν οι φοιτητές του περισσότερα εφόδια δωρεάν να είναι ελεύθερος να το κάνει. Δικαίωμά του αν μπορεί να το στηρίξει οικονομικά. Όλοι όμως που έχουν πτυχίο-μεταπτυχιακό-διδακτορικό να έχουν την ίδια αντιμετώπιση αρχικά σαν απόφοιτοι (δηλαδή από το Υπουργείο Παιδείας) και κατόπιν από την πολιτεία ως ισότιμα μέλη του οποιουδήποτε φορέα που εμπλέκεται στην άσκηση του βιοποριστικού τους επαγγέλματος.
  Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο Σ Ο Α Π Λ Ο !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!