Άρθρο 56 – Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Μονάδα) αποτελεί οργανική μονάδα του Α.Ε.Ι.. Με τον Οργανισμό του οικείου Α.Ε.Ι. καθορίζεται το επίπεδο λειτουργίας της και η οργανωτική της διάρθρωση. Στην Μονάδα αυτή ανήκουν όλες οι αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος που αφορούν τον Ε.Λ.Κ.Ε., συμπεριλαμβανομένης και της αρμοδιότητας που αφορά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων του Ε.Λ.Κ.Ε..
2. Η Μονάδα είναι αρμόδια ιδίως για:
α) την κατάρτιση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. και των τροποποιήσεών του, καθώς και την παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης,
β) τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 58.
γ) τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών του Ε.Λ.Κ.Ε., εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών,
δ) την εκκαθάριση αποδοχών και κάθε είδους αποζημιώσεων για το τακτικό και έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στον Ε.Λ.Κ.Ε., τη χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών,
ε) την παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
στ) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την σύνταξη των προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, του απολογισμού και των δημοσιονομικών αναφορών,
ζ) τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε., την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε.,
η) τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων και την υλοποίηση των ενεργειών που αφορούν την πληρωμή (εξόφληση) των δαπανών όπως την παραγωγή των εντολών πληρωμής μέσω τραπεζικών επιταγών ή ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς, τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων, την καταχώριση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.
θ) την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση των οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού,
ι) την είσπραξη των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. και τον κατ’ είδος προσδιορισμό του ετήσιου ύψους τους, καθώς και τη γνωστοποίηση του ύψους αυτού στην Επιτροπή έως το τέλος του δεύτερου μήνα του επόμενου οικονομικού έτους από την είσπραξή των εσόδων αυτών,
ια) τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με την Επιτροπή Ερευνών, την υποβολή της στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Δημοσιολογιστικών Διατάξεων και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και την κοινοποίησή της στη Σύγκλητο και τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.,
ιβ) την τήρηση μητρώου των αμειβόμενων φυσικών προσώπων, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιγ) την εκτέλεση και παρακολούθηση των προμηθειών του Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιδ) την υποστήριξη του Ε.Λ.Κ.Ε., της Επιτροπής και του Ε.Υ. για όλα τα θέματα που αφορούν στη δημοσιότητα, στη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών, υπηρεσιών και έργων,
ιε) την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής και την εισήγηση για θέματα της αρμοδιότητάς της,
ιστ) την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής και την παρακολούθηση της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιζ) την τήρηση του αρχείου των έργων και προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιη) τη χορήγηση βεβαιώσεων καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου έγγραφου, σύμφωνα με το τηρούμενο αρχείο της,
3. Η Μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. στελεχώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της:
α) από προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι., το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος.
β) από προσωπικό που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις ανάθεσης έργου, μετά από απόφαση της Επιτροπής και αμείβεται από έργα του Ε.Λ.Κ.Ε..
4. α) Τα καθήκοντα του προσωπικού της Μονάδας που ασκούν αρμοδιότητες οικονομικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του Προϊσταμένου της, είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του δημοσίου υπολόγου, του διατάκτη και των μελών συλλογικών οργάνων για την αξιολόγηση, τον έλεγχο της καταλληλότητας των προσφερόντων και των προσφορών τους, τη διενέργεια διαγωνισμών, την αξιολόγηση ενστάσεων και την παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.
β) Τα καθήκοντα δέσμευσης πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό, ελέγχου των δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και έκδοσης εντολής πληρωμής δαπανών είναι ασυμβίβαστα με αυτά της εξόφλησής τους.

 • 15 Ιουνίου 2017, 15:34 | Δημήτρης Μπούρας, Προϊστάμενος ΕΛΚΕ ΕΕΑΕ

  Προτείνεται στην παράγραφο 1 να γίνει η χρήση της διατύπωσης του άρθρου 24 παρ. 3β του ν. 4386/2016 με την προσθήκη της λέξης «δομή», και να καταγράφεται πλέον ως εξής: «Με τον Οργανισμό του οικείου ΑΕΙ καθορίζεται η δομή της, το επίπεδο λειτουργίας της και η οργανωτική της διάρθρωση.

  Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δυνατότητα η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ να μπορεί να ενταχθεί στην Οργανική Μονάδα των Οικονομικών Υπηρεσιών.

 • Παρ. 3α: Το προσωπικό που θα στελεχώνει τον ΕΛΚΕ θα έχει μόνο οικονομικού ενδιαφέροντος δραστηριότητες;

 • 13 Ιουνίου 2017, 14:25 | Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα – Ιδρύματα (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.)

  Άρθρο 56 παρ. 3α. Γιατί η στελέχωση του ΕΛΚΕ θα είναι από προσωπικό που ασκεί μόνο «αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος»;

 • 10 Ιουνίου 2017, 15:08 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Επί τής §3β΄: Οι συμβάσεις έργου αυτού τού είδους, όπως και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, υποκρύπτουν φυσικά σχέση εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Γνωστό βεβαίως ότι βρίθει από αυτές τό δημόσιο γενικά εδώ και χρόνια, και ότι δεν είναι συνεπώς τό θέμα αυτό κάτι που αφορά ειδικώς τήν διάταξη αυτή, ή τό παρόν νομοσχέδιο. Κάθε όμως τέτοια πρόβλεψη διαιωνίζει τήν σχετική παρανομία. Και φυσικά τήν κακοδιοίκηση, τίς συνέπειες τής οποίας θα υποστούμε και πάλι στό μέλλον, όπως τό έχουμε ήδη πάθει στό παρελθόν.

 • 7 Ιουνίου 2017, 10:12 | Ε.Τ.

  Στο συγκεκριμένο σημείο:
  «το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος» φαντάζομαι ότι ανήκει και το πάσης φύσεως διδακτικό προσωπικό οικονομικής ειδίκευσης.