Άρθρο 17 – Γενική Συνέλευση Σχολής

1. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:
α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής.
β) Τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες της Σχολής.
γ) Πέντε (5) εκπροσώπους των φοιτητών της Σχολής, τέσσερις (4) των προπτυχιακών και έναν (1) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία, εκ των φοιτητών, με δικαίωμα συμμετοχής, με γενική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας της Σχολής.
δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού της Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τον αναπληρωματικό τους, για διετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής. Οι εκπρόσωποι της κάθε κατηγορίας συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού.
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί οι εκπρόσωποι των περιπτ. γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.
2. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής έχει όσες αρμοδιότητες της αναθέτει ο νόμος, ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός, καθώς και εκείνες που δεν ανατίθενται σε άλλα όργανα της Σχολής.

 • 16 Ιουνίου 2017, 14:05 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Διαφάνεια στην Διοίκηση των ΑΕΙ

  Οι πράξεων (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κλπ) των οργάνων διοίκησης μονομελών και πολυμελών των ΑΕΙ οι οποίες αναρτώνται στους δικτυακούς τόπους των οργάνων που έλαβαν την απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα πρέπει να ΈΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ και ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗΣ ανά θέμα ημερήσιας διάταξης, ανά ημερομηνία, ανά θεματολογία-λέξεις κλειδιά, ανά ΑΠΟΦΑΣΗΜ ανά κατηγορία στην οποία ανήκει η Απόφαση κ.λ.π

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:55 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Διαφάνεια στην Διοίκηση των ΑΕΙ

  Υποχρεωτική ανάρτηση όλων των πράξεων (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κλπ) των οργάνων διοίκησης μονομελών και πολυμελών των ΑΕΙ στους δικτυακούς τόπους των οργάνων που έλαβαν την απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:45 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Η παρούσα κυβέρνηση αλλά και η οποιαδήποτε κυβέρνηση εάν πράγματι θέλει να υπάρξει ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ όπως Συνέλευση Τμήματος, Συνέλευση Τομέα, Κοσμητεία, Σύγκλητος, θα πρέπει να ορίσει διαδικασίες ελέγχου των διαδικασιών …

  και διαδικασίες ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣΑς μας απαντήσει η κυβέρνηση, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα Διοίκησης ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΙΚΤΥΟ;;;…και στα ΑΕΙ, όλες οι αποφάσεις όλων των συλλογικών οργάνων είναι εν «ΚΡΥΠΤΩ»

  Αρα,

  εάν υπάρχει ΤΟΛΜΗ αοπό την κυβέρνηση,

  μια ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΡΥΘΜΙΣΗ 3 ΑΡΑΔΩΝ, μπορεί να φερει την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ στα ΑΕΙ

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

  «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ των ΠΡΑΞΕΩΝ των ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ και ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ των ΑΕΙ στους ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ των ΟΡΓΑΝΑΝ που ΕΛΑΒΑΝ την ΑΠΟΦΑΣΗ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:04 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Η Γενική συνέλευση της Σχολής να αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής.

 • 14 Ιουνίου 2017, 17:22 | Κώστας Φυσεντζίδης

  Στο 1δ
  να συμμετέχουν όλα τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ της σχολής και να συμμετέχουν και να ψηφίζουν σε όλα τα θέματα.

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:22 | Ο.Σ.Ε.Τ.Π. – Τ.Ε.Ι. (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι.)

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ :
  1. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:
  δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού της Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τον αναπληρωματικό τους, για διετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής.

  (ΔΙΑΓΡΑΦΗ : Οι εκπρόσωποι της κάθε κατηγορίας συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού.)

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :
  Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο μετέχουμε πλήρως σε όλα τα θέματα στην Γενική Συνέλευση της Σχολής. Η συμμετοχή μας σε άλλα συλλογικά όργανα με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα της κατηγορίας μας, έχει δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων, αφού η σχετικότητα του υπό συζήτηση θέματος κρίνεται κατά το δοκούν, ενώ πολλές φορές θέματα που αφορούν άμεσα την κατηγορία μας είναι συγκαλυμμένα (εσκεμμένα ή μη) σε συνοπτικούς τίτλους θεμάτων ή προκύπτουν κατά την διάρκεια συζήτησης ενός θέματος. Για την πραγματοποίηση των στόχων του νομοσχεδίου για ένα δημοκρατικό, αποτελεσματικό, σύγχρονο τρόπο διοίκησης των Α.Ε.Ι., επιβάλλεται η πλήρη συμμετοχή των 3 εκπροσώπων των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος. Την στιγμή μάλιστα που η σύνθεση του συγκεκριμένου οργάνου διευρύνθηκε με την συμμετοχή των φοιτητών, ο αποκλεισμός των 3 εκπροσώπων των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος (ενώ έως σήμερα μετείχαν κανονικά) δημιουργεί πολλά ερωτηματικά ως προς την σκοπιμότητα του. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ως έχει, κατά την άποψη μας, υποθάλπει θεσμικά όχι μόνο την δημοκρατική λειτουργία των Ιδρυμάτων, αλλά και την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων τους. ‘Άλλωστε πιστεύουμε ότι η πλήρη συμμετοχή μας έως σήμερα, σε όλα τα συλλογικά όργανα διοίκησης μέσω εκπροσώπων μας, πρωτίστως έχει βοηθήσει στα μέγιστα στην λήψη βέλτιστων αποφάσεων μέσω τεκμηριωμένων απόψεων από μέλη διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού και δευτερευόντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διαμορφώσει οποιοδήποτε αποτέλεσμα σε σχέση με το εύρος σύνθεσης των συγκεκριμένων οργάνων.

 • 14 Ιουνίου 2017, 11:47 | διδακτικό προσωπικό

  Μόνο διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό πρέπει να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις του τμήματος. Όχι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές.

 • Σε μονοτμηματικές Σχολές, οι καθηγητές είναι λιγότεροι από τους υπόλοιπους. Το ότι οι εκπρόσωποι των φοιτητών δεν έχουν περιορισμό θητειών δείχνει και τις προθέσεις της νομοθέτησης.

 • 14 Ιουνίου 2017, 00:22 | ΠΑΣΠ ΕΜΠ

  §1. Η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών μέσω εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση Σχολής αποτελεί μία θετική εξέλιξη, καθότι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν ουσιαστικά σε αυτή τη διαδικασία, να μεταφέρουν τα αιτήματα και τις θέσεις τους, καθώς επίσης και να συμβάλλουν και να συνδιαμορφώσουν με το σύνολο του σώματος. Δε βρίσκουμε λόγο ώστε να απομονώνονται οι φοιτητές από την παρούσα διαδικασία, αλλά θεωρούμε μεγίστης σημασίας σε επίπεδο σχολής να γίνεται συζήτηση μεταξύ όλων των μελών και να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
  Και εδώ, ζητήματα όπου οι γνώσεις των φοιτητών είναι περιορισμένες δε θα έπρεπε να υπάρχει δικαίωμα ψήφου, παρά μόνο ένας γνωμοδοτικός και ελεγκτικός χαρακτήρας. Διευκρινίζεται πως σε ζητήματα ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος και ζητήματα φοιτητικά η έκφραση των φοιτητών διαμέσου της ψήφου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην διοίκηση των Σχολών.

 • 13 Ιουνίου 2017, 22:14 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

  Ομοίως με τις αλλαγλές που προτείνω στο άρθρο 13 και φυσικά όπου αναφέρεται για εκπροσώπηση από φοιτητές, θα ήταν καλό να συζητηθεί από τα αρμόδια όργανα που ασχολήθηκαν με τη σύνταξη του νομοσχεδίου σύμφωνα με την πρόταση μου στο άρθρο 13

 • 12 Ιουνίου 2017, 14:31 | Λάμπρος Βασιλειάδης

  Η Γενική Συνέλευση της Σχολής να απαρτίζεται από όλο το επιστημονικό προσωπικό της Σχολής (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) και όχι μόνο από τους αντιπροσώπους των κατηγοριών αυτών

 • 8 Ιουνίου 2017, 00:18 | Μάνος Βενιέρης

  Η συμμετοχή των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα διοίκησης μόνο συμβολικό χαρακτήρα έχει αφού ανεξαρτήτως του αριθμού τους εκπροσωπούνται από ένα και μόνο εκπρόσωπο ανά κατηγορία που μάλιστα έχει δικαίωμα ψήφου μόνο για θέματα της κατηγορίας (και ουσιαστικά καθίσταται απλός παρατηρητής).
  Μια τέτοια συμβολική συμμετοχή δεν συνάδει με την αντιπροσωπευτικότητα, τον πλουραλισμό και πάνω από όλα με τη δημοκρατία στα ΑΕΙ!
  Αν το ζητούμενο είναι το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο τότε θα πρέπει να υπάρχει πραγματική και ουσιαστική συμμετοχή στα συλλογικά όργανα διοίκησης όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μελών με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα (μεταπτυχιακά, διδακτορικά) και σημαντική και πολύχρονη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό (ανάλογο πολλές φορές με των μελών ΔΕΠ), ερευνητικό και τεχνικό έργο των ιδρυμάτων.

 • 7 Ιουνίου 2017, 13:37 | Ε.Τ.

  Αντί να εξαλειφθεί το φαινόμενο συμμετοχής φοιτητών στη Γ.Σ. το ενισχύουν. Μόνο να ρίξουν μια ματιά στα άτομα που πέρασαν από τέτοιες θέσεις και αξιολογήσουν την πορεία τους, το πως πέρασαν τα μαθήματα και πως βολεύτηκαν στην πορεία με μεταπτυχιακά και διδακτορικά αλλά και με θέσεις εργασίας αρκεί να πάρουν τη σωστή απόφαση.

 • 7 Ιουνίου 2017, 08:51 | Μ.Τσαγκαράκη

  Δυστυχώς η συμμετοχή των μελών Ε.Τ.Ε.Π όπως και άλλων κατηγοριών λοιπού εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού , υποβαθμίζεται με τη διάταξη αυτή καθώς προβλεπει συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη κατηγορία…Ετσι δεν συνάδει με τη φυσιογνωμία το ρόλο που έχει θεσμοθετηθεί για την κατηγορία αυτή εργαζομένων από καταβολής νόμου πλαισίου στα Α.Ε.Ι. (παλαιότερα ως Ε.Δ.Τ.Π)
  Η μόνη περίπτωση που θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να συμμετέχουν με ψήφο τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π στα ακ. συλλογικά όργανα, είναι σε σχέση με την εκλογική διαδικασία για μέλη Δ.Ε.Π

 • 6 Ιουνίου 2017, 19:04 | nikos EDIP

  Στη Γενική Συνέλευση της Σχολής (σε μονοτμηματικές Σχολές) συζητούνται θέματα ακαδημαϊκής φύσεως. Ο Νομοθέτης προφανώς θεωρεί ότι το λοιπό προσωπικό «δεν δικαιούται να ομιλεί» για αυτά παρά μόνο αν στο θέμα υπάρχει σαφής ένδειξη της λέξης ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ….

  και από την άλλη δικαίωμα να ομιλούν και να εκφέρουν άποψη για ακαδημαϊκά θέματα έχουν οι φοιτητές…

  και μάλιστα το όργανο είναι σε νόμιμη λειτουργία ακόμη και αν δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί εκπρόσωποι του λοιπού προσωπικού (ή των φοιτητών).

  Αυτό θεωρείται ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;;

 • 6 Ιουνίου 2017, 15:32 | Charalampos

  Η συμμετοχή ΕΝΟΣ εκπροσώπου των ΕΔΙΠ στη Συνέλευση Σχολής αγγίζει τα όρια της γελοιότητας καθώς στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι μέλη της συνέλευσης θα είναι ΟΛΟΙ «οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες» στη Σχολή χωρίς να τίθεται το όριο π.χ. των 30 + Δ/ντες Τομέων + Πρόεδρος + Αναπληρωτής Πρόεδρος που ισχύει για τα Τμήματα. Έτσι π.χ. στην συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ θα συμμετέχουν 800+ καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες κι 1 εκπρόσωπος του ΕΔΙΠ.
  Η συμμετοχή εκπροσώπου στη Συνέλευση Σχολής αφορά ΜΟΝΟ ζητήματα του κλάδου αν και δεν προκύπτει από το νομοσχέδιο καμία αρμοδιότητα της Συνέλευσης της Σχολής σχετικά με τα μέλη ΕΔΙΠ…

 • 2 Ιουνίου 2017, 21:56 | Μιχαήλ Πατεράκης

  Δεδομένων των αρμοδιοτήτων της ΓΣ της Σχολής, οι εκπρόσωποι των φοιτητών δεν πρέπει να μετέχουν στην ΓΣ διότι δεν έχουν τις γνώσεις και εμπειρίες που απαιτούνται για την λήψη των αποφάσεων.

  Οι φοιτητές έρχονται στα Πανεπιστήμια για να σπουδάσουν και όχι για να αποφασίζουν για τα προγράμματα σπουδών, τις συγκροτήσεις εκλεκτορικών σωμάτων για θέσεις ΔΕΠ, τις αναθέσεις μαθημάτων σε μέλη ΔΕΠ, τις αναθέσεις έργου σε μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, κ.λ.π.