Άρθρο 24 – Όργανα μη αυτοδύναμων Τμημάτων

1. Σε όσα Τμήματα Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας του άρθρου 11, λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλοι οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος. Στην προσωρινή Συνέλευση συμμετέχουν και τρεις (3) εκπρόσωποι, ένας (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τον αναπληρωματικό τους, για ετήσια θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος. Οι εκπρόσωποι της κάθε κατηγορίας συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού.
Η προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού.
2. Η προσωρινή Συνέλευση ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Α.Ε.Ι., μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής αντίστοιχα. Με την ίδια πράξη ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, άλλως αναπληρωτές καθηγητές του οικείου Τμήματος, και, ελλείψει τούτων, καθηγητές των δύο πρώτων βαθμίδων του Ιδρύματος. Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ορίζονται για διετή θητεία, με δυνατότητα επανορισμού για μία ακόμη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανοριστεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
3. Η Προσωρινή Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Συνέλευση Τμήματος. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτοδυναμίας του Τμήματος, κινείται, με ευθύνη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, η διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος και συγκρότησης της Συνέλευσης Τμήματος.
4. Σε περίπτωση λειτουργίας προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος με λιγότερους από πέντε (5) καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες από το οικείο Τμήμα, η Σύγκλητος συμπληρώνει τα μέλη της προσωρινής Συνέλευσης μέχρι τον αριθμό πέντε (5) από τουλάχιστον έναν καθηγητή και υπηρετούντες λέκτορες των συγγενέστερων Τμημάτων ως προς το γνωστικό αντικείμενο του μη αυτοδύναμου Τμήματος.

 • 16 Ιουνίου 2017, 14:07 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Διαφάνεια στην Διοίκηση των ΑΕΙ

  Οι πράξεων (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κλπ) των οργάνων διοίκησης μονομελών και πολυμελών των ΑΕΙ οι οποίες αναρτώνται στους δικτυακούς τόπους των οργάνων που έλαβαν την απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα πρέπει να ΈΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ και ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗΣ ανά θέμα ημερήσιας διάταξης, ανά ημερομηνία, ανά θεματολογία-λέξεις κλειδιά, ανά ΑΠΟΦΑΣΗΜ ανά κατηγορία στην οποία ανήκει η Απόφαση κ.λ.π

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:57 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Διαφάνεια στην Διοίκηση των ΑΕΙ

  Υποχρεωτική ανάρτηση όλων των πράξεων (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κλπ) των οργάνων διοίκησης μονομελών και πολυμελών των ΑΕΙ στους δικτυακούς τόπους των οργάνων που έλαβαν την απόφαση και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:08 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω η προσωρινή Συνέλευση μη αυτοδύναμου Τμήματος να αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος αυτού.

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:36 | Ο.Σ.Ε.Τ.Π. – Τ.Ε.Ι. (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι.)

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ :
  Στην προσωρινή Συνέλευση συμμετέχουν και τρεις (3) εκπρόσωποι, ένας (1) ανά κατηγορία εκ των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τον αναπληρωματικό τους, για ετήσια θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος.

  (ΔΙΑΓΡΑΦΗ : Οι εκπρόσωποι της κάθε κατηγορίας συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, μόνο αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε ζητήματα της οικείας κατηγορίας προσωπικού).

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ :
  Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο μετέχουμε πλήρως σε όλα τα θέματα στην προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος. Η συμμετοχή μας σε άλλα συλλογικά όργανα με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα της κατηγορίας μας, έχει δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων, αφού η σχετικότητα του υπό συζήτηση θέματος κρίνεται κατά το δοκούν, ενώ πολλές φορές θέματα που αφορούν άμεσα την κατηγορία μας είναι συγκαλυμμένα (εσκεμμένα ή μη) σε συνοπτικούς τίτλους θεμάτων ή προκύπτουν κατά την διάρκεια συζήτησης ενός θέματος. Για την πραγματοποίηση των στόχων του νομοσχεδίου για ένα δημοκρατικό, αποτελεσματικό, σύγχρονο τρόπο διοίκησης των Α.Ε.Ι., επιβάλλεται η πλήρη συμμετοχή των 3 εκπροσώπων των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος. Την στιγμή μάλιστα που η σύνθεση του συγκεκριμένου οργάνου διευρύνθηκε με την συμμετοχή των φοιτητών, ο αποκλεισμός των 3 εκπροσώπων των μελών του λοιπού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος (ενώ έως σήμερα μετείχαν κανονικά) δημιουργεί πολλά ερωτηματικά ως προς την σκοπιμότητα του. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ως έχει, κατά την άποψη μας, υποθάλπει θεσμικά όχι μόνο την δημοκρατική λειτουργία των Ιδρυμάτων, αλλά και την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων τους. ‘Άλλωστε πιστεύουμε ότι η πλήρη συμμετοχή μας έως σήμερα, σε όλα τα συλλογικά όργανα διοίκησης μέσω εκπροσώπων μας, πρωτίστως έχει βοηθήσει στα μέγιστα στην λήψη βέλτιστων αποφάσεων μέσω τεκμηριωμένων απόψεων από μέλη διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού και δευτερευόντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διαμορφώσει οποιοδήποτε αποτέλεσμα σε σχέση με το εύρος σύνθεσης των συγκεκριμένων οργάνων.

 • 9 Ιουνίου 2017, 15:03 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Το λοιπό διδακτικό προσωπικό (ΕΔΙΠ) δύναται, ακόμη και σε αυτόν τον νόμο (ο οποίος είναι άκρα μη δημοκρατικός), να εκφραστεί τουλάχιστον μέσω του τομέα μαθημάτων (συνέλευση τομέα) επί όλων των θεμάτων που αφορούν τον τομέα. Σε προσωρινές συνελεύσεις τμημάτων οι ΕΔΙΠ θα έχουν λόγο μόνο σε ζητήματα που αφορούν στενά την κατηγορία του οικείου προσωπικού. Δεδομένου του ότι σε τμήματα με προσωρινή συνέλευση δεν υφίστανται τομείς μαθημάτων, δεν θα έχουν τα ΕΔΙΠ λόγο εφ’ όλης της ύλης (που θα είχαν στον τομέα), αφού όλα τα θέματα τομέα θα συζητούνται στην συνέλευση τμήματος.
  Δηλαδή το ΕΔΙΠ προφανώς δεν θα μπορεί να εκφέρει άποψη σε θέματα τομέα που θα συζητούνται στην προσωρινή συνέλευση, ενώ στον τομέα θα είχε απόλυτα αυτό το δικαίωμα.
  Στην περίπτωση αυτή Λογικά και Μαθηματικά και μέσω της εις άτοπον απαγωγή αναδεικνύεται το πρόβλημα (το οποίο είναι και νομικό).

 • 6 Ιουνίου 2017, 22:17 | Β.Ι

  Υπάρχει κάποια εξήγηση, γιατί δεν προβλέπεται η συμμετοχή φοιτητών σε Προσωρινή Γενική Συνέλευση μη αυτοδύναμου τμήματος;