Άρθρο 50 – Διοίκηση και Διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι:
α) Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (εφεξής, η Επιτροπή).
β) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
2. α) Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (εφεξής, η Μονάδα) είναι η αρμόδια υπηρεσία για την διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε..
β) Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) προΐσταται των υπηρεσιών της Μονάδας και ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) για τον Ε.Λ.Κ.Ε..
3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) κάθε προγράμματος/ έργου ευθύνεται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του.
4. Η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι.:
α) Εγκρίνει τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
β) παρακολουθεί και ελέγχει την επιστημονική στρατηγική και τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του και
γ) αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής έως το τέλος του τρίτου μήνα της επόμενης χρήσης για την κατανομή των ετήσιων εσόδων των περιπτ. δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 μεταξύ του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι. και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., για την αντιμετώπιση των αναγκών τους.

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:49 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Η παρούσα κυβέρνηση αλλά και η οποιαδήποτε κυβέρνηση εάν πράγματι θέλει να υπάρξει ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ όπως Συνέλευση Τμήματος, Συνέλευση Τομέα, Κοσμητεία, Σύγκλητος, θα πρέπει να ορίσει διαδικασίες ελέγχου των διαδικασιών …

  και διαδικασίες ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣΑς μας απαντήσει η κυβέρνηση, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα Διοίκησης ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΙΚΤΥΟ;;;…και στα ΑΕΙ, όλες οι αποφάσεις όλων των συλλογικών οργάνων είναι εν «ΚΡΥΠΤΩ»

  Αρα,

  εάν υπάρχει ΤΟΛΜΗ αοπό την κυβέρνηση,

  μια ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΡΥΘΜΙΣΗ 3 ΑΡΑΔΩΝ, μπορεί να φερει την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ στα ΑΕΙ

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

  «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ των ΠΡΑΞΕΩΝ των ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ και ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ των ΑΕΙ στους ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ των ΟΡΓΑΝΑΝ που ΕΛΑΒΑΝ την ΑΠΟΦΑΣΗ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 • Για τα Ερευνητικά Κέντρα, και σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, σχετικά με τα όργανα διοίκησης του ΕΛΚΕ η Παρ.1 γίνεται αντίστοιχα α. το ΔΣ του ΕΚ και β. ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚ. Και τότε:
  – στην Παρ. 2α η ΠΜΟΔΥ φαίνεται να μην είναι όργανο του ΕΛΚΕ αλλά υποστηρικτική υπηρεσία
  – στην Παρ. 4 όπου το ρόλο της Συγκλήτου έχει πάλι το ΔΣ του ΕΚ υπάρχει ταύτιση οργάνων (όμοια και άρθρο 51 παρ.1)
  Επίσης, σχετικά με τον Προϊστάμενο ΠΜΟΔΥ ενώ στην Παρ. 2β είναι ξεκάθαρο ότι ασκεί καθήκοντα ΠΟΥ του ΕΛΚΕ, σε επόμενα άρθρα (55 παρ.3 και 56 παρ. 4) ο ρόλος των ΠΜΟΔΥ, ΠΟΥ ΕΛΚΕ και ΠΟΥ ΕΚ περιπλέκονται.

 • 13 Ιουνίου 2017, 18:47 | ΓΕΛ & ΕΛΚΕ των ΕΚ/ΝΠΔΔ

  Η παρ. 2β του άρθρου 50 σε συνδυασμό με το τα προβλεπόμενα στη παρ. 6β του άρθρου 67, προκαλούν σύγχυση αρμοδιοτήτων. Ο προϊστάμενος της ΜΟΔΥ θα πρέπει να ταυτίζεται υποχρεωτικά με τον ΠΟΥ του ΕΛΚΕ και όχι κατ΄ επιλογή. Επίσης, στα ΕΚ/ΝΠΔΔ ο ΠΜΟΔΥ θα πρέπει να επωμιστεί τις εισηγήσεις της ΜΟΔΥ προς το Δ.Σ. ως ο πλέον αρμόδιος.

 • 13 Ιουνίου 2017, 14:23 | Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα – Ιδρύματα (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.)

  Άρθρο 50.
  παρ. 1 Ως όργανα διοίκησης και διαχείρισης ΕΛΚΕ αναφέρονται (αναλογικά) α. το ΔΣ και β. ο Πρόεδρος του ΔΣ. Η ΠΜΟΔΥ φαίνεται πως δεν αποτελεί όργανο του ΕΛΚΕ, αλλά μόνο υποστηρικτική Υπηρεσία.
  παρ. 2β. Ο Προϊστάμενος ΠΜΟΔΥ ασκεί καθήκοντα ΠΟΥ για τον ΕΛΚΕ. Σε άλλα άρθρα (π.χ. άρθρο 56 παρ. 4α) φαίνεται πως οι δύο παραπάνω ρόλοι είναι διακριτοί και σε άλλο άρθρο (άρθρο 55 παρ. 3) ότι ΠΟΥ ΕΛΚΕ και ΠΟΥ ΕΚ μπορεί να συμπίπτουν. Δεν είναι ξεκάθαρος ο προσδιορισμός του ΠΟΥ για τον ΕΛΚΕ.
  παρ. 3γ. Ποιος εισηγείται στο ΔΣ (ταύτιση οργάνων). Το ίδιο και στο άρθρο 51 παρ. 1 (το ΔΣ το αποφασιστικό όργανο του ΕΛΚΕ και διακριτό από τα όργανο διοίκησης, δηλαδή από το ΔΣ).

 • 8 Ιουνίου 2017, 10:19 | Panagiotis

  Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. να καλείται Μ.Ο.Δ.Υ. και όχι απλά «Μονάδα», διότι δεν είναι ο πλέον δόκιμος όρος για χρήση στην καθομιλουμένη και στην γραπτή επικοινωνία.