Άρθρο 46 – Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, αν στο πρόγραμμα σπουδών:
α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:
i) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,
ii) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου και
iii) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας, και
β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.
2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει πρόταση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. H ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι εδόθη μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και την Α.Δ.Ι.Π. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς να γεννάται κανένα αναδρομικό δικαίωμα.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουρ¬γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση επιστημονικής επιτροπής, η οποία ορίζεται από τον Υπουρ¬γό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού επαγγελματικά δικαιώματα.
5. Προκειμένου για πτυχιούχους Τμημάτων Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι., η ως άνω επιστημονική επιτροπή είναι τετραμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. ή τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο από μία Πολυτεχνική Σχολή και τον αναπληρωτή του, έναν καθηγητή Τμήματος Μηχανικών των Τ.Ε.Ι. με τον αναπληρωτή του και έναν πτυχιούχο Τμήματος Μηχανικών Τ.Ε. των Τ.Ε.Ι. εγγεγραμμένο στο ομόλογο Τμήμα του Τ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του.
6. Τα προεδρικά διατάγματα και οι αποφάσεις που θα εκδοθούν σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, ισχύουν και για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τμήματος, που αποφοίτησαν πριν την έκδοσή τους, καθώς και για τους αποφοίτους των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που συγχωνεύθηκαν ή μετονομάστηκαν, δυνάμει των π.δ. 69/2013 (Α΄ 119), 82/2013 (Α΄ 123), 83/2013 (Α΄ 123), 84/2013 (Α΄ 124), 87/2013 (Α΄ 129), 90/2013 (Α΄ 130), 91/2013 (Α΄ 131), 94/2013 (Α΄ 132), 95/2013 (Α΄ 133), 100/2013 (Α΄ 135), 101/2013 (Α΄ 135), 102/2013 (Α΄ 136),103/2013 (Α΄ 136), 104/2013 (Α΄ 137), 127/2013 (Α΄ 190), όπως ισχύουν. Τα σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών, μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το καθεστώς φοίτησης των πτυχιούχων, ήτοι πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2916/01 (Α΄ 114).

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:49 | Ο.Σ.Ε.Τ.Π. – Τ.Ε.Ι. (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι.)

  To άρθρο 46 θεωρούμε ότι πρέπει να αποσυρθεί αφού είναι σίγουρο ότι θα προσθέσει επιπλέον προβλήματα στο ζήτημα της επίλυσης της επαγγελματικής κατοχύρωσης των πτυχιούχων ΤΕΙ που παραμένει άλυτο εδώ και 35 έτη, από την ίδρυση των Ιδρυμάτων. Η επίλυση του συγκεκριμένου θέματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την τήρηση των Ευρωπαϊκών κανονισμών που ως χώρα είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε και την λύση που δόθηκε στα αντίστοιχα με τα Τ.Ε.Ι. ανώτατα ιδρύματα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό άλλωστε είναι επιβεβλημένο αφού στην Ε.Ε. η αγορά εργασίας είναι κοινή και πρέπει να είναι κοινοί και οι κανόνες πρόσβασης σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα της επαγγελματικής κατοχύρωσης των πτυχιούχων ΤΕΙ πρέπει να επιλυθεί από την Πολιτεία με βάση τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και όχι από επιμελητήρια ή συντεχνιακούς φορείς που είναι λογικό ότι εκ της ιδρύσεως τους έχουν ως σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των μελών τους. Επίσης τα μαθησιακά αποτελέσματα των πτυχιούχων των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) είναι πλήρως καθορισμένα από το περίγραμμα σπουδών του κάθε τμήματος που είναι δημοσιευμένο σε Φ.Ε.Κ. και μάλιστα αυτή την περίοδο είναι σε φάση πιστοποίησης.
  Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο άρθρο όχι μόνο δεν επιλύει απολύτως κανένα θέμα, αλλά θέτει νέα εμπόδια στην επίλυση αυτού του θέματος που εκθέτει την ίδια την χώρα μας. Τέλος ο διαχωρισμός του πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, ανάλογα με το καθεστώς φοίτησης των πτυχιούχων, εκτός του γεγονότος ότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα έως σήμερα νομοθεσία και είναι αντίθετος με βασικές συνταγματικές αρχές, δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο, όπου θα υπάρχει ο κίνδυνος σε κάθε τμήμα (είτε αφορά Πανεπιστήμιο, είτε ΤΕΙ) σε κάθε αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών που είναι επιβεβλημένη με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, να δημιουργούνται διαφορετικές κατηγορίες πτυχιούχων με διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες.

 • 16 Ιουνίου 2017, 13:28 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

  Μια αδικία αποκαθίσταται για τους διπλωματούχους Μηχανικούς.

  ΟΜΩΣ, με ποια λογική εισάγετε διαχωρισμό των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε «προ» και «μετά» την έναρξη ισχύος του ν.2916/01; Ο διαχωρισμός αυτός θέτει τις βάσεις και για τον αντίστοιχο διαχωρισμό αποφοίτων ΕΜΠ «προ» και «μετά» integrated master.

  Να προβλέπεται ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ, κάποιες διαδικασίες, κάτι, για να δοθεί η δυνατότητα στους αποφοίτους προ έτους 2001 να προβούν σε ισοδυναμία των Πτυχίων και ομοίως να συμβεί για τους διπλωματούχους Μηχανικούς.

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:37 | Ανδρούτσος Δημήτριος

  Προς συναδέλφους των ΤΕΙ που οργανωμένα παρουσιάζουν πανομοιότυπες αιτιάσεις και αμφισβητούν την αναγκαιότητα του άρθρου 46.
  Άλλο θέμα να διεκδικείτε αναβάθμιση σπουδών, επαγγελματικά δικαιώματα κλπ, (υπάρχουν δυνατότητες βελτιώσεων και καλύτερων διατυπώσεων), και άλλο να ζητάτε να υποβαθμιστούν ή να μην αναβαθμιστούν οι τίτλοι των πολυτεχνικών και γεωπονικών σχολών. Εδώ ταιριάζει η παροιμία με την κατσίκα του γείτονα, (αφού δεν έχετε εσείς, ζητάτε να ψοφήσει και η κατσίκα του γείτονα). Και επειδή έχω σπουδάσει και σε ΤΕΙ και στο Πανεπιστήμιο σε πενταετείς σπουδές, είναι αστείο και το γνωρίζετε να συγκρίνετε το επίπεδο των σπουδών, μερικοί μάλιστα !!! θεωρείτε τις σπουδές στα ΤΕΙ ανωτέρου επιπέδου από το Μετσόβιο!!! Διεκδικήστε τα δικαιώματά σας, χωρίς όμως υπερβολές γιατί έτσι χάνετε το όποιο δίκαιο έχετε.

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:21 | ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΕΤΕΜ ΑΧΑΙΑΣ

  Οι ρυθμίσεις ειδικά του άρθρου 46 είναι απαράδεκτες και προκλητικές, διότι αμφισβητούν τον ανώτατο χαρακτήρα των ΤΕΙ και των πτυχιούχων τους και υπονομεύουν τον καθορισμό των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, παρακάμπτοντας τους Φορείς εκπροσώπησης τους (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ – Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ κ.ά), ώστε ανενόχλητη η κυβέρνηση και ο Υπουργός να παραδώσουν τους πτυχιούχους μηχανικούς Τ.Ε.Ι στην Προκρούστεια κλίνη της Επιτροπής των μελών της Συντεχνίας (άρθρο 46, παρ. 5). Οι μηχανικοί ΤΕ από άτακτο κοπάδι, θα περάσουν στην επιτροπεία και στη «φιλόξενη» στάνη του ΤΕΕ αλλά οχι ισότιμα αλλά σαν τον φτωχό συγγενή «στο κάτω αμπάρι».
  Καταργείστε το παρόν άρθρο. Αν αυτή η υποδούλωση στις συντεχνίες, είναι η πολιτική μιας αριστερής κυβέρνησης, μάλλον πρέπει να αναθεωρήσουμε πλήρως την έννοια της Αριστεράς.
  Με το Ν.1404/1983 ιδρύονται τα ΤΕΙ, μέχρι σήμερα Ιούνιος 2017 = 34 ΧΡΟΝΙΑ, Φτάνει πια η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΗΡΙΑ των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.
  Σε ποία χώρα του σύγχρονου και αναπτυγμένου κόσμου συμβαίνουν όλα αυτά, όπως η μεταφορά αρμοδιοτήτων από την πολιτεία στο ΤΕΕ, σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία της πολιτείας.
  Κ. Γαβρόγλου ποίες είναι οι πιέσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. Κατονομάστε τους ???
  Ποίος κυβερνά αυτή την χώρα τελικά ???
  Ποίο είναι το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας ???
  Ποία παιδεία θέλουμε, τελικά και σε ποίο χρονικό ορίζοντα ???
  Τι νόημα έχει τα παιδεία μας σήμερα που διαγωνίζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις να συμμετέχουν για ποία ΤΕΙ ???
  Αν έχετε λίγη τσίπα (πολιτική), γιατί ηθική δεν έχετε, κλείστε τα ΤΕΙ ???
  Να μας πουν οι καθηγητάδες των Πολυτεχνείων, ο Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ποία δικαιώματα έχει (μαθήματα) ως Ηλεκτρολόγος-Η/Υ & Μηχανολόγος ???
  Κ. Γαβρόγλου γνωρίζεται το μοντέλο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου (Πανεπιστήμιο & Τεχνολογικό Παν/μιο), εσείς τι θέλετε ???
  Από πότε το ΤΕΕ και με βάση ποιο νόμο ήταν ρυθμιστική αρχή επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους των ΤΕΙ???
  Ποία είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολυτεχνείων, νομοθεσία του 1930, σε ένα περιβάλλον που η τεχνολογία και η επιστήμη έχει μετεξελιχθεί ραγδαία και αυτοί ασκούν το επάγγελμα με νομοθεσία του μεσοπολέμου ???
  Από την άλλη, είναι αδιανόητο, επί χρόνια, διαφορετικές κυβερνήσεις, να εξελίσσουν έναν διάλογο για τα επαγγελματικά δικαιώματα συγκεκριμένων πτυχιούχων τεχνολογικού τομέα, ιδιαίτερα μηχανικών και γεωτεχνικών (είναι γνωστές οι αποτυχίες της εποχής Πανάρετου, όπως και το πέταγμα στα καλάθια αχρήστων των επιμελητηρίων ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ, αποφάσεων του ΣΑΤΕ), και να μην καλούν επισήμως τις Επαγγελματικές και Επιστημονικές Ενώσεις των αντίστοιχων πτυχιούχων τεχνολογικού τομέα, να διατυπώσουν και να αιτιολογήσουν την θέση τους για το πρόβλημα. Αναφέρομαι στην ΕΕΤΕΜ (μηχανικοί τεχνολογικού τομέα) και την ΠΕΠΤεΓ (γεωτεχνικοί τεχνολογικού τομέα).
  Υπάρχει ναι ή όχι υποχρέωση της πολιτείας με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους μηχανικούς ΤΕΙ και γιατί δεν εκδίδονται. Φοβάστε ότι θα σας «μαλώσει» το ΤΕΕ;
  Στη συνέχεια ακούσαμε δια στόματος του προέδρου ΤΕΕ, ότι πάρθηκε ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε., να συσταθεί τμήμα απόφοιτων τεχνολογικού τομέα για να ανασκευάσει λίγες μέρες μετά και να διευκρινίσει ότι η απόφαση δεν ήταν τελικά ομόφωνη. Είχαν προηγηθεί ανακοινώσεις διαφόρων παρατάξεων του Τ.Ε.Ε που αντιδρούσαν στην απόφαση αυτή και εξέφραζαν επιφυλάξεις τόσο για την σκοπιμότητά της όσο και για την ομοφωνία της. Ωστόσο ο κ. Γαβρόγλου είχε σπεύσει να χαιρετίσει την ‘’ομόφωνη;’’ απόφαση του ΤΕΕ και να δηλώσει ότι μαζί με την αναγνώριση των 5ετών σπουδών ως master, ανοίγουν τον δρόμο για την επαγγελματική αναγνώριση των μηχανικών Τ.Ε.
  Και πριν προλάβουμε να διαβάσουμε τις διατάξεις που αναρτήθηκαν σε διαβούλευση, ακούμε δια στόματος υπουργού μία ακόμη εξαγγελία, από το βήμα της συνόδου των προέδρων ΤΕΙ αυτή τη φορά, με την οποία προαναγγέλλει την σύσταση άλλης επιτροπής από αυτήν που προβλέπεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, αποτελούμενης από καθηγητές Π.Ε. – Τ.Ε. της κάθε ειδικότητας και ειδικούς εμπειρογνώμονες η οποία θα εισηγηθεί για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα; προσόντα;, κανείς δεν έχει καταλάβει…
  Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι αποτελεί πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να ρυθμιστούν τα Ε.Δ. με προεδρικά διατάγματα τελικά και όχι με νόμο. Και μιλάμε για τον ίδιο υπουργό που δήλωνε τον περασμένο Νοέμβριο ότι η διαδικασία των προεδρικών διαταγμάτων έχει αποδειχθεί ατελέσφορη και κατακεραύνωνε τα επιμελητήρια που εμπόδιζαν κάθε προσπάθεια.
  Όμως, μέσα σε αυτό το εξάμηνο των ‘’καταιγιστικών’’ εξελίξεων αναφορικά με τα Ε.Δ. των μηχανικών Τ.Ε. συνέβησαν και άλλα πράγματα. Συγκεκριμένα, όσο εμείς αναμένουμε να κάτσει η μπίλια στο μυαλό του κυρίου Γαβρόγλου, ο κ. Σπίρτζης τροποποίησε, ξανά, το νομικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού ορίζοντας πάλι ότι μόνον οι απόφοιτοι των πολυτεχνικών σχολών δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε αυτό, προχωράει με γοργούς ρυθμούς η σύνταξη των προεδρικών διαταγμάτων του άρθρου 29 του ν. 4439/16 για όλες τις ειδικότητες των πολυτεχνικών σχολών και η συνέχεια δίνεται με το παρόν νομοσχέδιο όπου όλοι οι απόφοιτοι ‘’ενιαίων και αδιάσπαστων’’ πενταετών σπουδών θα γίνονται αυτόματα κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου…στην ειδικότητα τους.
  Και σαν μην έφταναν όλα τα παραπάνω, ο υπουργός πριν από λίγες μέρες στην έκτακτη σύνοδο των προέδρων ΤΕΙ ανακοίνωσε ότι θα φτιάξει ΑΚΟΜΗ μια επιτροπή για τα αλλά όπως επίσης ότι δεν θα υπάρχει διαχωρισμός με βάση το 2001.
  Πραγματικά δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω τον υπουργό και τις εξαγγελίες του, καθώς ακόμα και αυτό το πιο πιθανό είναι ότι θα το αναιρέσει στις επόμενες ημέρες.
  Μαυτά και μαυτά βλέπω ότι οι θεσμοί έχουν πολλή δουλειά ακόμα στην Ελλάδα.
  Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα πάντα ποδοπάτησε τα ΤΕΙ και είναι υπεύθυνο για την παιδεία μας σήμερα, όπως το σχολείο ως χώρος μάθησης, γενική παιδεία, τεχνική εκπαίδευση και Ανώτατη Εκπαίδευση, προσπάθησε αποσπασματικά χωρίς όραμα να δημιουργήσει σε βάθος δεκαετιών.
  Σήμερα παρά ποτέ επιβάλλεται να σταματήσει να συμπεριφέρεται αλαζονικά και να χαράξει πολιτική έξω από κάθε συντεχνιακή λογική, αλλά για Ελλάδα που θα σέβεται τις διεθνείς συνθήκες και υποχρεώσεις(συμφωνίες-ευρωπαϊκές οδηγίες).
  Απόσυρση του σχεδίου νόμου, που με προχειρότητα συντάχτηκε, χωρίς όραμα και προοπτική για το μέλλον της παιδείας της χώρας.

 • 16 Ιουνίου 2017, 10:35 | Παναγιώτης Φιλίππου

  Κατόπιν πολλών δεκαετιών, κατά τις οποίες το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποτέλεσε (τηρουμένων των αναλογιών) ένα νέο Κυπριακό, σήμερα διαπιστώνουμε με βαθύτατη θλίψη ότι τα πράγματα εξωθούνται σε μία κατεύθυνση η οποία απαξιώνει χιλιάδες πτυχιούχους επιστήμονες – επαγγελματίες, φοιτητές καθώς και τις οικογένειές τους οι οποίες μοχθώντας καθημερινά, σπούδασαν τα παιδιά τους σε Σχολές ΚΡΑΤΙΚΕΣ Ανώτατης Εκπαίδευσης, για να είναι σήμερα έρμαια συγκεκριμένου επαγγελματικού φορέα και των παρακλαδιών του στα πολιτικά πράγματα της χώρας, ο οποίος κόβει και ράβει όπως αυτός επιθυμεί. Η πολιτική εντιμότητα, η δημοκρατική συνείδηση και το αίσθημα δικαίου κρίνεται εν τοις πράγμασιν και όχι εν τοις λόγοις. Γι’ αυτό η πολιτική ηγεσία του τόπου μας, οφείλει ΑΜΕΣΑ να εκδόσει επαγγελματικά δικαιώματα και να φροντίσει να ασκείται το επάγγελμα χωρίς την παρεμβολή και ποδηγέτηση «τρίτων»…

 • 16 Ιουνίου 2017, 09:28 | Fotis K

  Έχουν προ πολλών μηνών ξεκινήσει διαδικασίες και σχετικές συναντήσεις στο ΥΠΠΕΘ σε συνεργασία με τα ΤΕΙ για την ομαδοποίηση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων κατά επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να γίνει συνολική νομοθετική ρύθμιση.
  Έχει προ πολλών μηνών η ΕΕΤΕΜ ξεκινήσει διαδικασίες και σχετικές συναντήσεις στο ΥΠΠΕΘ έχοντας καταθέσει, εμπεριστατωμένο και με τα προγράμματα σπουδών των σχολών, σχέδιο νόμου για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που βρίσκεται σε διαβούλευση αποτελεί σοβαρότατο πισωγύρισμα σε σχέση με αυτά που είχε επανειλημμένα εξαγγείλει ο Υπουργός.
  Αποτελεί ηθική και νομική υποχρέωση του ελληνικού κράτους να εκδώσει επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στα προγράμματα σπουδών μηχανικού των τμημάτων ΤΕΙ. Η υπερτριακονταετής καθυστέρηση έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι το μνημείο του αμοραλισμού, της καταπάτησης κάθε έννοιας δικαίου, του άνισου πλουτισμού συγκεκριμένων συντεχνιών (rent-seeking) που νέμονται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα την ‘πίτα’ του επαγγέλματος του μηχανικού και αντίστοιχα της κοροϊδίας, του επαγγελματικού αποκλεισμού, της κοινωνικής καταρράκωσης και ρατσιστικής αντιμετώπισης ανθρώπων που θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά περισσότερα στην κοινωνία , στους εαυτούς τους και στις οικογένειές τους. Και αυτό όταν ήδη έχουν δρομολογηθεί τα «θέματα» των κάθε είδους κολεγίων της συμφοράς και των μαϊμού πανεπιστημίων. Ουσιαστικά το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών ΤΕ αποτελεί μελέτη περίπτωσης εφαρμοσμένων ταξικών διακρίσεων και στο μέλλον θα δώσει πλούσιο υλικό για διδακτορικές διατριβές στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

 • 16 Ιουνίου 2017, 09:22 | ΦωτηςΚατριβεσης

  Mε τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 καταδικάζεται και διασπάται ο κλάδος των Μηχανικών Τ.Ε, διότι:
  • προβλέπει διαφορετικό πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες (προσέξτε όχι επαγγελματικά δικαιώματα !!) για τους αποφοιτήσαντες προ και μετά το νόμο 2916/2001.
  • απονέμει αναδρομικά μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε όλους τους διπλωματούχους αποφοίτους σχολών 5ετούς φοίτησης, ανεξαρτήτως χρόνου κτήσης διπλώματος, με ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών, δίδοντας προπορεία στο δημόσιο και στην πίτα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, σε όλους τους ΠΕ Μηχανικούς έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.
  • δεν λύνει σε καμία περίπτωση, αντιθέτως περιπλέκει το πρόβλημα της έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων που εκκρεμεί για περισσότερο από τριάντα χρόνια.
  • φτιάχνει επιτροπή που θα εισηγηθεί το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες των πτυχιούχων ΤΕ, από τους «ανταγωνιστές» Πρόεδρο και μέλη του ΤΕΕ.

 • 16 Ιουνίου 2017, 08:52 | ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΕΤΕΜ ΑΧΑΙΑΣ

  Άρθρο 46
  Παράγραφοι 1 και 2.
  Η μαζική μετατροπή των προπτυχιακών διπλωμάτων 5τους διάρκειας σε ενιαία Μάστερ και μάλιστα αναδρομικά, Δεν τεκμηριώνεται διότι δεν έχει αλλάξει η ακαδημαϊκή διάρθρωση των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών (περιεχόμενο σπουδών, μαθησιακά αποτελέσματα κ.λ.π).
  Αντιθέτως οι σχετικές συμφωνίες που έχουμε ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ως χώρα, στο πλαίσιο των Συναντήσεων των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας, προβλέπουν σαφή διαχωρισμό των τριών κύκλων σπουδών και δεν δικαιολογούν τις ελληνικές αλχημείες περί ενιαίων και αδιάσπαστων προγραμμάτων Μάστερ των πενταετών προπτυχιακών προγραμμάτων.
  Η δικαιολογία δε του Υπουργού με βάση δηλώσεις του, ότι επιδιώκεται η ένταξη των τίτλων σπουδών των Πολυτεχνικών, Γεωπονικών Σχολών στο 7ο επίπεδο του ΕΠΕΠ για να υπάρξει η «απαραίτητη διαφορά» με τους πτυχιούχους ΤΕΙ ώστε να είναι πιο εύκολη η απονομή δικαιωμάτων, δεν ευσταθεί διότι :
  1ον το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων δεν απονέμει επαγγελματικά δικαιώματα !
  2ον τα διπλώματα υπερτετραετούς διαρκείας είχαν θεσμοθετηθεί για να ικανοποιήσουν τις ολιστικές ειδικότητες (π.χ Πολιτικός Μηχανικός – Γεωπόνος) και ήδη λαμβάνουν περισσότερες ακαδημαϊκές μονάδες (300 ECTS) από τα αντίστοιχα 4ετή (240 ECTS) γεγονός που αναγνωρίζεται και στο βαθμολόγιο και μισθολόγιο του δημοσίου, αλλά και στην πρόσβαση σε διδακτορικά.
  3ον η 35χρονη καθυστέρηση της έκδοσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους μηχανικούς ΤΕΙ και όχι μόνο – σίγουρα δεν οφείλεται στην έλλειψη διαφοροποίησης μεταξύ των πτυχίων 5τους και 4τους διάρκειας αλλά στην έλλειψη πολιτικής βούλησης από πλευράς Πολιτείας.
  Επομένως η ρύθμιση για το Μάστερ δεν καλύπτει κάποια εκπαιδευτική ανάγκη, αλλά αποσκοπεί στο να κάνει ερμητικά «κλειστό» το επάγγελμα για ορισμένες κατηγορίες πτυχιούχων των Α.Ε.Ι.
  Εκτός των άλλων συνεπειών της χαριστικής αυτής ρύθμισης θα ανακύψουν σοβαρά προβλήματα νομιμότητας, αφού η ρύθμιση δεν καταργεί την υφιστάμενη δομή και λειτουργία των Σχολών , πόσο μάλλον η πρόβλεψη για αναδρομική ισχύ για όλα τα διπλώματα ανεξαρτήτως χρόνου απόκτησης!
  Επίσης με την ρύθμιση αυτή αλλάζει το status της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής αναγνώρισης των πτυχιούχων των Α.Ε.Ι της χώρας αλλά και πτυχιούχων του εξωτερικού αφού ανατρέπει ευρωπαϊκές συμφωνίες δημιουργώντας σωρεία προβλημάτων στην ορθή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας 05/36 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων Πτυχιούχων του εξωτερικού, ανοίγοντας ένα νέο γύρο προσφυγών και δικαστικών διενέξεων.
  θεωρούμε ότι οι λόγοι, οι οποίοι δεν επέτρεψαν στις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας να αποδεχθούν μια τέτοια πρόταση, εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό .
  Παράγραφοι4 και κυρίως 5
  Η αποτυχημένη – σύμφωνα και με τις δηλώσεις του ίδιου του Υπουργού Παιδείας – συνταγή των Π.Δ/των δεν μπορεί να ξανασερβίρεται ως λύση για τους πτυχιούχους των ΤΕΙ και μάλιστα με ένα τρόπο τόσο προκλητικό και μεροληπτικό σε βάρος ειδικά των Μηχανικών ΤΕΙ.
  Η σύνθεση της Επιτροπής προφανώς και δεν βασίζεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια διότι η επιλογή του πρόεδρου του ΤΕΕ δηλαδή του συντεχνιακού φορέα που αποδεδειγμένα κρατά το επάγγελμα του μηχανικού (μόνο για τους διπλωματούχους!) «κλειστό», ως «αντικειμενικού» κριτή για να καθορίσει τα δικαιώματα των ανταγωνιστών του Μηχανικών Α.Τ.Ε.Ι αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και απευθύνεται σε ιθαγενείς!
  Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, συνοδευόμενος μάλιστα από άλλα τρία μέλη της επιτροπής (ενταγμένα κι αυτά στο ΤΕΕ !), σε ρόλο Τοποτηρητή, «αμερόληπτα» θα προσδιορίσουν τα «προσόντα μας» !! Εάν η παράγραφος 5 του άρθρου 46 ψηφιστεί στη Βουλή θα αποτελέσει ευθεία βολή κατά της Ακαδημαϊκής αυτοτέλειας των ΤΕΙ και θα προσβάλει τον ανώτατο χαρακτήρα αυτών, τα Συμβούλια των Τμημάτων και τους πτυχιούχους μηχανικούς συνολικά και παράλληλα θα φιμώσει κάθε αντίθετη φωνή, όπως του θεσμοθετημένου φορέα τους, προκαλώντας την σαλαμοποίηση του κλάδου τους.
  Διαβεβαιώνουμε τον Υπουργό ότι, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε, ως μηχανικοί του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, τον φορέα που μας ανταγωνίζεται ως ρυθμιστή στο επάγγελμα μας, διότι κάτι τέτοιο είναι παράνομο, αντιδεοντολογικό και αντιδημοκρατικό .
  Εάν ο Υπουργός έχει πραγματικά την βούληση να λύσει το θέμα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, θα πρέπει :
  • Να αγνοήσει τις συντεχνιακές παρεμβάσεις ως εξωθεσμικές και να έρθει σε πραγματικό διάλογο με τα ΤΕΙ και την ΕΕΤΕΜ ως άμεσα εμπλεκόμενους
  • Να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων με βάση τις εισηγήσεις των αντίστοιχων τμημάτων ΤΕΙ.
  • να μας απαντήσει στο που συμφωνεί και που διαφωνεί με την ολοκληρωμένη πρόταση του σχεδίου νόμου για τα επαγγελματικά δικαιώματα (και «όχι προσόντα») που του έχουμε καταθέσει και στην οποία περιλαμβάνεται και το τρίπτυχο επαγγελματικές δραστηριότητες-άδεια άσκησης επαγγέλματος- φορέας οργάνωσης του επαγγέλματος- ως πακέτο !
  Η ρύθμιση του άρθρου 46 είναι ατελής και αποσπασματική, θολή και υποβολιμαία. Δεν καθορίζει άμεσα επαγγελματικά δικαιώματα αλλά τα παραπέμπει στις καλένδες.
  Εφόσον δεν οριοθετηθεί προηγουμένως η επαγγελματική μας ταυτότητα ως πτυχιούχων του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης με σαφή τρόπο, δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να επιβάλει με διοικητικό τρόπο τον Επιμελητηριακό Φορέα, στον όποιο θα υπαχθούμε χωρίς να έχουμε δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  Ο Υπουργός στην παρ. 5 με πρωτοφανή τρόπο εμπλέκεται στην εκπροσώπηση του κλάδου των μηχανικών ΤΕΙ, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «λαγός» για το ΤΕΕ, αφού έσπευσε να υιοθετήσει πριν ακόμη γίνει, το «Τμήμα» ΔΟΥΡΕΙΟ ΙΠΠΟ, όπως του υπέδειξαν κάποιοι ανεγκέφαλοι, αγνοώντας ότι δεν προσφέρει κάτι στους πτυχιούχους αλλά τίθεται εκ του πονηρού και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό σε βάρος των Μηχανικών ΤΕΙ και του φορέα εκπροσώπησής τους, την ΕΕΤΕΜ.
  Με τη μεθόδευση αυτή, το ΤΕΕ επιδιώκει να δημιουργήσει έναν εισπρακτικό μηχανισμό για να αυξήσει τα έσοδα του και ταυτόχρονα να εγκλωβίσει, για αλλά τριάντα χρόνια, τους πτυχιούχους του τεχνολογικού τομέα μέχρι να εξαϋλωθούν τα ΤΕΙ μέσω των διετών προγραμμάτων κατάρτισης !
  Τελικά εάν το αντάλλαγμα για το 5ετες master, είναι κατά τον Υπουργό Παιδείας, το «ομόλογο τμήμα του ΤΕΕ», στο οποίο θα παρκάρει τους μηχανικούς ΤΕΙ και στο βαθμό που πιστεύει ότι με αυτό τον τρόπο λύνεται το επαγγελματικό πρόβλημα των μηχανικών ΤΕΙ μάλλον «πλανάται πλάνην οικτρά»!
  Το μόνο πρόβλημα που λύνει αυτή η ακατανόητη (ή σκόπιμη;) ρύθμιση, είναι το οικονομικό του ΤΕΕ, ενώ συγχρόνως, θα διατηρήσει το επάγγελμα μηχανικού κλειστό στην Ελλάδα, κατάσταση που εξυπηρετεί ουσιαστικά τα μέλη του ΤΕΕ και ιδιαίτερα εκείνα που ανήκουν στις κλασικές ειδικότητες.
  Παράγραφος 6.
  Ο απαράδεκτος διαχωρισμός των πτυχιούχων σε πριν και μετά το 2001, για την «απονομή» επαγγελματικών «προσόντων», δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, δεν έχει νόημα και γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τον περιορισμό της πρόσβασης τους στο επάγγελμα από τα Επιμελητήρια προς διασφάλιση των συμφερόντων των δικών τους μελών.
  Με ποια κριτήρια, άραγε, θα πείτε σε έναν πτυχιούχο με 20ετη και πλέον επαγγελματική εμπειρία ότι είναι μηχανικός κατώτερης κατηγορίας, επειδή δεν βολεύει τους ανταγωνιστές του;
  Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω θα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα το άρθρο 46 του σχεδίου νόμου.
  Οι διατάξεις των υπολοίπων άρθρων του νομοσχεδίου ειδικά για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών είναι αναχρονιστικές και δεν συμβαδίζουν με τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο των ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης και θα δημιουργήσουν προβλήματα στην οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ καθώς και στην εύρυθμή λειτουργία των ΑΕΙ (ΤΕΙ-Πανεπιστημίων).
  Τέλος στα άρθρα Άρθρο 05 – Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας Α.Ε.Ι.. – Παραρτήματα Α.Ε.Ι. & Άρθρο 10 – Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Τομέα, το σχέδιο νόμου του Υπουργού Παιδείας περιλαμβάνει αποσπασματικές ρυθμίσεις, οι οποίες απορρυθμίζουν και υποβαθμίζουν τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι με την αλλοίωση του σκοπού τους, μέσω του «δούρειου ίππου των διετών προγραμμάτων» στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου της Κυβέρνησης και των Θεσμών για τη μείωση των Α.Ε.Ι σε 20 σε όλη την χώρα (Σχέδιο ΑΘΗΝΑ II).

 • 16 Ιουνίου 2017, 07:48 | Κώστας

  Πέραν των άλλων που αναφέρθηκαν προηγούμενα για τον ρουσφετολογικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου άρθρου, θα αναφερθώ στην αναδρομικότητα του, που συνιστά μια μεγάλη αδικία για όλους εμάς , που ενώ θα μπορούσαμε ή θα προσπαθούσαμε για δεύτερη ή τρίτη φορά να πετύχουμε, σε σχολές 5 ετους φοίτησης αν γνωρίζαμε ότι θα επιβραβευότανε αυτή η προσπάθεια , από ένα μεταπτυχιακό τίτλο και δεν θα επιλέγαμε μια πανεπιστημιακή σχολή 4-τους (π.χ. Οικονομικών Επιστημών) .Έναν μεταπτυχιακό τίτλο τον οποίο εγώ για να τον αποκτήσω χρειάστηκε δυόμιση (2,5) χρόνια (όχι εντός των σπουδών μου !!!!!) με τεράστιο κόπο , χρήμα το οποίο είναι από το υστέρημα μας για να τον αποκτήσω.
  Προφανώς το άρθρο αυτό αφορά μια μεγάλη μερίδα καινούργιων βολευτών (γιατί άραγε μέχρι τώρα δεν γινόταν?) που βρήκαν την ευκαιρία με αναδρομική ισχύ να καρπωθούν ένα μεταπτυχιακό τίτλο καταστρατηγώντας κάθε έννοια ισονομίας και ισοπολιτείας σκεπτόμενοι μόνο συντεχνιακά.
  Το άρθρο αυτό πρέπει να αποσυρθεί δια παντός και για όλα τα άλλα στα οποία αναφέρεται.
  Συγχαρητήρια και καληνύχτα σας.
  Κώστας Χ.

 • 16 Ιουνίου 2017, 07:40 | Κώστας Χ.

  Πέραν των άλλων που αναφέρθηκαν προηγούμενα για τον ρουσφετολογικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου άρθρου, θα αναφερθώ στην αναδρομικότητα του, που συνιστά μια μεγάλη αδικία για όλους εμάς , που ενώ θα μπορούσαμε ή θα προσπαθούσαμε για δεύτερη ή τρίτη φορά να πετύχουμε, σε σχολές 5 ετους φοίτησης αν γνωρίζαμε ότι θα επιβραβευότανε αυτή η προσπάθεια , από ένα μεταπτυχιακό τίτλο και δεν θα επιλέγαμε μια πανεπιστημιακή σχολή 4-τους (π.χ. Οικονομικών Επιστημών) .Έναν μεταπτυχιακό τίτλο τον οποίο εγώ για να τον αποκτήσω χρειάστηκε δυόμιση (2,5) χρόνια (όχι εντός των σπουδών μου !!!!!) με τεράστιο κόπο , χρήμα το οποίο είναι από το υστέρημα μας για να τον αποκτήσω.
  Προφανώς το άρθρο αυτό αφορά μια μεγάλη μερίδα καινούργιων βολευτών (γιατί άραγε μέχρι τώρα δεν γινόταν?) που βρήκαν την ευκαιρία με αναδρομική ισχύ να καρπωθούν ένα μεταπτυχιακό τίτλο καταστρατηγώντας κάθε έννοια ισονομίας και ισοπολιτείας σκεπτόμενοι μόνο συντεχνιακά.
  Το άρθρο αυτό πρέπει να αποσυρθεί δια παντός και για όλα τα άλλα στα οποία αναφέρεται.
  Συγχαρητήρια και καληνύχτα σας !!!!!!!
  Κώστας Χ.