Άρθρο 30 – Γενικές διατάξεις

1. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Τα Π.Μ.Σ. εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των Α.Ε.Ι., διέπονται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπούν:
α) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και
β) στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές ή/και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επί μέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων.
2. Τα Α.Ε.Ι. έχουν την ευθύνη για την ίδρυση, τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση των Π.Μ.Σ.
3. Π.Μ.Σ. οργανώνονται και λειτουργούν σε αυτοδύναμα Τμήματα που παρέχουν σπουδές πρώτου κύκλου. Μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι. μπορούν να συμμετέχουν σε διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. μόνο σε συνεργασία με αυτοδύναμα Τμήματα, σύμφωνα με το άρθρο 43. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η διδασκαλία μαθημάτων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.
4. Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή διδακτορικού τίτλου. Ο τρίτος κύκλος σπουδών οργανώνεται σε Τμήματα Πανεπιστημίων, αυτοδύναμα ή μη, και οι διδακτορικοί τίτλοι απονέμονται από το Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκει το Τμήμα.
5. Το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Ιδρύματος έχει την ευθύνη της τήρησης του νόμου, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, του Γενικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών και των Εσωτερικών Κανονισμών Π.Μ.Σ., που προβλέπονται στο άρθρο 45.
6. Η εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επί των Α.Ε.Ι., σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ., ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 • 16 Ιουνίου 2017, 12:38 | Αλέξης Καλοκαιρινός (καθηγητής, πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Μιχάλης Ταρουδάκης (καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τέως πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης).

  ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ στο Κεφάλαιο Στ΄, «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών»:
  Και εδώ είναι αναγκαία η θέσπιση μεταβατικών διατάξεων. Το νέο πλαίσιο, στο σύνολό του, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί πριν από την πάροδο ενός έτους τουλάχιστον (δηλαδή να ισχύσει συνολικά πριν από την 1/9/2018).
  Το κεφάλαιο αυτό του νομοσχεδίου χαρακτηρίζεται από υπερρύθμιση σε μεγαλύτερο ακόμα βαθμό από τα υπόλοιπα κεφάλαιά του.
  Το πλαίσιο για την ίδρυση των Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στο αρ. 32, επιβάλλει ένα μεγάλο αριθμό γραφειοκρατικών εμποδίων με την μορφή εγγράφων (εισήγηση, αναλυτικό λειτουργικό κόστος, ειδική αιτιολόγηση, μελέτη σκοπιμότητας, πενταετής αναλυτικός προϋπολογισμός, έκθεση οικείου τμήματος κλπ) χωρίς αυτό να οδηγεί σε χρηματοδότηση (εκτός από μια αόριστη «υπόσχεση» για χρηματοδότηση [αρ. 37.3] ενδεχομένως και πάλι από τα αποθεματικά των Ιδρυμάτων). Θέτει εμπόδια στο επίπεδο των αποφάσεων (με αντιρρήσεις του 1/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης, η Σύγκλητος υποχρεούται σε ειδική αιτιολογία και ο Υπουργός μπορεί να απορρίψει το Πρόγραμμα [αρ. 32]).
  Το κεφάλαιο επικεντρώνεται σε περιορισμούς και εντέλει σε αποθάρρυνση των Π.Μ.Σ. με δίδακτρα. Οι περιορισμοί αυτοί δυσχεραίνουν και αποθαρρύνουν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο σύνολό τους, είτεμε δίδακτρα, είτε χωρίς δίδακτρα.
  Περιλαμβάνονται εξαιρετικά περιοριστικές γενικές ρυθμίσεις, με πνεύμα ποσόστωσης, όπως:«Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η διδασκαλία μαθημάτων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών» (αρ. 30.4.3)

  ΣΧΟΛΙΟ: Η ρύθμιση αυτή απαγορεύει τη θέσπιση εξ αποστάσεως ΠΜΣ. Οι έλληνες πολίτες θα λαμβάνουν εξ αποστάσεως ΠΜΣ από το εξωτερικό.

 • Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά» θεωρεί κατ’ αρχήν θετικές τις ρυθμίσεις αποδέσμευσης της υπογραφής Πρωτοκόλλων Συνεργασίας ΑΕΙ και ΕΚ από την ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στους εσωτερικούς κανονισμούς των Ιδρυμάτων, και θεωρεί επίσης θετική και την σύναψη.

  Για τις επί μέρους ρυθμίσεις για τα ΜΠΣ το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών/ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά» συντάσσεται με τις θέσεις της ΕΕΕ όπως καταγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο.
  https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf

 • 16 Ιουνίου 2017, 08:59 | Σύλλογος Ερευνητών Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΣΕΡΕΚΕΤΑ)

  Οι ρυθμίσεις που αφορούν την αποδέσμευση υπογραφής Πρωτοκόλλων Συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ θεωρούνται θετικές από τον Σύλλογο Ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΣΕΡΕΚΕΤΑ), καθώς προέρχονται από την ανάγκη ύπαρξης σχετικής πρόβλεψης στους εσωτερικούς κανονισμούς των Ιδρυμάτων, ενώ εξίσου θετικό είναι το γεγονός ότι πλέον επιτρέπεται η σύναψη Πρωτοκόλλων μεταξύ Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου και Σχολής ή Τμήματος.

  Όσον αφορά τις επί μέρους ρυθμίσεις για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, ο ΣΕΡΕΚΕΤΑ συντάσσεται με τις θέσεις της ΕΕΕ όπως καταγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

  https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf

 • 14 Ιουνίου 2017, 13:21 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
  Είναι σαφές ότι οι ρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο όσον αφορά τη συμμετοχή των Ερευνητών στις Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές, αν και θετικές από διάφορες απόψεις παρουσιάζουν μια ασάφεια σε πολλά σημεία που αναδεικνύει μια ανώριμη και συντηρητική αντίληψη του ρόλου της ερευνητικής κοινότητας στο Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Ο Σύλλογος Ερευνητών Δημοκρίτου συμμερίζεται πλήρως τις ανησυχίες και συντάσσεται με τις προτάσεις που διατύπωσε η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) στην ανακοίνωση της στο σχετικό θέμα (βλ. https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf).

 • 14 Ιουνίου 2017, 12:41 | Σύλλογος Ερευνητών ΙΤΕ

  Ο Σύλλογος Ερευνητών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΣΥΛΕΡ) θεωρεί κατ’ αρχή θετικές τις ρυθμίσεις που αφορούν την αποδέσμευση υπογραφής Πρωτοκόλλων Συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ από την ανάγκη ύπαρξης σχετικής πρόβλεψης στους εσωτερικούς κανονισμούς των Ιδρυμάτων. Είναι επίσης θετικό το γεγονός ότι πλέον επιτρέπεται η σύναψη Πρωτοκόλλων μεταξύ Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου και Σχολής ή Τμήματος.

  Όσον αφορά τις επί μέρους ρυθμίσεις για τα ΜΠΣ ο ΣΥΛΕΡ συντάσσεται με τις θέσεις της ΕΕΕ όπως καταγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο.
  https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf

 • 14 Ιουνίου 2017, 08:51 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Ο Σύλλογος Ερευνητών του Εθν. Αστεροσκοπείου Αθηνών θεωρεί θετικές κάποιες ρυθμίσεις, όπως την αποδέσμευση της υπογραφής πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ ΕΚ και ΑΕΙ από την ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στους εσωτερικούς κανονισμούς των ιδρυμάτων για τη συνδιοργάνωση ΜΠΣ. Το ν/σ περιέχει όμως ασάφειες, υπερβολικά λεπτομερείς και δεσμευτικές ρυθμίσεις και παρεμβατισμό εκ μέρους του ΥΠΕΘ και, για μία ακόμη φορά μετά την ψήφιση των ειδικών μισθολογίων, χάνει την ευκαιρία να θεσμοθετήσει ρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης του Ενιαίου Χώρου ΑΕ&Ε.
  Ο Σύλλογος Ερευνητών του Εθν. Αστεροσκοπείου Αθηνών συμφωνεί και προσυπογράφει τις διαπιστώσεις και θέσεις της ΕΕΕ επί του θέματος, όπως καταγράφονται εδώ:
  https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf

 • 13 Ιουνίου 2017, 20:55 | Έφη Μαρκουλάκη

  Συμφωνώ με τις θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (βλ. σύνδεσμο https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf)

 • 13 Ιουνίου 2017, 18:52 | Μαρία Παραβατού Ερευνήτρια Β’ ΕΚΕΦΕ «Δ»

  Συμφωνώ με τις θέσεις, την επιχειρηματολογία και τις προτάσεις της Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2).

 • Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου
  «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις»
  https://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/06/EEE_EX_511-13-06-2017_theseis-gia-th-diavouleysh-gia-ta-AEI-kai-thn-Ereyna.pdf

  Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) θεωρεί ότι μέσω του Ενιαίου Χώρου Παιδείας και Έρευνας, οι φορείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας (ΑΕ&Ε) στη χώρα μας (ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα) θα αποτελέσουν ένα αλληλοσυμπληρούμενο, δυναμικό σύστημα, το οποίο θα αξιοποιήσει, θα συνδυάσει και θα μεγιστοποιήσει τα πλεονεκτήματα που έχουν οι δύο επιμέρους χώροι. Άλλωστε τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) είναι από τη φύση τους συγκοινωνούντα δοχεία, αφού είναι αφιερωμένα στην έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης. Αποτελούν, συνεπώς, χώρους που θέτουν τα θεμέλια για νέους ποιοτικούς τύπους εργασίας και επιχειρηματικότητας, βασισμένους στη γνώση, την τεχνολογία και την καινοτομία.

  Επιπλέον, τα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μακρόχρονη συμμετοχή και εμπειρία στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση νέων επιστημόνων. Οι Ερευνητές ήδη συμμετέχουν σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και σε Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ), καθώς και σε επιτροπές επίβλεψης διδακτορικών διατριβών, η συμμετοχή όμως αυτή θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, στην κατεύθυνση της συνένωσης δυνάμεων στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου ΑΕ&Ε, με απώτερο στόχο την ώσμωση και τη συνέργεια σε ισότιμη και θεσμική βάση και με αποτέλεσμα αμοιβαία εκπαιδευτικά και ερευνητικά οφέλη καθώς και οικονομία κλίμακας.

  Προς επίτευξη των ανωτέρω κρίνεται απολύτως απαραίτητη η ισότιμη (και όχι η μέχρι σήμερα διακριτή) αντιμετώπιση Καθηγητών ΑΕΙ και Ερευνητών. Επίσης απαραίτητη κρίνεται η υλοποίηση υπαρχουσών νομοθετικών ρυθμίσεων (π.χ., άρθρο 42 του Ν. 4009/2011, άρθρο 35 Ν. 4310/2014, κ.λπ.) και η εξειδίκευσή τους όπου χρειάζεται.

  Στη βάση των προαναφερθέντων ακολουθούν οι θέσεις/προτάσεις της ΕΕΕ επί του σ/ν για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα που έχει τεθεί από το ΥΠΕΘ σε διαβούλευση για 12 ημέρες, δίχως αιτιολογική έκθεση.

  Ρυθμίσεις για τα ΜΠΣ

  Στο παρόν σ/ν περιλαμβάνονται γενικές ρυθμίσεις για τη συνδιοργάνωση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 2ου και 3ου κύκλου Σπουδών μεταξύ των δημόσιων ΕΚ και των ΑΕΙ. Ως θετικές αποτιμώνται καταρχάς οι ρυθμίσεις που αποδεσμεύουν την υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ από την ανάγκη ύπαρξης σχετικής πρόβλεψης στους εσωτερικούς κανονισμούς των Ιδρυμάτων, και επιτρέπουν τη σύναψη Πρωτοκόλλων μεταξύ Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου και Σχολής ή Τμήματος.

  Βασικό χαρακτηριστικό του τμήματος του σ/ν που αφορά στα ΠΜΣ, όμως, είναι ότι περιέχει ασάφειες και αποφεύγει να θέσει τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων, αγνοώντας την ήδη ισχύουσα νομοθεσία και παραπέμποντας ουσιώδη θέματα στα Πρωτόκολλα Συνεργασίας και στους Γενικούς Κανονισμούς Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, ώστε οι όποιες ρυθμίσεις σε θετική κατεύθυνση να κινδυνεύουν να καταστούν ανεφάρμοστες. Παράδειγμα το άρθρο 42, στο οποίο αναφέρεται ότι η ανάθεση επίβλεψης των διδακτορικών διατριβών μπορεί να υπόκειται σε διαδικασίες και κριτήρια επιπλέον από εκείνα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και τους οικείους Γενικούς Κανονισμούς Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών…

  Από την άλλη πλευρά, το σ/ν προβαίνει σε αρκετές υπερβολικά λεπτομερείς και δεσμευτικές ρυθμίσεις, όπως για τους διδάσκοντες σε ΠΜΣ που πρέπει να «προέρχονται κατά 60% τουλάχιστον από καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές του οικείου Τμήματος», καθώς και για τους διδάσκοντες διατμηματικού ΠΜΣ, όπου «τουλάχιστον το 80%» των διδασκόντων θα πρέπει υποχρεωτικά να «προέρχεται από καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές των συνεργαζόμενων Τμημάτων» (άρθρο 36), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να καλυφθεί και με Ερευνητές των ΕΚ…

  Επίσης, ενώ αναφέρεται (άρθρο 37) ότι η χρηματοδότηση των ΠΜΣ μπορεί να εξασφαλίζεται και από τον προϋπολογισμό των τυχόν συνεργαζόμενων στην οργάνωσή τους φορέων, άρα και των ΕΚ, και γίνεται αναφορά για την αμοιβή των διδασκόντων Καθηγητών (άρθρο 36, παρ. 4), δεν περιλαμβάνεται αντίστοιχη αναφορά για τα ΕΚ και τους Ερευνητές που μπορεί να συμμετέχουν στη συνδιοργάνωση του ΠΜΣ!

  Για μία ακόμη φορά, οι Ερευνητές του Ν. 4310/2014, όπως ισχύει (όπως αναφέρεται σε όλους τους νόμους που διέπουν την Έρευνα στη χώρα μας από τον ιδρυτικό Ν. 1514/1985 και μέχρι σήμερα), «συγχέονται», σε διάφορα σημεία του σ/ν, με τους φοιτητές και τους νέους επιστήμονες (άρθρα 4 παρ. 1γ, 28 παρ. 2δ και 47 παρ. 2γ), γεγονός που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι εκ παραδρομής και δεν υποδηλώνει άγνοια του ελληνικού ερευνητικού συστήματος και της νομοθεσίας που το διέπει.

  Η ΕΕΕ υποστηρίζει ότι υπάρχει ανάγκη για άμεση αύξηση στη χρηματοδότηση της AE&E, που έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση στη χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλάβει τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, μέσω ενός μόνιμου και εκτεταμένου συστήματος υποτροφιών.

  Οι σχετικές διατάξεις της δομής και λειτουργίας των ΠΜΣ διακατέχονται από έντονο παρεμβατισμό του ΥΠΕΘ όσον αφορά στο δικαίωμα ο εκάστοτε Υπουργός ΠΕΘ να μπορεί να αναπέμπει την απόφαση ίδρυσης ΠΜΣ, χωρίς οποιαδήποτε γνώμη ή εισήγηση αρμόδιας αρχής στα ποσοστά επί των διδασκόντων από το Τμήμα, τις υποχρεωτικές υποτροφίες, κ.ά. Γενικά στο σ/ν δεν θεσμοθετείται, δυστυχώς, η ουσιαστική εμπέδωση (λειτουργία και κατοχύρωση) του Ενιαίου Χώρου ΑΕ&Ε.

  Η ΕΕΕ θεωρεί ότι η θεσμοθέτηση ρυθμίσεων στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου ΑΕ&Ε είναι επιβεβλημένη, καθώς θα ενισχύσει τη βασική έρευνα, που είναι προϋπόθεση sine qua non για την εφαρμοσμένη έρευνα και την ανάπτυξη της καινοτομίας, και θα διευκολύνει το σχεδιασμό εθνικής ερευνητικής στρατηγικής μέσα από την οργανική και συνδυασμένη αξιοποίηση του συνόλου του επιστημονικού – ερευνητικού δυναμικού της χώρας.

 • 12 Ιουνίου 2017, 08:26 | Christos

  Επαναφέρετε εάν είναι δυνατό τη διάταξη που ορίζει 20 ημέρες άδειας σε δημοσιο υπαλληλο ή και ιδιωτικο, λόγω φοιτητής στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ η οποία τροποποίηθηκε σε 10 ημερες με πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη. Εάν λάβουμε υπόψη να ότι η παρακολούθηση ενός δεύτερου πτυχίου απαιτεί τουλάχιστον 20 ημέρες εξεταστικής το χρόνο δηλαδή σε δύο εξάμηνο, ο παραπάνω χρόνος είναι ελάχιστος χωρίς να προσμετρουμε τις απαιτούμενες μέρες για τις προόδους, εργασίες ή και μαθήματα. Εκτός αν συνεχίσουμε να θέλουμε στασιμους δημόσιους υπαλληλους.

 • Προτείνω να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα διοργάνωσης μεταπτυχιακών προγραμμάτων με ερευνητική εργασία (Master of Science by Research degree programmes – MSc by Research), ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα (π.χ. https://www.york.ac.uk/electronics/postgraduate/research_degrees/msc_research/).
  Οφέλη:
  – ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι.
  – δίνεται η δυνατότητα δωρεάν μεταπτυχιακών σπουδών, αφού δεν προβλέπεται αμοιβή για διδασκαλία

  Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μπορούν να οργανώνονται
  α. με βάση τα μαθήματα και παρέχονται από ένα ή περισσότερα Τμήματα
  β. με βάση ερευνητική εργασία (by research) και παρέχονται αποκλειστικά από ένα Τμήμα.
  Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επιβλέπεται από έναν Καθηγητή του Τμήματος στην εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (thesis) σε επιστημονική περιοχή της εμπειρίας του Καθηγητή του Τμήματος.
  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς δύο προπτυχιακά μαθήματα που ορίζονται από την Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή, εκτός εάν τα έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς στο παρελθόν, οπότε απαλλάσσονται.
  Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
  Η μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), που είναι και το ελάχιστο σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ..
  Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας του Π.Μ.Σ. είναι η εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα σε θέματα αιχμής, συναφούς με τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος. Δεδομένου ότι η Διπλωματική Εργασία είναι επιστημονική εργασία, οφείλει να περιέχει στοιχεία πρωτοτυπίας στα συναφή γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ., είτε μέσα από την προσπάθεια παραγωγής νέας γνώσης, είτε μέσω της ανάπτυξης κριτικής σκέψης.
  Στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να αναλάβουν ερευνητικές πρωτοβουλίες. Η Διπλωματική Εργασία μπορεί να περιλαμβάνει επισκόπηση και κριτική ανάλυση της υφιστάμενης γνώσης, βελτίωση και εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών, ανάπτυξη νέων μεθόδων, τεχνικών, εργαλείων προσέγγισης ερευνητικών πεδίων, στα συναφή γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ..
  Η Διπλωματική Εργασία αξιολογείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και δύο εξωτερικά μέλη Καθηγητές ή Ερευνητές Α’ ή Β’ Βαθμίδας, τους οποίους εισηγείται ο Επιβλέπων Καθηγητής στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος.

 • 7 Ιουνίου 2017, 09:06 | Ε. Φ. Γεωργόπουλος

  1. Παράγραφος 3: ποσόστωση 25% στη δυνατότητα διδασκαλίας μαθήματος με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Γιατί την αποκλειστικότητα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να την έχει το ΕΑΠ; Από πού προκύπτει κάτι τέτοιο; Αυτό δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό και πλήττει ειδικά τα περιφερειακά ιδρύματα.
  2. Δυσχεραίνεται η έγκριση και λειτουργία ΠΜΣ με «δίδακτρα». Αυτό μοιραία θα οδηγήσει στην κατάργηση των ΠΜΣ στα Ιδρύματα/Τμήματα με μικρό αριθμό μελών ΔΕΠ/ΕΠ και μικρούς προϋπολογισμούς.

 • 6 Ιουνίου 2017, 20:55 | Ioanna

  Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στην τελευταία του έκδοση για την έρευνα στην Ελλάδα με μετρήσιμους δείκτες (δημοσιεύσεις, δείκτες απήχησης, αναφορές κτλ) τέσσερα Ελληνικά ΤΕΙ υπερτερούν πολλών Ελληνικών πανεπιστημίων. Παρόλα αυτά τα πανεπιστήμια ex officio έχουν την δυνατότητα να εκπονούν διδακτορικές διατριβές ενώ τα ΤΕΙ εξ’ αποκλεισμού δεν έχουν. Μάλιστα και μη-αυτοδύναμα τμήματα Πανεπιστημίων μπορούν να έχουν διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών! Δηλαδή τμήματα με λιγότερα από 8 μέλη ΔΕΠ!
  Αν όλα τα Πανεπιστήμια ex officio δίνουν διδακτορικά διπλώματα τότε όλα τα ΤΕΙ που σε ακαδημαϊκούς δείκτες βρίσκονται μπροστά από πολλά Πανεπιστήμια πρέπει επίσης να δίνουν διδακτορικά διπλώματα. Στην πραγματικότητα χρειάζεται αξιολόγηση και των Πανεπιστήμιων και των ΤΕΙ με κοινά κριτήρια όσον αφορά τις ερευνητικές τους επιδόσεις και τις υποδομές τους και μετά να τους δίνεται η δυνατότητα ή όχι απονομής διδακτορικών τίτλων.
  Αλλιώς παρουσιάζονται τα εξής παράδοξα αλλά υπαρκτά περιστατικά: (α) Ελληνικό Πανεπιστήμιο έχει δώσει τριπλάσιο αριθμό διδακτορικών από ότι όλες οι δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ του την τελευταία επταετία (Δες ΕΚΤ) και (β) τμήμα ΤΕΙ με ~20 διεθνείς δημοσιεύσεις σε κορυφαία περιοδικά ανά έτος να μην μπορεί να δώσει PhD, ενώ τμήμα Πανεπιστημίου με 3 μέλη ΔΕΠ και με 4 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά τα τελευταία τρία χρόνια και χωρίς καθόλου υποδομές να έχει δώσει για εκπόνηση 4 διδακτορικές διατριβές, που όμως εκπονούνται στο προαναφερθέν τμήμα ΤΕΙ!

 • 6 Ιουνίου 2017, 18:10 | Νικηταΐδης Νικόλαος

  Ο περιορισμός του 25% των μαθημάτων, καλώς δίνεται ως δυνατότητα στα ΠΜΣ. Καθώς παγκόσμια η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί τη σύγχρονη εποχή σπουδών, κι εφόσον νομικά αναγνωρίζονται εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά ξένων πανεπιστημίων, κρίνεται σκόπιμο δεοντολογικά αλλά και για λόγους ανταγωνισμού, να προστεθεί παράγραφος που να δίνει τη δυνατότητα στα ΑΕΙ να λειτουργούν ΠΜΣ εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και να μην είναι προνόμιο μόνο του ΕΑΠ.

 • 4 Ιουνίου 2017, 10:30 | Αλκιμος

  Στην παρ. 3 αναφέρεται ότι «Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η διδασκαλία μαθημάτων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών».

  Προτείνεται να αντικατασταθεί η παραπάνω αναχρονιστική διάταξη με πρόβλεψη δυνατότητας διοργάνωσης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών από όλα τα ΑΕΙ με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως ισχύει σε κάθε πολιτισμένη χώρα σήμερα. Δεν είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή όπου η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distant learning) αναπτύσσεται και επεκτείνεται συνεχώς, στην Ελλάδα να διατηρείται το αποκλειστικό προνόμιο (ως κλειστό επάγγελμα) του ΕΑΠ να παρέχει τέτοια προγράμματα σπουδών, ενώ ταυτόχρονα έχουν νομικά τη δυνατότητα να προσφέρουν (στην Ελλάδα) τέτοιου είδους μεταπτυχιακή εκπαίδευση ιδρύματα του εξωτερικού. Πρόκειται για απόλυτο παραλογισμό που πρέπει να αρθεί άμεσα.

 • 3 Ιουνίου 2017, 13:32 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Επιτέλους ΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ!!!! Το ωράριο ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ των ΤΕΙ.
  Το υφιστάμενο ωράριο προέκυψε ως μη ρυθμισμένο επακόλουθο μιας απροετοίμαστης μετάβασης, ΠΟΝΗΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, από το παλαιό σύστημα των ¨μονών – ζυγών¨ και κατ΄ουσίαν διπλασίασε το ωράριο διδακτικής απασχόλησης των μελών Ε.Π., ΠΕΡΙΦΡΟΝΩΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ που μπορεί να διδάξει κάποιος και αυτό οδηγεί σε αλχημιστικές επιλογές ανάθεσης έργου στην καλύτερη περίπτωση. Ο άμεσος εξ ορθολογισμός του κρίνεται αναγκαίος για την ουσιαστική αναβάθμιση του ΤΕΙ, τον ποιοτικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού του έργου, την διευκόλυνση της ερευνητικής δραστηριότητας, και τη δυνατότητα να προκηρυχθούν νέες θέσεις προσωπικού. Σκεφθείτε για το τελευταίο ότι χρειάζεται να ανακαλύψεις 28 ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΛΗΘΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ για να ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΙΑ ΘΕΣΗ επίκουρου καθηγητή, πράγμα που αντιστοιχεί σε προαναγγελθείσα ειρωνεία. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ακόμη και να μην προβλεφθεί η πλήρης εξομοίωση με το ωράριο του τομέα των Πανεπιστημίων, παρ’ ότι καμία τυπική διαφορά προσόντων αντίστοιχων βαθμίδων δεν δικαιολογεί το αντίθετο, θα πρότεινα ΕΝΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΠΟΥ: οι ώρες διδακτικής απασχόλησης να είναι έξι (6) ώρες Θεωρία για όλες τις βαθμίδες. Σχετικά με τους καθηγητές εφαρμογών, να είναι δώδεκα (12) ώρες για εργαστηριακά μαθήματα. Επίσης ΟΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ και χρειάζεται ο εκπαιδευτικός, της όποιας βαθμίδας να συνδυάσει θεωρία με εργαστήριο, το ωράριο ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ 6 ώρες Θεωρία – 12 ώρες εργαστήριο, ΜΕ ΜΙΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 1ΩΡΑ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣ 2 ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Π.Χ. ΚΑΠΟΙΟΣ Η ΚΑΠΟΙΑ αναλαμβάνει 3 ώρες θεωρία να αναλαμβάνει και 6 ώρες εργαστήριο (ΣΥΝΟΛΟ 9 ΩΡΕΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ: 3ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΕ 6ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ), ή 2 ώρες θεωρία και 8 ώρες εργαστήριο (ΣΥΝΟΛΟ 10 ΩΡΕΣ) κοκ, μεταξύ όλων των δυνατών συνδυασμών.
  Το παραπάνω σχήμα εξ ορθολογίζει στο μέτρο του εφικτού το σύστημα και δεν πρόκειται να αυξήσει δραματικά τις απαιτήσεις σε προσωπικό, προλαμβάνοντας τις αιτιάσεις για το αντίθετο, καθώς οι περισσότεροι καθηγητές συνδυάζουν θεωρίες με εργαστήριο.