Άρθρο 66 – Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

1. Με απόφαση της Συγκλήτου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., εγκρίνεται ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι..
2. Στον Οδηγό εξειδικεύονται, στο πλαίσιο κείμενων διατάξεων:
α) τα όργανα και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή, χρηματοδότηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων του Ε.Λ.Κ.Ε.,
β) ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου του Ε.Λ.Κ.Ε. από την Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι.,
γ) οι ειδικότερες διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των έργων,
δ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Επιστημονικών Υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ε) οι διαδικασίες και κάθε ειδικό ζήτημα σχετικά με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολούμενων στα έργα του Ε.Λ.Κ.Ε.,
στ) οι όροι και η διαδικασία χορήγησης ταμειακών διαχειριστικών διευκολύνσεων των έργων,
ζ) ο Κανονισμός χορήγησης υποτροφιών,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.,
θ) η διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) η συμμετοχή του Α.Ε.Ι. σε εταιρείες έντασης γνώσης (spin off),
ια) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,
ιβ) οι λεπτομέρειες διάθεσης και χρήσης των παγίων των έργων/ προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιγ) κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των Ε.Λ.Κ.Ε. και των ερευνητικών και λοιπών έργων και προγραμμάτων που αυτοί διαχειρίζονται.

  • 13 Ιουνίου 2017, 14:12 | Διονύσης Γουβιάς

    ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ, ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ! Δεν βλέπω να αγγίζονται τέτοια θέματα στο προσχέδιο, αλλά ούτε και στις συναντήσεις συνδικαλιστικών ηγεσιών ή εκπροσώπων των πρυτάνεων με αρμόδιους παράγοντες του Υπουργείου σας λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Βέβαια βλέπω ότι στους σχεδιασμούς υπάρχουν κάποια θετικά μέτρα μείωσής της (π.χ. η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων ΔΕΠ, ή παροχής άδειας απουσίας, κ.λπ.).