Άρθρο 33 – Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες

1. Η κανονική διάρκεια φοίτησης σε Π.Μ.Σ. είναι κατ’ ελάχιστο δύο (2) και κατά μέγιστο τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την τυχόν εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ..
2. Στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 45, μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που ρητά ορίζονται στον οικείο Κανονισμό, και για μη εργαζόμενους φοιτητές, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κατά την παρ. 1 διάρκειας φοίτησης.
3. Στο Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών μπορεί να παρέχεται και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
4. Η έναρξη του προγράμματος μπορεί να τοποθετείται στο χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο.
5. Κάθε Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα, που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες.

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:11 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Από την παρ.10 του άρθρου 33 του Ν.4009/2011(Ά 195) θα πρέπει να καταργηθεί η φράση:«Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος , στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.»,ώστε με σαφήνεια να καταργηθεί η δυνατότητα καθορισμού μεγίστου αριθμού επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.
  Επίσης η μη συνεχόμενη εγγραφή φοιτητή ή σπουδαστή σε 1 ή 2 ή περισσότερα εξάμηνα σπουδών να μη συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή του, αλλά την αυτοδίκαιη διακοπή της φοιτήσεώς του έως ότου αυτός κάνει επανεγγραφή.
  Τα ίδια προτείνω να ισχύουν και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
  Ακόμη, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να μην υποχρεούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου να υποβάλλουν στο Συμβούλιο Σπουδών έκθεση προόδου και αντίγραφα όλων των εργασιών τις οποίες θα έχουν εκπονήσει κατά τη διάρκειά του.
  Να υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης τουλάχιστον τριών (3) φορών σε κάθε προπτυχιακό μάθημα ανά έτος ,δηλαδή σε κάθε εξεταστική περίοδο να εξετάζονται χειμερινά και εαρινά μαθήματα. Aντιστοίχως να υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης τουλάχιστον τριών (3) φορών σε καθένα από τα μεταπτυχιακά μαθήματα.
  Τόσο στα προπτυχιακά όσο και στα μεταπτυχιακά μαθήματα αθροιστικά στις 2 ή 3 ή περισσότερες εξετάσεις τους ετησίως, το σύνολο των επιτυχόντων να μη δύναται να είναι μικρότερο του 50%. Και αυτό διότι όταν το το σύνολο των επιτυχόντων ετησίως σε ένα μάθημα είναι μικρότερο του 50%, κατά τη γνώμη μου, σημαίνει ή ότι ο καθηγητής αυτού του μαθήματος έχει δυσανάλογες απαιτήσεις στην εξέτασή του σε σχέση με όσα δίδαξε στο μάθημα αυτό ή ότι το μάθημα αυτό δε διδάχθηκε σωστά.
  Nα μην υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, καθώς στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι αρκετοί επιτυγχάνουν στις εξετάσεις μαθημάτων επομένων εξαμήνων οφείλοντας μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, τα οποία δύνανται να θεωρηθούν ως προαπαιτούμενα. Το ίδιο προτείνω να ισχύει και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 • 15 Ιουνίου 2017, 10:41 | AZ

  Άρθρο 33
  Ο νόμος πρέπει να καθορίζει μόνο ελάχιστο όριο ούτως ώστε να καλύπτονται και ΠΜΣ 3ετούς διάρκειας και να καλύπτονται κλινικές εξειδικεύσεις όπως της Οδοντιατρικής. Το ανώτατο όριο να καθορίζεται από τον κανονισμό της Σχολής

 • 15 Ιουνίου 2017, 10:36 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Στην παράγραφο 1 ορίζεται μέγιστος χρόνος φοίτησης σε ΠΜΣ τα 4 εξάμηνα ενώ στην παράγραφο 5 αναφέρει ότι απαιτούνται κατ ελάχιστο 60 πιστωτικές μονάδες.
  Ο νόμος πρέπει να καθορίζει μόνο ελάχιστο όριο ούτως ώστε να καλύπτονται και ΠΜΣ 3ετούς διάρκειας και να καλύπτονται κλινικές εξειδικεύσεις όπως της Οδοντιατρικής.
  Ο καθορισμός μεγίστου ορίου δεσμεύει Σχολές η γνωστικά αντικείμενα ,όπως της Οδοντιατρικής, που ο περιορισμός αντιβαίνει στην Ευρωπαική και Ελληνική νομοθεσία .
  Θα πρέπει λοιπόν να καθορίζεται από τον κανονισμό της κάθε Σχολής το όριο αυτό,καθότι για κάθε Σχολή τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ
  ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
  Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικές σπουδές

  Στο Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Αριθμ. 210817/Ζ1/24-12-2014 (ΦΕΚ3602/τ.Β’/31-12-2014), για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) του οποίου απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων τεσσάρων (4) ή έξι (6) εξαμήνων, αντίστοιχα με τη χρονική διάρκεια κάθε κατεύθυνσης, και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Πιστωτικές Μονάδες 120 ή 180 για τις κατευθύνσεις 2ετούς ή 3ετούς διάρκειας αντίστοιχα.

  Το ΠΜΣ του Τμήματος Οδοντιατρικής λειτουργεί αδιαλείπτως επί μία 20ετία και συγκεκριμένα με τις υπουργικές αποφάσεις με αριθμό: α) 71659/Β7/28−7−2003 (ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/7−8−2003) «Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην “Οδοντιατρική”», β) 57224/Β7/1−11−2007
  (ΦΕΚ 2170/τ.Β΄/9−11−2007) τροποποίησης−αντικατάστασης της υπουργικής απόφασης αριθ. 71659/Β7/28−7−2003(ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/7−8−2003) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην «Οδοντιατρική», γ) Β7/111/19−4−1994 (ΦΕΚ 331/4−5−1994/τ.Β΄) «Έγκριση ΠΜΣ στην
  Ορθοδοντική του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ. δ) Φ.711/166/Β7/462 (ΦΕΚ 749/τ.Β΄/27−08−1996) «Τροποποίηση της Β7/111/19−4−1994 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ331/4−5−1994/τ.Β΄)» και ε) Β7/565/11−12−2001 (ΦΕΚ 1777/31−12−2001) «Τροποποίηση της Β7/111/19−4−1994 υπουργικής απόφασης, όπως έχει ήδη τροποποιηθεί με την αριθ. Φ.711/166/Β7/462 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 749/τ.Β΄/27−08−1996).

  Έχει ολοκληρώσει δύο εξωτερικές αξιολογήσεις, η πρώτη το 2006 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και η δεύτερη το 2011 (ΑΔΙΠ αριθ. 1023/11−7−2011) από τις οποίες και τεκμηριώνεται ο απόλυτος συγχρονισμός του ΠΜΣ Οδοντιατρικής με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα.

  Στο Άρθρο 2 του ΦΕΚ3602/τ.Β’/31-12-2014 που αναφέρεται στο Αντικείμενο και τον Σκοπό του ΠΜΣ συγκεκριμενοποιείται ως αντικείμενο του ΠΜΣ «η εξειδίκευση στις μεθόδους και τις εφαρμογές της οδοντιατρικής επιστήμης και η κατάρτιση πτυχιούχων οδοντιάτρων σε εξειδικευμένα ή/και νέα γνωστικά αντικείμενα και στην αντίστοιχη έρευνα, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης,στην ανάπτυξη της οδοντιατρικής επιστήμης, στην παροχή υψηλού επιπέδου οδοντιατρικής περίθαλψης, στην εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα στοματικής υγείας, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της επιστήμης και της κοινωνίας».

  Το πρόγραμμα που αποτελεί τη συνέχεια του ΠΜΣ του 2007 στην «Οδοντιατρική» που λειτούργησε την πενταετία 2007−2013 και του ΠΜΣ «Ορθοδοντική» που λειτούργησε από 1994−2014 και έχει ήδη συμβάλει και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της έρευνας και της παροχής υπηρεσιών στον Τομέα της Υγείας.

  Σκοπός του ΠΜΣ είναι να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Οδοντιατρικής. Εκμεταλλευόμενο την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία των Προγραμμάτων κατά τη διάρκεια των ετών 2003−2014 και 1994−2014, αντίστοιχα, σκοπεύει να καλύψει ακόμη πιο εύστοχα ανάγκες σε εξειδικευμένο οδοντιατρικό προσωπικό εφαρμογών της τεχνολογίας στην οργάνωση των υπηρεσιών υγείας. Έχει σκοπό να ακολουθήσει τη ζήτηση σε τέτοιο προσωπικό τόσο από το Πανεπιστήμιο, όσο και από την όλο και πιο ανταγωνιστική κλινική παροχή υπηρεσιών στις οδοντιατρικές υπηρεσίες.

  Ι. Αναφορικά με την προτεινόμενη στο «Σχέδιο Νόμου – Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών –Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικές διατριβές» χρονική διάρκεια των ΠΜΣ (Άρθρο 33, παρ. 1) που ορίζεται «σε κατ’ ελάχιστο δύο (2) και κατά μέγιστο τέσσερα (4) εξάμηνα», θα πρέπει να παρατεθούν τα κάτωθι επιχειρήματα προς τεκμηρίωση της ένστασης και αποδοχής της προτεινόμενης τροπολογίας για αντικατάσταση του ανώτατου ορίου των τεσσάρων (4) εξαμήνων «σε κατά μέγιστο έξι (6) εξάμηνα» ή την απαλοιφή του ανώτατου ορίου.
  A. Υπάρχουσα κατάσταση στην Εθνική Νομοθεσία
  1. Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομολογία και την ανάγνωση των σχετικών Νόμων3685/2008 (Α’ 148)», 3374/2005 (Α΄189) και της Υπουργικής Απόφασης Φ5/89656/Β3/2007 (Β΄1466), διαπιστώνεται ότι :
  α) με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3374/2005 (Α΄189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος» και ιδιαίτερα διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/2007 (Β΄1466) «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων», προβλέφθηκε η οργάνωση των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών των Α.Ε.Ι. με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, ώστε τα προγράμματα σπουδών να μπορούν να περιγραφούν με την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες που τα συνθέτουν. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης αυτής «Οι πιστωτικές μονάδες εκφράζουν τον φόρτο εργασίας που απαιτεί κάθε αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών για να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι ή τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιδιώκονται εκάστοτε με κάθε τέτοιο συγκεκριμένο στοιχείο ή δραστηριότητα, σε σχέση με τον συνολικό φόρτο εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός (1) ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης …».
  Επίσης, η παράγραφος 3 του άρθρου 1 της ίδιας απόφασης προβλέπει τα εξής: «Το ελάχιστο και ανώτατο όριο πιστωτικών μονάδων που μπορούν να αποδοθούν συνολικά σε ένα πρόγραμμα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, ανάλογα με τη συνολική διάρκειά του, κατανέμεται μεταξύ των ακαδημαϊκών ετών με βάση τον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ή του μεταπτυχιακού διπλώματος. Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή σπουδαστής κατά τη διάρκεια ενός (1) ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης που περιλαμβάνει κατά μέσο όρο τριάντα έξι (36) έως σαράντα (40) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, προετοιμασίας και εξετάσεων, αποτιμάται μεταξύ χιλίων πεντακοσίων (1.500) και χιλίων οκτακοσίων (1.800) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες…»

  Κατά συνέπεια, το ανώτατο όριο πιστωτικών μονάδων κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των ελάχιστων δυνατών ακαδημαϊκών ετών που απαιτούνται για την λήψη κάθε ξεχωριστού μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης επί του αριθμού 60 που αποτελεί το ανώτατο όριο πιστωτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό έτος πλήρους φοίτησης.

  β) Το άρθρο 6 του Ν. 3685/2008 (Α’ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», προβλέπει τα εξής: «1.α) Τα Π.Μ.Σ. καταρτίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος που διαθέτει την απαραίτητη κτιριακή – υλικοτεχνική υποδομή και το απαραίτητο διδακτικό και λοιπό προσωπικό και υποβάλλονται για έγκριση στη Σ.Ε.Σ. του Ιδρύματος … β) … γ) Κάθε Π.Μ.Σ. καταλήγει στην απονομή Μ.Δ.Ε. και διαρκεί τουλάχιστον ένα πλήρες ημερολογιακό έτος…. δ) Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης Μ.Δ.Ε. ορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών…… 2. Το Σχέδιο Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία που εξετάζονται από τη Σ.Ε.Σ.: α) …, β) …, γ) …, δ) τη χρονική διάρκεια για τη χορήγηση των τίτλων … 3. Η τελική έγκριση του Π.Μ.Σ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μόνο επί των στοιχείων στ’, ζ’ και η’ του προγράμματος ασκεί ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ουσιαστικό έλεγχο…».

  Από κανένα άρθρο νόμου μέχρι σήμερα δεν προκύπτει κάποιος περιορισμός σε ανώτατο όριο, ούτε της συνολικής διάρκειας σπουδών ούτε του συνόλου των ECTS που τα ΠΜΣ οφείλουν να έχουν. Απεναντίας, όλοι οι Νόμοι και όλες οι διατάξεις για τις Μεταπτυχιακές σπουδές, (3374/2005 και Φ5/89656/Β3/2007) αναφέρονται σε όριο ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων – ECTS ανά έτος (60 ECTS ) ή εξάμηνο (30 ECTS ), χωρίς να τίθεται ανώτατο όριο.

  2. Στο Ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», οι σχετικές διατάξεις παραπέμπουν σε τρεις κύκλους σπουδών, με ένα πρώτο κύκλο σπουδών κατ’ ελάχιστον 180 πιστωτικές μονάδες και «..σε ένα δεύτερο κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών κατ’ ελάχιστον (και όχι κατ’ ανώτατο) 60 πιστωτικών μονάδων (Ν. 4009/2011 Άρθρο 30 παρ. 3), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οργανισμό κάθε ιδρύματος και ένα τρίτο κύκλο (διδακτορικό) διάρκειας κατ’ ελάχιστον τρία χρόνια.
  Όπως φαίνεται σε κάθε περίπτωση ο νόμος ορίζει το ελάχιστο όριο χρόνου ή πιστωτικών μονάδων, αφήνοντας τις Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τα γνωστικά αντικείμενα να ορίζουν το μέγιστο όριο.

  3. Άλλωστε, «..αρμόδια όργανα για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σύμφωνα με το Νόμο είναι η ….Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης σε περίπτωση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών» (άρθρο 1 παρ 4 Υπ.Απ.Φ5/89656/Β3/2007 (Β΄1466)) και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ αναφέρει «…την ανώτατη διάρκεια φοίτησης,… τις ελάχιστες διδακτικές ώρες των μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο και τις απαραίτητες πιστωτικές μονάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008).

  4.Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 35 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕΕΚ L255/22) και την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), προβλέφθηκαν τα εξής: «2. Η εκπαίδευση ειδικευμένου οδοντιάτρου περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική διδασκαλία σε πανεπιστημιακό κέντρο, σε κέντρο περιθάλψεως, εκπαιδεύσεως και έρευνας ή ενδεχομένως, σε ίδρυμα υγείας εγκεκριμένο για τον σκοπό αυτόν από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς. Πραγματοποιείται με ειδικά οδοντιατρικά μαθήματα κατά πλήρη απασχόληση τουλάχιστον τριών ετών υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών ή οργανισμών. Συνεπάγεται προσωπική συμμετοχή του υποψηφίου ειδικευμένου οδοντιάτρου στην δραστηριότητα και στις ευθύνες του εκάστοτε ιδρύματος».

  5. Οι ανωτέρω ειδικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ περιλαμβάνονται και στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Π.Δ. 38/2010 (Α΄ 78) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», σύμφωνα με τις οποίες «..2. Η εκπαίδευση ειδικευμένου οδοντιάτρου περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική διδασκαλία σε πανεπιστημιακό κέντρο, σε κέντρο περιθάλψεως, εκπαιδεύσεως και έρευνας ή, ενδεχομένως, σε ίδρυμα υγείας εγκεκριμένο για τον σκοπό αυτόν από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς. Πραγματοποιείται με ειδικά οδοντιατρικά μαθήματα κατά πλήρη απασχόληση τουλάχιστον τριών ετών υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών ή οργανισμών. Συνεπάγεται προσωπική συμμετοχή του υποψηφίου ειδικευμένου οδοντιάτρου στην δραστηριότητα και στις ευθύνες του εκάστοτε ιδρύματος..».

  Συνεπώς, σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει περιορισμό κατ’ ανώτατο όριο, που να απαγορεύει σε κάποια προγράμματα οδοντιατρικών κλινικών ειδικεύσεων να προβλέπουν ως ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, χρόνο άνω των τεσσάρων εξαμήνων, αντιθέτως θέτει ως προϋπόθεση την «πλήρη απασχόληση τουλάχιστον τριών ετών υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών ή οργανισμών»

  6. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την υπ αριθμ. πρωτ. 1298/Ε1887 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΕΚΠΑ τεκμηριώνεται η άποψη ότι η κείμενη νομοθεσία δεν περιλαμβάνει περιορισμό κατ’ ανώτατο όριο, που να απαγορεύει σε κάποια προγράμματα οδοντιατρικών κλινικών ειδικεύσεων να προβλέπουν ως ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης χρόνο άνω των δύο ετών.

  7. Η 83η και 84η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων στις συνεδριάσεις τους, της 28ης Ιανουαρίου 2017 και της 13ης Μαΐου 2017, αντίστοιχα, ομόφωνα αποφάσισε μεταξύ άλλων για τις μεταπτυχιακές σπουδές τα παρακάτω: « Σε σχέση με την διάρκεια των σπουδών σημειώνεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει τριετή διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών στην οδοντιατρική επιστήμη»

  B. ΠΜΣ Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.

  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οδοντιατρική που λειτουργεί στο Οδοντιατρικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ (ΦΕΚ 3602.Β.2014) αποτελείται από ένδεκα κατευθύνσεις όπου ο μεταπτυχιακός φοιτητής εξειδικεύεται σε διάφορες ειδικότητες της Οδοντιατρικής Επιστήμης. Τα Προγράμματα Σπουδών των επιμέρους κατευθύνσεων ιδίως των κλινικών κατευθύνσεων (9 από τις 11) έχουν δομηθεί με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (European Curriculum Guidelines) και είναι τα περισσότερα 3ετή όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και στη βάση αυτών των προδιαγραφών υφίστανται αξιολόγηση και πιστοποίηση (Accreditation). Τα Προγράμματα αυτά εξειδίκευσης ακολουθούν τα επιμέρους πρότυπα (guidelines) των αντίστοιχων φορέων αναγνώρισής τους όπως οι παρακάτω Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Επιστημονικές Οργανώσεις:

  Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Περιοδοντολογίας (European Federation of Periodontology)
  This program comprises a three-year course in an accredited Dental School or in an accredited post-graduate center, which enables the successful postgraduate student to practice Periodontology, including surgical oral implant therapy at a specialist level.2
  Ευρωπαϊκός Σύλλογος Προσθετικής (European Prosthodontic Association)
  2. “Direct recognition” of prosthodontic specialists that have passed well-documented training programs (minimum 3 years or equivalent) that have been judged by the EPA to have a standard that is of the same level as those in countries with legal recognition.3

  Ευρωπαϊκή Εταιρία Ενδοδοντολογίας (European Society of Endodontology)
  Dental Schools and Endodontology Postgraduate Training in ESE Full Member Society Countries 4 Courses:
  ESE accredited 3 year full time / 3 year full time or part time equivalent
  The duration of the graduate speciality program must be a minimum of 3 years full-time formal training (4500 h).,5

  Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδιατρικής Οδοντιατρικής (European Academy of Paediatric Dentistry)
  European Academy of Paediatric Dentistry website 3. General conditions.6
  The postgraduate programmes in Paediatric Dentistry leading to a Master’s Degree should be of a minimum of 3 years full time training equivalent to 4800 hrs and appropriate ECTS.
  Ευρωπαϊκή Εταιρία Ορθοδοντικής (European Orthodontic Society)
  ‘Network of Erasmus Based European Orthodontic Programmes’ [NEBEOP]7
  3-year curriculum for postgraduate education in orthodontics. The program requires full time attendance of the residents
  Διεθνές Κολλέγιο Προσθετικής (International College of Prosthodontics)
  In addition to necessary didactic and clinical facilities, unlimited access to the dental literature via a well-equipped library or internet access facilities may be considered mandatory. A three year full time program duration would be considered to constitute a minimal program duration for all the aspects included. 8

  Γ. Επιπτώσεις του Σχεδίου Νόμου προς διαβούλευση

  Με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Σχεδίου Νόμου τίθεται ανώτατο όριο διάρκειας μεταπτυχιακών προγραμμάτων τα τέσσερα (4) εξάμηνα.
  Η συμμόρφωση του ΠΜΣ στην Οδοντιατρική του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ με την παραπάνω παράγραφο:

  • θα οδηγήσει τα παρεχόμενα Προγράμματα Σπουδών σε πολλές κατευθύνσεις εκτός Ευρωπαϊκών πλαισίων με σοβαρές συνέπειες για τους φοιτητές που θα τα παρακολουθήσουν (μη αναγνώριση των σπουδών τους)
  • θα καταστήσει τα παρεχόμενα Προγράμματα Σπουδών λιγότερο ανταγωνιστικά σε σχέση με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά λόγω της Ευρωπαϊκής Αναγνώρισης του τίτλου που παρέχουν τα τελευταία.
  Με βάση όλα τα παραπάνω και επειδή η Οδοντιατρική Εκπαίδευση υπάγεται στα τομεακά επαγγέλματα, για τα οποία τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο πρέπει να πραγματοποιούνται, βάση της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας, με κάποια ελάχιστα ακαδημαϊκά και χρονικά κριτήρια παρακαλούμε να επανεξετάσετε το θέμα του προσδιορισμού ανώτατου ορίου διάρκειας των ΠΜΣ λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που έχουν τα ΠΜΣ στην Οδοντιατρική που οδηγούν σε ΜΔΣ, ώστε να συνεχίσουν αυτά να λειτουργούν, όπως λειτουργούσαν μέχρι τώρα με επιτυχία.

  Παραπομπές
  1.Γνωμοδότηση Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΕΚΠΑ με αρ πρωτ 1298Ἔ1887
  2.http://www.efp.org/education/postgraduate/index.html
  3.http://www.epadental.org/downloads/prosthodontics/EPA%20specialisation%20Background.pdf
  4.http://www.e-s-e.eu/education/index.html
  5.Gulabivala K, Ahlquist M, Cunnington S, Gambarini G, Tamse A, Bergenholtz G, Dummer P, Loest C, Ørstavik D, Sunay H and Whitworth J.Accreditation of postgraduate speciality training programmes in Endodontology. Minimum criteria for training Specialists in Endodontology within Europe. International Endodontic Journal, 43, 725–737, 2010 (page 730)
  6.http://www.eapd.eu/A1C88484.en.aspxA
  7.Huggare J, Derringer KA, Eliades T, Filleul MP, Kiliaridis S, Kuijpers-Jagtman A, Martina R, Pirttiniemi P, Ruf S9, Schwestka-Polly R. The Erasmus programme for postgraduate education in orthodontics in Europe: an update of the guidelines. Eur J Orthod. 2014 Jun; 36(3):340-9.
  8.https://www.icp-org.com/Minimum%20int%20curriculum%20ICP%20Sept%202013.pdf

  Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Ε Ι Σ – Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

  1. Όταν το Τμήμα Οδοντιατρικής του ΑΠΘ ξεκίνησε τη διαδικασία ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από έρευνα που πραγματοποίησε σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του εξωτερικού, εναρμονίστηκε με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ευρώπης, ούτως ώστε να έχουν την πλήρη αναγνώριση με αυτά. Με την εφαρμογή του νέου Σχεδίου Νόμου θα χαθεί αυτή η δυνατότητα και τα απονεμόμενα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης δεν θα αναγνωρίζονται ως ισότιμες μεταπτυχιακές σπουδές.

  2. Η Πρότασή μας είναι να τροποποιηθεί το Άρθρο 33 παρ. 1, τουλάχιστον ως . «σε κατ’ ελάχιστο δύο (2) και κατά μέγιστο έξι (6) εξάμηνα» χρονική διάρκεια φοίτησης σε Π.Μ.Σ. ή άλλως να απαλειφτεί το ανώτατο όριο χρονικής διάρκειας φοίτησης σε Π.Μ.Σ.

  3. Θεωρούμε άκρως σημαντικό να υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις, που θα προστατεύουν τα ήδη υπάρχοντα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία για το Τμήμα Οδοντιατρικής έχουν τριετή ορίζοντα υλοποίησης.

  ΙΙ. Αναφορικά με τις προτεινόμενες στο «Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις»– ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών – Άρθρο 32 – Ίδρυση Π.Μ.Σ. παρ. 2, προβλέπεται:
  «2. Η Συνέλευση του Τμήματος εισηγείται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Στην εισήγηση εκτίθενται αναλυτικά:
  α) ο τίτλος, το γνωστικό αντικείμενο και ο σκοπός του προγράμματος,
  β) οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί,
  γ) η χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου,
  δ) οι κατευθύνσεις που τυχόν έχει το πρόγραμμα, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τρεις,………………….»

  για την οποία παραθέτουμε τα κάτωθι επιχειρήματα προς τεκμηρίωση της ένστασης και αποδοχής της προτεινόμενης τροπολογίας της παρ.2, περ. δ, του Άρθρου 32, ως εξής:

  Ισχύουσα Νομοθεσία

  1. Το άρθρο 6 του Ν. 3685/2008 (Α’ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», προβλέπει τα εξής:
  «1.α) Τα Π.Μ.Σ. καταρτίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος που διαθέτει την απαραίτητη κτιριακή – υλικοτεχνική υποδομή και το απαραίτητο διδακτικό και λοιπό προσωπικό και υποβάλλονται για έγκριση στη Σ.Ε.Σ. του Ιδρύματος … β) … γ) Κάθε Π.Μ.Σ. καταλήγει στην απονομή Μ.Δ.Ε. και διαρκεί τουλάχιστον ένα πλήρες ημερολογιακό έτος…. δ) Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης Μ.Δ.Ε. ορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών…… 2. Το Σχέδιο Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία που εξετάζονται από τη Σ.Ε.Σ.: α) …, β) …, γ) …, δ) τη χρονική διάρκεια για τη χορήγηση των τίτλων … 3. Η τελική έγκριση του Π.Μ.Σ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μόνο επί των στοιχείων στ’, ζ’ και η’ του προγράμματος ασκεί ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ουσιαστικό έλεγχο…».

  2. Επίσης στο άρθρο 1 παρ. 3 του ίδιου νόμου, προβλέπονται τα εξής:
  «3. α) Τα Π.Μ.Σ. αποσκοπούν στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των τεχνών και στην προώθηση της έρευνας με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. β) Π.Μ.Σ. οργανώνονται μόνο σε Τμήματα, στα οποία παρέχονται προπτυχιακές σπουδές, και αναφέρονται στις ίδιες ή σε συναφείς ειδικότητες με τα γνωστικά αντικείμενα του οικείου Τμήματος……»

  Ενώ στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, προβλέπονται τα εξής: «2. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει ιδίως τη δομή και τους κανόνες λειτουργίας των Π.Μ.Σ., …………….. τις κατευθύνσεις, την έκταση και το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών μαθημάτων………….».

  3. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34 του Νόμου 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 24) «2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 11 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4025/2011 (Α΄228) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/ 2012 (Α΄159) τροποποιείται ως εξής: «11.α) Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α΄148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει…….»

  4. Τις ειδικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ περιλαμβάνονται και στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Π.Δ. 38/2010 (Α΄ 78) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», σύμφωνα με τις οποίες «..2. Η εκπαίδευση ειδικευμένου οδοντιάτρου περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική διδασκαλία σε πανεπιστημιακό κέντρο, σε κέντρο περιθάλψεως, εκπαιδεύσεως και έρευνας ή, ενδεχομένως, σε ίδρυμα υγείας εγκεκριμένο για τον σκοπό αυτόν από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς. Πραγματοποιείται με ειδικά οδοντιατρικά μαθήματα κατά πλήρη απασχόληση τουλάχιστον τριών ετών υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών ή οργανισμών. Συνεπάγεται προσωπική συμμετοχή του υποψηφίου ειδικευμένου οδοντιάτρου στην δραστηριότητα και στις ευθύνες του εκάστοτε ιδρύματος..».

  Κατά συνέπεια, ο αριθμός των Κατευθύνσεων ενός Π.Μ.Σ. αποτελεί απόφαση του επισπεύδοντος Τμήματος και δεν προβλέπεται αριθμητικός περιορισμός σε καμία ελληνική νομοθεσία, αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο.

  Κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα που διαθέτει την απαραίτητη κτιριακή – υλικοτεχνική υποδομή και το απαραίτητο διδακτικό και λοιπό προσωπικό, έχει τη δυνατότητα να οργανώνει Μεταπτυχιακά Προγράμματα και να προσφέρει εξειδίκευση, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει και στις παρεχόμενες προπτυχιακές σπουδές.
  Κάθε εξειδίκευση ορίζεται στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. ως Κατεύθυνση και υποστηρίζεται από το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών, βάσει του οποίου παρέχεται η εστιασμένη εκπαίδευση, σύμφωνα πάντοτε και με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για το αντικείμενο ειδίκευσης για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

  Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Ε Ι Σ – Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

  1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής επιτελεί εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και κλινικό έργο υψηλού επιπέδου σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει και στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, στις διάφορες ειδικότητες της Οδοντιατρικής Επιστήμης, οι οποίες διακρίνονται σε έντεκα (11) Κατευθύνσεις, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται θεραπευτικό έργο σε ασθενείς κατά της διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο κοινωνικό έργο στους ασθενείς με χαμηλά εισοδήματα..

  Η εκπαίδευση ειδικευμένου οδοντιάτρου, σύμφωνα και με το αναλυτικό πρόγραμμα που περιγράφεται στο ΦΕΚ 3602/Β/2014, περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική διδασκαλία (κλινική άσκηση), εναρμονισμένη με τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και κυρίως της παραγράφου 2 του άρθρου 35 για τον ειδικευμένο οδοντίατρο, καθώς και στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Π.Δ. 38/2010 (Α΄ 78) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων».

  2. Επειδή ο περιορισμός των Κατευθύνσεων σε τρεις, που περιγράφεται στην παρ. 2 του Άρθρου 32 – Ίδρυση Π.Μ.Σ. θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των νέων, αλλά και των υφιστάμενων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, με βάση και την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., η Πρότασή μας είναι να τροποποιηθεί το Άρθρο 32 παρ. 2 περ. δ, τουλάχιστον ως «δ) οι κατευθύνσεις που τυχόν έχει το πρόγραμμα, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από πέντε,…» ή άλλως να απαλειφτεί ο περιορισμός των κατευθύνσεων.

  3. Θεωρούμε άκρως σημαντικό να υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις, που θα προστατεύουν τα ήδη ιδρυμένα μεταπτυχιακά προγράμματα.

 • 14 Ιουνίου 2017, 11:04 | Κώστας

  Δεν θα πρέπει να περιορίζεται η διάρκεια των ΠΜΣ σε δύο χρόνια, καθώς σε ορισμένους επιστημονικούς κλάδους τα εξειδικευμένα ΠΜΣ χρειάζονται 2,5 ή και 3 χρόνια για να ολοκληρωθούν.

  Να δίνεται η δυνατότητα για εντατικά ΠΜΣ με αξιοποίηση της θερινής περιόδου με 15 επιπρόσθετες μονάδες ECTS κατ’ έτος.

 • 13 Ιουνίου 2017, 22:24 | Γιάννης

  Eφόσον τίθεται θέμα για φοιτητές που δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις των προγραμμάτων Προπτυχιακών σπουδών, γιατί να μην μπορούν και διαγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να μπορούν να επανεγγραφούν μετά το πέρας κάποιου χρονικού διαστήματος.

  Είναι αποδεκτό, πως μεγάλη μερίδα μεταπτυχιακών φοιτητών, παράλληλα με τις σπουδές τους εργάζονται η έχουν υποχρεώσεις που η πλειοψηφία των προπτυχιακών φοιτητών δεν έχει. Συγκεκριμένα, λόγω κρίσης πολλοί μεταπτυχιακοί φοιτητές προτιμούν να δώσουν βαρύτητα στην εργασία τους, και λιγότερη στις σπουδές τους στις οποίες, σε αντίθεση με του προπτυχιακούς φοιτητές πληρώσαν δίδακτρα).Γιατί να μην μπορούν οι κανονισμοί των μεταπτυχιακών, να προσαρμοστούν στην παρούσα κατάσταση (κρίση) και να γίνουν ποιο ανεκτικοί, και να επιτρέπουν σε φοιτητές να επανεγγραφούν, από το εξάμηνο που διέκοψαν/διαγράφηκαν, κατόπιν σοβαρής επεξήγησης και επαναπλήρωμής για την επανεγγραφή τους ?

  Ετσι, ναι μεν θα προτιμούν την δουλειά και την απόκτηση εμπειρίας (ισως και εφαρμογή όσων μαθαίνουν στα μεταπτυχιακά τους, σε εργασιακές συνθήκες), αλλά θα συνδυάζουν κατάρτιση και απόκτηση γνώσεων δίχως να αγχώνονται και να διακινδυνεύουν την οριστική διαγραφή (και χάσιμο χρόνου και χρημάτων)

 • 13 Ιουνίου 2017, 19:23 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Στην παράγραφο 1 ορίζεται μέγιστος χρόνος φοίτησης σε ΠΜΣ τα 4 εξάμηνα ενώ στην παράγραφο 5 αναφέρει ότι απαιτούνται κατ ελάχιστο 60 πιστωτικές μονάδες.
  Ο νόμος πρέπει να καθορίζει μόνο ελάχιστο όριο ούτως ώστε να καλύπτονται και ΠΜΣ 3ετούς διάρκειας και να καλύπτονται κλινικές εξειδικεύσεις όπως της Οδοντιατρικής.
  Ο καθορισμός μεγίστου ορίου δεσμεύει Σχολές η γνωστικά αντικείμενα ,όπως της Οδοντιατρικής, που ο περιορισμός αντιβαίνει στην Ευρωπαική και Ελληνική νομοθεσία .
  Θα πρέπει λοιπόν να καθορίζεται από τον κανονισμό της κάθε Σχολής το όριο αυτό,καθότι για κάθε Σχολή τα δεδομένα είναι διαφορετικά.
  Ειδικότερα :
  Οι διατάξεις για τις μεταπτυχιακές σπουδές αναφέρονται σε όριο ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων –ECTS- για κάθε έτος σπουδών στις 60 , χωρίς να τίθεται μέγιστο όριο ετών.
  Στον 3685/2008 ,Άρθρο 6 παρ.α ,αναφέρεται
  Τα Π.Μ.Σ. καταρτίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος που διαθέτει την απαραίτητη κτιριακή−υλικοτεχνική υποδομή και το απαραίτητο διδακτικό και λοιπό προσωπικό και υποβάλλονται για έγκριση στη Σ.Ε.Σ. του Ιδρύματος
  Άρθρο 6 παρ.δ
  Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης Μ.Δ.Ε. ορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
  Όπου αναφέρεται σε ανώτατο χρόνο απόκτησης ΜΔΕ σε περιπτώσεις που φοιτητής αδυνατεί να παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα και όχι σε χρονικό διάστημα που πρέπει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

  Ν. 4009/2011 άρθρο 30 παρ.2
  … ένα πρώτο κύκλο σπουδών κατ ελάχιστον 180 πιστωτικές μονάδες
  Παρ 3.
  ….ένα δεύτερο κύκλο σπουδών που αντιστοιχεί κατ ελάχιστον σε 60 πιστωτικές μονάδες κατ΄ έτος
  Παρ. 4
  …ένα τρίτο κύκλο σπουδών με μαθήματα που αντιστοιχούν κατ΄ελάχιστον σε 30 πιστωτικές μονάδες και μια διδακτορική διατριβή που ολοκληρώνεται κατ ελάχιστον σε 3 έτη
  Πουθενά δεν υπάρχει μέγιστο χρονικό όριο

  ΥΑ 99832/Β7 ΦΕΚ 1843/7-7-2014—άρθρο 5

  Όπως ορίζεται στην ως ανω ΥΑ που αφορά τα ΠΜΣ της Οδοντιατρικής Σχολής
  « Η χρονική διάρκεια των ΜΔΕ για τις βασικές επιστήμες ορίζεται κατ ελάχιστον σε 4 εξάμηνα και για τις κλινικές ειδικεύσεις κατ΄ ελάχιστον τα 6 εξάμηνα
  Ιδιαιτερότητα Ορθοδοντικής Ειδικότητας
  Η Ορθοδοντική είναι μία από τις αναγνωρισμένες ειδικότητες της Οδοντιατρικής . Βάσει της οδηγίας 36/2005 , η εκπαίδευση δίδεται από τα ΠΜΣ των Οδοντιατρικών Σχολών και μετα από εξετάσεις δίδεται από το Υπουργείο Υγείας ο τίτλος και η ειδικότητα του Ορθοδοντικού Νόμος 3418/28-11-2005, άρθρο 39
  Με τον νόμο 38/2010 εναρμόνισης στη Ελληνική νομοθεσία ,τα ελάχιστα εκπαιδευτικά κριτήρια είναι 3ετείς σπουδές .Αν ισχύσει τα 2 χρόνια δεν θα αναγνωρίζεται ο τίτλος του Ορθοδοντικού σε όλη την Ευρώπη .

 • 12 Ιουνίου 2017, 13:18 | Γιαννης ΤΖΟΥΤΖΑΣ

  Η Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών έχει από δεκατετραετίας ΜΤΠΧ προγράμματα ειδίκευσης διάρκειας εξι εξαμήνων και τούτο διότι –πέραν της επιστημονικής πληρότητας- μόνον έτσι μπορούν οι απόφοιτοί μας να αποκτούν δικαιώματα ειδίκευσης σε κάποιο επιστημονικό , αλλά και επαγγελματικό χώρο με βαρύτητα τόσο στην Ελλάδα όσο και την ΕΕ , με βάση την Eυρωπαική οδηγία 36/2005 όπως αυτή συμπληρώθηκε με την Οδηγία 55/2013.
  Για ειδικές πληροφορίες επί του αριθμού, της έκτασης και της δομής των ΜΤΠΧ προγραμμάτων της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, οι συνεργάτες σας μπορούν να ανατρέξουν στο http://www.dent.uoa.gr/μεταπτυχιακές σπουδές η να επικοινωνήσουν με εμένα για τις λεπτομέρειες.
  Παράκληση να εντάξετε και αυτήν την επισήμανση στη Συζήτηση που θα ακολουθήσει στο Κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση του Ν/Σ.

 • 12 Ιουνίου 2017, 11:41 | Κωνσταντίνος Ουλής

  Άρθρο 33
  Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες
  1. Η κανονική διάρκεια φοίτησης σε Π.Μ.Σ. είναι κατ’ ελάχιστο δύο (2) και κατά μέγιστο τέσσερα (4) εξάμηνα. Να διαγραφεί το «κατά μέγιστο» και να ισχύσει ότι ορίζεται στην παράγραφο #5 του ιδίου άρθρου το «κατ’ ελάχιστο δύο εξάμηνα ή εξήντα (60) πιστωτικές

  5. Κάθε Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα, που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες

  Όλοι οι Νόμοι και όλες οι διατάξεις για τις Μεταπτυχιακές σπουδές, αναφέρονται σε όριο ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων – ECTS ανά έτος (60 ECTS ) ή εξάμηνο (30 ECTS ), χωρίς να τίθεται ανώτατο όριο
  Ειδικότερα :
  1) Στον 3685/2008, άρθρο 6 αναφέρεται στη παρ.α) ότι «..τα ΠΜΣ καταρτίζονται από τη ΓΣΕΣ…» στη παρ. γ) ότι «..Κάθε ΠΜΣ καταλήγει στην απονομή ΜΔΕ και διαρκεί τουλάχιστον ένα πλήρες ημερολογιακό έτος…» και στή παρ. δ) ότι «Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης ΜΔΕ ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό ΜΣ».

  2) Το ίδιο ισχύει και με το Ν. 4009/2011, όπου βλέπουμε ότι οι σχετικές διατάξεις (άρθρο 30) παραπέμπουν σε τρεις κύκλους σπουδών, με
  την παρ. 2 α ).. ένα πρώτο κύκλο σπουδών κατ’ ελάχιστον 180 πιστωτικές μονάδες την παρ. 3) ένα δεύτερο κύκλο σπουδών που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε 60 πιστωτικές μονάδες κατ’ έτος και 4) «..σε ένα τρίτο κύκλο σπουδών με μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε 30 ECTS και μία διδακτορική διατριβή που ολοκληρώνεται κατ’ ελάχιστον σε τρία έτη,

  3) Τέλος σύμφωνα με την Υ.Α 99832/Β7 ΦΕΚ 1843/7-7-2014 που αφορά την αναμόρφωση των ΠΜΣ Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ στο άρθρο 5 σαφώς ορίζεται ότι : « Η χρονική διάρκεια των ΜΔΕ για τις βασικές επιστήμες ορίζεται κατ ελάχιστον σε 4 εξάμηνα και για τις κλινικές ειδικεύσεις κατ’ ελάχιστον τα 6 εξάμηνα.

  4) Η Ορθοδοντική είναι μία από τις αναγνωρισμένες ειδικότητες της Οδοντιατρικής στην ΕΕ και είναι ενταγμένη στο πίνακα της Οδηγίας 36/2005 που η εκπαίδευση δίνεται από τα ΠΜΣ της Ορθοδοντικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης και μετά από εξετάσεις δίνεται από το Υπ. Υγείας ο τίτλος της ειδικότητας και του Ορθοδοντικού (Νόμος 3418/28.11.2005,άρθρο 39). Σύμφωνα με την οδηγία 36/2005 και τον Ν 38/2010 εναρμόνισης στην Ελληνική Νομοθεσία, τα ελάχιστα εκπαιδευτικά κριτήρια αποκτώνται μετά από 3ετείς σπουδές σε Πανεπιστήμιο και οι απόφοιτοι αναγνωρίζονται αυτόματα σε όλη την Ευρώπη. Αν ισχύσει το μέγιστο 2 ετών τα Ελληνικά διπλώματα και οι τίτλοι του Ορθοδοντικού δεν θα αναγνωρίζονται στην ΕΕ.

  Συμπερασματικά:

  1) δεν υπάρχει στην μέχρι τώρα Ελληνική νομοθεσία ορισμός ανώτερου ορίου στη διάρκεια των ΠΜΣ που οδηγούν σε Masters. Αντίθετα τα ΠΜΣ των κλινικών οδοντιατρικών ειδικεύσεων σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ του ΕΚΠΑ μπορούν να είναι τριετή.

  2) Τα ΠΜΣ που οδηγούν σε ΜΔΕ των κλινικών ειδικεύσεων της Οδοντιατρικής έχουν δομηθεί σαν τριετή για να είναι εναρμονισμένα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να επωφελούνται της αυτόματης αναγνώρισης και της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ.

  3) Γι αυτό προτείνουμε η διατύπωση του άρθρου και για τον δεύτερο κύκλο ΠΜΣ να είναι «..κατ’ ελάχιστον ένα έτος..» και να μην ορίζεται ανώτερο όριο κατ’ αντιστοιχία με τους άλλους δύο κύκλους που αναφέρουν τα ελάχιστα όρια ώστε να καλύπτονται και τα Οδοντιατρικά ΜΠΣ, για να μπορούν να συνεχίσουν να είναι 3έτους διάρκειας και να αναγνωρίζονται από την ΕΕ.

 • 10 Ιουνίου 2017, 13:41 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Δεν θα έπρεπε να θεωρείται δουλειά τού νόμου ο καθορισμός τής διαρκείας τών μεταπτυχιακών σπουδών. Αυτό και ανεξαρτήτως τής καταπατημένης λογικής τής (πλήρους κιόλας) αυτοδιοικήσεως. Στήν πραγματικότητα τίποτα από αυτά που ορίζονται στό παρόν άρθρο 33 δεν έχει δουλειά να ορίζεται από τή νομοθετική καν εξουσία.

 • 4 Ιουνίου 2017, 11:10 | Θεοδωρακόπουλος Θωμάς

  Ως προς το αρθρο 33παρ5 , κατα κανόνα στην ΕΕ τα ΠΜΣ αντιστοιχούν σε 90 ECTS (συμπερ τυχόν διπλωματικής εργασίας). Η αναντιστοιχία θα δημιουργήσει ενδεχομένως προβληματα αναγνώρισης- οσο και ποιοτικης υποβάθμισης . Λχ. το χ μεταπτυχιακό στην ελλαδα να απαρτίζεται απο 60 ects ενω το αντιστοιχο στην Ολλανδια να είναι 90 .

  Ως προς το αρθρο 33παρ4, θα πρέπει να δημιουργηθεί πιο ευελικτη περιοδος εισδοχης- τουλαχιστον στα ΠΜΣ. Στα ιδιωτικά ΑΕΙ της Κυπρου υπάρχουν 3-4 περιόδοι εισδοχής – θα οδηγησει ενδεχομένως σε μεγαλύτερο ς αριθμο φοιτητών και ετσι σε μεγαλύτερο κερδος για το πανεπιστήμιο λόγω των «διδακτρων»

 • 4 Ιουνίου 2017, 11:05 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Στην παράγραφο 1 ορίζεται μέγιστος χρόνος φοίτησης σε ΠΜΣ τα 4 εξάμηνα ενώ στην παράγραφο 5 αναφέρει ότι απαιτούνται κατ ελάχιστο 60 πιστωτικές μονάδες. Υπάρχουν Προγράμματα που είναι αδύνατον 60 πιστωτικές μονάδες να υλοποιηθούν σε 4 εξάμηνα. O χρόνος σπουδών μπορεί να είναι 4 εξάμηνα με υποχρεωτική αίρεση για 60 διδακτικές μονάδες και ο χρόνος σπουδών παρατείνεται μέχρι να συμπληρωθούν οι διδακτικές μονάδες μέχρι μέγιστο τα 6 εξάμηνα. Όσον αφορά Τμήματα όπως η Οδοντιατρική είναι υποχρεωτικές οι 60 διδακτικές μονάδες για την αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 • 3 Ιουνίου 2017, 11:29 | Andreas

  Η διάρκεια πολλών μεταπτυχιακων του Εαπ είναι κατ ελάχιστο 3 έτη. Μήπως πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη;

 • 2 Ιουνίου 2017, 19:17 | Γιώργος Στεφάνου

  Στα τμήματα οδοντιατρικής των πανεπιστημίων λειτουργούν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας 4 ή 6 εξαμήνων. Έτσι προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 1 ως εξής:
  «1. Η κανονική διάρκεια φοίτησης σε Π.Μ.Σ. είναι κατ’ ελάχιστο δύο (2) και κατά μέγιστο έξι (6) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την τυχόν εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ..»