Άρθρο 51 – Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι το αποφασιστικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του οικείου Α.Ε.Ι.. Συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. με απόφαση του Πρύτανη. Η Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των Σχολών και τον Αντιπρύτανη Έρευνας – Οικονομικών. Κάθε εκπρόσωπος Σχολής ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Σχολής όπου ανήκει, δύο τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Μετά τον ορισμό των εκπροσώπων των Σχολών, ο Πρύτανης εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη συγκρότησης της Επιτροπής.
2. Τα μέλη της Επιτροπής είναι Καθηγητές οι οποίοι κατά προτεραιότητα ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή, με εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα που τεκμηριώνεται, από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κύρους, βιβλία και μονογραφίες, ευρεσιτεχνίες και από αυτοδύναμη ανάπτυξη και εκτέλεση έργων και πείρα σε ζητήματα σχεδιασμού, διοίκησης και διαχείρισης έργων. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν δημοσιεύσει σε περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας τα τρία (3) τελευταία χρόνια τουλάχιστον τέσσερις (4) επιστημονικές εργασίες. Τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται από τη Γ.Σ. της αντίστοιχης Σχολής.
3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.
4. Τα ορισθέντα μέλη της Επιτροπής συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Στη συνεδρίαση αυτή εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή/και κωλύματος.
5. Αν τα μέλη της Επιτροπής είναι περισσότερα από εννέα, μπορεί να συγκροτείται ειδικό επταμελές όργανο από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και από πέντε μέλη που εκλέγονται από την Επιτροπή μεταξύ των μελών της. Στο ειδικό αυτό επταμελές όργανο, εφόσον έχει συγκροτηθεί, μπορεί να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του άρθρου 52.
6. Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής μπορούν να μετέχουν σ` όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
7. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, οποτεδήποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, είτε αν ζητηθεί αυτό από το ένα τρίτο (1/3) των μελών της, είτε από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης.
8. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
9. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Μονάδας του Ε.Λ.Κ.Ε., τον οποίο ορίζει η Επιτροπή. Ο ασκών καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) για τον Ε.Λ.Κ.Ε. μπορεί να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 • 16 Ιουνίου 2017, 14:00 | ένα μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ

  Διαφάνεια στην Διοίκηση των ΑΕΙ

  Υποχρεωτική ανάρτηση όλων των πράξεων της ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ κλπ) στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μ,ε δυναρτότητα ευρετηρίασης και ταξινόμησης ανά θέμα, ημερομηνία κ.λ.π.

 • 15 Ιουνίου 2017, 23:17 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. να πρέπει να έχουν δημοσιεύσει σε περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας τουλάχιστον τέσσερις (4) επιστημονικές εργασίες, όχι απαραιτήτως τα τρία (3) τελευταία χρόνια.

 • 14 Ιουνίου 2017, 12:42 | Ε.Ε.

  «Τα μέλη της Επιτροπής είναι Καθηγητές οι οποίοι κατά προτεραιότητα ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή, με εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα που τεκμηριώνεται, από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κύρους, βιβλία και μονογραφίες, ευρεσιτεχνίες»

  Προτείνεται να δοθεί στα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ που πληρούν τα ως άνω προσόντα (δηλ. Καθηγητών που μπορούν να είναι μέλη της Επιτροπής Ερευνών) η δυνατότητα εξέλιξης σε βαθμίδα καθηγητών κατόπιν ακαδημαϊκής κρίσης…

 • Επισημαίνεται ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των Ερευνητικών Κέντρων έχουν ταυτόχρονα το ρόλο της Επιτροπής Ερευνών. Επομένως, θα πρέπει να διαχωριστούν οι εκτελεστικές από τις ελεγκτικές αρμοδιότητες που, σύμφωνα με τις παρούσες διατυπώσεις του σχεδίου νόμου, αντιφατικά συγκεντρώνονται στο ίδιο όργανο, το ΔΣ του ΕΚ

 • 13 Ιουνίου 2017, 14:23 | Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα – Ιδρύματα (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.)

  Άρθρο 51
  Ενώ στην περίπτωση των ΑΕΙ, η Επιτροπή Ερευνών είναι όργανο διακριτό (ως οφείλει να είναι) από τα υπόλοιπα όργανα διοίκησης του ΑΕΙ, στην περίπτωση των Ερευνητικών Κέντρων Επιτροπή Ερευνών και ΔΣ του Κέντρου ταυτίζονται (για το λόγον αυτό δεν συγκροτούνται σύμφωνα με το παρόν σχέδιο νόμου Επιτροπές Ερευνών στα ΕΚ) με τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΚ να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών! Η ταύτιση εκτελεστικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων στα ίδια πρόσωπα είναι φανερό ότι φορτώνει τα Ερευνητικά Κέντρα με επιπλέον προβλήματα θεσμικής λειτουργίας.

 • 10 Ιουνίου 2017, 15:04 | Μιχάλης Ρουμελιώτης

  Επί τής §2: Αφού η δουλειά τού ειδικού λογαριασμού είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων (κατά τό άρθρο 48§2), τί σχέση έχει η εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα για τήν επιτροπή αυτή, οι δημοσιεύσεις, τά βιβλία και οι μονογραφίες; Περαιτέρω, η προϋπόθεση δημοσιεύσεως σε περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας σημαίνει ότι θα πρέπει εμμέσως να αποκλείονται οι νομικοί, ή οι φιλόλογοι τών νέων ελληνικών; Που κατά τεκμήριο, λόγω τής φύσεως τού αντικειμένου τους, δημοσιεύουν κυρίως σε εγχώρια περιοδικά;

 • 9 Ιουνίου 2017, 22:40 | Καλούδης Σύρος

  Σχετικά με την επιτροπή του ΕΛΚΕ (άρθρο 51)

  «Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν δημοσιεύσει σε περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας τα τρία (3) τελευταία χρόνια τουλάχιστον τέσσερις (4) επιστημονικές εργασίες»

  Γιατί τα μέλη της επιτροπής του ΕΛΚΕ (Καθηγητές ή Αναπλήρωτές καθηγητες) πρέπει να έχουν τις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις στον συγκεκριμένο χρόνο; Άν πρέπει να υπάρει και κάποιο άλλο κριτήριο, εκτός απο τη βαθμίδα,δεν θα ήταν αντικειμενικότερο να είναι το συνολικό δημοσιευμένο έργο και η αναγνώρισή του με βάση τις ετεροαναφορές;

 • 8 Ιουνίου 2017, 08:36 | Ζουμπουλάκης Μιχαήλ

  Ποίος προεδρεύει της Επ. Ερευνών; Άλλος από τον Αντιπρύτανη Έρευνας; Τότε αυτός τι λόγο ύπαρξης έχει;

 • 6 Ιουνίου 2017, 19:06 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Στην Επιτροπή πρέπει να μετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε αυτοδύναμο Τμήμα και όχι ένας από κάθε Σχολή. Πλεονέκτημα, εκτός του πλουραλισμού, είναι η άμεση ενημέρωση κάθε Τμήματος για θέματα του ΕΛΚΕ από τον εκπρόσωπό του.

 • 4 Ιουνίου 2017, 19:29 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΛΚΕΘΕ

  Σε κανένα σημείο του νόμου δεν αναφέρεται ο τρόπος ορισμού ή εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών. Αντίθετα το παρόν άρθρο καθορίζει τον τρόπο εκλογής του αντιπροέδρου του Επιτροπής Ερευνών. Σε περίπτωση που Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Αντιπρύτανης Έρευνας – Οικονομικών ταυτίζονται, θα πρέπει τούτο ρητά να αναφερθεί.

  Ενώ στην περίπτωση των ΑΕΙ η Επιτροπή Ερευνών είναι όργανο διακριτό (ως οφείλει να είναι) από τα υπόλοιπα όργανα διοίκησης του ΑΕΙ, στην περίπτωση των Ερευνητικών Κέντρων Επιτροπή Ερευνών και ανώτατο όργανο διοίκησης του Κέντρου ταυτίζονται (για τον λόγο αυτό δεν συγκροτούνται σύμφωνα με το παρόν σχέδιο νόμου Επιτροπές Ερευνών στα ΕΚ) με τον Πρόεδρο του ανώτατου οργάνου διοίκησης του ΕΚ να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών! Η ταύτιση εκτελεστικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων στα ίδια πρόσωπα είναι φανερό ότι εισάγει προβλήματα θεσμικής λειτουργίας σε ότι αφορά τα Ερευνητικά Κέντρα. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ στα ΑΕΙ μέλη της Επιτροπής Ερευνών είναι καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές που ορίζονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Σχολών, στα Ερευνητικά Κέντρα τον ρόλο αυτό ασκούν κατ’ αναλογία οι Διευθυντές των Ινστιτούτων (που φυσικά δεν εκλέγονται από τους ερευνητές των Ινστιτούτων) και οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων και ερευνητών (που εκλέγονται).